Domov   >  Územné plány mesta
publikované: 06.05.2020 - 12:07  //  aktualizácia: 06.05.2020 - 14:08  //  zobrazené: 894

Územný plán centrálnej mestskej zóny Šaľa - Zmeny a doplnky č. 4

Proces aktualizácie formou Zmien a doplnkov č. 4 Územného plánu centrálnej mestskej zóny (ÚPN CMZ) Šaľa (2006 – spracovateľ Ing. arch. Imrich Pleidel, a.a. a kol. bol iniciovaný zo strany obstarávateľa mesta Šaľa, zastúpeného primátorom mesta a MsÚ Šaľa - Oddelením stratégie a komunálnych činností. Navrhované zmeny a doplnky ÚPN CMZ Šaľa boli iniciované zo strany obstarávateľa – Mesta Šaľa na základe preskúmania aktuálnosti ÚPN CMZ Šaľa a potrieb mesta a na základe analýzy a vyhodnotenia spracovateľa ÚPN CMZ.

K začatiu procesu obstarania a spracovania ZaD č. 4 ÚPN CMZ Šaľa bolo prijaté uznesenie Mestského zastupiteľstva v Šali č. 9/2019 – VIII z 28. 11. 2019.

Na základe analýzy urbanisticko-architektonických, funkčných, priestorových, ekologických, dopravných a technických podmienok a väzieb v dotknutých lokalitách, bola vyhodnotená únosnosť požadovaných zmien a navrhnutá úprava funkčného využitia, priestorového usporiadania a dopravy vo väzbe na pripravované rozvojové zámery mesta a niektoré pripravované investičné zámery súkromných vlastníkov. V rámci tejto analýzy boli spracovateľom vyhodnotené tiež niektoré lokality z hľadiska rezerv možností ich využitia i z hľadiska rozsahu niektorých urbanistických blokov a súvisiacich hraníc CMZ. Na základe uvedenej analýzy boli spracovateľom navrhnuté čiastočné úpravy týkajúce sa podmienok funkčného využívania a priestorovej regulácie v bloku B4 – možnosť využitia priestorovej rezervy na zástavbu a v bloku B8 posunutie línie pre umiestnenie demontovateľných prístreškov a terás na pešej zóne kvôli existujúcim technickým podmienkam (línia verejného osvetlenia). Vzhľadom na zmenenú reálnu situáciu v dvoch lokalitách na okrajoch CMZ v blokoch B3 a B9, kde dlhodobo nedochádza k dostavbe pôvodne plánovaného parkoviska (B3) a rekonštrukcii bývalej reštaurácie Kazačok (B9) sa ukázala ako neopodstatnená pôvodne navrhovaná funkčná a  priestorová regulácia na týchto plochách a spracovateľ navrhuje ich odčlenenie z CMZ s tým, že naďalej budú pre tieto plochy platiť podmienky vyplývajúce z ÚPN mesta Šaľa.

Prílohy

00_TITULNÝ LIST

(pdf - 147.67 kB)