Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 15.07.2019 - 07:55  //  aktualizácia: 15.07.2019 - 07:55  //  zobrazené: 195

Stavebné úpravy výťahu, úprava výťahovej šachty na Ul. Letnej č. 569/1,2,3 v Šali

Vlastníci bytov a nebytových priestorov na Ul. Letnej č. 569/1,3,5 v Šali, v konaní zastúpení Helenou Budayovou, bytom Ul. Letná č. 569/5, 927 01 Šaľa 

 (ďalej len "stavebník") podali dňa 19.06.2019 žiadosť o vydanie stavebného povolenia na  stavbu:

Stavebné úpravy výťahu, úprava výťahovej šachty

na Ul. Letnej č. 569/1,2,3 v Šali

na pozemku register "C" parc. č. 960/4 v katastrálnom území Šaľa. Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie.

Stavba obsahuje:

 • výmena 3 ks výťahov a úprava existujúcich výťahových šácht,
 • existujúce steny a stropy šachty v 1. NP sa odstránia,
 • navrhovaný výťah bude založený na základovej doske,
 • zvislé a vodorovné nosné konštrukcie výťahu sa vytvoria nové, zváraná oceľová konštrukcia,
 • napojenie výťahu na existujúce elektrické rozvody bytového domu,
 • osobný výťah, typ zariadenia – BOV 450p – zdvíhacie zariadenie skupiny A písm. c1/,

nosnosť: 450 kg, menovitá rýchlosť: 1,0m/s,

zdvih: 21 m; počet staníc/nástupíšť: 8/8.

Mesto Šaľa, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon"), v súlade s ustanovením § 61 stavebného zákona oznamuje začatie stavebného konania. Keďže pomery staveniska sú mu dobre známe a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre riadne a spoľahlivé posúdenie navrhovanej stavby, upúšťa v zmysle § 61 ods. 2 stavebného zákona od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania.

Účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky podať do

7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia,

inak sa na ne nebude prihliadať. V rovnakej lehote môžu oznámiť svoje stanovisko dotknuté orgány a organizácie,  inak podľa § 61 ods. 6 stavebného zákona bude považované ich stanovisko za kladné. Účastníci konania môžu nahliadnuť do podkladov rozhodnutia (Mesto Šaľa, úradné dni Po: 8.00-15.00, St: 8.00-16.30, Pi: 8.00-14.00).

 

Poučenie:

Účastníci konania sa môžu pred vydaním rozhodnutia vyjadriť k jeho podkladom, prípadne navrhnúť ich doplnenie.

K pripomienkam a námietkam, ktoré boli alebo mohli byť uplatnené v územnom konaní alebo pri prejednávaní územného plánu zóny sa podľa § 61 ods. 1 stavebného zákona nebude prihliadať.

Ak si niektorý z účastníkov konania zvolí svojho zástupcu, tento musí predložiť písomnú plnú moc toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať.

Toto oznámenie  musí byť vyvesené na úradnej tabuli mesta /obce/ na dobu 15 dní.

 

 

 

 

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie oznámenia.

 

Zverejnené na internetovej stránke Mesta Šaľa dňa .............................

 

Doručí sa:

účastníkom konania verejnou vyhláškou

 1. Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome na Ul. Letnej súp. č. 569 na pozemku register "C" parc. č. 960/4 kat. územie Šaľa      
 2. tamaskovic.sk, P.Pázmaňa č. 30, 927 01 Šaľa
 3. VÝŤAHY ZEVA, spol. s.r.o., Beckovská č. 8, 821 04 Bratislava
 4. REVEZ, s.r.o., Párovská 42, 949 01 Nitra

Mesto Šaľa, úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní

Mesto Šaľa – www.sala.sk – zverejnenie po dobu 15 dní

dotknutým orgánom jednotlivo

 1. Okresný úrad Šaľa, Odbor starostlivosti o ŽP, Hlavná súp. č. 2/1, 927 01  Šaľa
 2. TÜV SÜD Slovakia s.r.o., Pobočka Bratislava, Jašíkova č. 6, 821 03 Bratislava

na vedomie

 1. Helena Budayová, Letná č. 569/5, 927 01 Šaľa

 

 

 

 

 

Mgr. Eva Lukačovičová

                                                                                   vedúca stavebného úradu

 na základe Poverenia zo dňa 30.11.2016