Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Interpelácie poslancov
publikované: 09.04.2021 - 07:12  //  aktualizácia: 09.04.2021 - 07:13  //  zobrazené: 1671

V akom štádiu je výstavba nového cintorína v Šali?

predkladateľ: Ing. Tomáš Mészáros

Odpoveď na interpelácie podané v rámci 1. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2021, ktoré sa konalo dňa 25. marca 2021

 

 

V rámci 1. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali, ktoré sa konalo dňa 25. 03. 2021,
ste podali písomné interpelácie v znení:

 

  1. „V akom štádiu je výstavba nového cintorína v Šali? Do akej miery súčasná pandémia ovplyvnila naplnenosť súčasného cintorína a nutnosť urýchliť výstavbu nového?

 

  1. V minulosti sa viackrát spomínala výstavba chodníka medzi Večou a Dlhou nad Váhom. V akom stave je tento projekt a počíta sa s výstavbou chodníka v dohľadnej dobe (rok 2022 alebo 2023)? Ako tento chodník ovplyvní výstavba novej rezidenčnej časti v tejto oblasti (napr. možnosť dohody s investorom na výstavbe chodníka)?

 

  1. Chcel by som požiadať mesto o prípravu článku/informácie pre verejnosť a zverejnenie analýzy o výhodách a nevýhodách (zriadenia) technických služieb mesta. Mnoho obyvateľov sa na ne pýta a žiadajú ich, ale netušia, aká je cena za ich zriadenie a prevádzku.“

 

V zmysle § 34 ods. 4 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Šali Vám zasielame odpoveď na interpelácie a oznamujeme nasledovné:

 

  1. Je spracovaná štúdia nového mestského cintorína, z ktorej  bude mesto Šaľa vychádzať pri spracovávaní projektovej dokumentácie pre územné konanie a stavebné povolenie.
    V rozpočte mesta Šaľa na rok 2021 však neboli rozpočtované finančné prostriedky na realizovanie tejto investície a preto mesto Šaľa hľadá možnosti financovania tohto projektu. K naplnenosti mestských cintorínov uvádzame, že v roku 2019 bola v mestských cintorínoch v Šali vykonaná kontrola úhrad nájomného na

hrobové miesta a po ukončení administratívneho konania v mestskom cintoríne na
ul. Hlavná je k dispozícii 260 hrobových miest a v mestskom cintoríne na ul. Nitrianska je k dispozícii 85 hrobových miest. V dôsledku epidémie COVID-19 aj v našom meste bol v mesiacoch január – február 2021 zvýšený počet smútočných obradov.

 

  1. Vybudovanie chodníka medzi mestskou časťou Veča a Dlhou nad Váhom bolo podmienené v stanovisku stavebníkovi pri navrhovanej výstavbe novej obytnej zóny.

 

  1. Článok o technických službách je momentálne v štádiu prípravy. V rámci článku bude verejnosť informovaná aj o výhodách a nevýhodách technických služieb. Súčasťou bude aj zverejnenie analýzy. S článkom bude spojená aj anketa, v ktorej sa na základe získaných informácií môžu občania vyjadriť, aký majú názor na tieto služby. Akonáhle budú všetky tieto informácie skompletizované, článok zverejníme na webe mesta Šaľa.

 

 

S pozdravom

 

 

 

 

 

 Ing. Jana Nitrayová

prednostka Mestského úradu v Šali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vypracoval:

JUDr. Ing. Margita Pekárová, vedúca oddelenia správy majetku a zariadení mesta

Ing. František Čibrik, vedúci oddelenia správy a komunálnych činností

Bc. Dajana Hanesová, referent pre komunikáciu a marketing