Domov   >  Územné plány mesta
publikované: 06.05.2020 - 11:57  //  aktualizácia: 19.05.2020 - 08:33  //  zobrazené: 1528

Územný plán mesta - zmeny a doplnky č.7

ZÁKLADNÉ ÚDAJE O DOKUMENTÁCII
Údaje o dokumentácii, obstarávateľovi a spracovateľovi
Dokumentácia:
názov dokumentácie: Územný plán mesta Šaľa – zmeny a doplnky č. 7
skrátený názov dokumentácie: ÚPNO Šaľa – ZaD č. 7
stupeň dokumentácie: územný plán obce
Obstarávateľ ÚPNO Šaľa:
mesto Šaľa (v zastúpení Mestského úradu v Šali)
poverené osoby za obstaranie:
Ing. Anna Halabrínová – odborne spôsobilá osoba pre obstarávanie ÚPD
Spracovateľ ÚPNO Šaľa:
spoločnosť SAN-HUMA`90 s.r.o., Župné námestie č. 9, Nitra; e-mail: SANHUMA90@
stonline.sk; telefón: 037/6524077

Údaje o dôvodoch a spôsobe zadania zmien a doplnkov územného
plánu
V súčasnom období sú na území mesta Šaľa známe nové javy a skutočnosti ktoré vyvolávajú požiadavku na prehodnotenie funkčného a priestorového využitia
parciálnych území. Mesto Šaľa eviduje požiadavky mestskej samosprávy, obyvateľov a vlastníkov pozemkov na zmenu účelu a funkčného využitia pôch a uznesením Mestského zastupiteľstva č.5/2019-IX. z 5. zasadnutia zo dňa 27.6.2019 a uznesením Mestského zastupiteľstva č.9/2019-VII. z 9. zasadnutia zo dňa 28.11.2019 schválilo obstaranie dokumentácie a rozsah a obsah Zmien a doplnkov č.7 ÚPNO mesta Šaľa
v tomto rozsahu :

1. požiadavka na zmenu - spoločnosť IN Group, a.s. požiadala o prekvalifikovanie funkčného využitia a priestorového usporiadania v lokalite „Zimný pristav“, časť Priestorovo-funkčného Celku rieky Váh, ktorý patrí do biokoridoru regionálneho a nadregionálneho významu. V Územnom pláne je pre danú lokalitu definované prevažujúce funkčné využitie ako ekostabilizujúca vegetácia a významnou hospodárskou funkciou a príslušné verejné dopravné a technické vybavenie, prípustná príslušná vybavenosť, rekreácia, ostatné funkčné využívanie je neprípustné, porast stromový, prípustný porast krovinný alebo bylinný. Investičným zámerom spoločnosti IN Group, a.s., je v predmetnej lokalite vybudovať športovo-rekreačný areál s lodenicou s možnosťou rekreačného ubytovania, so zameraním na vodné športy pre všetky vekové kategórie obyvateľov a návštevníkov mesta Šaľa, preto spoločnosť požiadala o zmenu funkčného využívania a priestorového usporiadania. Navrhuje doplniť rekreačné ubytovanie, vybavenosť v spojení so športom a rekreáciou ako nosnou funkciou, a prevažujúce priestorové usporiadanie územia zmeniť na zástavbu areálovú do 4NP alebo uličnú voľnú do 4NP, so zastavanosťou max.70%, ozelenením
min.20%, vrátane priestranstiev typu ulica, prípustnou zástavbou solitérnou do 4NP, pri rešpektovaní všetkých enviromentálnych vodohospodárskych, bezpečnostných a ostatných relevantných podmienok, pri zachovaní funkcie biokoridoru regionálneho a nadregionálneho významu. Požadovaná zmena regulatívov územného plánu sa týka územia definovaného parcelami uvedenými v prílohe predkladaného materiálu.

2. požiadavka na zmenu - na podnet mesta, v záujme vlastníkov parciel v stabilizovaných záhradkových osadách, mesto navrhuje doplniť regulatívy pre tieto zóny, dnes určené na vybavenosť, alebo bývanie o "rekreačnú vybavenosť" t.j. s hviezdičkou a v podrobnejšom špecifikovaní definovať, že ide o zóny "individuálnej mestskej rekreácie" s prípustnosťou rekonštrukcie alebo prestavieb a dostavieb existujúcich objektov a novej výstavby, do maximálnej výmery 50 m2 a počtom NP 1 +1 (podkrovie, alebo ustúpené podlažie s možnosťou 1 PP, pričom +- 0,00 navrhujeme stanoviť na max 50 cm od úrovne okolitého terénu). Taktiež, v záväznej časti ÚPN mesta Šaľa doplniť, zmeniť alebo vypustiť text v záväzných regulatívoch v časti Socioekonomická štruktúra, dnes definované ako: “trvalé vylúčenie stavieb typu rekreačná a záhradná chata v rámci celého katastrálneho územia mesta, pre jestvujúce záhradné chatky stanoviť zásady pre údržbu alebo zachovanie stavebno – technického stavu, vylúčiť akékoľvek rozširovanie podlažných alebo zastavaných plôch trvalými – murovanými konštrukciami“, text záväznej časti upraviť tak, aby umožňoval budovať „individuálnu rekreačnú vybavenosť“ za dodržania stanovených podmienok. Navrhovaná zmena regulatívov územného plánu sa týka len území, so stabilizovanými záhradkovými osadami, ktoré sa nachádzajú v nasledovných Priestorovo-funkčných celkoch(PFCelok) a častiach(PFČasť):

1) Pri Futbalovom štadióne vo Veči (bývalé pozemky Duslo, a.s.)
1.a PFČasť Nová Veča-centrum,
1.b PFČasť Nová Veča-Východná os
2) Pri Zimnom štadióne v Šali
2.aPFČasť Jozefov-sever.

3. požiadavka na zmenu - P. Mikuláš Pozsonyi, konateľ spoločnosti SLOVKLIMA DEIMOS group, s.r.o. Šaľa, ako vlastník pozemkov v areáli bývalej spoločnosti Vodomont, a.s., na Murgašovej ul. v Šali, požiadal o zmenu funkčného využitia ÚPN v časti pozemkov, patriacich do Priestorovo-funkčného Celku (PFCelok) Šaľa, Priestorovo-funkčnej časti (PFČasť) „Pri železnici“. Spoločnosť navrhuje zmenu z dôvodu investičného zámeru vybudovať obytný súbor s funkciou trvalého bývania s parkovaním v samostatnom objekte.

Platné regulatívy:
- voľná uličná zástavba v maximálnej podlažnosti 4NP so zastavanosťou max. 70% a
ozelenením min. 30% s prípustnou aj zástavbou uličnou kompaktnou v maximálnej
podlažnosti 4NP a v ostatných polohách zástavba areálová v maximálnej podlažnosti
do 4NP alebo zástavba uličná voľná do 4NP so zastavanosťou maximálne 70% a
ozelenením minimálne 20% s prípustnou zástavbou solitérnou s maximálnou
podlažnosťou do 4NP. Ostatné prevažujúce priestorové usporiadanie je neprípustné;
- vyššia alebo základná vybavenosť a extenzívna priemyselná výroba a príslušné
verejné dopravné a technické vybavenie s prípustnou špecifickou vybavenosťou,
dopravnou vybavenosťou a bývaním;

Požadovaná zmena regulatívov:
- voľná uličná zástavba v maximálnej podlažnosti 4NP so zastavanosťou max. 70% a
ozelenením min. 30% s prípustnou aj zástavbou uličnou kompaktnou v maximálnej
podlažnosti 4NP. Ostatné prevažujúce priestorové usporiadanie je neprípustné;
- vyššia vybavenosť, základná vybavenosť a bývanie a príslušné verejné dopravné a
technické vybavenie s prípustnou špecifickou vybavenosťou. Ostatné funkčné
využívanie je neprípustné, najmä priemyselná a poľnohospodárska výroba;
4. požiadavka na zmenu - P. Branislav Bokora, konateľ spoločnosť BRM78
DEVELOPMENT, s.r.o. Bratislava – Staré Mesto, vlastník obchodného centra OC S1
na Ul. Fr. Kráľa vo Veči, požiadal o zmenu priestorového usporiadania ÚPN v lokalite
PFCelok Nová Veča, PFČasť Nová Veča Centrum, kde sa OC S1 nachádza.

Platné regulatívy:
- kompaktná uličná zástavba v minimálnej podlažnosti 2NP a v maximálnej podlažnosti
6NP so zastavanosťou max. 100% a ozelenením min. 15% s prípustnou aj zástavbou
uličnou voľnou v minimálnej podlažnosti 2NP a v maximálnej podlažnosti 6NP a
v niektorých polohách voľná uličná zástavba v maximálnej podlažnosti 4NP so
zastavanosťou max. 70% a ozelenením min. 30% s prípustnou aj zástavbou uličnou
kompaktnou v maximálnej podlažnosti 4NP a polohe pri športovom štadióne zástavba
areálová v maximálnej podlažnosti do 4NP alebo zástavba uličná voľná do 4NP so
zastavanosťou maximálne 70% a ozelenením minimálne 20%. Ostatné prevažujúce
priestorové usporiadanie je neprípustné;
- vyššia vybavenosť, základná vybavenosť a bývanie, v polohe pri športovom štadióne
iba športová vybavenosť, prípustná je individuálna rekreačná vybavenosť a príslušné
verejné dopravné a technické vybavenie. Ostatné funkčné využívanie je neprípustné,
najmä priemyselná a poľnohospodárska výroba;

Požadovaná zmena regulatívov:
- kompaktná uličná zástavba v minimálnej podlažnosti 1NP a v maximálnej podlažnosti 6NP so zastavanosťou max. 100% a ozelenením min. 15% s prípustnou aj zástavbou uličnou voľnou v minimálnej podlažnosti 2NP a v maximálnej podlažnosti 6NP a v niektorých polohách voľná uličná zástavba v maximálnej podlažnosti 4NP so zastavanosťou max. 70% a ozelenením min. 30% s prípustnou aj zástavbou uličnou kompaktnou v maximálnej podlažnosti 4NP a polohe pri športovom štadióne zástavba areálová v maximálnej podlažnosti do 4NP alebo zástavba uličná voľná do 4NP so zastavanosťou maximálne 70% a ozelenením minimálne 20%. Ostatné prevažujúce priestorové usporiadanie je neprípustné;
Pri zmene minimálnej podlažnosti zástavby z 2NP na požadované 1NP, sa navrhuje stanoviť minimálnu výšku jednopodlažnej budovy na +6,00m od terénu z dôvodu, aby nedochádzalo k nekoordinovanej výstavbe drobných prízemných objektov.
- vyššia vybavenosť, základná vybavenosť a bývanie, v polohe pri športovom štadióne iba športová vybavenosť, prípustná je individuálna rekreačná vybavenosť a príslušné verejné dopravné a technické vybavenie. Ostatné funkčné využívanie je neprípustné, najmä priemyselná a poľnohospodárska výroba;
Posúdenie uvedenej požiadavky odbornými zložkami MsÚ odporúča s platnosťou pre celé katastrálne územie Šaľa, v textovej časti v rámci regulácie priestorového usporiadania, doplniť definíciu regulatívu počtu podlaží, o alternatívnu možnosť stanovenia výšky stavieb aj s iným počtom podlaží vo výške v metroch (m), zodpovedajúcej násobku štandardnej výšky podlažia, t.j. min. 3m a počtu podlaží. 3. až 8. požiadavka na zmeny neboli prijaté, respektíve boli čiastočne zlúčene so znením požiadavka pod poradovým číslom 10.

9. požiadavka na zmenu - Ing. Rastislav Čačko, konateľ spoločnosti KLM Šaľa a.s, Karloveská 34, Bratislava, požiadal o zmenu UPN v lokalite na nároží ul. SNP a Kráľovskej, v PFCelku Šaľa, PFČasť Šaľa-centrum. Spoločnosť pripravuje zámer výstavby zariadenia občianskej vybavenosti (prevádzky obchodných reťazcov) na nároží ul. SNP a Kráľovskej na parc. č. 2112/1, 2112/2, 1964/1, 1964/2 . V rámci realizácie zámeru a jeho dopravného napojenia je spoločnosť pripravená zrealizovať rekonštrukciu dopravného uzla – križovatky ulíc Kráľovskej, SNP a Švermovej formou kruhového objazdu. Mesto Šaľa by tak zároveň získalo okrem doplnenia občianskej vybavenosti v dlhodobo neudržiavanom a nevyužívanom priestore po demoláciách bývalého mlyna a ďalších objektov, významné zvýšenie kvality dopravného vybavenia v rámci danej lokality i celého mesta.
Pre zosúladenie zámeru s územnoplánovacou dokumentáciou mesta Šaľa spoločnosť žiada o nasledovné zmeny v Územnom pláne obce (ÚPN O) – mesta Šaľa pre územie
vyznačené na priloženej situácii:
a. v rámci podmienok priestorovej regulácie – výšky zástavby umožniť výstavbu objektu s 1 nadzemným podlažím s celkovou výškou cca 6,0 – 7,0 m od okolitého terénu, ktorá zodpovedá výške štandardných 2 nadzemných podlaží;
b. zrušenie urbanistickej dominanty na nároží ul. SNP a Kráľovskej. K tejto požiadavke uvádzame, že urbanistické a architektonické riešenie zariadenia občianskej vybavenosti bude zodpovedať súčasným vysokým nárokom na výstavbu obdobných zariadení na Slovensku i v zahraničí, vrátane akcentrácie na nároží uvedených ulíc a s rešpektovaním historického objektu trafostanice tak, aby bolo prínosom v širšom centre mesta Šaľa i spádového územia; c. zmena hranice Centrálnej mestskej zóny Šaľa.

10. požiadavka na zmenu podľa poslaneckého návrhu - na nezastavaných plochách v PFCelku Večianska tabuľa v lokalite Juh prehodnotiť využitie pozemkov pre novú zástavbu. Odporúča sa neznižovať existujúcu podlažnosť v danom území (budovať mestské štruktúry zástavby) a budúce investičné zámery podrobnejšie špecifikovať v nadväznosti na priestorové usporiadanie a funkčné využívanie v budúcom územnom
pláne zóny.

Prílohy