Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 20.10.2017 - 11:19  //  aktualizácia: 20.10.2017 - 11:20  //  zobrazené: 1341

Územný plán mesta Šaľa– Zmeny a doplnky č. 6 - Návrh

„Územný plán mesta Šaľa– Zmeny a doplnky č. 6 - Návrh“

Oznámenie o začatí prerokovania územnoplánovacej dokumentácie

___________________________________________________________________________

       Mesto Šaľa, ako orgán územného plánovania podľa § 16 ods. 2  zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon), obstaráva územnoplánovaciu dokumentáciu „Územný plán mesta Šaľa – Zmeny a doplnky č. 6“.

      V súlade s ustanovením § 22 ods. 1 stavebného zákona orgán územného plánovania oznamuje začatie  prerokovania územnoplánovacej dokumentácie „Územný plán mesta Šaľa – Zmeny a doplnky č. 6 - Návrh“ (ďalej len „Návrh“). Návrh je prístupný k nahliadnutiu na Mestskom úrade v Šali, oddelení stratégie a komunálnych činností. Oboznámiť sa s  jeho  obsahom je možné v kancelárii č. 317 MsÚ v Šali. V elektronickej podobe je Návrh prístupný na webovom sídle obstarávateľa,  www.sala.sk , na adrese: http://sala.sk/clanok/uzemny-plan-mesta

 

Pripomienky a stanoviská  je možné zaslať do 30 dní odo dňa zverejnenia oznámenia na adresu:

Mestský úrad Šaľa

oddelenie stratégie a komunálnych činností

Námestie Sv. Trojice 7

927 15 Šaľa

Elektronicky: mesto@sala.sk

 

Na stanoviská uplatnené po tejto lehote sa neprihliada.

Prílohy

grafická časť zad-06

(doc - 2.95 MB)
text zad-06

(doc - 419 kB)