Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 26.11.2019 - 09:36  //  aktualizácia: 26.11.2019 - 09:36  //  zobrazené: 691

Územné rozhodnutie - Nový stavebný obvod pre individuálnu výstavbu rodinných domov, ubytovne a záhradné centrum v Šali, m. č. Veča

V E R E J N Á   V Y H L Á Š K A

ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE

 

Mesto Šaľa, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad príslušný podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon"), prerokoval návrh v územnom konaní s účastníkmi konania a dotknutými orgánmi postupom podľa § 35 a § 36 stavebného zákona a podľa § 37 a § 38 stavebného zákona posúdil návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby, ktorý dňa 06.05.2019 podali

 Róbert Balog, bytom Záhradnícka č. 284/16, 927 01 Šaľa

a Slavomír Prílepok, bytom Jelšová č. 2358/9, 927 01 Šaľa,

ktorých v konaní zastupuje spoločnosť PeTEXO, s.r.o, Šaľa, so sídlom Kráľovská č. 796/43, 927 01 Šaľa, IČO: 46 243 551

(ďalej len "navrhovateľ") a na základe tohto posúdenia v súlade s ustanoveniami § 39, § 39a a § 39b stavebného zákona a § 4 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a podľa § 39b ods. 5 stavebného zákona v spojenom územnom konaní vydáva  

rozhodnutie o využívaní územia a o umiestnení stavby

Nový stavebný obvod pre individuálnu výstavbu rodinných domov, ubytovne a záhradné centrum v Šali, m. č. Veča

 

v rozsahu:       SO 1    Verejný vodovod s prípojkami

SO 2    Verejná kanalizácia s prípojkami

            SO 2.1 Splašková kanalizácia

            SO 2.2 Dažďová kanalizácia

SO 3    Plynové rozvody a prípojky

SO 4   Elektrické rozvody

SO 4.1 Rekonštrukcia TS

SO 4.2 Elektrické rozvody NN

SO 4.3 Verejné osvetlenie

SO 5    Komunikácie a spevnené plochy

            SO 5.1 Križovatka na štátnej ceste III/1368

            SO 5.2 Komunikácie a spevnené plochy

SO 6    Rodinné domy

SO 7    Záhradné centrum

SO 8    Objekt ubytovní

SO 9    Terénne a sadové úpravy

(ďalej len “stavba“) v extraviláne mesta Šaľa, m. č. Veča, na pozemkoch register "C" parc. č. 6076/1, 6076/17, 6076/37, 6076/38, 6146/5, 6147/1 v katastrálnom území Šaľa (druh pozemkov ostatná plocha a zastavaná plocha a nádvorie) vo vlastníctve navrhovateľov a s napojením lokality na štátnu komunikáciu triedy III/1368 na pozemkoch register "C" parc. č. 6075/1, 6075/4 v katastrálnom území Šaľa (druh pozemkov zastavaná plocha a nádvorie) vo vlastníctve Slovenskej republiky a v správe a so súhlasom Slovenského pozemkového fondu Bratislava.

 

Účel a popis stavby:

Návrh rieši navrhovaný stavebný obvod pre individuálnu bytovú výstavbu – rozloženie pozemkov pre 42 rodinných domov, dve ubytovne a záhradné centrum s potrebnými spevnenými plochami pre dopravu aj pre peších, vybudovanie základnej technickej infraštruktúry pre zásobovanie energiami jednotlivé rodinné domy a stavebné objekty v okrajovej, severozápadnej časti mesta Šaľa, m. č. Veča, s napojením na štátnu komunikáciu III/1368 smer Šaľa - Močenok (medzi priemyselným závodom Shin Heung Precision Slovakia s.r.o. a areálom spoločnosti ZVEREX spol. s r.o.), tak, ako je zakreslené v situačnom výkrese, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.

Na záujmovom území sa nachádzajú tri vzdušné elektrické vedenia vysokého napätia (110 kV, 22kV a 22kV), ktoré nebránia prevedeniu navrhovaného zámeru, potrebné odstupové vzdialenosti budú dodržané.

Celková plocha navrhovanej lokality bude 66 319 m(parcely 6076/1, 6146/5 a 6147/1).

 

Členenie stavby na stavebné objekty:

SO 1  Verejný vodovod s prípojkami

 Navrhovaný projekt rieši rozšírenie vodovodnej siete a samotné prípojky na pozemky rodinných domov /RD/ a ostatných objektov.

 Zásobovanie lokality pitnou a požiarnou vodou bude zabezpečené rozšírením existujúceho verejného vodovodu DN100 (HDPE, PN 10) z verejného vodovodu ø160 - od cesty III/1368, pripojením navrhovaného verejného vodovodu pomocou odbočky a zemného uzatváracieho uzáveru. Na nový verejný vodovod sa budú napájať individuálne navrhované pozemky pre rodinné domy a ostatné objekty. Na hranici každého pozemku je navrhovaná vodomerná šachta s meraním spotreby vody. Záujmové územie bude vybavené podzemnými hydrantmi a podzemnou protipožiarnou nádržou o objeme 22 m3.

 

SO 2  Verejná kanalizácia s prípojkami

SO 2.1 Splašková kanalizácia

 Zabezpečuje odvod splaškov z rodinných domov a z ostatných objektov rozšírením mestskej kanalizačnej siete a samotné prípojky na jednotlivé pozemky rodinných domov a ostatných objektov, splaškovú aj dažďovú kanalizáciu.

 Nová kanalizačná vetva D50 materiál PP pre navrhovanú lokalitu bude napojená do verejného rozvodu tlakovej kanalizácie nachádzajúcej sa vedľa štátnej cesty III/1368 a bude ukončená v revíznej šachte, kde bude umiestnené zdvojené kalové čerpadlo. Do tejto šachty bude zaústená verejná kanalizačná sieť z navrhovanej lokality, ktorá bude riešená gravitačným spôsobom.

 Pre napojenie jednotlivých pozemkov budú osadené odbočky, kanalizačné prípojky budú ukončené revíznou kanalizačnou šachtou cca 1 m od hranice pozemku.

SO 2.2 Dažďová kanalizácia

 Dažďová voda zo striech rodinných domov a ostatných objektov bude zachytávaná na jednotlivých pozemkoch.

 Dažďové vody z dopravných komunikácií a parkovísk budú odvádzané do vsakovacích boxov s celkovým objemom 104 m3, umiestnené v zelenej ploche. Pred vsakovacími boxami budú dažďové vody prečistené v odlučovači ropných látok. Odvodnenie križovatky a komunikácie bude zabezpečené priečnym a pozdĺžnym sklonom a vody z vozovky budú zvedené do uličných vpustov, príp. do zelene.   

 

SO 3  Plynové rozvody a prípojky

 Plynové rozvody a prípojky budú zabezpečovať zásobovanie rodinných domov a ostatných objektov zemným plynom rozšírením jestvujúceho verejného plynovodu.

 Navrhovaná lokalita bude napojená do jestv. verejného plynovodu STL 90 kPa nachádzajúcej sa vedľa štátnej cesty III/1368 cca 5 m od hranice navrhovanej lokality.

 Rozšírenie plynovodu je navrhované dimenziou d90, na ktoré budú napájané pozemky pre rodinné domy, ubytovne, záhradné centrum prostredníctvom odbočky a zemnej uzatváracej armatúry. Na hranici každého pozemku bude regulačné zariadenie s meraním spotreby plynu.  

 

SO 4  Elektrické rozvody

 Navrhovaný projekt rieši rekonštrukciu TS, rozšírenie elektrických rozvodov NN, samotné prípojky na pozemky rodinných domov, ubytovní a objektov záhradného centra a verejné osvetlenie.

SO 4.1 Rekonštrukcia TS

 V záujmovom území sa nachádza jestv. stožiarová transformačná stanica TS 0834 -310, osadená olejovým transformátorom 400kVA, ako voľnostojaca na pozemku parc. č. 6146/2 v areáli fy. Zverex, z ktorej bude po rekonštrukcie NN rozvádzača navrhovaná lokalita zásobovaná el. energiou. Prístup k TS bude z novovybudovanej spevnenej plochy.

SO 4.2 Elektrické rozvody NN

 Z trafostanice TS 0834-310 budú realizované hlavné distribučné rozvody pre riešenú lokalitu. Použité budú káble NAVY-J 4x240, ktoré budú samostatne napájať ucelenú časť.

 Káble budú ústiť do plastových pilierových skriniek SR pre pozemky RD a pre objekty ubytovní a záhradného centra. Umiestnenie skríň SR bude navrhnuté tak, aby čo najmenej prekážali vjazdom a vstupom do pozemkov. Navrhované NN káble budú uložené, pokiaľ to bude možné, v zelených pásoch, pod chodníkmi príp. pod komunikáciami. Pri križovaní s inými podzemnými inžinierskymi sieťami a pod cestami budú káble uložené do chráničiek.

 Káblové prípojky NN zo skríň SR do rozvádzačov merania RE tento projekt nerieši, skrine SR budú navrhnuté tak, že každé odberné miesto bude možné napojiť samostatnou prípojkou, najčastejšie typu NAVY-J 4x16 alebo 4x25 v závislosti od dĺžky a výkonu.

SO 4.3 Verejné osvetlenie

 Na osvetlenie súvisiacich komunikácií sú navrhnuté stožiare o výške 6 m + výbojkové svietidlá 70W. Stožiare budú prepojené káblovým vedením AYKY 4Bx16/CYKY 4Bx10/ + uzemňovacie vedenie FeZn 10 mm.

 Na záujmovom území sa nachádzajú tri vzdušné elektrické vedenia vysokého napätia (110 kV, 22 kV a  22kV), ktoré nebudú zabraňovať prevedeniu navrhovaného zámeru, budú od nich dodržané potrebné odstupové vzdialenosti. Pod nimi a vo vzdialenosti ich ochranných pásiem stavebné práce prevádzať nebudú, budú sa uskutočňovať len inžinierske stavby – komunikácie a inžinierske siete smerujúce k záhradnému centru a sadové úpravy. 

 

SO 5  Komunikácie a spevnené plochy

 Navrhovaný projekt rieši vybudovanie betónových komunikácií z asfaltobetónu a chodníkov zo zámkovej dlažby pre prístup k jednotlivým pozemkom a križovatku na štátnej ceste III/1368 Šaľa – Močenok.

SO 5.1 Križovatka na štátnej ceste III/1368

 Projekt rieši úpravu križovatky na ceste III/1368 Šaľa – Močenok pri napojení príjazdovej komunikácie od plánovaného ubytovacieho a záhradného centra. Cesta III/1368 je v mieste napojenia v kategórii cesty C7,5/50 so šírkou jazdného pruhu 3,00 m + vodiace prúžky po 0,25 m.

 Odbočovacie a pripájacie pruhy budú v dĺžkach podľa STN 73 6102 - Projektovanie križovatiek na pozemných komunikáciách. Bude vybudovaný samostatný odbočovací pruh pre odbočenie vľavo, pripájací a zaraďovací pruh. Celková dĺžka úpravy križovatky bude 211,9 m.    

 Napojenie v smere Šaľa – Močenok sa realizuje pruhom pre odbočenie vľavo celkovej dĺžky 80 m s vyraďovacím úsekom Lv = 50 m, spomaľovacím úsekom Ld = 0 m a čakacím úsekom Lc = 30 m a rozširovacím klinom o dĺžke Lr = 70 m. Výjazd z novej lokality na cestu III/1368 v smere Močenok – Šaľa sa realizuje priamym napojením.

 Vnútorné polomery oblúkov vyznačené vodorovným dopravným značením pri vjazde a výjazde na cestu III triedy budú 12,0 m a 15,0 m. Šírka jazdných pruhov bude 3,00 m, výškové vedenie úpravy cesty je dané exist. niveletou. Na ceste III. triedy je strechovitý priečny sklon v hodnote 2,5%, nová vozovka bude v 2,5%-nom priečnom sklone. Vody z vozovky budú zvedené do uličných vpustov.  

 V rámci križovatky je navrhnutá územná rezerva pre výhľadový chodník pre peších v šírke 2,0 m, ktorý sa napojí na existujúci chodník vedený súbežne s komunikáciou.

 Celková plocha dorábanej vozovky bude 792 m2.

SO 5.2 Komunikácie a spevnené plochy

 Prístup do záujmového územia bude možný navrhovanou miestnou asfaltobetónovou komunikáciou zo štátnej cesty III/1368, Šaľa – Močenok, ktorá bude dvojpruhová, obojsmerná so šírkou jazdných pruhov 3,00 m, s celkovou šírkou 6,0 m a celkovej hrúbky 560 mm, zaradená do kategórie MO 7,0 funkčnej triedy C3. Výškové vedenie bude ovplyvnené exist. terénom. Celková plocha komunikácií bude 7 845 m2.

 Odvodnenie bude jednosmerným 1-2% priečnym sklonom do uličných vpustov, príp. do terénu.

 V priestore križovatky s cestou III triedy bude cez stredový ostrovček bezbariérový prechod pre chodcov. Celková plocha dláždeného ostrovčeka bude 24 m2.

 Chodníky zo zámkovej dlažby sa budú nachádzať z jednej strany vedľa prístupovej komunikácii a vedľa komunikácií smerujúcim k jednotlivým pozemkom, na druhej strane ciest bude zelený pás. Chodníky budú vyspádované jednostranne a budú odvodnené do uličných vpustov príp. do terénu. Celková plocha týchto chodníkov bude 2 477 m2.

 Vjazdy na jednotlivé parcely budú riešené cez zapustené obrubníky, výškový rozdiel medzi komunikáciou a výškovou úrovňou vjazdu bude 5 cm.  

 Parkovanie osobných automobilov pri rodinných domoch bude na vlastných pozemkoch jednotlivých vlastníkov. Každý pozemok uvažuje s plochou 5,00 m x 6,00 m na státie dvoch osobných automobilov od uličnej čiary a to z dvornej časti pozemku.

 Parkovanie pri ubytovniach pred objektmi  a v záhradnom centre bude tiež na pozemkoch vlastníkov.

 

SO 6  Rodinné domy

 Pozemky pre výstavbu rodinných domov /RD/ budú v severozápadnej časti záujmového územia (parc. č. 6147/1) – 42 pozemkov od 372 mdo 523 m2 (v priemere 5 árov), v šiestich radoch. Osadenie rodinných domov je navrhované 6 m od uličnej čiary, min. 2 m od severozápadnej hranice pozemku a min. 5 m od juhovýchodnej hranice pozemku. Medzi objektmi ostane min. 7 m. Na každom pozemku bude od uličnej čiary, z dvornej časti pozemku plocha 5 m x 6 m na státie dvoch osobných automobilov. Max. podlažnosť objektov do 2 NP s možnosťou zabudovania podkrovných priestorov. Zastavanosť pozemkov max. 40 %, ozelenenie min. 20%.

SO 7  Záhradné centrum

 Vybuduje sa v severovýchodnej časti lokality, vedľa priemyselného závodu a bude poskytovať služby záhradkárskeho charakteru (predaj rastlín, záhradkárskych potrieb i pomôcok) a vytvorí filter medzi navrhovanou lokalitou a jestv. priemyselnou zónou.

 Plocha pre záhradné centrum bude delená  na tri časti, každá z nich bude disponovať so svojim zázemím – bude pozostávať aspoň z dvoch objektov, jeden pre kancelárske priestory s predajňou a druhý ako skladové priestory. Objekty budú jednopodlažné, bez možnosti zabudovania podkrovných priestorov.

 Na voľných priestoroch budú vysadené a aj vystavené predávané rastlinné produkty (ovocné stromy, kríky, okrasné dreviny a pod.    

SO 8  Objekt ubytovní

 Budú riešené samostatne, v juhozápadnej časti osadené rovnobežne s príjazdovou komunikáciou k rodinným domom, s dodržaním regulatív na výstavbu objektov tohto územia – dva rovnaké objekty, v každom do 25 ubytovacích jednotiek, obdĺžnikového pôdorysu rozmerov 30 m x 15 m (zastavaná plocha 450m2).

 Priestor okolo objektov bude zatrávnený a vysadený vysokou či nízkou zeleňou, pred ubytovní sa vybuduje parkovacia plocha pre osobné automobily. 

SO 9  Terénne a sadové úpravy

 Riešia úpravu terénu pred výstavbou, plochy pod elektrickými vedeniami a v ich ochranných pásmach a okolo ubytovní. Celková rozloha týchto plôch bude 23 282 m2. Plochy pod a v ochranných pásmach el. vedení budú zatrávnené, prípadne upravené výsadbou nízkej zelene, okolo ubytovní zatrávnené a upravené výsadbou vysokej a nízkej zelene.

 K výrubu stromov a kríkov nedôjde, na záujmovom území sa nachádza starý, neopatrovaný vinič, ktorý bude potrebné odstrániť.

 

Pre umiestnenie a projektovú prípravu stavby sa určujú tieto podmienky:

 1. Stavba bude umiestnená na pozemkoch v extraviláne mesta Šaľa, v katastrálnom území Šaľa tak, ako je to zakreslené na priložených situačných výkresoch v mierke 1:1000 a 1:2880, kde je označené polohové a výškové umiestnenie všetkých navrhovaných stavieb a ktorú vypracoval Ing. Jozef Tamaškovič, autorizovaný stavebný inžinier, evidenčné číslo: 1442*A*1, tamaskovic.sk., ul. P. Pázmáňa č. 30, 927 01 Šaľa.

Navrhovateľ má k dotknutým pozemkom vlastnícke právo, nájomnú zmluvu na časť pozemku register "C" parc. č. 6146/2 (vlastníkom je Slovenský poľovnícky zväz, Bratislava) a súhlas vlastníkov pozemkov.

 1. Ďalší stupeň projektovej dokumentácie navrhovanej stavby bude vypracovaný oprávnenou osobou v zmysle § 44 stavebného zákona, s ohľadom na existenciu podzemných inžinierskych sietí v mieste stavby. Pri súbehoch a križovaniach s ostatnými inžinierskymi sieťami budú dodržané a zabezpečené ochranné pásma vedení v zmysle STN.
 2. Pri spracovaní ďalšieho stupňa PD budú dodržané ustanovenia STN 73 6005 - Priestorová úprava vedení technického vybavenia a vyhlášky MŽP č. 532/2002, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.
 3. Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie bude okrem architektonickej časti obsahovať aj výkresy všetkých druhov technickej vybavenosti predmetnej stavby/lokality (elektroinštalácia, plynoinštalácia, vodoinštalácia, kanalizácia, vykurovanie) a taktiež projekt požiarnej ochrany, statické posúdenie stavieb.
 4. Podmienky na zabezpečenie súladu urbanistického a architektonického riešenia stavby s okolitým životným prostredím, najmä pre polohové a výškové umiestnenie stavby:

Navrhovaný stavebný obvod pre individuálnu bytovú výstavbu 42 rodinných domov, dve ubytovne a záhradné centrum  s potrebnými spevnenými plochami pre dopravu aj pre peších, sa navrhuje vybudovať v okrajovej – severozápadnej časti mesta Šaľa, m. č. Veča – východ, popri štátnej komunikácii Šaľa – Močenok, po jej ľavej strane smerom na Močenok (medzi priemyselným závodom Shin Heung Precision Slovakia s.r.o. a Zverexom).

 

Regulácia navrhovaného územia:

Zastavovacie podmienky:

 Navrhované pozemky pre 42 rodinných domov sa nachádzajú v severozápadnej časti  záujmového územia (parc. č. 6147/1) po ľavej strane elektrických vedení vysokého napätia, majú veľkosť v priemere 5 árov (20 x 25 m). Pozemky sú podelené do šiestych rovnobežných radov (v jednom rade sa nachádza 8, v štyroch 7 a v jednom 6 pozemkov).

Jednotlivé rodinné domy budú na pozemkoch osadené nasledovne:

 • na 6,00 m od uličnej čiary (od hranice pozemku z čelnej strany),
 • min. 2,00 m od severozápadnej hranice pozemku,
 • min. 5,00 m od juhovýchodnej hranice pozemku,
 • medzi jednotlivými objektmi ostane min. 7 m,
 • každý pozemok uvažuje s plochou 5,00 m x 6,00 m na státie dvoch osobných

automobilov od uličnej čiary a to z dvornej časti pozemku.

Maximálna podlažnosť objektov – rodinných domov by mala byť do 2 NP s možnosťou zabudovania podkrovných priestorov.

 Dva objekty ubytovní budú popri príjazdovej komunikácií k rodinným domom (z ľavej strany) – dva rovnaké objekty so zastavanou plochou 450 m2, v každom objekte sa uvažuje do 25 ubytovacích jednotiek, objekty budú rozmerov 30 x 15 m, budú osadené rovnobežne s príjazdovou komunikáciou:

 • na 22,50 m od okraja prístupovej komunikácie,
 • prvý objekt od štátnej komunikácie III/1368 bude na 26,50 m - od hranice pozemku parc č. 6076/1,
 • medzi ubytovní bude medzera 20,30 m.

Maximálna podlažnosť ubytovní bude do 2 NP s možnosťou zabudovania podkrovných priestorov.

Priestor okolo objektov bude zatrávnený a vysadený vysokou či nízkou zeleňou. Pred objektmi sa vybudujú parkovacie plochy pre osobné automobily.

 Plocha pre záhradné centrum bude v severovýchodnej časti záujmového územia vedľa priemyselného závodu a bude filtrom od priemyselnej zóny. Plocha bude rozdelená na tri časti, každá z nich bude pozostávať aspoň z dvoch objektov – jeden ako kancelárske priestory s predajňou a druhý ako skladové priestory. Objekty budú jednopodlažné, bez možnosti zabudovania podkrovných priestorov.

Na voľných priestoroch budú vysadené a vystavené predávané rastlinné produkty.

 

Celková plocha riešeného územia  66 319 m2,

 • z toho pozemky pre objekty rodinných domov a ubytovne sú 22 110 m2,
 • pre spevnené plochy                                                                 10 322 m2,
 • pre záhradné centrum                                                                 9 855 m2,
 • pre sadové úpravy                                                                     23 282 m2,
 • ostatné plochy                                                                                750 m2.

 

 1. Požiadavky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov a iné podmienky:

Ďalší stupeň projektovej dokumentácie bude predložený na posúdenie dotknutým orgánom, ktorý si to vyhradili.

 

Slovenský pozemkový fond Bratislava:

 Predmetnou stavbou budú dotknuté pozemky vo vlastníctve Slovenskej republiky v správe SPF (pozemok KN C č. 6075/1 o výmere 2260 m2, parc. č. 6075/4 o výmere 52 m2, parc. č. 6075/5 o výmere 8 m2).

 SPF súhlasí s umiestnením predmetnej stavby podľa projektovej dokumentácie.

 Stavebník bude mať najneskôr do vydania stavebného povolenia stavby majetkovoprávne usporiadané primerané časti pozemkov SPF dotknuté stavbou.

 Stanovisko pod č. SPFZ091587/2019   SPFS43946/2019 zo dňa 19.07.2019.    

 

Krajský pamiatkový úrad Nitra:

 KPÚ Nitra rozhodol, že je nevyhnutné vykonať predstihový archeologický výskum s cieľom zistiť a preskúmať výskyt archeologických nálezov predpokladaných v zemi na území stavby a podľa § 39 ods. 1 zákona č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov (ďalej len pamiatkový zákon) určil podmienky jeho vykonania.

 Stavebník dodrží všetky podmienky rozhodnutia č. KPUNR-2017/5015-4/25543/Pat zo dňa 29.03.2017.

 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Nitre:

 Na základe predloženej akustickej štúdie ev. č. 003 0217/š spracovanej EnviroAcoustics, s.r.o., Dlhá nad Váhom, a na základe výsledkov meraní a predikcie hluku v danej lokalite vyplýva, že hluk z pozemnej cestnej dopravy prekračuje prípustné hodnoty hluku pre referenčný časový interval noc v mieste, kde sa navrhuje výstavba ubytovní.

 Akustická štúdia preukázala, že pre časť územia, v ktorom sa navrhujú umiestniť budovy na bývanie, budú prekročené prípustné hodnoty určujúcich veličín hluku vo vonkajšom prostredí z iných zdrojov (prevádzkové zdroje hluku jestv. výrobných podnikov) pre referenčné časové intervaly deň, večer a noc.

 Na základe súhlasného stanoviska orgánu na ochranu zdravia sa môžu umiestňovať nové budovy na bývanie a budovy vyžadujúce tiché prostredie okrem škôl, škôlok, nemocničných izieb a podobne aj v území, kde hluk z dopravy prekračuje hodnoty uvedené v tabuľke pre kategóriu územia II, alebo v území, kde takéto prekročenie je možné v budúcnosti očakávať

 1. ak sa vykonajú opatrenia na ochranu ich vnútorného prostredia (§ 20 a 27 zákona č. 355/2007 z.z.)
 2. ak sa posudzovaná hodnota v primeranej časti priľahlého vonkajšieho prostredia budovy na bývanie alebo oddychovej zóny v tesnej blízkosti budovy na bývanie neprekročí prípustné hodnoty uvedené v tabuľke č. 1 pre kategóriu územia III a viac ako 5 dB.

 Z uvedených dôvodov výstavbu v danej lokalite RÚVZ Nitra nedoporučuje.

 V prípade, že budú vykonané opatrenia na ochranu ich vnútorného prostredia (§ 20 a 27 zákona č. 355/2007 Z.z) a hodnoty hluku neprekročia prípustné hodnoty uvedené v tabuľke č. 1 Vyhlášky MZ SR č. 549/20007 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí v znení vyhlášky MZ SR č. 237/2009 Z.z. pre kategóriu územia III o viac ako 5 dB, je potrebné dodržať požiadavky:

 • Vyhlášky MZ SR č. 259/2008 Z.z. o podrobnostiach o požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia v znení vyhlášky MZ SR č. 210/2016 Z.z. pri výstavbe ubytovní,
 • Nariadenie vlády SR č. 391/2006 Z.z. o min. bezpečnostných požiadavkách na pracovisko pri výstavbe záhradného centra.

 Záväzné stanovisko pod č. HZP/A/2017/00169 zo dňa 13.01.2017 a záväzné stanovisko pod č. HZP/A/2017/00169 zo dňa 16.03.2017.

 

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre:

 Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre s riešením protipožiarnej bezpečnosti stavby súhlasí bez pripomienok.

 Toto stanovisko nenahrádza stanovisko orgánu štátneho požiarneho dozoru pre konanie nasledujúce podľa stavebného zákona. 

 Stanovisko pod č. ORHZ-NR1-001/1166/2016 zo dňa 30.12.2016.

 

Ministerstvo životného prostredia SR, sekcia environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva, Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie:

 Po zhodnotení všetkých parametrov a údajov v objektovej skladbe v zmysle Prílohy č. 8 kap. 9 – Infraštruktúra položka č. 16. Projekty rozvoja obcí zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení ďalších zmien a doplnkov má ministerstvo za to, že na uvedenú navrhovanú činnosť nie je potrebné zisťovacie konanie.

 Vyjadrenie č. 4688/2017-1.7 zo dňa 31.03.2017.

 

Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja, odbor dopravy a pozemných komunikácií Nitra:

 K návrhu napojenia predmetnej stavby na cestu III/1368 ÚNSK ako vlastník ciest II. a III. triedy vydal vyjadrenia pod č. CS 4719/2018, CZ 10626/2018 zo dňa 04.05.2018 a č. CS5616/2019, CZ 7291/2019 zo dňa 08.03.2019.

 Inžinierske siete (aj existujúce) v súbehu a v križovaní s cestou III/1368 umiestniť mimo priestoru navrhovanej križovatky, bez zásahu do cestného telesa exist. cesty ako i navrhovaného rozšíreného telesa cesty III. triedy v zmysle § 18 ods. 3 zákona č. 135/1961 Zb. Návrh napojenia inžinierskych sietí stavebného obvodu na verejné siete predložiť na posúdenie ODPK ÚNSK a správcovi cesty, Regionálnej správy a údržby ciest Nitra a.s., Stredisko správy a údržby Nové Zámky.

 Záber pozemkov – rozpracovanú PD v ďalšom stupni spracovania žiadame vypracovať v zmysle Technických podmienok TP 078 „Usporadúvanie cestnej siete“ schválených Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR podľa vlastníckych práv k objektu – rozčleniť na stavebné objekty podľa budúcich vlastníkov a správcov (cesty, chodníky, verejné osvetlenie, inžinierske siete ...) a predložiť na prerokovanie ODPK ÚNSK a správcovi cesty.

 Pred vydaním stavebného povolenia stavebník predloží podpísanú zmluvu o budúcej kúpnej zmluve na prevod stavebného objektu, ktorý bude vo vlastníctve NSK a pozemkov pod stavebným objektom ako i pod prislúchajúcimi časťami cestného telesa.

 Dodržať všetky podmienky vyjadrenia č. CS 5616/2019; CZ 12521/2019 zo dňa 30.04.2019.     

 

Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.:

 Vybudovaním rozšírenia cesty III/1368 musí byť zabezpečené dôsledné odvodnenie povrchu vozovky, zachovaná funkčnosť odvodnenia cestného telesa,

 napojenie na konštrukciu vozovky zrealizovať v mieste existujúcej konštrukcie vozovky tak, aby bol zabezpečený plynulý prechod konštrukčných vrstiev cesty ku konštrukcii navrhovaného napojenia,

 pre dokonalé utesnenie spojenia stykovej škáry existujúceho a nového krytu vozovky v celej šírke napojenia utesniť a zaliať pružnou asfaltovou zálievkou na zamedzenie vnikania vody do podložia vozovky,

 dodržať navrhovaný spád podľa PD smerom od cesty III/1368 plynulým výškovým napojením,

 v súvislosti s realizáciou predmetnej stavby za bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky na priľahlom úseku cesty III/1368 zodpovedá od začatia do ukončenia prác investor/stavebník,

 počas realizácie stavebných prác nesmie byť poškodená cesta III/1368, s dôrazom na § 9 ods. 6 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon),

 je potrebné si vyžiadať vyjadrenie od vlastníka cesty III/1368, t.j. Odboru dopravy a pozemných komunikácií Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja.

 Pri rešpektovaní stanovených požiadaviek RSÚC Nitra a.s., SSaÚ NZ súhlasí s vydaním územného rozhodnutia.

 Dodržať všetky podmienky vyjadrenia č. 160/2018 zo dňa 14.05.2018.

 

Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Šali, Okresný dopravný inšpektorát:

 ODI po náležitom preštudovaní predloženej projektovej dokumentácie súhlasí s umiestnením predmetnej stavby tak, ako je to overené v priloženej PD.

 ODI si vyhradzuje právo pripomienok k nasledujúcim stupňom PD,

 ODI si vyhradzuje právo dodatočne stanoviť podmienky alebo uložené podmienky zmeniť, ak si to vyžiada bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky alebo dôležitý verejný záujem.

 Vyjadrenie pod č. ORPZ-SA-OPDP52-1-009/2019 zo dňa 31.01.2019

 

Mesto Šaľa, referát dopravy a technických činností:

 Mesto Šaľa, ako príslušný orgán miestnej štátnej správy vo veciach miestnych a účelových komunikácií s realizáciou predmetnej stavby súhlasí bez pripomienok.

 Záväzné stanovisko č. 4320/2019/OSaKČ/1628 zo dňa 07.03.2019.           

 

Mesto Šaľa, oddelenie stratégie a komunálnych činností, referát investičných činností:

 Navrhovaný zámer individuálnej výstavby RD, ubytovní a záhradníckeho centra je v súlade s podmienkami vyplývajúcimi z Územného plánu (ÚPN) mesta Šaľa.

 V rámci PD-ÚR odporúčame upraviť vymedzenie plôch pre zástavbu jednotlivých RD v súlade s textovou časťou, t.j. s možnosťou zástavby do 5,0 m od juhovýchodnej hranice príslušnej parcely RD s tým, aby bola dodržaná min. odstupová vzdialenosť medzi RD 7,0 m. Na severozápadných priečeliach RD v kontakte so susediacimi parcelami RD neboli umiestnené okná obytných miestností a zároveň s úrovňou okenného parapetu nižšou ako 150 cm od úrovne podlahy v interiéri.

 V časti na parc. č. 6147/1 v k. ú. Šaľa je podľa Územného plánu mesta Šaľa funkčné využitie na bývanie a príslušné verejné dopravné a technické vybavenie s prípustnosťou základnej vybavenosti, ostatné funkčné využívanie, najmä priemyselná a poľnohospodárska výroba sú neprípustné. Zástavba uličná voľná do 2 NP (zastavanosť max. 70%, ozelenenie min 30% vrátane priestranstiev typu ulica, prípustná zástavba uličná kompaktná do 2 NP). 

 Stavebno-technické a dispozično-prevádzkové riešenie ubytovní a úpravu ich bezprostredného okolia riešiť tak, aby nedochádzalo k rušeniu alebo znehodnoteniu kvality bývania v rodinných domoch. Odporúčame do dokumentácie doplniť izolačnú zeleň predpísanú v ÚPN pozdĺž severovýchodnej a severozápadnej strany areálu ZVEREX.

 Mesto nemá námietky voči napojeniu kanalizácie a vodovodu, ktoré má viesť cez pozemok register "C" parc. č. 2910/41 vedenej na LV č. 7266 vo vlastníctve mesta Šaľa s tým, že po ukončení výstavby (uložení sietí na mestskom pozemku) stavebník vráti pozemky do pôvodného stavu.

 Po ukončení stavby stavebník predloží geometrický plán so zameraním skutočného uloženia sietí vedených na pozemku vo vlastníctve mesta. V zmysle § 13 Zásad hospodárenia s majetkom mesta Šaľa sa v prípade verejných rozvodov IS zriaďuje časovo neobmedzené vecné bremeno pre vlastníka siete.

 V prípade výrubu drevín súhlasy na výrub drevín rastúcich mimo zastavaného územia obce (extravilán) a na pozemkoch vo vlastníctve mesta Šaľa je potrebné obrátiť sa na Okresný úrad v Šali, odbor starostlivosti o životné prostredie.

 Dodržať všetky podmienky uvedené v záväznom stanovisku č. 1413/2017/OSaKČ/3647 zo dňa 02.03.2017.   

 

Mesto Šaľa, OSaKČ, referát pre rozvojovú stratégiu a štrukturálne fondy:

 V polohe uvažovaného výjazdu na cestu Šaľa-Močenok III/1368 bol vybudovaný chodník pre peších pre zabezpečenie bezpečnej a plynulej premávky v lokalite, hlavne pre chodcov - zamestnancov priemyselných závodov Shin Heung Precision Slovakia s.r.o.

 Žiadame stavebníka, aby verejné osvetlenie pozdĺž chodníka ako aj samotný chodník, okrem miesta križovania vjazdu do nového stavebného obvodu ostali zachované, aby počas výstavby nebola ohrozená funkčnosť verejného osvetlenia.

 Pri vybudovaní vjazdu je potrebné zachovať bezpečný prechod pre chodcov a jeho napojenie na chodník smerujúci k priemyselným závodom a v prípade rozoberania časti jestv. chodníka šetrne vybranú dlažbu odovzdať mestu pre ďalšie využitie.

 Ak bude nový stavebný obvod neskôr otvorený ako verejné priestranstvo a stavebník uvažuje o odovzdaní siete verejného osvetlenia /VO/ mestu, je potrebné ho vybudovať tak, aby bolo kompatibilné s jestv. sieťou VO, ktoré prešlo modernizáciou. Preto žiadame LED svietidlá s možnosťou regulácie a napojenia na riadiaci systém.

 Ak stavebník bude sieť VO spravovať vo vlastnej réžii a nová štvrť by ostala ako uzatvorená štvrť, uvedená podmienka je bezpredmetná.

 Z hľadiska rozvojového odporúčame prehodnotiť potrebu budovania ubytovní pri príjazdovej ceste (pri vstupe do budúcej obytnej zóny), v budúcnosti môžu byť negatívne vnímané obyvateľmi novej zástavby, môžu byť zdrojom konfliktov a zhoršovať kvalitu bývania v novej lokalite resp. autobusy dovážajúce robotníkov môžu obmedzovať príjazd do celého obvodu. Rovnako v blízkosti lokality absentujú akékoľvek služby pre ubytovaných.

 Vyjadrenie č. 18027/2019/OSaKČ/4145 zo dňa 26.09.2019.

 

Hydromeliorácie, štátny podnik, Bratislava:

 Parcely č. 6146/5, 6147/1, 6076/1 a 6076/17 v k. ú. Šaľa, dotknuté navrhovanou stavbou sa nachádzajú v záujmovom území vodnej stavby „ZP Hájske – Sládečkovce, stavba 7“ (evid. č. 5206 198) v správe Hydromeliorácie, š. p. Stavba závlahy bola daná do užívania v r. 1991 s celkovou výmerou 1211 ha.

 Na uvedených parcelách sa podzemné rozvody závlahovej vody nenachádzajú.

 Závlahovú stavbu – záujmové územie závlahy je potrebné rešpektovať.

 Vyjadrenie č. 364-2/120/2017 zo dňa 27.01.2017.

    

Okresný úrad Šaľa, odbor krízového riadenia:

 Odbor krízového riadenia súhlasí s vydaním územného rozhodnutia.

 Záväzné stanovisko č. OU-SA-OKR-2017/001280-2 zo dňa 23.01.2017.

 

Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie:

Vyjadrenie podľa § 28 ods. 1 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách (č. OU-SA-OSZP-2017/0011465-2 zo dňa 08.02.2017):

 Z hľadiska ochrany vodných pomerov s predloženou PD súhlasíme.

 Podľa § 52 ods. 1 vodného zákona je stavebný objekt

SO 1 Vodovodné rozvody  a

SO 2 Kanalizačné rozvody (vrátane dažďovej kanalizácie z komunikácií a parkovísk)

vodnou stavbou, ktorú povoľuje špeciálny stavebný úrad – Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie.

 Podľa § 3 zákona č. 442/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov môže byť vlastníkom verejného vodovodu a verejných kanalizácií z dôvodu verejného záujmu iba právnická osoba so sídlom na území SR.

 Potrebné je aj zabezpečiť predbežný súhlas prevádzkovateľa sietí na prevádzkovanie vodných stavieb.

 Ďalší stupeň projektovej dokumentácie je potrebné predložiť na vyjadrenie.

Vyjadrenie z hľadiska odpadového hospodárstva (č. OU-SA-OSZP-2017/001294-2 zo dňa  01.02.2017):

 Nakoľko sa na budúcom stavenisku nachádza už niekoľko rokov neobhospodarovaný vinič na zničených vedeniach, betónové oporné stĺpiky, územie je zarastené burinou a náletovými krovinami, ďalší stupeň projektovej dokumentácie doplniť o materiálovú bilanciu týchto odpadov, odpady zaradiť podľa Vyhl. MŽP SR č. 365/2015 Z.z. – Katalóg odpadov a uviesť zamýšľané nakladanie so vzniknutými odpadmi v súlade s ust. Zákona o odpadoch. Dodržať všetky podmienky tohto vyjadrenia.   

Vyjadrenie orgánu ochrany prírody a krajiny (č. OU-SA-OSZP-2017/001303-2 zo dňa 03.02.2017):

 Na dotknutom území v zmysle § 12 zákona o ochrane prírody a krajiny platí prvý stupeň územnej ochrany. Realizáciou stavby nedôjde k zásahu do osobitne chránených záujmových území a objektov ochrany prírody a krajiny.

 V prípade, ak sa na dotknutých pozemkoch nachádzajú dreviny s obvodom kmeňa nad 40 cm meraným vo výške 130 cm nad  zemou a súvislé krovité porasty s výmerou nad 20 m2, ktoré budú brániť v individuálnej výstavbe rodinných domov, ubytovní a záhradného centra, je podľa § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny potrebný súhlas na výrub od Okresného úradu Šaľa, odboru starostlivosti o životné prostredie.

 

Západoslovenská distribučná, a. s. Bratislava

 Pokrytie bilančných nárokov odberu el. energie pre plánovanú výstavbu riešiť z existujúcej TS 0834-310 samostatnými vývodmi po rekonštrukcie TS. NN rozvody riešiť vyvedením štyroch podzemných káblových vývodov typu NAVY-J 4x240 mm2 a NAVY-J 4x120 mm2. Do nových káblových vedení treba zaslučkovať cca 14 ks nových plastových pilierových skríň SR, z ktorých budú napájané elektromerové rozvádzače ER jednotlivých rodinných domov zapojených do lúča. Plánované odberné miesta: 43 x 25A (3f), 8 x 20A (3f), 1 x 25A (1f).

 Vzhľadom na distribučný charakter stavby je potrebné uzatvoriť „Zmluvu o spolupráci“ medzi žiadateľom a Západoslovenská distribučná, a.s. pred vydaním stanoviska k PD na stavebné povolenie.

 Dodržať ochranné pásmo od VN 22kV a 110 kV vedenia podľa ustanovení zákona č. 251/2012 Z.z. § 43 bod 1. a 2b.

 V prípade potreby úpravy, preložky jestv. el. zariadení postupovať podľa ust. zákona o energetike.

 Ďalší stupeň projektovej dokumentácie zaslať na posúdenie.

 Dodržať všetky podmienky uvedené vo vyjadrení č. CD 4732/2017 zo dňa 30.01.2017.

 

SPP - distribúcia  a. s., Bratislava:

 SPP-D súhlasí s umiestnením uvedenej stavby, v záujmovom území sa nachádza STL plynovod. Stavebník je povinný dodržať ochranné a bezpečnostné pásma exist. plynárenských zariadení v zmysle § 79 a § 80 Zákona o energetike.

 Zásobovanie riešeného územia zemným plynom je pri max. hodinovom odbere 64,7 m3/hod, z hľadiska kapacity distribučnej siete možné z exist. STL plynovodu D160, PN 100 kPa, vedeného v Nitrianskej ul. s bodom napojenia pred parc. č. 6076/1 v kat. území Šaľa.

 Stavebník zabezpečí vypracovanie PD  pre stavebné konanie podľa podmienok uvedených v tomto vyjadrení a podľa techn. podmienok pripojenia stanovených na základe žiadosti v zmysle pokynov na pripájanie.

 Stavebník zabezpečí, aby trasa navrhovaných plyn. zariadení rešpektovala iné vedenia s ohľadom na možnosť ich poškodenia pri výstavbe, resp. aby pri prevádzkovaní nemohlo dôjsť k vzájomnému ovplyvňovaniu, príp. poškodeniu.

 Stavebník je povinný PD pre stavebné konanie predložiť na posúdenie SPP-D.

 • Dodržať všetky všeobecné a technické podmienky vyjadrenia č. TD/KS/0301/2019/Pe zo dňa 21.10.2019.

 

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., OZ Galanta, so sídlom v Šali:

Vyjadrenie vodovod:

 Bod napojenia na verejný vodovod bude pred koncovým hydrantom verejného rozvodu vody, ktorý je vo vzdialenosti cca 110 m od plánovanej križovatky.

 Pripojením navrhovaného verejného vodovodu HDPE DN 100 na exist. verejný vodovod PVC DN 160 v našej správe a s dodávkou vody súhlasíme.

 Vodovodné prípojky pre RD projektovať z HDPE (SDR 17) DN 25 (d 32 x 4,4 – 1“), pre bytové domy projektovať z HDPE (SDR 17) DN 40 (d=50 x 6,9 mm).

 Na začiatok navrhovaného verejného vodovodu v blízkosti bodu pripojenia zriadiť vodomernú šachtu s vodomerom s možnosťou prerušenia dodávky vody. Meranie množstva dodanej vody pre jednotlivé RD zabezpečí vlastník nového verejného vodovodu vlastnými meradlami pretečeného množstva vody na svoje náklady.

 Vodu na požiarne účely zabezpečujeme v rámci kapacitných možností exist. verejného vodovodu. Z PD nie je jasné, akým spôsobom bude navrhovaná požiarna nádrž plnená.

Vyjadrenie kanalizácia:

 Bod napojenia na jestv. gravitačnú verejnú kanalizáciu DN 300 bude v poslednej KŠ, vo vzdialenosti cca 110 m od navrhovanej križovatky.

 Dimenzia, materiál a druh navrhovanej verejnej gravitačnej kanalizácie PVC DN 300 hladkostenné SN 8.

 Odvádzanie odpadových vôd z povrchového odtoku (dažďové vody zo strechy a spevnených plôch z RD) do verejnej kanalizácie v mieste stavby je zakázané. Proti odvádzaniu odpadových vôd z povrchového odtoku (dažďové vody zo strechy a spevnených plôch) do navrhovaného vsakovania námietky nemáme.

 Dažďovú kanalizáciu ZsVS a.s. nebude prevádzkovať.

 Množstvo odvádzaných splaškových vôd sa bude určovať na základe nameraného množstva dodanej vody centrálnym vodomerom.

 Podmienky uvedené v tomto vyjadrení zapracovať do ďalšieho stupňa PD a  predložiť na vyjadrenie.

 Dodržať všetky podmienky vyjadrenia č. 936/2017 zo dňa 09.01.2017.

 

Slovak Telekom, a.s., Bratislava a DIGI SLOVAKIA, s.r.o:

 Na definovanom území dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len SEK) spoločnosti Slovak Telekom, a.s., a s a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o.

 Exist. zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§ 68 zákona č. 351/2011 Z.z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie § 65 zákona č. 351/2011 Z.z. o ochrane proti rušeniu.

 Stavebník dodrží všetky podmienky uvedené v stanovisku č. 6611926223 zo dňa 17.09.2019.

 

Orange Slovensko a.s., MICHLOVSKY, spol. s r.o., Piešťany:

 V dotknutom území nedôjde do styku s vedeniami Orange Slovensko a.s., existujúce vedenia sú chránené ochranným pásmom.

 Dodržať všetky podmienky vyjadrenia č. BA-0384/2017 zo dňa 08.02.2017.

  

SALAMON INTERNET, s.r.o., Šaľa:

 V záujmovom území na parc. č. 6076/17 sa nachádzajú podzemné rozvody fy. SALAMON INTERNET s.r.o.

 Vyjadrenie pod č. Sb 2174097 zo dňa 02.03.2017.

 

TRANSPETROL a.s., Bratislava – vyjadrenie č. 011485/2019 zo dňa 09.09.2019

UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Bratislava – vyjadrenie č. 614/2019 zo dňa 25.09.2019

SITEL s.r.o., Košice – vyjadrenie č. 1155/2018 zo dňa 28.09.2018

Energotel, a.s., Bratislava – vyjadrenie č. 2018/ÚPÚ zo dňa 28.09.2018

eustream, a.s., Bratislava – vyjadrenie č. 329/2018 zo dňa 17.09.2018

 V záujmovom území sa nenachádzajú siete uvedených spoločností, resp. navrhovaná stavba nezasahuje do ochranného pásma ropovodu (TRANSPETROL a.s.,) a prepravnej siete eustream, a.s Bratislava.

 

Ďalšie podmienky:

 Projekt stavby pre stavebné konanie musí spracovať odborne spôsobilá osoba v zmysle stavebného zákona. Pri spracovaní projektu budú rešpektované príslušné ustanovenia § 47 stavebného zákona a § 9 vyhl. č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona ako aj vyjadrenia dotknutých orgánov štátnej správy vydávané podľa osobitných predpisov.

 Požiadavky vo vyjadreniach dotknutých orgánov a účastníkov konania budú zapracované do PD pre ďalší stupeň (projektová dokumentácia pre vydanie stavebného povolenia).

 Ďalší stupeň projektovej dokumentácie bude predložený na posúdenie dotknutým orgánom, ktoré si to vyhradili a overený v zmysle požiadaviek zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.

 Stavebník požiada tunajší stavebný úrad o vydanie záväzného stanoviska v zmysle § 140b stavebného zákona pre špeciálne stavebné úrady na povolenie dopravnej a vodnej stavby, súvisiacich s hlavnou stavbou.

 Stavebník preukáže v stavebnom konaní podľa § 58 ods. 2 stavebného zákona, že má k všetkým stavbou dotknutým pozemkom /alebo ich časti/ vlastnícke, alebo iné právo podľa § 139 ods.1 stavebného zákona, ktoré ho oprávňuje zriadiť na ňom požadovanú stavbu. Pod pojmom “iné práva k pozemkom a stavbám” použitým v spojení “vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám na nich” sa podľa povahy prípadu podľa § 139 ods.1 písm. a) stavebného zákona rozumie užívanie pozemku alebo stavby na základe nájomnej zmluvy, dohody o budúcej kúpnej zmluve alebo dohody o budúcej zmluve o vecnom bremene, z ktorých vyplýva právo uskutočniť stavbu alebo jej zmenu.

 

Stavebné povolenie na stavebné objekty

SO 1 Verejný vodovod s prípojkami

SO 2 Verejná kanalizácia s prípojkami

          SO 2.1 Splašková kanalizácia

                SO 2.2 Dažďová kanalizácia

bude predmetom samostatného stavebného povolenia vydávaného špeciálnym stavebným úradom pre vodné stavby - Okresným úradom v Šali, Odborom starostlivosti o životné prostredie.

Stavebné povolenie na stavebné objekty

      SO 5  Komunikácie a spevnené plochy

                SO 5.1 Križovatka na štátnej ceste III/1368

                SO 5.2 Komunikácie a spevnené plochy

na základe samostatnej projektovej dokumentácie bude vydávané špeciálnym stavebným úradom pre cestné stavby - Mestom Šaľa.

 

Účastníci konania:

 • Vlastníci dotknutých pozemkov a susedných pozemkov a stavieb na nich,
 • Róbert Balog; Slavomír Prílepok; Mesto Šaľa; Slovenský pozemkový fond, Bratislava; Slovenský poľovnícky zväz – Ústredný výbor, Bratislava;
 • Anikó Dvořáková, Brno – ČR; Gabriela Horváthová;
 • Ing. arch. Pavol Kollár; RNDr. Andrea Kollárová; RNDr. Jozef Kollár;
 • Ing. Milan Hargaš; LOXWOOD, s.r.o., Nitra; Shin Heung Precision Slovakia s.r.o., Šaľa

V priebehu územného konania neboli vznesené námietky účastníkov konania.

Pripomienky dotknutých orgánov a účastníkov konania k umiestneniu stavby a k PD boli zahrnuté do podmienok rozhodnutia. Podmienky k realizácii stavby zo stanovísk dotknutých orgánov a účastníkov konania budú zahrnuté v podmienkach stavebného povolenia.

Toto rozhodnutie podľa § 40 ods. 1 stavebného zákona v znení neskorších predpisov platí dva roky odo dňa nadobudnutia právoplatnosti, nestráca však platnosť pokiaľ bola v tejto lehote podaná žiadosť o stavebné povolenie.

Podľa § 40 ods. 4 stavebného zákona územné rozhodnutie je záväzné aj pre právnych nástupcov jeho navrhovateľa a ostatných účastníkov územného konania.

 

Odôvodnenie:

Dňa 06.05.2019 podal navrhovateľ návrh na vydanie územného rozhodnutia na umiestnenie vyššie uvedenej stavby.

Stavebný úrad vymedzil okruh účastníkov konania podľa ust. § 34 stavebného zákona a oznámil začatie územného konania všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom a organizáciám. K prerokovaniu návrhu súčasne nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 18.09.2019, o výsledku ktorého bol spísaný záznam. Keďže sa jedná o umiestnenie zvlášť rozsiahlej stavby ako aj o využití územia, oznámil tunajší úrad začatie územného konania v súlade s ust. § 36 ods.4 stavebného zákona verejnou vyhláškou.

Účastníci konania mohli svoje námietky a pripomienky uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní, inak sa na ne neprihliadlo. V rovnakej lehote mohli oznámiť svoje stanoviská dotknuté orgány. Ak orgán, ktorý bol vyrozumený o začatí územného konania, neoznámi v určenej lehote svoje stanovisko k navrhovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.

Podľa § 37 ods. 3 stavebného zákona neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré sú v rozpore so schválenou územnoplánovacou dokumentáciou a podľa § 42 ods.4 stavebného zákona v odvolacom konaní sa neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť.

Na ústnom pojednávaní boli prítomní oboznámení s projektovou dokumentáciou stavby a boli prerokované všetky doklady, stanoviská a vyjadrenia, ktoré boli v územnom konaní doložené. 

Stanoviská oznámili:

 • Slovenský pozemkový fond Bratislava,
 • Krajský pamiatkový úrad Nitra,
 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Nitre,
 • Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre,
 • Ministerstvo ŽP SR, Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, Bratislava,
 • Úrad NSK, odbor dopravy a pozemných komunikácií Nitra,
 • Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.,
 • Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Šali, Okresný dopravný inšpektorát,
 • Mesto Šaľa, referát dopravy a technických činností,
 • Mesto Šaľa, OSaKČ, referát investičných činností,
 • Mesto Šaľa, OSaKČ, referát pre rozvojovú stratégiu a štrukturálne fondy,
 • Hydromeliorácie, štátny podnik, Bratislava,
 • Okresný úrad Šaľa, odbor krízového riadenia,
 • Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie,
 • Západoslovenská distribučná, a. s. Bratislava,
 • SPP - distribúcia  a. s., Bratislava,
 • Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., OZ Galanta, so sídlom v Šali,
 • Slovak Telekom, a.s., Bratislava a DIGI SLOVAKIA, s.r.o,
 • Orange Slovensko a.s., MICHLOVSKY, spol. s r.o., Piešťany,
 • SALAMON INTERNET, s.r.o., Šaľa; TRANSPETROL a.s., Bratislava;
 • UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Bratislava;
 • SITEL s.r.o. Košice; Energotel, a.s. Bratislava; eustream, a.s., Bratislava

Stavebný úrad zaistil vzájomný súlad predložených stanovísk dotknutých orgánov a organizácií vyžadovaných osobitnými predpismi, zabezpečil plnenie požiadaviek vlastníkov a správcov sietí technického vybavenia na napojenie a tieto stanoviská a požiadavky  a podmienky účastníkov konania zahrnul do podmienok tohto rozhodnutia.

Navrhovateľ k návrhu predložil nasledovné doklady potrebné k posúdeniu stavby: projektovú dokumentáciu stavby, list vlastníctva, kópiu katastrálnej mapy, splnomocnenie pre zastupovanie v konaní, stanoviská dotknutých orgánov a vyjadrenia správcov podzemných inžinierskych sietí, súhlasy vlastníkov dotknutých pozemkov a doklad o zaplatení správneho poplatku.

Tunajší úrad posúdil návrh na umiestnenie stavby podľa § 37 stavebného zákona a zistil, že umiestnenie zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie, resp. že týmto hľadiskám neodporuje, ani neohrozuje životné prostredie a jej umiestnením nebudú ohrozené verejné záujmy ani neprimerane obmedzené, či ohrozené práva a právom chránené záujmy účastníkov konania. Umiestnením stavby nebude trvalo obmedzené užívanie susedných pozemkov na určený účel.

Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie navrhovanej stavby vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu podľa ustanovení vyhlášky č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

Skonštatovalo sa, že umiestnenie stavby je v súlade s platnou územno-plánovacou dokumentáciou ÚPNO v jeho znení zmien a doplnkov.

Stavebný úrad na základe výsledku prerokovania návrhu, vyhodnotení stanovísk a vyjadrení dotknutých orgánov vyhovel návrhu vo veci vydania územného rozhodnutia predmetnej stavby a rozhodol tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

 

Poučenie o odvolaní:

Podľa § 53 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie (riadny opravný prostriedok), a to v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.

Odvolanie sa podáva na Mesto Šaľa – Mestský úrad, Námestie Sv. Trojice č. 7, 927 15 Šaľa.

Odvolacím orgánom je Okresný úrad Nitra, odbor výstavby a bytovej politiky.

Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku (zákon č. 162/2015 Z.z.).

 

Poplatok:

Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov Položky 59 písm. a) ods. 1 vo výške 320.00 € bol zaplatený dňa 06.05.2019.

 

Príloha pre navrhovateľa:

 • overená projektová dokumentácia pre územné konanie
 • situácia v mierke 1:1000; 1:2880

 

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 42 ods. 2 stavebného zákona a § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta Šaľa.

Za deň doručenia sa považuje posledný (15.) deň tejto lehoty vyvesenia a zverejnenia rozhodnutia.

Rozhodnutie zverejní tunajší stavebný úrad aj na internetovej stránke mesta – www.sala.sk

Verejná vyhláška sa zverejňuje aj na centrálnej úradnej elektronickej tabuli na portáli www.slovensko.sk, v časti „Elektronická úradná tabuľa“.

 

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie oznámenia:

 

Doručí sa:

účastníkom konania verejnou vyhláškou

 1. Vlastníkom dotknutých pozemkov register "C" parc. č. 6076/1, 6076/17, 6076/37, 6076/38, 6146/5, 6147/1 a pozemky register "C" parc. č. 6075/1, 6075/4 a vlastníkom susedných pozemkov a stavieb na nich:
 • PeTEXO, s r. o., Kráľovská č. 796/43, 927 01 Šaľa

(splnomocnený zástupca navrhovateľov)

 • Mesto Šaľa, Nám. Sv. Trojice č. 7, 927 15 Šaľa
 • Slovenský pozemkový fond, Búdkova cesta č. 36, 817 15 Bratislava 11
 • Slovenský poľovnícky zväz – Ústredný výbor, Štefánikova č. 10, 811 05 Bratislava 1
 • Anikó Dvořáková, Nopova č. 13, 615 00 Brno 15 - ČR
 • Gabriela Horváthová, Jesenského č. 1828/82, 927 01 Šaľa
 • Ing. arch. Pavol Kollár, Kpt. Jaroša č. 2033/48, 927 01 Šaľa
 • RNDr. Andrea Kollárová, Kpt. Jaroša č. 2033/48, 927 01 Šaľa
 • RNDr. Jozef Kollár, Hliník č. 1891/44, 927 05 Šaľa
 • Ing. Milan Hargaš, Pod Sokolice č. 517/1, 911 11 Trenčín
 • LOXWOOD, s.r.o., Vašinova č. 134/16, 949 01 Nitra
 • Shin Heung Precision Slovakia s.r.o., smer Šaľa – Duslo č. 7236, 927 05 Šaľa

      Mesto Šaľa, úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní

      Mesto Šaľa – www.sala.sk – zverejnenie po dobu 15 dní

dotknutým orgánom jednotlivo

 1. Krajský pamiatkový úrad Nitra, Nám. Jána Pavla II. č. 8, 949 01 Nitra
 2. Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Nitre, Štefánikova č. 58, 949 63 Nitra
 3. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre,

Dolnočermánska č. 64, 949 11 Nitra

 1. Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja, odbor dopravy a pozemných komunikácií

Rázusova 2A, 949 01 Nitra

 1. Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s., Stredisko správy a údržby,

Bešeňovská cesta č. 2, 940 92 Nové Zámky

 1. Okresný úrad Šaľa, odbor CD a PK, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa
 2. Okresný dopravný inšpektorát, Staničná č. 23, 927 01 Šaľa
 3. Okresný úrad Šaľa, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Hlavná č. 2/1, 927 01 Šaľa
 4. Okresný úrad Šaľa, Odbor krízového riadenia, Hlavná č. 2/1, 927 01 Šaľa
 5. Okresný úrad Šaľa, Pozemkový a lesný odbor, Hlavná č. 2/1, 927 01 Šaľa
 6. SPP-distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
 7. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
 8. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábr. za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
 9. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. Nitra, Pázmáňa 4, 927 01 Šaľa
 10. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská č. 28, 817 62 Bratislava
 11. Michlovský spol.s r.o., Ul. Letná 796/9, 921 01 Piešťany
 12. Salamon Internet s. r. o., Partizánska 18, 927 01 Šaľa
 13. UPC Broadband Slovakia, s.r.o., Ševčenkova 36, P.O.BOX 216, 850 00 Bratislava
 14. MAVIX s.r.o., Račianska 66, 831 02 Bratislava
 15. SITEL, spol. s r.o., pracovisko Bratislava, Kopčianska 20/c, 851 01 Bratislava
 16. eustream, a.s. Mlynské nivy 42, 825 11 Bratislava 26
 17. ENERGOTEL, a.s., Miletičova 7, 821 08 Bratislava
 18. TRANSPETROL, a.s., Šumavská 38, 821 08 Bratislava
 19. Hydromeliorácie, š.p. Vrakunská 29, 825 63 Bratislava 211
 20. MsÚ v Šali, oddelenie stratégie a komunálnych činností
 21. MsÚ v Šali, referát dopravy a technických činností
 22. MsÚ v Šali, referát životného prostredia
 23. MsÚ v Šali, oddelenie správy majetku a zariadení mesta

na vedomie

 1. PeTEXO, s r. o., Kráľovská č. 796/43, 927 01 Šaľa

(splnomocnený zástupca navrhovateľov)

ostatní:

 1. Ing. Jozef Tamaškovič, tamaskovic.sk, P. Pázmáňa 2020/30, 927 01 Šaľa
 2. Ing. Peter Žák, Z-PROJECT, s.r.o., Prosiek č. 154, 032 23 Liptovská Sielnica
 • k spisu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Mgr. Eva Lukačovičová

                vedúca stavebného úradu

    na základe Poverenia zo dňa 30.11.2016

Prílohy

Situácia

(pdf - 693.78 kB)