Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 07.08.2018 - 08:44  //  aktualizácia: 13.08.2018 - 08:44  //  zobrazené: 300

Stavebné úpravy bytu č. 9 na SNP č. 956/14 v Šali

V E R E J N Á  V Y H L Á Š K A

 

OZNÁMENIE

O ZAČATÍ STAVEBNÉHO KONANIA

 

Mesto Šaľa, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon") v súlade s ustanovením § 88a ods. 1 a ods. 9 stavebného zákona a § 18 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) z vlastného podnetu začína správne konanie o dodatočnom povolení stavby

Stavebné úpravy bytu č. 9 na SNP č. 956/14 v Šali

na pozemku register "C" parc. č. 2753, 2754, 2755, 2756, 2757, 2758 a 2759 v katastrálnom území Šaľa, pre stavebníkov

Ali Kemal Ibrahomoglu, bytom Ul. M. R. Štefánika č. 117/15, 927 01 Šaľa

Nuriye Ibrahomoglu, bytom Ul. M. R. Štefánika č. 117/15, 927 01 Šaľa

(ďalej len "stavebník") Stavebník požiadal tunajší stavebný úrad o dodatočné povolenie stavby dňa 23.05.2018.

Stavba obsahuje:

  • vybúranie dverového otvoru šírky 800 mm v nosnej stene medzi kúpeľňou a komorou,
  • zmena dispozície bytového jadra, premiestnenie kúpeľne do komory, zmena polohy zdravotechnických rozvodov.

 

Stavebný úrad v súlade s ustanovením § 18 ods. 3 správneho poriadku upovedomuje o začatí konania o dodatočnom povolení stavby všetkých účastníkov konania a dotknuté orgány. Keďže pomery staveniska sú mu dobre známe a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre riadne a spoľahlivé posúdenie navrhovanej stavby, upúšťa v zmysle § 61 ods. 2 stavebného zákona od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania.

Účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky podať do

7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia,

inak sa na ne nebude prihliadať.

V rovnakej lehote môžu oznámiť svoje stanovisko dotknuté orgány a organizácie,  inak podľa § 61 ods. 6 stavebného zákona bude považované ich stanovisko za kladné. Účastníci konania môžu nahliadnuť do podkladov rozhodnutia (Mesto Šaľa, úradné dni Po:8.00-15.00,St: 8.00-16.30, Pi:8.00-14.00).

Poučenie:

Účastníci konania sa môžu pred vydaním rozhodnutia vyjadriť k jeho podkladom, prípadne navrhnúť ich doplnenie.

K pripomienkam a námietkam, ktoré boli alebo mohli byť uplatnené v územnom konaní alebo pri prejednávaní územného plánu zóny sa podľa § 61 ods. 1 stavebného zákona nebude prihliadať.

Ak si niektorý z účastníkov konania zvolí svojho zástupcu, tento musí predložiť písomnú plnú moc toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať.

Toto oznámenie  musí byť vyvesené na úradnej tabuli mesta /obce/ na dobu 15 dní.

 

Vyvesené dňa: ..............................                            Zvesené dňa: ....................................

 

 

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie oznámenia.

 

Zverejnené na internetovej stránke Mesta Šaľa dňa .............................

 

Doručí sa:

účastníkom konania verejnou vyhláškou

1. Ali Kemal Ibrahomoglu, bytom Ul. M. R. Štefánika č. 117/15, 927 01 Šaľa

2. Nuriye Ibrahomoglu, bytom Ul. M. R. Štefánika č. 117/15, 927 01 Šaľa

3. Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome, UL. SNP súp. 956  na pozemku register "C" parc. č. 2753, 2754, 2755, 2756, 2757, 2758 a 2759 kat. územie Šaľa 

4. Ing. Dušan Vajda, Hlboká 20, 917 01 Trnava

Mesto Šaľa, úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní

Mesto Šaľa – www.sala.sk – zverejnenie po dobu 15 dní

na vedomie:

5. Ali Kemal Ibrahomoglu, M. R. Štefánika č. 117/15, 927 01 Šaľa

6. Nuriye Ibrahomoglu, M. R. Štefánika č. 117/15, 927 01 Šaľa

 

 

 

 

 

                                                                                          Mgr. Eva Lukačovičová

                                                                                          vedúca stavebného úradu

                                                                             na základe Poverenia zo dňa 30.11.2016