Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 15.07.2019 - 07:55  //  aktualizácia: 15.07.2019 - 07:55  //  zobrazené: 241

Stavebné úpravy v byte č. 5 v bytovom dome č. 12/43 na Ul. Hlavnej č. v Šali

V E R E J N Á  V Y H L Á Š K A

 

OZNÁMENIE

O ZAČATÍ STAVEBNÉHO KONANIA

 

Zoltán Flaska, bytom ul. Hlavná č. 12/43, 927 01 Šaľa

a manž. Mariana Flasková, bytom ul. Hlavná č. 12/43, 927 01 Šaľa

(ďalej len "stavebník") dňa 27.06.2019 podali žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu:

Stavebné úpravy v byte č. 5 v bytovom dome č. 12/43
na Ul. Hlavnej č.  v Šali

 

na pozemku register "C" parc. č. 896/1 a 896/2 v katastrálnom území Šaľa. Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie.

Stavba obsahuje:

  • vytvorenie dvoch otvorov do nosnej steny, šírka 900 mm, výška otvoru 2050 mm,
  • zmena dispozície bytového jadra, zmena polohy zdravotechnických rozvodov,
  • pôvodné steny bytového jadra sa nahradia murovanými konštrukciami z pórobetónových tvárnic,
  • vymurovanie steny v rámci izby  – vytvorenie šatníka,
  • odstránenie priečky medzi chodbou a izbou a nahradí sa novou priečkou.

 

Mesto Šaľa, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon"), v súlade s ustanovením § 61 ods. 1 stavebného zákona oznamuje začatie stavebného konania. Keďže pomery staveniska sú mu dobre známe a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre riadne a spoľahlivé posúdenie navrhovanej stavby, upúšťa v zmysle § 61 ods. 2 stavebného zákona od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania.

Účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky podať do

7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia,

inak sa na ne nebude prihliadať.

V rovnakej lehote môžu oznámiť svoje stanovisko dotknuté orgány a organizácie,  inak podľa § 61 ods. 6 stavebného zákona bude považované ich stanovisko za kladné. Účastníci konania môžu nahliadnuť do podkladov rozhodnutia (Mesto Šaľa, úradné dni Po:8.00-15.00,St: 8.00-16.30, Pi:8.00-14.00).

Poučenie:

Účastníci konania sa môžu pred vydaním rozhodnutia vyjadriť k jeho podkladom, prípadne navrhnúť ich doplnenie.

K pripomienkam a námietkam, ktoré boli alebo mohli byť uplatnené v územnom konaní alebo pri prejednávaní územného plánu zóny sa podľa § 61 ods. 1 stavebného zákona nebude prihliadať.

Ak si niektorý z účastníkov konania zvolí svojho zástupcu, tento musí predložiť písomnú plnú moc toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať.

Toto oznámenie  musí byť vyvesené na úradnej tabuli mesta /obce/ na dobu 15 dní.

 

Vyvesené dňa: ..............................                            Zvesené dňa: ....................................

 

 

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie oznámenia.

 

Zverejnené na internetovej stránke Mesta Šaľa dňa .............................

 

Doručí sa:

účastníkom konania verejnou vyhláškou

1. Zoltán Flaska, Hlavná č. 12/43, 927 01 Šaľa

2. Mariana Flasková, Hlavná č. 12/43, 927 01 Šaľa

3. Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome, UL. Hlavnej č. 12/43 na pozemku register "C" parc. č. 896/1 a 896/2 kat. územie Šaľa 

4. tamaskovic.sk, P.Pázmaňa č. 30, 927 01 Šaľa

Mesto Šaľa, úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní

Mesto Šaľa – www.sala.sk – zverejnenie po dobu 15 dní

 

na vedomie:

5. Zoltán Flaska, Hlavná č. 12/43, 927 01 Šaľa

6. Mariana Flasková, Hlavná č. 12/43, 927 01 Šaľa

  

 

 

 

 

 

 

                                                                                          Mgr. Eva Lukačovičová

                                                                                          vedúca stavebného úradu

                                                                             na základe Poverenia zo dňa 30.11.2016