Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 23.10.2018 - 11:30  //  aktualizácia: 23.10.2018 - 11:31  //  zobrazené: 193

Stavebné úpravy v bytovom dome č. 829 – v panelovom byte č. 35 na 9. poschodí – zásah do nosnej konštrukcie, na Ul. Kráľovskej v Šali

V E R E J N Á  V Y H L Á Š K A

 

OZNÁMENIE

O ZAČATÍ STAVEBNÉHO KONANIA

 

Miroslav Jaššo, bytom 925 83 Žihárec č. 599

(ďalej len "stavebník") dňa 28.09.2018 podal žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu:

Stavebné úpravy v bytovom dome č. 829 – v panelovom byte č. 35 na 9. poschodí – zásah do nosnej konštrukcie, na Ul. Kráľovskej  v Šali
 

na pozemku register "C" parc. č. 1983/5 v katastrálnom území Šaľa. Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie.

Stavba obsahuje:

  • vybúranie dverového otvoru 1200 mm x  2050 mm v nosnej stene medzi kuchyňou a izbou,
  • zmena dispozície bytového jadra, zmena polohy zdravotechnických rozvodov,
  • pôvodné steny bytového jadra sa nahradia murovanými konštrukciami z pórobetónových tvárnic.

 

Mesto Šaľa, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon"), v súlade s ustanovením § 61 ods. 1 stavebného zákona oznamuje začatie stavebného konania. Keďže pomery staveniska sú mu dobre známe a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre riadne a spoľahlivé posúdenie navrhovanej stavby, upúšťa v zmysle § 61 ods. 2 stavebného zákona od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania.

Účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky podať do

7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia,

inak sa na ne nebude prihliadať.

V rovnakej lehote môžu oznámiť svoje stanovisko dotknuté orgány a organizácie,  inak podľa § 61 ods. 6 stavebného zákona bude považované ich stanovisko za kladné. Účastníci konania môžu nahliadnuť do podkladov rozhodnutia (Mesto Šaľa, úradné dni Po:8.00-15.00,St: 8.00-16.30, Pi:8.00-14.00).

Poučenie:

Účastníci konania sa môžu pred vydaním rozhodnutia vyjadriť k jeho podkladom, prípadne navrhnúť ich doplnenie.

 

K pripomienkam a námietkam, ktoré boli alebo mohli byť uplatnené v územnom konaní alebo pri prejednávaní územného plánu zóny sa podľa § 61 ods. 1 stavebného zákona nebude prihliadať.

Ak si niektorý z účastníkov konania zvolí svojho zástupcu, tento musí predložiť písomnú plnú moc toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať.

 

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 61 ods. 4 stavebného zákona a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta. Posledný deň vyvesenia je dňom doručenia.

 

Vyvesené dňa: ..............................                            Zvesené dňa: ....................................

 

 

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie oznámenia.

 

Zverejnené na internetovej stránke Mesta Šaľa dňa .............................

 

Doručí sa:

účastníkom konania verejnou vyhláškou

1. Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome, UL. Kráľovskej súp. 829.  na pozemku register "C" parc. č. 1983/5 kat. územie Šaľa 

2. Ing. Dušan Vajda, VISIA, s.r.o., Sládkovičova č. 2052/50A, 927 01 Šaľa

3. PAVEL  KUTAK – IZOSTAP, Pribinovo nám. č. 6, 927 05 Šaľa

Mesto Šaľa, úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní

Mesto Šaľa – www.sala.sk – zverejnenie po dobu 15 dní

dotknutým orgánom jednotlivo

4. Okresný úrad Šaľa, Odbor starostlivosti o ŽP, Hlavná súp. č. 2/1, 927 01  Šaľa

na vedomie:

5. Miroslav Jaššo, 925 83 Žihárec č. 599

 

 

 

 

 

 

                                                                                          Mgr. Eva Lukačovičová

                                                                                          vedúca stavebného úradu

                                                                             na základe Poverenia zo dňa 30.11.2016