Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 17.01.2020 - 11:37  //  aktualizácia: 17.01.2020 - 11:38  //  zobrazené: 318

Územný plán obce Diakovce . Zmeny a doplnky č. 1/2019

Informovanie verejnosti 

„Územný plán obce Diakovce . Zmeny a doplnky č. 1/2019“ – doručenie rozhodnutia

 

 

Mesto Šaľa podľa § 7 ods. 7 zákona č. 24/2006 o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“)  

 

informuje verejnosť

 

o doručení Rozhodnutia Okresného úradu Šaľa č. OU-SA-OSZP-2020/000646-019, podľa ktorého sa navrhovaný strategický dokument

 

„Územný plán obce Diakovce . Zmeny a doplnky č. 1/2019“

 

navrhovateľa Obec Diakovce, Obecný úrad, 925 81 Diakovce č. 118, IČO: 00305898 nebude posudzovať na základe doteraz vykonaného zisťovacieho konania podľa zákona.

 

Dokumenty sú verejnosti prístupné na webovom sídle MŽP SR:

 

https://www.enviroportal.sk/sk_SK/eia/detail/uzemny-plan-obce-diakovce-zmeny-doplnky-c-1-2019-1

 

 

 

                    

 

 

 

 

 

                                                                                                                       Mgr. Jozef Belický                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                      primátor