Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 14.10.2016 - 08:26  //  aktualizácia: 14.10.2016 - 08:26  //  zobrazené: 700

Stavebné úpravy bytového domu na Ul. Narcisovej 17, 19, 21, súp. č. 1948 v Šali

Mesto Šaľa, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon"), v kolaudačnom konaní preskúmal podľa § 81 stavebného zákona návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia, ktorý dňa 15.06.2016 podali stavebníci
Vlastníci bytov a nebytových priestorov na Ul. Narcisovej 17, 19, 21, súp. č. 1948 zastúpení spoločnosťou Bytkomfort, s.r.o., so sídlom Ul.  SNP č. 9, 940 60 Nové Zámky, ktorú v konaní zastupuje Marián Karsay, bytom Ul. Jánošíkova  č. 12, 940 60 Nové Zámky
 (ďalej len "navrhovateľ"), a na základe tohto preskúmania podľa § 82 stavebného zákona a § 20 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona
p o v o ľ u j e   u ž í v a n i e
stavby
Stavebné úpravy bytového domu na Ul. Narcisovej 17, 19, 21, súp. č. 1948 v Šali,

(ďalej len "stavba") na pozemku register "C" parc. č. 3080/40, 3080/41 a 3080/42  v katastrálnom území Šaľa.
Stavba obsahuje:
 zateplenie obvodového plášťa a štítovej steny tepelnoizolačnými doskami,
 zateplenie stropu 1. PP tepelnoizolačnými doskami,
 zateplenie strešného plášťa,
 výmenu  bleskozvodu,
 výmenu vchodových a balkónových dverí v spoločných priestoroch, vo vchodoch 17, 19, 21
 výmenu vstupného schodiska vo vchodoch 17, 19, 21,
 výmenu výťahov a úprava výťahovej šachty vo vchodoch č. 17, 19, 21.

Na užívanie stavby sa určujú tieto podmienky:
 Stavba bude užívaná na účely vymedzené týmto rozhodnutím.
 Elektrické zariadenia budú pravidelne kontrolované a udržiavané tak, aby bola zabezpečená ich bezpečná činnosť a prevádzka.
 Stavba bude užívaná tak, že budú zabezpečené záujmy na starostlivosti o životné prostredie, hygienu, zdravie a bezpečnosť osôb, požiarnu bezpečnosť a pod.
Pri kolaudačnom konaní neboli na stavbe zistené nedostatky.
Námietky v kolaudačnom konaní neboli vznesené.
Odôvodnenie:
Dňa 15.06.2016 podal navrhovateľ návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na horeuvedenú stavbu; uvedeným dňom bolo začaté kolaudačné konanie.
Stavebné povolenie na kolaudovanú stavbu bolo vydané dňa 27.05.2015 pod č. sp. 01874/2015/SU/01828.
Stavebný úrad oznámil začatie kolaudačného konania známym účastníkom konania a dotknutým orgánom a organizáciám. Na prerokovanie návrhu súčasne nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na 08.09.2016, o jeho výsledkoch bol spísaný záznam.
Stavebný úrad v uskutočnenom kolaudačnom konaní preskúmal predložený návrh na kolaudáciu, prerokoval ho s účastníkmi konania a s dotknutými orgánmi a organizáciami a zistil, že stavba je uskutočnená v súlade s § 81 ods. 1 stavebného zákona, jej užívaním nie sú ohrozené záujmy chránené stavebným zákonom, predpismi vydanými na jeho realizáciu a osobitnými predpismi.
Stanoviská oznámili:
Okresný úrad Šaľa, Odbor starostlivosti o ŽP, Inšpektorát práce Nitra
Stavebný úrad zaistil vzájomný súlad predložených stanovísk dotknutých orgánov a organizácií požadovaných osobitnými predpismi a tieto stanoviská a požiadavky zahrnul do podmienok rozhodnutia.
Stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu užívania stavby, z toho dôvodu rozhodol tak, ako je to uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.
Účastníci konania:
- Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu na Ul. Narcisovej č. 1948.
Námietky účastníkov neboli v konaní uplatnené.
Upozornenie:
S užívaním predmetnej stavby sa nesmie začať skôr, ako kolaudačné rozhodnutie nadobudne právoplatnosť (§ 52 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov).
Poučenie o odvolaní:
Podľa § 53 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.
Odvolanie sa podáva na Mesto Šaľa - Mestský úrad, Námestie Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa.
Odvolacím orgánom je Okresný úrad Nitra, odbor výstavby a bytovej politiky.
Toto rozhodnutie je možné preskúmať súdom až po vyčerpaní riadnych opravných  prostriedkov.
Poplatok:
Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov Položky 62a písm. c) ods. 2  vo výške 50.00 € bol zaplatený dňa 12.07.2016.

 

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta a súčasne iným spôsobom v mieste obvyklým na mieste, ktorého sa konanie týka. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Vyvesené dňa:    ..........................................                   Zvesené dňa:  .......................................

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie oznámenia.

Zverejnené na internetovej stránke mesta Šaľa dňa   .............................

Doručí sa:
účastníkom konania verejnou vyhláškou
1. Vlastníci bytov a NP, Narcisová 1948/17,19,21, 927 01  Šaľa
    register “C“ parc. č. 3080/40, 3080/41 a 3080/42 
Mesto Šaľa, úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní
Mesto Šaľa – www.sala.sk – zverejnenie po dobu 15 dní

dotknutým orgánom jednotlivo
2. Okresný úrad Šaľa, Odbor starostlivosti o ŽP, Hlavná súp. č. 2/1, 927 01  Šaľa
3. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre, Dolnočermánska 64,
    949 11  Nitra
4. Inšpektorát práce Nitra, Jelenecká 49, 950 38 Nitra

na vedomie:
5. Bytkomfort, s.r.o. SNP 9, 940 60 Nové Zámky
6. Marián Karsay, Jánošíkova 12, 940 02 Nové Zámky
7. AK PROJEKT, s.r.o., Moyzesova 4, 940 53 Nové Zámky
8. MB EURO MONT, s.r.o., Hollého 1854/9, 927 05 Šaľa
9. MAJES výťahy a eskalátory, a.s., Bojnická 18, 831 04 Bratislava

 

 


Mgr. Jozef Belický
   primátor mesta