Domov   >  Spravodajstvo
publikované: 12.03.2019 - 10:07  //  aktualizácia: 12.03.2019 - 10:09  //  zobrazené: 688

Učiteľky sa vzdelávajú pre naše deti

Naše pani učitelky z materských škôl sa opäť podujali naučiť sa niečo nové, aby ich práca s deťmi bola ešte pestrejšia. Tentokrát sa naučili niečo o tom, ako detičkám interpretovať ľudové piesne, riekanky či tanečné hry.

Spoločnosť pre predškolskú výchovu – región Šaľa v spolupráci s INŠPIRÁCIA oz Žiar nad Hronom uskutočnil dňa 9. 3. 2019  v priestoroch MŠ Hollého Šaľa-Veča kontinuálne vzdelávanie „Detské folklórne žánre a zvykoslovné prejavy ako prostriedok rozvoja umeleckej expresie detí predškolského a mladšieho školského veku“ pod vedením lektorky PaedDr. Alexandry Kuruc.  Hlavným cieľom vzdelávania bolo rozšíriť, zdokonaliť a prehĺbiť vedomosti a zručnosti učiteliek a ich profesijné kompetencie v oblasti zameranej na možnosti využitia interpretácie ľudových piesní, riekaniek, detských hudobno-pohybových a tanečných hier, zvykoslovných prejavov a to v podmienkach materských škôl.

Zúčastnené učiteľky si mali možnosť prakticky vyskúšať tvorbu pásma na určitú tému so zachovaním podmienok základných polôh na mieste, pohybu v priestore s využitím tanečných prvkov, ktoré na seba plynulo pohybovo-rytmicky nadväzovali. Získané vedomosti a zručnosti na uvedenom vzdelávaní budú môcť uplatniť vo svojej práci s deťmi a tak rozvíjať povedomie o ľudovej kultúre a jej existencii.

 

Spoločnosť pre predškolskú výchovu –región Šaľa

(p. uč. Mgr. Alžbeta Matulová,  Irena Vargová – predseda SPV – región Šaľa)