Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 03.04.2014 - 09:18  //  aktualizácia: 03.04.2014 - 09:19  //  zobrazené: 1570

Upozornenie prokurátora proti VZN č. 9/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne a drobné stavebné...

číslo: I22/2013

Požadované informácie: upozornenie prokurátora proti VZN č. 9/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady na území mesta Šaľa  (Pd 336/12) a akým spôsobom bolo vyhovené tomuto upozorneniu prokurátora.

Sprístupnené informácie:

Upozornenie prokurátora podľa § 28 ods. 1 zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov proti Všeobecne záväznému nariadeniu č. č. 9/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady na území mesta Šaľa (Pd 336/12-7) – vo formáte Portable Document Format (.pdf) – 3 strany formátu A4.

Dňa 18. 04. 2013 bolo na 2. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2013 prijaté Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2013, ktorým sa mení a dopĺňa  Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 9/2012 (ďalej VZN) o miestnych daniach a miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Šaľa, ktorým sa  zosúladilo VZN so zákonom na základe upozornenia prokurátora.

Návrh predmetného VZN je uverejnený na www.sala.sk : http://www.sala.sk/cms.article/default/1972/navrh-vzn-ktorym-sa-meni-a-doplna-vzn-c-9-2012-o-miestnych-daniach-a-miestnom-poplatku-za-komunalne-odpady-a-drobne-stavebne-odpady-na-uzemi-mesta-sala.

Prílohy