Domov   >  Spravodajstvo
publikované: 12.08.2015 - 15:13  //  aktualizácia: 30.09.2015 - 08:39  //  zobrazené: 244

Územný plán zóny Šalianska tabuľa – lokalita pri Váhu

Územný plán zóny Šalianska tabuľa – lokalita pri Váhu - oznámenie o začatí obstarávania „ Územného plánu zóny Šalianska tabuľa – lokalita pri Váhu mesta Šaľa“.

Mesto Šaľa ako obstarávateľ „Územného plánu zóny Šalianska tabuľa – lokalita pri Váhu mesta Šaľa“

oznamuje

dotknutým orgánom štátnej správy, dotknutým obciam, fyzickým a právnickým osobám a ostatnej verejnosti v meste Šaľa, v súlade s ustanovením § 19b odst.2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov, že začína obstarávať

Územný plán zóny Šalianska tabuľa – lokalita pri Váhu mesta Šaľa

Spracovanie kvalitnej dokumentácie si vyžaduje spoluprácu obstarávateľa s orgánmi štátnej správy, samosprávy s právnickými a fyzickými osobami, ktoré sa podieľajú na využívaní územia. Z uvedeného dôvodu Vás žiadame o zaslanie požiadaviek, podkladov, rozvojových dokumentov, limitov a informácií o vymedzenom území zóny v lehote do 10 dní od zverejnenia tohto oznámenia.                                    

Podklady a informácie zasielajte na Mestský úrad Šaľa.

Príloha: vymedzené územie riešenia zóny pri Váhu