Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Interpelácie poslancov
publikované: 30.05.2019 - 14:13  //  aktualizácia: 30.05.2019 - 14:14  //  zobrazené: 1319

V interpelácii podanej v októbri 2017 ohľadne komunikácii na Hospodárskej ul. by som sa chcel informovať, ako dopadli rokovania so súkromným investorom IBV s cieľom navrhnúť spracovanie urbanistickej štúdie ...

predkladateľ: Marek Molnár

Vec

Odpoveď na interpeláciu podanú v rámci 4. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2019, ktoré sa konalo dňa 16. mája 2019

 

 

V rámci 4. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali, ktoré sa konalo dňa 16. 05. 2019,
ste podali písomnú interpeláciu v znení:

„V interpelácii podanej v októbri 2017 ohľadne komunikácii na Hospodárskej ul. by som sa chcel informovať, ako dopadli rokovania so súkromným investorom IBV s cieľom navrhnúť spracovanie urbanistickej štúdie širšieho územia vrátane dopravného spracovania dopravného napojenia na Hospodársku ul. a dobudovanie komunikácie a či ste sa dohodli na participácii na uvedenej investícii.“

 

V zmysle § 34 ods. 4 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Šali Vám zasielame odpoveď na interpeláciu a oznamujeme nasledovné:

Mesto má informácie od súkromného investora, ktorý plánuje vybudovať novú obytnú zónu IBV-EGRI, že v súčasnosti už pripravuje potrebné doklady a vyjadrenia dotknutých orgánov k projektovej dokumentácii „Dobudovanie príjazdovej komunikácie na Hospodárskej ul.“ vo Veči. Následne, po predložení projektovej dokumentácie a predpokladaných investičných nákladov na dobudovanie predĺženia Hospodárskej ul., pristúpi mesto k rokovaniu a zmluve o spolupráci so súkromným investorom. Zúčastnení, mesto a súkromný investor, sa dohodnú na participácii na uvedenej investícii.

Na základe tejto zmluvy o spolupráci bude možné začať s prípravou investície „Dobudovania príjazdovej komunikácie na Hospodárskej ul.“ a dopravného prepojenia nových obvodov IBV.

 

S pozdravom

 Ing. Jana Nitrayová

prednostka Mestského úradu v Šali

 

Vypracoval:

Ing. Zuzana Hrubá, referent investičných činností