Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 26.11.2019 - 09:38  //  aktualizácia: 26.11.2019 - 09:39  //  zobrazené: 754

Stavebné povolenie - DS_Šaľa, Dlhoveská záhradkárska osada VNK, TS, NNK

V E R E J N Á   V Y H L Á Š K A

 

ROZHODNUTIE

STAVEBNÉ POVOLENIE

 

Mesto Šaľa, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), preskúmalo v stavebnom konaní podľa § 62 stavebného zákona žiadosť o stavebné povolenie, ktorú dňa 17.07.2019 podala spoločnosť

Západoslovenská distribučná a.s., so sídlom Čulenova č. 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518, ktorú v konaní zastupuje Ing. Gabriel Mészáros, bytom Jazdecká č. 20, 940 01 Nové Zámky, pracovník spoločnosti Bevatron, s.r.o., so sídlom G. Bethlena č. 50, 940 01 Nové Zámky, IČO: 50 649 973

(ďalej len "stavebník") a na základe tohto preskúmania, podľa § 66 stavebného zákona, v nadväznosti na § 32, § 46 a § 47 zákona  č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) a v súlade § 10 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, vydáva

 

s t a v e b n é   p o v o l e n i e

na líniovú stavbu

DS_Šaľa, Dlhoveská záhradkárska osada VNK, TS, NNK

(záhradkárska osada Duslo – Šaľa)

v rozsahu:      SO 01 – 22 kV káblová prípojka

SO 02 – 1 kV káblová prípojka

SO 03 – Transformačná stanica

PS  01 – Transformačná stanica - technológia

(ďalej len “stavba“) v intraviláne mesta Šaľa, mestská časť Veča, na pozemkoch register "C" v katastrálnom území Šaľa:

 • parc. č. 3951/3 (druh pozemku ostatná plocha) v spoluvlastníctve vlastníkov záhradiek v dotknutom území, stavebník má k pozemku iné právo podľa § 139 ods. 1 písm. b) stavebného zákona – na základe Zmluvy o zriadení vecných bremien, ev. č. 190643-121485424-VB – zo dňa 14.05.2019 a Zmluvy o zriadení vecných bremien, ev. č. 190680-121485424-VB – zo dňa 21.05.2019,
 • parc. č. 3951/196 (druh pozemku záhrada) vo vlastníctve stavebníka,
 • parc. č. 3951/197 (druh pozemku záhrada) vo vlastníctve stavebníka

na účely zabezpečenia kvalitnej dodávky elektrickej energie v záhradkárskej osade Šaľa - Duslo (pri  futbalovom štadióne v Šali-Veči).

Na stavbu bolo vydané rozhodnutie o umiestnení stavby Mestom Šaľa pod č. 16075/2018/SU/3579 dňa 23.10.2018, ktoré sa stalo právoplatným a vykonateľným dňa 23.11.2018.

 

Stavba obsahuje:

Účelom stavby je zavedenie elektrickej energie do záhradkárskej osady so zabezpečením kvalitnej dodávky el. energie pre odberateľov podľa platných STN a IEC. Cez záhradkársku oblasť prechádza jestvujúce 22kV vzdušné elektroenergetické vedenie VN č. 1043 a jestvujúce 22kV podzemné vedenie. Nová transformačná stanica pre záhradkársku osadu bude napojená na jestvujúce 22kV podzemné vedenie.

 

Členenie stavby na stavebné objekty:

SO 01 – 22kV káblová prípojka

 Nová 22kV podzemná prípojka (VN č. 1043) s káblom NA2XS2Y 3x1x240mm2 sa začína pri existujúcom 22kV podzemnom káblovom vedení AXEKCY 3x1x240 mm2, na ktorú bude napojené nové podzemné káblové vedenie 2x NA2XS2Y 3x1x240 mm2, pomocou káblových spojok POLJ-24/3x120-240L.

 Káble budú uložené v ryhe 1,0 m x 1,2 m v minimálnej hĺbke 1 m, l = 2 x 75 m, do pieskového lôžka, krytie betónovými doskami s výstražnou fóliou. Pri križovaní inžinierskych sietí a komunikácií bude kábel uložený do chráničky uloženej na zhutnený podklad.

SO 02 – 1kV káblová prípojka

 Napojenie nových 1kV podzemných káblových vývodov z kioskovej transformačnej stanice bude podzemnými káblovými 1kV vedeniami 5x NAVY 4x240 mm2, ktoré budú pripojené na jednopólové vertikálne poistkové odpínače.

 Z nn rozvádzača novej distribučnej trafostanice TS (typ EH6) sa vyhotovia vývody:

pole č. 1                                  prívod transformátor

pole č. 2          vývod č. 1       vetva č. 1

                        vývod č. 2       vetva č. 2

                        vývod č. 3       vetva č. 3

                        vývod č. 4       vetva č. 4

                        vývod č. 5       vetva č. 5

                        vývod č. 6       vývod pre náhradný zdroj

 Navrhované 1kV zemné káble NAVY-J 4x240mm2 z novej TS budú ukončené podľa požiadavky ZS DIS v rozpojovacích istiacich skriniach SR5 (15 ks) a SR9 (16ks).

 V mieste križovania s inými inžinierskymi sieťami alebo v ich tesnom súbehu budú 1kV káble uložené v chráničkách HDPE ø 200, ktoré sa podbetónujú.

 Káble budú uložené v ryhe 1,0m x 0,8 m, pod komunikáciou budú káble uložené 1,5 m pod niveletou vozovky, vo voľnom teréne budú 1kV káble uložené v pieskovom lôžku prekryté tehlou, nad ktorou bude natiahnutá výstražná fólia.

SO 03 – Transformačná stanica

 Typizovaná kiosková transformačná stanica typu HARAMIA EH6 sa osadí podľa typových podkladov výrobcu na parcele č. 3951/196, s rozmermi 3,2 m x 2,71 m je navrhnutá pre vonkajšie použitie, bude osadená v samostatnom štrkovom lôžku, s okapovým chodníkom okolo TS šírky 0,5 m. Bude vybavená vlastným osvetlením a bleskozvodom.

 Priestorové riešenie betónovej blokovej TS bude delené na komoru transformátora a miestnosť pre VN rozvádzač, NN rozvádzač a kompenzačný rozvádzač.

 TS je zostavená z troch základných častí:

káblový priestor (vaňa), stavebné teleso (skelet) a strecha.

 Spodná časť - vaňa preberá funkciu základov, nachádzajú sa tu otvory pre VN a NN káble, káblový priestor slúži aj ako havarijná nádrž v prípade havárie olejového transformátora. Vaňa bude opatrená izoláciou proti prieniku minerálnych olejov pri havárii transformátora.

 Stavebné teleso je monoliticky odliate zo železobetónu vysokej pevnosti, v prednej časti sú dvojkrídlové dvere pre obsluhu VN a NN rozvádzača, na druhej stene sú jednokrídlové dvere pre kontrolu transformátora.

 Plochá strecha je tiež zo žb vysokej pevnosti s miernym spádom do oboch strán, uložená na vodiacich skrutkách, po celom obvode je vodotesne odizolovaná.    

 Trafostanica bude v teréne uložená vo vlastnom, hrubo upravenom štrkovom lôžku, bude opatrená vetracími otvormi so žalúziami a filtrom. Hluk trafostanice nepresiahne hygienickými normami predpísanú hodnotu.

PS 01 – Transformačná stanica - technológia

 V transformačnej stanici budú umiestnené VN rozvádzač 22 kV s izoláciou SF6 pre napojenie 22kV káblového vedenia, transformátor 1x400kVA vnútorným ovládaním, NN rozvádzač 0,42 kV (RH) na napojenie 1kV distribučných rozvodov vrátane merania vlastnej spotreby a kompenzácie, uzemnenie TS.

 Elektrické zariadenia TS sa zatrieďujú v zmysle vyhlášky č. 508/2009 Zb.z. ako vyhradené technické zariadenia do skupiny “A/c“. Z hľadiska ohrozenia sa priestory TS posudzujú ako priestory s vysokou mierou ohrozenia.

 

Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:

 1. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorú vypracoval Eduard Dubeň, autorizovaný stavebný inžinier, ev. č. 3477*T*A2, Bevatron s.r.o., G. Bethlena č. 50, 940 01 Nové Zámky, a ktorá je prílohou tohto rozhodnutia, prípadné zmeny nesmú byť uskutočnené bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.
 2. Stavba bude uskutočnená a umiestnená v súlade s podmienkami rozhodnutia o umiestnení stavby vydaného Mestom Šaľa pod č. 16075/2018/SU/3579 dňa 23.10.2018, ktoré sa stalo právoplatným a vykonateľným dňa 23.11.2018.
 3. Podľa § 75 ods. 1. stavebného zákona stavebník zabezpečí vytýčenie priestorovej polohy stavby na dotknutých pozemkoch právnickou alebo fyzickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti a autorizačné overenie vybraných geodetických a kartografických činností autorizovaným geodetom a kartografom. Vytýčenie stavby bude zabezpečené v súlade s podmienkami uvedenými v rozhodnutí o umiestnení stavby.
 4. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení, najmä vyhlášky č. 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.
 5. Pri uskutočňovaní stavby musia byť dodržané príslušné ustanovenia § 43d až § 43i stavebného zákona a vyhlášky č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a príslušné technické normy.
 6. Stavebník je povinný zabezpečiť, aby výstavbou čo najmenej rušil užívanie susedných pozemkov a stavieb a aby vykonanými prácami nevznikli škody, ktorým možno zabrániť. Prípadné vzniknuté škody je stavebník povinný odstrániť na vlastné náklady.
 7. Stavba bude ukončená najneskôr do dvoch rokov po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
 8. Celkový odhadovaný rozpočtový náklad stavby je cca  109 012,- EUR.
 9. Stavba bude uskutočňovaná dodávateľsky, dodávateľom stavby bude Západoslovenská distribučná, a.s., so sídlom Čulenova č. 6, 816 47 Bratislava. Dodávateľ stavby musí zabezpečiť vedenie uskutočňovania stavby stavbyvedúcim.
 10. Pripojenie na inžinierske siete:

 Objekt novej trafostanice bude napojený na verejné rozvody elektriny podzemnou 22kV káblovou prípojkou od pripojenia na jestvujúce 22kV podzemné vedenie, ktoré prechádza cez záhradkársku osadu cez pozemky register "C" parc. č. 3951/3, 3951/197 a 3951/196. Trasy 1kV podzemných káblov budú vedené z novovybudovanej trafostanice cez pozemky register "C" parc. č. 3951/196, 3951/197, s pokračovaním cez pozemok parc. č. 3951/3 – na verejnom priestranstve, v cestičkách medzi záhradkami, pozdĺž okrajoch v ryhe 1,0 x 0,8 m, s ukončením v rozvodných skriniach SR5 a SR9.  

 1. Všetky inštalačné práce musia uskutočňovať odborní pracovníci. 
 2. Podmienky dotknutých orgánov a iné podmienky:

Pred uskutočnením zemných prác stavebník zabezpečí vytýčenie podzemných vedení inžinierskych sietí v mieste stavby a jej prípojok ich správcami. Pri kolízii s týmito vedeniami je stavebník povinný ich pred začatím stavebných prác preložiť na vlastné náklady.

 

Krajský pamiatkový úrad Nitra:

 V prípade zistenia archeologického nálezu, nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác podľa ustanovenia § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona oznámi nález najneskôr na druhý pracovný deň Krajskému pamiatkovému úradu v Nitre a nález ponechá bezo zmeny až do obhliadky Krajským pamiatkovým úradom v Nitre alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou, najmenej však tri pracovné dni odo dňa ohlásenia. Do vykonania obhliadky je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu. Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba metódami archeologického výskumu.

 Dodržať podmienky určené v záväznom stanovisku č. KPUNR-2018/7788-2/26528/Gro zo dňa 05.04.2018.

 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Nitre:

 RÚVZ v Nitre súhlasí s návrhom Západoslovenskej distribučnej, a.s., Bratislava, na umiestnenie navrhovanej stavby.

 Predložený návrh vyhovuje všeobecne záväzným právnym predpisom upravujúcim ochranu verejného zdravia - záväzné stanovisko č. HZP/A/2018/00944 zo dňa 16.03.2018.

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre:

 Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre s riešením protipožiarnej bezpečnosti stavby súhlasí bez pripomienok.

 Toto stanovisko nenahrádza stanovisko orgánu štátneho požiarneho dozoru pre konanie nasledujúce podľa stavebného zákona a je potrebné ho predložiť s projektovou dokumentáciou overenou od OR HaZZ pri kolaudačnom konaní. 

 Stanovisko pod č. ORHZ-NR1-323-001/2018 zo dňa 22.03.2018.

 

Technická inšpekcia, a. s., Bratislava, pracovisko Nitra:

 Elektrické zariadenia TS sa v zmysle vyhlášky č. 508/2009 Z.z. je vyhradené technické zariadenia zatriedené do skupiny A písm. c). Konštrukčná dokumentácia je v súlade s bezpečnostnotechnickými požiadavkami.

 Zariadenie môže byť uvedené do prevádzky až po vykonaní skúšok podľa § 12, vyhlášky č. 508/2009 Z.z. – odborné stanovisko č. 3441/4/2019 zo dňa 03.06.2019.  

 

Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., OZ Piešťany:

 Z pohľadu správcu vodných tokov k zámeru výstavby podľa predloženej PD SVP, š.p., správa povodia dolného Váhu nemá pripomienky. Výstavba nebude realizovaná v dotyku s majetkom v správe SVP, š.p. a nemá ani zásadný vplyv na zmenu vodohospodárskych pomerov v danom území.

 Vyjadrenie č. CS SVP OZ PN 6525/2018/3, CZ 26344/210/2018 zo dňa 09.08.2018.

 

Okresný úrad Šaľa, Pozemkový a lesný odbor:

 Správny orgán súhlasí s navrhovaným zámerom stavby na poľnohospodárskej pôde za dodržania podmienok:

 Bude zabezpečená základná starostlivosť o poľnohospodársku pôdu až do doby realizácie stavby, najmä pred zaburinením pozemku a porastom zo samo náletu drevín.

 Vykonať skrývku humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy a zabezpečiť jej hospodárne a účelné využitie na nezastavanej časti parcely 3951/108 (pôvodný pozemok) – na novovytvorenom pozemku parc. č. 3951/196.

 Po realizácii výstavby za účelom usporiadania druhov pozemkov v katastri nehnuteľností podľa ust. § 3 ods. 2 zákona, požiadať o vyznačenie zmeny druhu poľnohosp. pozemkov.   

 Dodržať všetky podmienky uvedené v stanovisku č. OU-SA-PLO-2019/005372-3 zo dňa 28.06.2019.

   

Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie:

Vyjadrenie podľa § 28 ods. 1 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách:

 Orgán štátnej vodnej správy súhlasí podľa ust. § 27 ods. 1 písm. a) vodného zákona so stavbou vo vzdialenosti do 23 m od vzdušnej päty ochrannej hrádze a podľa ust. § 27 ods. 1 písm. c) vodného zákona s nádržou škodlivých látok a obzvlášť škodlivých látok, na ktorú nie je potrebné povolenie podľa vodného zákona – káblový priestor (vaňa) pre TS v počte 1 ks.

 Stavba bude uskutočnená v súlade s predloženou projektovou dokumentáciou.

 Po dokončení prác je potrebné dať pozemky do pôvodného stavu, aby mohli byť využívané na doterajší účel.

 Pri uvedení stavby do užívania predložiť doklad o vykonanej skúške odolnosti a nepriepustnosti záchytnej nádrže.

 Dodržať všetky podmienky uvedené v záväznom stanovisku pod č. OU-SA-OSZP-2019/005035-2 zo dňa 30.05.2019.

Vyjadrenie z hľadiska odpadového hospodárstva (č. OU-SA-OSZP-2018/003385-2 zo dňa  15.03.2018):

 Stavebník zabezpečí dodržanie ustanovení zákona o odpadoch a s ním súvisiace platné právne predpisy.

 Podľa § 99 ods. 1 písm. b) bod 5 zákona o odpadoch orgány štátnej správy odpadového hospodárstva sa vyjadrujú k dokumentácii v kolaudačnom konaní.

Vyjadrenie orgánu ochrany prírody a krajiny:

 Pri ochrane okolitej stromovej vegetácie sa riadiť ustanoveniami STN  83 7010 Ochrana prírody, Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie (platí pre zastavané územie obce) a pri ukladaní inžinierskych sietí v blízkosti koreňovej sústavy najmä kapitolou 4 Poškodenie drevín a prevencia pred poškodením pri stavebných činnostiach. Hĺbenie výkopov sa nesmie vykonávať v koreňovom priestore (ďalej v uvedenej STN  časť 4.2.4 Hĺbenie výkopov a 4.2.4.1 Ochranné opatrenia). 

 Dodržať všetky podmienky uvedené vo vyjadrení orgánu ochrany prírody a krajiny pod č. OU-SA-OSZP-2018/003480-2 zo dňa 04.04.2018.

 

Západoslovenská distribučná, a. s. Bratislava

 Pokrytie bilančných nárokov odberu el. energie pre plánovanú výstavbu je riešené novou kioskovou trafostanicou EH6 s transformátorom 400 kVA.

 TS bude napojená z existujúceho káblového vedenia VN 1043, v úseku medzi TS 0834 – 306 a ÚV3/1043.

 NN rozvody budú riešené vyvedením výkonu s piatimi podzemnými káblami typu NAVY-J 4x240 mm2. Do nových káblových vedení zaslučkovať cca 30 ks nových plastových pilierových skríň SR, z ktorých budú napájané elektromerové rozvádzače jednotlivých záhradných chát zapojených do lúča. Plánované odberné miesta: 100 x 2 kW (1f) a 60 x 4,8 kW (3f) celkom 160 ks odberných miest.

 Dodržať podmienky uvedené vo vyjadrení č. CD 51920/2019 zo dňa 16.07.2019.

 

SPP - distribúcia  a. s., Bratislava:

 Umiestnenie uvedenej stavby nie je v kolízii s existujúcimi plynárenskými zariadeniami v správe SPP-D.

 Stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov.

 Stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem.

 • Dodržať všetky všeobecné podmienky vyjadrenia č. TD/NS/0188/2018/Kr zo dňa 23.03.2018.

 

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., OZ Galanta, so sídlom v Šali:

 V záujmovom území stavby ZsVS, a.s. potvrdzuje existenciu tlakovej verejnej kanalizácie v ich správe.

 Pásmo ochrany verejných vodovodov a kanalizácii je vymedzené vodorovnou vzdialenosťou od vonkajšieho pôdorysného okraja potrubia na obidve strany:

      -1,5 m pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácie do priemeru 500 mm vrátane.

 V pásme ochrany je zakázané vykonávať zemné práce, umiestňovať stavby, konštrukcie alebo iné podobné zariadenia alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu a kanalizácie, alebo ktoré by mohli ohroziť ich technický stav, je zakázané vysádzať trvalé porasty, umiestňovať skládky, vykonávať terénne úpravy.

 V pásme ochrany je povolený len ručný výkop.

 Geodetické zameranie siete predložiť na CD nosiči na kontrolu dodržania vzdialenosti od vedení ZsVS, a.s.

 Vydanie kolaudačného rozhodnutia je podmienené potvrdením ZsVS a.s. o dodržaní vzdialeností v zmysle STN 73 6005 Priestorová úprava vedení technického vybavenia a neporušení inžinierskych sietí v správe ZsVS, a.s.

 Dodržať všetky podmienky vyjadrenia č. 23222/2018 zo dňa 26.03.2018

 

Slovak Telekom, a.s., Bratislava a DIGI SLOVAKIA, s.r.o:

 Na definovanom území dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len SEK) spoločnosti Slovak Telekom, a.s., a s a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o.

 Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§ 68 zákona č. 351/2011 Z.z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie § 65 zákona č. 351/2011 Z.z. o ochrane proti rušeniu.

 Stavebník dodrží všetky podmienky uvedené v stanovisku č. 6611924498 zo dňa 01.09.2019.

 

Ďalšie podmienky:

 Dažďové vody z navrhovaného objektu TS budú odvedené len na pozemok stavebníka.

 Stavebný materiál a zariadenie staveniska budú umiestnené len na pozemku vo vlastníctve stavebníka, resp. na prenajatom pozemku.

 Pred výjazdom vozidiel a ostatných mechanizmov zo staveniska na verejné komunikácie, budú tieto očistené tak, aby nedochádzalo k znečisťovaniu komunikácie, v prípade znečistenia komunikácie stavebníci zabezpečia jej očistenie na vlastné náklady. Súčasne bude dodržané VZN mesta Šaľa v platnom znení o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom na území mesta Šaľa.

 Ku kolaudácii stavby stavebník predloží doklad o tom, ako naložil s odpadmi vzniknutými počas výstavby – vyjadrenie Okresného úradu Šaľa, odboru starostlivosti o životné prostredie.

 Stavebník je povinný dodržať opatrenia vyplývajúce z projektu protipožiarnej bezpečnosti stavby. Ich splnenie preukáže pri kolaudácii stavby.

 Stavebník zabezpečí, aby sa počas realizácie minimalizovali negatívne vplyvy na okolie a životné prostredie a v plnom rozsahu bude znášať prípadné škody spôsobené stavebnou činnosťou.

 

 1. Stavebník ku kolaudácii predloží doklady o overení vhodných stavebných výrobkov. Na uskutočnenie stavby možno použiť iba stavebný výrobok, ktorý je podľa osobitných predpisov vhodný na použitie v stavbe na zamýšľaný účel. Tieto doklady sú súčasťou dokumentácie uloženej na stavbe.
 2. Stavebník je povinný oznámiť stavebnému úradu termín začatia stavby.
 3. Stavebník je povinný stavbu viditeľne označiť štítkom "Stavba povolená".
 4. Stavebník je povinný od prvého dňa prípravných prác až po ukončenie stavebných prác viesť stavebný denník, ktorý je súčasťou dokumentácie uloženej na stavenisku. Stavebný denník predloží ku kolaudácii stavby.
 5. Dokončenú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na samostatné užívanie, možno užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia.
 6. Stavebník všetky podmienky, za ktorých je stavba povolená, je povinný plniť a po doručení tohto povolenia ich brať na vedomie s tým, že sa ich plniť zaväzuje.

 

Účastníci konania:

 • Západoslovenská distribučná a. s., Bratislava, 
 • Miroslav Urban, Helena Urbanová, Mgr. Jakub Vríčan,
 • Vlastníci dotknutých pozemkov a vlastníci susedných pozemkov a stavieb na nich, ktorých v konaní zastupuje Dáša Líšková (splnomocnený zástupca vlastníkov dotknutých pozemkov a susedných pozemkov),
 • Duslo, a.s., Šaľa, Mesto Šaľa, Mikuláš Mikus, Dana Pápayová, Mgr. Emília Szegényová,
 • Slovenský pozemkový fond, Bratislava, Eduard Dubeň,

V priebehu stavebného konania námietky účastníkov konania neboli vznesené. Pripomienky dotknutých orgánov sú zohľadnené v podmienkach stavebného povolenia.

 

Stavebné povolenie stratí platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti nebude stavba začatá.

Stavba nesmie byť začatá, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť /§ 52 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov/.

Podľa § 70 stavebného zákona je stavebné povolenie záväzné aj pre právnych nástupcov konania.

 

Odôvodnenie:

Dňa 17.07.2019 podala spoločnosť Západoslovenská distribučná a.s., so sídlom Čulenova č. 6, 816 47 Bratislava, ktorú v konaní zastupuje Ing. Gabriel Mészáros, trvale bytom Jazdecká č. 20, 940 01 Nové Zámky, pracovník spoločnosti Bevatron, s.r.o., so sídlom G. Bethlena č. 50, 940 01 Nové Zámky, žiadosť o vydanie stavebného povolenia na uvedenú líniovú stavbu, týmto dňom bolo začaté stavebné konanie. 

Na stavbu bolo vydané rozhodnutie o umiestnení stavby Mestom Šaľa pod č. 16075/2018/SU/3579 dňa 23.10.2018, ktoré sa stalo právoplatným a vykonateľným dňa 23.11.2018.

Stavebný úrad oznámil začatie územného konania všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom a organizáciám. Keďže sa jedná o povolenie líniovej stavby, oznámil tunajší úrad začatie konania v súlade s ust. § 61 ods. 4 stavebného zákona verejnou vyhláškou, zároveň keďže pomery staveniska mu boli dobre známe a žiadosť poskytovala dostatočný podklad pre posúdenie stavby, podľa ustanovení § 61 ods. 2 stavebného zákona upustil od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania, zároveň stanovil lehotu 7 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia, v ktorej mohli účastníci konania uplatniť svoje námietky a pripomienky a dotknuté orgány a organizácie svoje stanoviská.

Stavebný úrad v uskutočnenom správnom konaní preskúmal predloženú žiadosť z hľadísk uvedených v § 62 stavebného zákona, prerokoval ju s účastníkmi konania a s dotknutými orgánmi a organizáciami a zistil, že jej realizáciou alebo užívaním nie sú ohrozené záujmy chránené stavebným zákonom, predpismi vydanými na jeho uskutočnenie a osobitnými predpismi, nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania.

Stanoviská oznámili:

 • Krajský pamiatkový úrad Nitra,
 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Nitre,
 • Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre,
 • Technická inšpekcia, a. s., Bratislava,
 • Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., OZ Piešťany;
 • Okresný úrad Šaľa, Pozemkový a lesný odbor,
 • Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie,
 • Západoslovenská distribučná, a. s. Bratislava,
 • SPP - distribúcia  a. s., Bratislava,
 • Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., OZ Galanta, so sídlom v Šali,
 • Slovak Telekom, a.s., Bratislava a DIGI SLOVAKIA, s.r.o,

Stavebný úrad zaistil vzájomný súlad predložených stanovísk dotknutých orgánov a organizácií požadovaných osobitnými predpismi, zabezpečil plnenie požiadaviek vlastníkov a správcov pre napojenie do sietí technického vybavenia a ich stanoviská a požiadavky zahrnul do podmienok tohto rozhodnutia.

Stavebník k žiadosti predložil nasledovné doklady: projektovú dokumentáciu, list vlastníctva, kópiu katastrálnej mapy, zmluvy o zriadení vecných bremien, splnomocnenie na zastupovanie v konaní, rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy dotknutých orgánov a doklad o uhradení správneho poplatku.

Pre územie, v ktorom sa nachádzajú pozemky dotknuté navrhovanou stavbou, je spracovaná a schválená územnoplánovacia dokumentácia ÚPNO Šaľa vrátane neskorších zmien a doplnkov, umiestnenie stavby je v súlade so schváleným územným plánom mesta Šaľa a s vydaným územným rozhodnutím. Projektová dokumentácia stavby spĺňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu. Námietky účastníkov neboli v konaní uplatnené.

Stavebný úrad v priebehu stavebného konania nezistil dôvody, ktoré by bránili vydaniu stavebného povolenia stavby, preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.

 

Poučenie o odvolaní:

Podľa § 53 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie (riadny opravný prostriedok), a to v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.

Odvolanie sa podáva na Mesto Šaľa – Mestský úrad, Námestie Sv. Trojice č. 7, 927 15 Šaľa.

Odvolacím orgánom je Okresný úrad Nitra, odbor výstavby a bytovej politiky.

Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku (zákon č. 162/2015 Z.z.).

 

Poplatok:

Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov Položky 60 písm. g) podľa predpokladaného rozpočtového nákladu bol zaplatený vo výške 400,- € dňa 06.08.2019.

 

Príloha pre stavebníka:

 • overená projektová dokumentácia
 • štítok „Stavba povolená“

 

 

 

 

 

 

 

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 69 ods. 2 stavebného zákona a podľa § 26 správneho poriadku a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta Šaľa, súčasne iným spôsobom v mieste obvyklým.

Za deň doručenia sa považuje posledný (15.) deň tejto lehoty vyvesenia a zverejnenia rozhodnutia.

Rozhodnutie zverejní tunajší stavebný úrad aj na internetovej stránke mesta – www.sala.sk Verejná vyhláška sa zverejňuje aj na centrálnej úradnej elektronickej tabuli na portáli www.slovensko.sk, v časti „Elektronická úradná tabuľa“.

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie oznámenia:

 

 

 

 

Doručí sa:

účastníkom konania verejnou vyhláškou

 • Ing. Gabriel Mészáros, Jazdecká č. 20, 940 01 Nové Zámky

(splnomocnený zástupca stavebníka)

 • Miroslav Urban, M. M. Hodžu č. 901/6, 927 01 Šaľa
 • Helena Urbanová, M. M. Hodžu č. 901/6, 927 01 Šaľa
 • Mgr. Jakub Vríčan, Hollého č. 1844/16, 927 05 Šaľa
 • Dáša Líšková, Lúčna č. 1855/1, 927 05 Šaľa

(splnomocnený zástupca vlastníkov dotknutých pozemkov)

 • Duslo, a.s., Administratívna budova č. 1236, 927 03 Šaľa
 • Mesto Šaľa, Nám. Sv. Trojice č. 7, 927 15 Šaľa
 • Mikuláš Mikus, 927 05 Dlhá nad Váhom č. 374
 • Dana Pápayová, Pod Kalváriou, č. 1880/5, 951 31 Močenok
 • Mgr. Emília Szegényová, Spartakovská č. 6458/2, 917 01 Trnava
 • Slovenský pozemkový fond, Búdkova cesta č. 36, 817 15 Bratislava
 • Eduard Dubeň, Bevatron s.r.o., G. Bethlena č. 50, 940 01 Nové Zámky
 • Západoslovenská distribučná a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava
 • Ostatným vlastníkom dotknutých pozemkov a vlastníkom susedných pozemkov a stavieb na nich:

      Mesto Šaľa, úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní

      Mesto Šaľa – www.sala.sk – zverejnenie po dobu 15 dní

 

dotknutým orgánom jednotlivo

 1. Krajský pamiatkový úrad Nitra, Nám. Jána Pavla II. č. 8, 949 01 Nitra
 2. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre,

Dolnočermánska č. 64, 949 11 Nitra

 1. Technická inšpekcia a.s., Mostná č. 66, 949 01 Nitra
 2.  Slovenský vodohospodársky podnik š.p., Správa povodia dolného Váhu,

 Dolná 16, 927 00 Šaľa

 1. Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hlavná č. 2/1, 927 01 Šaľa

(VZ, OH, OPaK)

 1. Okresný úrad Šaľa, Pozemkový a lesný odbor, Hlavná č. 2/1, 927 01 Šaľa
 2. SPP-distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
 3. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
 4. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. Nitra, Pázmáňa 4, 927 01 Šaľa
 5. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská č. 28, 817 62 Bratislava

 

na vedomie

 1. Ing. Gabriel Mészáros, Jazdecká č. 20, 940 01 Nové Zámky

(splnomocnený zástupca stavebníka)

 1. Dáša Líšková, Lúčna č. 1855/1, 927 05 Šaľa

(splnomocnený zástupca vlastníkov dotknutých pozemkov)

 • k spisu

 

 

 

 

                                    

 

 

 

 

 

 

 

                Mgr. Eva Lukačovičová

                vedúca stavebného úradu

    na základe Poverenia zo dňa 30.11.2016