Domov   >  Územné plány mesta
publikované: 30.03.2016 - 08:45  //  aktualizácia: 28.06.2018 - 10:44  //  zobrazené: 8151

Územný plán mesta - zmeny a doplnky č.6

Územný plán mesta Šaľa bol schválený MsZ dňa 24.6.2004. Mesto Šaľa po posúdení a prehodnotení požiadaviek na zmenu funkčného využitia niektorých lokalít sa v roku 2006 rozhodlo zabezpečiť zmeny a doplnky č.1 územného plánu mesta.
Obstaraním zmien a doplnkov územného plánu obce (ďalej len ZaD ÚPNO) Šaľa bol u obstarávateľa organizačne a odborne gestorsky poverený hlavný architekt mesta Šaľa. Obstarávateľ zabezpečil formou výberového konania spracovateľa dokumentácie zmien a doplnkov. Spracovaním dokumentácie ZaD č.1 ÚPNO Šaľa poveril spoločnosť SAN – HUMA ´90 s.r.o. Nitra. Spôsob plnenia predmetu obstarania bol dohodnutý dodatkom k zmluve o dielo č. 24/2002. Obstarávateľ zabezpečil spracovanie zadania pre ZaD č.1 ÚPNO Šaľa. Zadanie bolo schválené uznesením Mestského zastupiteľstva. Schválené zadanie bolo pre spracovateľa podkladom pre vypracovanie dokumentácie návrhu ZaD č.1 ÚPNO Šaľa.
Návrh ZaD č.1 ÚPNO Šaľa boli prerokované v súlade s §22 stavebného zákona, prerokovacie konanie bolo ukončené v 10/2006. Obstarávateľ ZaD č.1 vyhodnotil pripomienky a požiadavky ktoré boli písomne doručené v rámci prerokovacieho konania a požiadal Krajský stavebný úrad o preskúmanie súladu spracovanej dokumentácie a prerokovávacieho procesu so zák. č. 50/1976 Z.z.. Dňa 14.11.2006 KSÚ v Nitre vydal vyjadrenie v ktorom konštatoval súlad dokumentácie ZaD č.1 ÚPNO Šaľa a prerokovacieho procesu s platnou legislatívou v zmysle Stavebného zákona.
Na zasadaní MZ v Šali dňa 16.11.2006 bol návrh ZaD č.1 ÚPNO Šaľa v zmysle vyhodnotenia pripomienkového konania schválený.
Spracovateľ dokumentácie vyhotovil dokumentáciu Zmien a doplnkov č.1 ÚPNO Šaľa na podklade vyhodnotenia pripomienkového konania a v súlade s uznesením zo zasadania MZ v Šali zo dňa 16.11.2006.

Mesto Šaľa po posúdení a prehodnotení požiadaviek na zmenu funkčného využitia niektorých lokalít sa v roku 2007 rozhodlo zabezpečiť zmeny a doplnky č.2 územného plánu mesta.
Obstaraním ZaD č.2 ÚPNO Šaľa bol u obstarávateľa organizačne a odborne gestorsky poverený hlavný architekt mesta Šaľa. Obstarávateľ zabezpečil formou výberového konania spracovateľa dokumentácie zmien a doplnkov. Spracovaním dokumentácie ZaD č.2 ÚPNO Šaľa poveril spoločnosť SAN – HUMA ´90 s.r.o. Nitra. Spôsob plnenia predmetu obstarania bol dohodnutý dodatkom k zmluve o dielo č. 24/2002. Obstarávateľ zabezpečil spracovanie zadania pre ZaD č.2 ÚPNO Šaľa. Zadanie bolo schválené uznesením Mestského zastupiteľstva. Schválené zadanie bolo pre spracovateľa podkladom pre vypracovanie dokumentácie návrhu ZaD č.2 ÚPNO Šaľa.
Návrh ZaD č.2 ÚPNO Šaľa bol prerokovaný v súlade s §22 stavebného zákona, prerokovacie konanie bolo ukončené v 4/2008. Obstarávateľ ZaD č.2 vyhodnotil pripomienky a požiadavky ktoré boli písomne doručené v rámci prerokovacieho konania a požiadal Krajský stavebný úrad o preskúmanie súladu spracovanej dokumentácie a prerokovávacieho procesu so zák. č. 50/1976 Z.z.. Dňa 15.5.2008 KSÚ v Nitre vydal vyjadrenie v ktorom konštatoval súlad dokumentácie ZaD č.2 ÚPNO Šaľa a prerokovacieho procesu s platnou legislatívou v zmysle Stavebného zákona.
Na zasadaní MZ v Šali dňa 15.5.2008 bol návrh ZaD č.2 ÚPNO Šaľa v zmysle vyhodnotenia pripomienkového konania v rozsahu zmien v lokalitách označených 1až 18 a doplnku pod označením 19 schválený bez navrhovaných zmien v lokalitách:
č.3 – Bilica – sever, nebola schválená zmena pre zvýšenie podlažnosti;
č.5 – Veča, obytná zóna na Hospodárskej ulici, nebola schválená zmena pre zvýšenie podlažnosti;
č.15 – Večianska tabuľa, územie v kontakte s Duslom, nebola schválená zmena pre územnú rezervu na funkciu výroby.
Spracovateľ dokumentácie vyhotovil dokumentáciu Zmien a doplnkov č.2 ÚPNO Šaľa na podklade vyhodnotenia pripomienkového konania a v súlade s uznesením zo zasadania MZ v Šali zo dňa 15.5.2008. Dokumentácia v textovej časti je spracovaná s vyznačením zmien a doplnkov č.1 a č.2, v grafickej časti je podľa požiadavky obstarávateľa dokumentácia spracovaná v plnom znení v zmysle schválených zmien a doplnkov č.1 a č.2.

Mesto Šaľa uznesením Mestského zastupiteľstva č. 6/2010 – IX zo dňa 28.10.2010 schválilo požiadavky na zmenu funkčného využitia v daných lokalíitách a rozhodlo zabezpečiť zmeny a doplnky č. 3 územného plánu mesta.
Obstaraním zmien a doplnkov č. 3 územného plánu obce (ďalej len ZaD č.3 ÚPNO) Šaľa bol u obstarávateľa organizačne a odborne gestorsky poverený Ing. arch. Imrich Pleidel – odborne spôsobilá osoba pre obstarávanie ÚPD.
Obstarávateľ zabezpečil formou výberového konania spracovateľa dokumentácie zmien a doplnkov č.3. Spracovaním dokumentácie ZaD č. 3 ÚPNO Šaľa bola poverená spoločnosť SAN – HUMA ´90 s.r.o. Nitra. Spôsob plnenia predmetu obstarania bol dohodnutý zmluvou o dielo č. 4/2011/RRSaŠF zo dňa 25.1.2011.
Návrh ZaD č. 3 ÚPNO Šaľa bol prerokovaný v súlade s §22 stavebného zákona. Po ukončení prerokovacieho konania obstarávateľ ZaD č.3 vyhodnotil pripomienky a požiadavky ktoré boli písomne doručené v rámci prerokovacieho konania a určil rozsah a spôsob ich zapracovania do dokumentácie. Po upravení návrhu ZaD č.3 požiadal Krajský stavebný úrad o preskúmanie súladu spracovanej dokumentácie a prerokovávacieho procesu so zák. č. 50/1976 Z.z.. KSÚ v Nitre vydal vyjadrenie v ktorom skonštatoval súlad dokumentácie ZaD č.3 ÚPNO Šaľa a prerokovacieho procesu s platnou legislatívou v zmysle Stavebného zákona.
Dokumentácia ZaD č.3 ÚPNO Šaľa upravená v zmysle vyhodnotenia pripomienkového konania bola predložená na schválenie MZ v Šali. MZ v Šali schválilo návrh ZaD č.3 uznesením č. 8/2011-VI. zo dňa 30. júna 2011.
Spracovateľ vyhotoví čistopis dokumentácie Zmien a doplnkov č.3 ÚPNO Šaľa na podklade vyhodnotenia pripomienkového konania a v súlade s uznesením MZ v Šali o schválení Zad č.3 ÚPNO mesta Šaľa.

Mesto Šaľa uznesením Mestského zastupiteľstva č. 7/2012 – VIII. zo dňa 13.12.2012 schválilo požiadavky na zmenu funkčného využitia v určených lokalíitách a rozhodlo zabezpečiť zmeny a doplnky č. 4 územného plánu mesta.
Obstaraním zmien a doplnkov č. 4 územného plánu obce (ďalej len ZaD č.4 ÚPNO) Šaľa bola u obstarávateľa organizačne a odborne gestorsky poverená Ing. arch. Gertrúda Čuboňová – odborne spôsobilá osoba pre obstarávanie ÚPD.
Obstarávateľ zabezpečil formou výberového konania spracovateľa dokumentácie zmien a doplnkov č.4. Spracovaním dokumentácie ZaD č. 4 ÚPNO Šaľa bola poverená spoločnosť SAN – HUMA ´90 s.r.o. Nitra. Spôsob plnenia predmetu obstarania bol dohodnutý zmluvou o dielo č. 91/2013 zo dňa 20.3.2013.
Návrh ZaD č. 4 ÚPNO Šaľa bol prerokovaný v súlade s §22 stavebného zákona. Po ukončení prerokovacieho konania obstarávateľ ZaD č.4 vyhodnotil pripomienky a požiadavky ktoré boli písomne doručené v rámci prerokovacieho konania a určil rozsah a spôsob ich zapracovania do dokumentácie. Po upravení návrhu ZaD č.4 požiadal Obvodný úrad v Nitre o preskúmanie súladu spracovanej dokumentácie a prerokovávacieho procesu so zák. č. 50/1976 Z.z.. OÚ v Nitre vydal vyjadrenie v ktorom skonštatoval súlad dokumentácie ZaD č.4 ÚPNO Šaľa a prerokovacieho procesu s platnou legislatívou v zmysle Stavebného zákona.
Dokumentácia ZaD č.4 ÚPNO Šaľa upravená v zmysle vyhodnotenia pripomienkového konania bola predložená na schválenie MZ v Šali. MZ v Šali schválilo návrh ZaD č.4 uznesením č. 7/2013-XII. zo dňa 26. septembra 2013.
Spracovateľ vyhotovil čistopis dokumentácie Zmien a doplnkov č.4 ÚPNO Šaľa na podklade vyhodnotenia pripomienkového konania a v súlade s uznesením MZ v Šali o schválení Zad č.4 ÚPNO mesta Šaľa.

Mesto Šaľa uznesením Mestského zastupiteľstva č.2/2015-V. z 2. zasadnutia zo dňa 26.3.2015 schválilo obstaranie dokumentácie a rozsah a obsah Zmien a doplnkov č.5 ÚPNO mesta Šaľa. Mestské zastupiteľstvo v Šali uznesením č.4/2015-XV. zo 4. zasadnutia zo dňa 25.6.2015 schválilo doplnenie obstarania dokumentácie a rozsah a obsah Zmien a doplnkov č.5 ÚPNO mesta Šaľa.
Obstaraním zmien a doplnkov č. 5 územného plánu obce (ďalej len ZaD č.5 ÚPNO) Šaľa bola u obstarávateľa organizačne a odborne gestorsky poverená Ing. arch. Gertrúda Čuboňová – odborne spôsobilá osoba pre obstarávanie ÚPD.
Obstarávateľ zabezpečil formou výberového konania spracovateľa dokumentácie zmien a doplnkov č.5. Spracovaním dokumentácie ZaD č. 5 ÚPNO Šaľa bola poverená spoločnosť SAN – HUMA ´90 s.r.o. Nitra. Spôsob plnenia predmetu obstarania bol dohodnutý zmluvou o dielo č. 270/2015 zo dňa 9.6.2015.
Návrh ZaD č. 5 ÚPNO Šaľa bol prerokovaný v súlade s §22 stavebného zákona. Po ukončení prerokovacieho konania obstarávateľ ZaD č.5 vyhodnotil pripomienky a požiadavky ktoré boli písomne doručené v rámci prerokovacieho konania a určil rozsah a spôsob ich zapracovania do dokumentácie. Po upravení návrhu ZaD č.5 požiadal Okresný úrad, odbor výstavby a bytovej politiky v Nitre o preskúmanie súladu spracovanej dokumentácie a prerokovávacieho procesu so zák. č. 50/1976 Z.z.. OÚ v Nitre vydal vyjadrenie v ktorom skonštatoval súlad dokumentácie ZaD č.5 ÚPNO Šaľa a prerokovacieho procesu s platnou legislatívou v zmysle Stavebného zákona.
Dokumentácia ZaD č.5 ÚPNO Šaľa upravená v zmysle vyhodnotenia pripomienkového konania bola predložená na schválenie MZ v Šali. MZ v Šali schválilo návrh ZaD č.5 uznesením č. 7/2015-V. zo dňa 22. októbra 2015.
Spracovateľ vyhotovil čistopis dokumentácie ÚPNO Šaľa v zmysle jeho Zmien a doplnkov č.1 až č.5 na podklade vyhodnotenia pripomienkového konania a v súlade s uznesením MZ v Šali o schválení Zad č.5 ÚPNO mesta Šaľa.

Mestské zastupiteľstvo v Šali uznesením č.3/2015-V. z 3. zasadnutia zo dňa 4.5.2017 schválilo doplnenie obstarania dokumentácie a rozsah a obsah Zmien a doplnkov č.6 ÚPNO mesta Šaľa v tomto rozsahu :

- (3) žiadosť vlastníka pozemkov Ing. Milana Hargaša, bytom Pod Sokolice 1, 911 01 Trenčín, v zastúpení vlastníka Martina Hargaša, o posúdenie návrhu zmeny funkčného využívania pozemkov v rámci obstarania procesu Zmien a doplnkov č. 6 územného plánu mesta Šaľa v lokalite Veča - Večianska tabuľa, kde sú ozemky zapísané na liste vlastníctva č. 6392, k.ú. Šaľa. Pozemky sú využívané ako poľnohospodárska pôda, pravidelne obrábaná. Bonita pôdy je 85% č. 6 (0035001), 15% bonita č. 1 (0019002). Pozemky sa nachádzajú v extraviláne, v k.ú. Šaľa.
Z južnej strany sú v dotyku s výrobným areálom firmy Shin Heung Precision Slovakia, zo severnej strany sú v dotyku s plánovaným obchvatom mesta Šaľa, z východnej strany sú v dotyku s cestou č. III/1368, Šaľa – smer Duslo, a.s.

Na základe záujmu investorov zo Švajčiarska, Rakúska a Nemecka vlastník plánuje vybudovať na pozemkoch výrobno - skladovací areál s využitím pre výrobu v oblasti ľahkého strojárenstva, elektroniky a výroby plastov. Súčasťou areálu budú skladovacie priestory, objekty pre logistiku, parkoviská a vnútroareálové komunikácie.

Ing. Milan Hargaš, v zastúpení vlastníka Martina Hargaša, požaduje zmenu funkčného využitia z doteraz platného územného plánu pre uvedenú lokalitu, ktorá je z hľadiska prevažujúceho funkčného využívania územia definovaná pre:

„produkčnú vegetáciu alebo produkčnú vegetáciu s významnou ekostabilizačnou alebo enviromentálnou funkciou, výnimočne je prípustná zástavba extenzívnej poľnohospodárskej výroby, ostatné funkčné využitie je neprípustné“.

Z hľadiska prevažujúceho priestorového usporiadania sú v ÚPN mesta Šaľa stanovené nasledovné podmienky: „porast bylinný dočasný, prípustný porast stromový, krovinný“.

Navrhovateľ (vlastník pozemkov) požaduje zmenu funkčného využitia územia pre danú lokalita na „vyššiu alebo základnú vybavenosť a extenzívnu priemyselnú výrobu s príslušným verejným dopravným a technickým vybavením s prípustnou špecifickou vybavenosťou, dopravnou vybavenosťou a bývaním; ostatné funkčné využívanie je neprípustné“. Z hľadiska regulácie priestorového usporiadania územia požaduje zmeniť podmienky na „zástavbu areálovú do 2NP alebo zástavbu uličnú voľnú do 2NP (zastavanosť max. 40%, ozelenenie min. 20% ) vrátane priestranstiev typu ulica; prípustná je zástavba solitérna do 2NP; ostatné priestorové usporiadanie  je neprístupné.“

 Mesto Šaľa uznesením Mestského zastupiteľstva č. 1/2017 – V.  zo dňa 26.1.2017 a uznesením č. 3/2017-V. zo dňa 4.5.2017 pre uvedené požiadavky odsúhlasené na doplnky a zmenu funkčného využitia v uvedených lokalitách schválilo obstaranie zmien a doplnkov č. 6 územného plánu mesta Šaľa.

Obstaraním zmien a doplnkov č. 6 územného plánu obce (ďalej len ZaD č.6 ÚPNO) Šaľa bola u obstarávateľa organizačne a odborne gestorsky poverená Ing. Anna Halabrínová – odborne spôsobilá osoba pre obstarávanie ÚPD.

Obstarávateľ zabezpečil formou výberového konania spracovateľa dokumentácie zmien a doplnkov č.6. Spracovaním dokumentácie ZaD č. 6 ÚPNO Šaľa bola poverená spoločnosť SAN – HUMA ´90 s.r.o. Nitra. Spôsob plnenia predmetu obstarania bol dohodnutý objednávkou č. 7/1700481 zo dňa 16.8.2017.

  • Územný plán centrálnej mestskej zóny
  • Územný generel Šaľa

Prílohy