Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 24.02.2020 - 08:03  //  aktualizácia: 24.02.2020 - 08:03  //  zobrazené: 839

Stavebné úpravy bytového domu Narcisová č. 1946/1,3,5,7, Šaľa, m. č. Veča

Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu súp. č. 1946/1,3,5,7 na ul. Narcisovej v Šali, v zastúpení spoločnosti Bytkomfort, s.r.o., so sídlom ul. SNP č. 2811/9, 940 02 Nové Zámky, IČO: 36 555 193

(ďalej len "stavebník") podali dňa 14.01.2020 žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu:

 

Stavebné úpravy bytového domu Narcisová č. 1946/1,3,5,7, Šaľa, m. č. Veča

 

(ďalej len “stavba“) na ul. Narcisovej v Šali, mestská časť Veča na pozemkoch register "C" parc. č. 3080/130, 3080/131, 3080/132 a 3080/133 v katastrálnom území Šaľa. Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie.

Stavba obsahuje:

 • Obnova a rekonštrukcia bytového domu súp. č. 1946 rieši zateplenie obvodového plášťa s následným znížením energetickej náročnosti budovy a predĺženie jej životnosti.
 • Objekt bytového domu nepravidelného pôdorysného tvaru max. rozmerov 58,350 m x 17,780 m, má osem nadzemných bytových podlaží (1.NP až 8.NP) a jedno polozapustené nebytové podlažie (1.PP) s technickými miestnosťami a pivničnými kobkami, so štyrmi sekciami so 4 samostatnými vchodmi z juhozápadnej strany od ul. Narcisová.
 • Stavebné úpravy budú uskutočnené v rozsahu:
 • odstránenie pôvodného kontaktného zatepľovacieho systému hr.50 mm zo severozápadnej, juhozápadnej a severovýchodnej strany objektu,
 • zateplenie obvodového plášťa certifikovaným tepelnoizolačným kontaktným systémom ETICS,
 • zateplenie strešného plášťa s vyhotovením novej hydroizolácie,
 • zateplenie stropnej konštrukcie nad I.PP,
 • oprava loggií, osadenie nových klampiarskych a zámočníckych výrobkov,
 • výmena výťahových kabín a technológie,
 • výmena schodiskových stupňov a schodníc vonkajších schodísk,
 • výmena vonkajších výplní otvorov v spoločných priestoroch za kvalitnejšie rovnakých rozmerov,
 • odstránenie a vyhotovenie nového okapového chodníka,
 • výmena hlavných rozvodov vody, kanalizácie a plynu,
 • rekonštrukcia spoločných rozvodov elektroinštalácie, výmena bleskozvodu,
 • drobné stavebné úpravy – maľby, nátery, výmena bytových zvončekov a výmena poštových schránok.

 

Mesto Šaľa, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon"), v súlade s ustanovením § 61 ods. 1 stavebného zákona oznamuje začatie stavebného konania. Keďže pomery staveniska sú mu dobre známe a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre riadne a spoľahlivé posúdenie navrhovanej stavby,

upúšťa

v zmysle § 61 ods. 2 stavebného zákona od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania. Účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky uplatniť najneskôr

do 7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia,

inak sa na ne nebude prihliadať.

V rovnakej lehote môžu oznámiť svoje stanovisko dotknuté orgány a organizácie,  inak podľa § 61 ods. 6 stavebného zákona bude považované ich stanovisko za kladné. Účastníci konania môžu nahliadnuť do podkladov rozhodnutia (Mesto Šaľa, úradné dni Po: 8.00-15.00, St: 8.00-16.30, Pi: 8.00-14.00).

 

Poučenie:

Účastníci konania sa môžu pred vydaním rozhodnutia vyjadriť k jeho podkladom, prípadne navrhnúť ich doplnenie.

Ak si niektorý z účastníkov konania zvolí svojho zástupcu, tento musí predložiť písomnú plnú moc toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať.

 

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 61 ods. 4 stavebného zákona a § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta Šaľa. Za deň doručenia sa považuje posledný (15.) deň tejto lehoty vyvesenia a zverejnenia oznámenia.

 

Oznámenie zverejní tunajší stavebný úrad aj na internetovej stránke mesta – www.sala.sk

Verejná vyhláška sa zverejňuje aj na centrálnej úradnej elektronickej tabuli na portáli www.slovensko.sk, v časti „Elektronická úradná tabuľa“.

 

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie oznámenia:

 

 

 

 

 

 

 

Doručí sa:

účastníkom konania verejnou vyhláškou

 1. Bytkomfort, s.r.o., SNP č. 2811/9, 940 02 Nové Zámky

(splnomocnený zástupca vlastníkov bytov a nebyt. priestorov)

 1. Mesto Šaľa, Nám. Sv. Trojice č. 7, 927 15 Šaľa
 2. Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu súp. č. 1946/1,3,5,7 na ul. Narcisovej v Šali, na pozemkoch register "C" parc. č. 3080/130, 3080/131, 3080/132 a 3080/133 v katastrálnom území Šaľa:
 • Stavebné bytové družstvo Šaľa, Horná 926/1, 927 01 Šaľa
 • Magdaléna Lavová, Narcisová 1946/1, 927 05 Šaľa
 • Marián Nociar, Pivničná č. 1129/16, 941 11 Palárikovo
 • Hana Skalická, Narcisová 1946/1, 927 05 Šaľa
 • Richard Sádovský, Narcisová 1946/1, 927 05 Šaľa
 • Katarína Spišáková, Gen. L. Svobodu 1860/2, 927 05
 • Ing. Zoltán Juhász a Jana Juhászová, Narcisová 1946/1, 927 05 Šaľa
 • Jozef Popelka, Narcisová 1946/1, 927 05 Šaľa
 • Barbora Štefčíková, Narcisová 1948/17, 927 05 Šaľa
 • Eva Javorková, Narcisová 1946/1, 927 05 Šaľa
 • Peter Horeháj a Mária Horehájová, Narcisová 1946/1, 927 05 Šaľa
 • František Polakovič a Marcela Polakovičová, Narcisová 1946/1, 927 05 Šaľa
 • Jozef Balog a Arleta Balogová, Narcisová 1946/1, 927 05 Šaľa
 • Andrea Kuruczová, Narcisová 1946/1, 927 05 Šaľa
 • Mgr. Miroslav Demín a Silvia Demínová, Hlavná 13/57, 927 01 Šaľa
 • Mária Vinczeová, Narcisová 1946/1, 927 05 Šaľa
 • Zuzana Slobodová, Narcisová 1946/3, 927 05 Šaľa
 • Lukáš Sloboda, Narcisová 1946/3, 927 05 Šaľa
 • Ján Kovalčík a Eva Kovalčíková, Narcisová 1946/3, 927 05 Šaľa
 • Michal Váczlav a Mária Váczlavová, Narcisová 1946/3, 927 05 Šaľa
 • Miloš Móri a Mariana Móriová, Narcisová 1946/3, 927 05 Šaľa
 • Erik Štrpka a Katarína Štrpková, Narcisová 1946/3, 927 05 Šaľa
 • Gabriel Sághy, Narcisová 1946/3, 927 05 Šaľa
 • Nikoleta Sághyová, Narcisová 1946/3, 927 05 Šaľa
 • Ján Javurek, Narcisová 1946/3, 927 05 Šaľa
 • Erika Bilčíková, Narcisová 1946/3, 927 05 Šaľa
 • Daniel Szabo, Narcisová 1946/3, 927 05 Šaľa
 • Mgr. Alexandra Szabová, Narcisová 1946/3, 927 05 Šaľa
 • Daniela Szabová, Narcisová 1946/3, 927 05 Šaľa
 • Attila Ostrožanský, 925 84 Vlčany č. 1334
 • Patrik Bíro, Nitrianska č. 1934/12, 927 05 Šaľa
 • Erik Márai, Novomeského 770/14, 927 01 Šaľa
 • Michaela Miklósová, Gen. L. Svobodu 1935/5, 927 05 Šaľa
 • Ingrid Mésárošová, Narcisová 1946/3, 927 05 Šaľa
 • Anton Osvald, Narcisová 1946/3, 927 05 Šaľa
 • Jozef Viktor a Eva Viktorová, Narcisová 1946/3, 927 05 Šaľa
 • Karol Farkaš, Narcisová 1946/5, 927 05 Šaľa
 • Mária Korcová, 925 54 Pusté Sady č. 144
 • Ing. Imrich Čemez a Ing. Andrea Čemezová, Narcisová 1946/5, 927 05 Šaľa
 • Juraj Bohunek, Narcisová 1946/5, 927 05 Šaľa
 • Martin Štanglovič, Narcisová 1946/5, 927 05 Šaľa

 

 • Róbert Vaňa a Kvetoslava Vaňová, Puškinova 13, 941 10 Tvrdošovce

(V. Šrobára 570/4, 927 01 Šaľa)

 • Ivan Galbavý a Katarína Galbavá, Narcisová 1946/5, 927 05 Šaľa
 • Róbert Krivosudský a Adriana Krivosudská, Narcisová 1946/5, 927 05 Šaľa
 • Martina Hamarová, Nitrianska 1566/42, 927 05 Šaľa
 • Miroslav Vicena, Narcisová 1946/5, 927 05 Šaľa
 • Lucia Šidlíková, Gen. L. Svobodu 1936/9, 927 05 Šaľa
 • Igor Paulík a Viera Paulíková, Narcisová 1946/5, 927 05 Šaľa
 • Miriama Tóthová, Hollého 1847/36, 927 05 Šaľa
 • Klára Ševčíková, Narcisová 1946/7, 927 05 Šaľa
 • Jana Vaníčková, Narcisová 1946/7, 927 05 Šaľa
 • Tímea Kubicová, Narcisová 1946/7, 927 05 Šaľa
 • Alžbeta Kürthyová, Narcisová 1946/7, 927 05 Šaľa
 • Andrea Kolesíková, Narcisová 1946/7, 927 05 Šaľa
 • Karol Teplický, Narcisová 1946/7, 927 05 Šaľa
 • Barbora Behoňová, Narcisová 1946/7, 927 05 Šaľa
 • Jana Szecsényi, Narcisová 1946/7, 927 05 Šaľa
 • Agneša Borzová, Narcisová 1946/7, 927 05 Šaľa
 • Lukáš Miklovič, L. Novomeského 1008/25, 920 03 Hlohovec-Šulekovo
 • Atila Zalubel a Erika Zalubelová, Narcisová 1946/7, 927 05 Šaľa
 • Pavol Cerovský, 925 03 Horné Saliby č. 1254
 • Krisztína Cibulková, Nitrianska 1933/22, 927 05 Šaľa
 1. Ing. Alexander Elek – EA projekt, s.r.o., Eszterházyovcov č. 714/6, 924 01 Galanta
 2. Ľuboš Harmat LVH, Cintorínska č. 1859/15, 927 05 Šaľa
 3. Ing. Marián Antal, Nitrianska č. 1541/95, 927 05 Šaľa

Mesto Šaľa, úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní

Mesto Šaľa – www.sala.sk – zverejnenie po dobu 15 dní

dotknutým orgánom jednotlivo

 1. OR HaZZ v Nitre, Dolnočermánska č. 64, 949 11 Nitra
 2. Technická inšpekcia a.s., Mostná č. 66, P.O. BOX 28B, 949 01 Nitra
 3. Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hlavná č. 2/1, 927 01 Šaľa

na vedomie:

 1. Bytkomfort s.r.o., SNP č. 2811/9, 940 02 Nové Zámky

(splnomocnený zástupca vlastníkov bytov a nebyt. priestorov + na vyvesenie)

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                          Mgr. Eva Lukačovičová

                                                                                          vedúca stavebného úradu

                                                                             na základe Poverenia zo dňa 30.11.2016