Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 22.11.2016 - 09:31  //  aktualizácia: 22.11.2016 - 09:32  //  zobrazené: 1825

Stavebné úpravy budovy súp. č. 64 na Ul. P. Pázmaňa v Šali

Mesto Šaľa, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon"), v stavebnom konaní preskúmal podľa § 62 stavebného zákona žiadosť o stavebné povolenie, ktorú dňa 24.08.2016 podali

Vlastníci bytov a nebytových priestorov na Ul. P. Pázmaňa č. 64 v Šali, zastúpení spoločnosťou Bytkomfort s.r.o., so sídlom Ul. SNP č. 9, 940 60 Nové Zámky 

 

ďalej len "stavebník"), a na základe tohto preskúmania vydáva podľa § 66 stavebného zákona a podľa § 32, § 46, § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) a podľa § 10 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

 

s t a v e b n é   p o v o l e n i e

na stavbu

Stavebné úpravy budovy súp. č. 64 na Ul. P. Pázmaňa v Šali

 

(ďalej len "stavba") na pozemku register "C" parc. č. 31/2 v katastrálnom území Šaľa, za účelom obnovy bytového domu.

 

Stavba obsahuje:

 • zateplenie obvodového plášťa a štítovej steny tepelnoizolačnými doskami,

 • zateplenie podlahy 9. NP. tepelnoizolačnými doskami,

 • zateplenie stropu 1. PP tepelnoizolačnými doskami,

 • vyhotoví sa nová hydroizolačná vrstva strechy,

 • výmena oplechovania atiky a vonkajších parapetov,

 • oprava odkvapového chodníka,

 • < >

  zateplenie balkónov,

 • výmena výťahu: osobný výťah, typ zariadenia – OV 450, nosnosť: 450 kg – 5 osôb, menovitá rýchlosť: 1,0m/s, zdvih: 24,16 m; počet staníc/nástupíšť: 9, ovládanie: tlačidlové, zmiešané.

   

  Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:

   

 • Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorú vypracovala Ing. Lívia Porubská, č. 1660, 925 84 Vlčany, prípadné zmeny nesmú byť uskutočnené bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.

   

 • Stavba bude uskutočnená na bytovom dome súp. č. 64 na Ul. P. Pázmaňa v Šali, na pozemkuparc. č. 31/2 katastrálne územie Šaľa.

   

 • Pri uskutočňovaní stavby je potrebné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.

   

 • Pri stavbe budú dodržané ustanovenia § 43d až § 43i stavebného zákona a vyhlášky č. 532/2002Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a príslušné technické normy.

   

 • Stavba bude uskutočňovaná dodávateľsky: MB EURO-MONT, s.r.o., Hollého 1854/9, 927 05 Šaľa.

   

 • Stavba bude dokončená najneskôr do dvoch rokov po právoplatnosti tohto rozhodnutia.

   

 • Pripojenie na inžinierske siete:

 • nové pripojenie na inžinierske siete nebude uskutočnené.

   

 • Na uskutočnenie stavby možno použiť iba stavebný výrobok, ktorý je podľa osobitných predpisov vhodný na použitie v stavbe na zamýšľaný účel. Doklady o vhodnosti použitých výrobkov sú súčasťou dokumentácie uloženej na stavenisku. Ku kolaudácii stavby je potrebné predložiť doklady o overení vhodných stavebných výrobkov.

   

  9. Podmienky dotknutých orgánov a iné podmienky:

   

  Okresný úrad Šaľa, Odbor starostlivosti o životné prostredie:

 • Stavebník zabezpečí, aby počas realizácie stavby boli dodržané ustanovenia zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene niektorých zákonov a s ním súvisiace platné právne predpisy.

 • Dodržať podmienky vyjadrenia č. OU-SA-OSZP-2016/005358-2 zo dňa 19.07.2016.

 • V prípade dodatočného nálezu úkrytu chránených druhov živočíchov, najmä netopierov a dažďovníkov v objekte, je potrebné prerušiť práce v mieste nálezu a nález ohlásiť neodkladne na Okresnom úrade životného prostredia Šaľa.

 • Dodržiavať navrhované opatrenia vyplývajúce z odborného posudku na výskyt chránených druhov živočíchov v bytovom dome, ktorý vypracovalMgr. Matúš Kováč, Výskum a vývoj v oblasti prírodných vied, Ul. Potravinárska č. 18, 949 01 Nitra.

 • Umiestniť na bytovom dome 3-4 ks búdok typu UniXL5.

 • Dodržať podmienky vyjadrenia č. OU-SA-OSZP-2016/005366-2 zo dňa 02.08.2016.

   

  Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre:

 • OR HaZZ v Nitre súhlasí s vydaním stavebného povolenia a k riešeniu požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti nemá pripomienky.

 • Dodržať podmienky vyjadrenia č. ORHZ-NR1-734/2016 zo dňa 27.07.2016.

   

  Ďalšie podmienky:

 • Stavebný materiál a zariadenie staveniska budú umiestnené len na pozemku vo vlastníctve stavebníka, resp. na prenajatom pozemku. V prípade použitia verejného priestranstva je stavebník povinný požiadať Mesto Šaľa o vydanie Rozhodnutia o užívaní verejného priestranstva.

 • Pred výjazdom vozidiel a ostatných mechanizmov zo staveniska na verejné komunikácie, budú tieto očistené tak, aby nedochádzalo k znečisťovaniu komunikácie, v prípade znečistenia komunikácie stavebníci zabezpečia jej očistenie na vlastné náklady. Súčasne bude dodržané VZN mesta Šaľa o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom na území mesta Šaľa.

 • Stavebník je povinný dodržať opatrenia vyplývajúce zo statického posúdenia stavby a z projektu protipožiarnej bezpečnosti stavby. Ich splnenie preukáže stavebník pri kolaudácii stavby.

 • Stavebník zabezpečí, aby sa počas realizácie minimalizovali negatívne vplyvy na okolie a životné prostredie a v plnom rozsahu bude znášať prípadné škody spôsobené stavebnou činnosťou.

   

 • Stavebník oznámi stavebnému úradu termín začatia stavby.

   

 • Stavebník jepovinný stavbu viditeľne označiť štítkom „STAVBA POVOLENÁ“.

   

 • Stavebník je povinný zabezpečiť, aby sa výstavbou čo najmenej rušilo užívanie susedných pozemkov a stavieb, a aby vykonávanými prácami nevznikli škody, ktorým možno zabrániť. Prípadné vzniknuté škody je stavebník povinný odstrániť na vlastné náklady.

   

 • Stavebník je povinný od prvého dňa prípravných prác až po ukončenie stavebných prác viesťstavebný denník, ktorý je súčasťou dokumentácie uloženej na stavenisku. Stavebný denník predloží stavebník ku kolaudácii stavby.

   

 • Stavebník všetky podmienky, za ktorých je stavba povolená je povinný plniť a po doručení tohto povolenia ich berie na vedomie s tým, že sa ich plniť zaväzuje.

   

 • Dokončenú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na samostatné užívanie možno užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia.

   

 • Ku kolaudácii stavby predloží stavebník stavebnému úradu energetickú certifikáciu budovy.

   

  V priebehu stavebného konania námietky účastníkov konania neboli vznesené. Pripomienky dotknutých orgánov sú zohľadnené v podmienkach stavebného povolenia

 

Stavebné povolenie stratí platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti nebude stavba začatá.

 

Podľa § 70 je stavebné povolenie záväzné aj pre právnych nástupcov konania.

 

Odôvodnenie:

Dňa 24.08.2016 podal stavebník žiadosť o vydanie stavebného povolenia na uvedenú stavbu; týmto dňom bolo začaté stavebné konanie.

Stavebný úrad oznámil začatie stavebného konania všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom a organizáciám. Stavebný úrad podľa ustanovení § 61 ods. 2 stavebného zákona upustil od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania, nakoľko pomery staveniska mu boli dobre známe a žiadosť poskytovala dostatočný podklad pre riadne a spoľahlivé posúdenie navrhovanej stavby. Zároveň stanovil lehotu 7 dní odo dňa doručenia tohto oznámenia, v ktorej môžu účastníci konania uplatniť svoje námietky a pripomienky a dotknuté orgány a organizácie svoje stanoviská.

Stavebný úrad v uskutočnenom správnom konaní preskúmal predloženú žiadosť z hľadísk uvedených v § 62 stavebného zákona, prerokoval ju s účastníkmi konania a s dotknutými orgánmi a organizáciami a zistil, že jej realizáciou alebo užívaním nie sú ohrozené záujmy chránené stavebným zákonom, predpismi vydanými na jeho uskutočnenie a osobitnými predpismi.

 

Stanoviská oznámili:

 • Okresný úrad Šaľa, Odbor starostlivosti o životné prostredie,

 • Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre

   

  Stavebný úrad zaistil vzájomný súlad predložených stanovísk dotknutých orgánov a organizácií požadovaných osobitnými predpismi, zabezpečil plnenie požiadaviek vlastníkov a správcov pre napojenie do sietí technického vybavenia a ich stanoviská a požiadavky zahrnul do podmienok tohto rozhodnutia.

  Projektová dokumentácia stavby spĺňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu. Stavebný úrad v priebehu stavebného konania nezistil dôvody, ktoré by bránili vydaniu stavebného povolenia stavby. Stavebný úrad preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.

  Účastníci konania:

Vlastníci bytov a nebytových priestorov na Ul. P. Pázmaňa č. 64, Mesto Šaľa, Ing. Lívia Porubská, MB EURO-MONT, s.r.o., MAJES výťahy a eskalátory, a.s.

 

Námietky účastníkov neboli v konaní uplatnené.

 

Upozornenie:

Stavebné povolenie stráca podľa § 67 stavebného zákona platnosť, ak sa s uskutočnením stavby nezačne do 2 rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti.

So stavbou nesmie byť začaté, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť (§ 52 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov).

 

Poučenie o odvolaní:

Podľa § 53 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.

Odvolanie sa podáva na Mesto Šaľa - Mestský úrad, Námestie Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa. Odvolacím orgánom je Okresný úrad Nitra, odbor výstavby a bytovej politiky.

Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku (zákon č. 162/2015 Z.z.).

 

Toto rozhodnutie musí byť vyvesené na úradnej tabuli mesta /obce/ na dobu 15 dní.

 

 

Vyvesené dňa: ..............................                            Zvesené dňa: ....................................

 

 

 

 

 

 

 

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie oznámenia.

 

Zverejnené na internetovej stránke mesta Šaľa dňa:

 

 

 

 

 

Poplatok:

Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov Položky 60 písm. c) ods. 2  vo výške 100.00 € bol zaplatený dňa 14.07.2016.

 

 

 

Príloha:

 • overená projektová dokumentácia

   

  Doručí sa:

účastníkom konania verejnou vyhláškou

1. Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome, UL. P. Pázmaňa č. 64/4 na pozemku register "C" parc. č. 31/2 kat. územie Šaľa 

2. Mesto Šaľa, Nám. Sv. Trojice č. 7, 927 15 Šaľa   

3. Ing. Lívia Porubská, č. 1660, 925 84 Vlčany

4. MB EURO-MONT, s.r.o., Hollého 1854/9, 927 05 Šaľa

5. Majes výťahy a eskalátory, a.s., Bojnícka č. 18, 831 04 Bratislava

Mesto Šaľa, úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní

Mesto Šaľa – www.sala.sk – zverejnenie po dobu 15 dní

dotknutým orgánom jednotlivo

6. Okresný úrad Šaľa, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Hlavná súp. č. 2/1, 927 01  Šaľa

7. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre, Dolnočermánska 64, 949 11  Nitra

8. TÜV SÜD Slovakia, s.r.o., Pobočka Banská Bystrica, Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica
 

na vedomie:

9. Bytkomfort s.r.o., SNP č. 9, 940 60 Nové Zámky