Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 16.06.2020 - 11:53  //  aktualizácia: 16.06.2020 - 11:53  //  zobrazené: 227

Územný plán mesta Šaľa – Zmeny a doplnky č. 7

Informovanie verejnosti o doručení rozhodnutia

 

 

Mesto Šaľa podľa § 7 ods. 7 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon“)

 

informuje verejnosť mesta

 

o doručení Rozhodnutia Okresného úradu Šaľa, odboru starostlivosti o ŽP, Hlavná 2/1, Šaľa č. OU-SA-OSZP-2020/003797-023 zo dňa 10. 06. 2020, podľa ktorého sa strategický dokument

„ Územný plán mesta Šaľa – Zmeny a doplnky č. 7“

 

navrhovateľa mesto Šaľa, Nám. SV. Trojice 7, 927 15 Šaľa, IČO: 00306185

 

nebude ďalej posudzovať

 

na základe doteraz vykonaného zisťovacieho konania podľa zákona.

 

Všetky dokumenty k predmetnému posudzovaniu sú verejnosti prístupné na webovom sídle MŽP SR: https://www.enviroportal.sk/sk_SK/eia/detail/uzemny-plan-mesta-sala-zmeny-doplnky-c-7.

Rozhodnutie je verejnosti prístupné aj na referáte ŽP Mestského úradu v Šali v čase úradných hodín po telefonickom dohodnutí stretnutia so zodpovedným zamestnancom uvedeným vyššie.

 

 

                

 

 

 

                                                                                                                       Mgr. Jozef Belický                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                      primátor