Domov   >  Projekty EÚ
publikované: 02.11.2018 - 13:09  //  aktualizácia: 11.09.2019 - 09:04  //  zobrazené: 956

Učebňa fyziky a učebňa jazykov v ZŠ J.C. Hronského, Šaľa

Názov Projektu

Učebňa fyziky a učebňa jazykov v ZŠ J.C. Hronského, Šaľa

Operačný program

302000 - Integrovaný regionálny operačný program

Spolufinancovaný z

Európsky fond regionálneho rozvoja

Prioritná os:

2 – Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám

 

2.2 – Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry

Špecifický cieľ:

2.2.2. – Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl

Prijímateľ

Mesto Šaľa

Kód výzvy

IROP-PO2-SC222-2016-13

Kód projektu:

302021K405

Kód žiadosti o NFP:

NFP302020K405

 

V zmysle zmluvy o poskytnutí NFP - ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU, Číslo zmluvy: IROP-Z-302021K405-222-13

http://www.crz.gov.sk/index.php?ID=3553059&l=sk

 

Začiatok realizácie aktivít projektu

10/2018

Ukončenie realizácie aktivít projektu

9/2019

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch):

12

 

Celková výška oprávnených výdavkov projektu

72 578,88 EUR

Výška poskytnutého príspevky z EÚ a zo ŠR - 95% oprávnených nákladov

68 949,94 EUR

Vlastné zdroje mesta Šaľa - 5% oprávnených

3 628,94 EUR

Podľa dodatku č. 1 k zmluve o poskytnutí NFP zo dňa 29.4.2019, zverejneného

https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=4009154&l=sk

 

Začiatok realizácie aktivít projektu

3/2019

Ukončenie realizácie aktivít projektu

10/2019

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch):

9

 

Celková výška oprávnených výdavkov projektu

72 055,32 EUR

Výška poskytnutého príspevky z EÚ a zo ŠR - 95% oprávnených nákladov

68 452,55 EUR

Vlastné zdroje mesta Šaľa - 5% oprávnených

3 602,77 EUR

Stručný popis projektu

 Predmetom projektu je modernizácia vybavenia učebne fyziky zlepšenie jej technického vybavenia pre 30 žiakov a zriadenie učebne jazykov pre 17 žiakov v priestoroch Základnej školy J. C. Hronského v Šali na 1. poschodí budovy, ktoré budú spojené so stavebnými úpravami súvisiacimi s rekonštrukciou elektroinštalácie, opravou omietok a maľovkou. Cieľom projektu je investovaním do infraštruktúry vzdelávania vytvoriť podmienky pre kvalitné vzdelávanie v rámci primárneho a nižšieho stredného vzdelávania a posilnenie odborných kompetencií v rámci prírodných vied a jazykových zručností prostredníctvom obstarania vybavenia prírodovednej odbornej učebne zameranej na fyziku a zriadenia novej jazykovej učebne. Aktivitami projektu ako nástroja pre zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov príslušnej základnej školy sú: vybavenie a didaktické pomôcky pre učebňu fyziky a stavebné úpravy v učebni fyziky a vybavenie jazykovej učebne vrátane príslušnej výpočtovej techniky pre jazykovú učebňu a stavebné úpravy pre jazykovú učebňu. Aktivity projektu sú teda v súlade s typmi aktivít a)obstaranie jazykových učební na výučbu slovenského jazyka a cudzích jazykov, vrátane slovenského jazyka pre osoby vyrastajúce v inom jazykovom prostredí, c)obstaranie prírodovedných učební a f) stavebno-technické úpravy pre potreby obstarania učební. Cieľovou skupinou projektu sú žiaci v procese primárneho a nižšieho stredného vzdelávania.

 

 

Tento projekt je spolufinancovaný z Európskej únie

vo výške 85 % z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

 

Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program:

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

            

 

                      SO pre RO Nitriansky samosprávny kraj.

 

 

 

 

    www.partnerskadohoda.gov.skwww.mpsr.sk, www.unsk.sk