Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 26.04.2021 - 09:17  //  aktualizácia: 27.04.2021 - 09:21  //  zobrazené: 94

Stavebné povolenie - Bytový dom SO 16 b.j. – ulica M.R.Štefánika

Obec Močenok, so sídlom Ul. Sv. Gorazda 629/82, 951 31 Močenok

v zastúpení PaedDr. Romanom Urbánikom, starostom obce

 

- Stavebné povolenie stavby – verejná vyhláška

 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

 

S T A V E B N É   P O V O L E N I E 

 

Mesto Šaľa, stavebný úrad príslušný a určený podľa § 117 ods. 1 a § 119 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), v stavebnom konaní preskúmal podľa § 62 stavebného zákona žiadosť o stavebné povolenie, ktorú dňa 25.03.2021 podala

 

Obec Močenok, so sídlom Ul. Sv. Gorazda 629/82, 951 31 Močenok, v zastúpení PaedDr. Romanom Urbánikom, starostom obce, IČO 00308 439

 

(ďalej len „stavebník“) a na základe tohto preskúmania vydáva podľa § 66 stavebného zákona a § 10 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona v nadväznosti na § 32, § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“)

 

s t a v e b n é   p o v o l e n i e

 

na stavbu:                   

„Bytový dom SO 16 b.j. – ulica M.R.Štefánika“

 

(ďalej len „stavba“) na Ul. M.R.Štefánika na pozemkoch parcela C-KN č. 90/2 katastrálne územie Močenok (druh pozemku záhrada), C-KN č. 90/4 katastrálne územie Močenok (druh pozemku záhrada), C-KN č. 113/2 katastrálne územie Močenok (druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie), C-KN č. 113/27 katastrálne územie Močenok (druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie), C-KN č. 113/28 katastrálne územie Močenok (druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie) vo vlastníctve Obce Močenok na obytné účely.

 

Na stavbu bolo vydané územné rozhodnutie mestom Šaľa pod č. 3618/2021/SU/852 zo dňa 17.03.2021, ktoré sa stalo právoplatným a vykonateľným dňa 19.04.2021.

Rokošova III.k 2009B

Stavba obsahuje:

SO 01 Bytový dom

      02.3 Verejné osvetlenie  

SO 03 Vodovodná prípojka

SO 04 Kanalizačná prípojka

SO 05 NN prípojka

      05.1 NN prípojka

      05.2 Rozšírenie distribučnej siete

 

Stavba obsahuje:

SO 01 – Bytový dom

 • parc. č. 90/2 k.ú. Močenok, celková zastavaná plocha - 284,97m2, celková úžitková plocha - 881,59m2, celková obytná plocha - 548,34m2, počet podlaží: 4 nadzemné,
 • objekt bytového domu so štyrmi nadzemnými podlažiami (16timi bytovými jednotkami) bez podpivničenia a s vlastnými prípojkami na inžinierske siete,
 • pôdorys objektu je obdĺžnikového tvaru s rozmermi 17,70m x 16,10m, maximálna výška objektu bude 13,51m od podlahy,  objekt bude zastrešený plochou strechou,
 • hlavný vstup do navrhovaného bytového domu sa nachádza na juhozápadnej strane objektu, hlavný vstup je napojený na hlavnú chodbu a schodisko,
 • všetky byty sú prístupné so spoločného schodiskového priestoru. Na každom podlaží sú 4 bytové jednotky. Jedná sa o dva jednoizbové  a 14 dvojizbových bytových jednotiek, na 1. NP sú navrhnuté dva skladové priestory, ktoré slúžia pre celý objekt. 2.NP, 3.NP a 4.NP sú totožné,
 • dispozičné riešenie je zrejmé z projektovej dokumentácie,
 • vykurovanie objektu bude zabezpečené elektrickým podlahovým vykurovaním, na prípravu TÚV pre jednotlivé byty bude slúžiť 16ks elektrický zásobníkový ohrievač o objeme 150l, objekt bude napojený vlastnými prípojkami na inžinierske siete vodovodu, elektriny a kanalizácie.

 

02.3 Verejné osvetlenie

 • areál bude osvetlený pomocou LED svietidiel, ktoré budú umiestnené na stožiaroch. Ovládané budú automaticky. Napájacie rozvody sú navrhnuté káblom CYKY-J 5x6, ktoré sú vedené v zemi a pod spevnenými plochami sa uložia do chráničky FXKVR.

 

SO 03 Vodovodná prípojka:

 • HDPE DN 50 (d 63mm) dĺžky 7,3 m, napojená na jestvujúci verejný vodovod PVC DN 100 v Ul. M. R. Štefánika, ukončená vo vodomernej šachte a ďalej samostatným prívodom pre bytový dom,
 • fakturačné meradlo bude osadené vo vodomernej šachte, osadenej na pozemku parc. č. 113/2 k.ú. Močenok.

 

SO 04 Kanalizačná prípojka:

 • splaškové odpadové vody budú odvádzané do verejnej kanalizácie pomocou kanalizačnej prípojky PVC SN 8, DN 200, dĺžky cca 5,0 m (po revíznu kanalizačnú šachtu) so zaústením do koncovej šachty jestvujúcej verejnej kanalizácie PVC DN 300 v Ul. M. R. Štefánika,
 • revízna kanalizačná šachta bude osadená na pozemku parc. č. 113/2 k.ú. Močenok.

 

SO 05 Prípojka NN energie

SO 05.1 NN prípojka

 • objekt bytového domu bude napojený zo zemného sekundárneho distribučného vedenia z navrhovanej istiacej a rozpojovacej skrine SR. Elektromerové rozvádzače sú zapojené z navrh. SR. Prepoj medzi rozv. SR a RE1 sa zrealizuje káblovým vedením typu NAYY-J 4x95 mm2, prepoj medzi rozv. SR a RE2 sa vybuduje káblovým vedení typu NAYY-J 4x95, prepoj medzi rozv. SR a RE3 sa vybuduje s káblovým vedením typu NAVY-J 4x70. Objekt bytové domu sa napája cez poistkovú istiacu skrinku VRIS, z ktorého budú napájané elektromerové rozvádzače, budú zapojené jednotlivo a budú inštalované na verejne dostupnom mieste.

 

SO 05.2 Rozšírenie distribučnej siete

 • do existujúceho NN kábla v úseku medzi TS č. 0046-015 a SR č. 46-109 sa zaslučkuje na parcele KN-C č. 113/2 k.ú. Močenok, skriňa SR6, a to tak, že zo smeru od TS č. 0046-015 a zo smeru SR č. 46-109 sa existujúci NN kábel typu NAVY-J 4x240 mm2 bude naspojkovaný na existujúci NN kábel pomocou NN kábla typu NAVY-J 4x240mm2 a jednej NN káblovej spojky typu 1-SVCZ-PM 4x120-240. Typ skrine bude HASMA: SR6-DIN1 4x400A/4x160A P2.

 

Budova vyhovuje podľa vyhlášky č. 324/2016, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 364/2012 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 555/2005 Z.z. a č. 300/2012 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a požiadavkám STN 73 0540-2:2012 a STN 73 0540-3:2012 a sú zatriedené do energetickej triedy A0.

 

Stavebný objekt SO 02 Komunikácie a spevnené plochy SO 02.1 Komunikácie a spevnené plochy je predmetom samostatného stavebného povolenia vydávaného špeciálnym stavebným úradom pre cestné stavby – Obcou Močenok, pod č. OcUMOC-770/2021/1432 zo dňa 26.04.2021.

 

Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:

 1. Stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorú vypracoval Ing. arch. Ján Kováč, KOVÁČ ARCHITECTS, Štvrť SNP 997/11, 924 01 Galanta, prípadné zmeny nesmú byť  vykonané bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.
 2. Stavebník zabezpečí vytýčenie priestorovej polohy stavby v súlade s podmienkami rozhodnutia o umiestnení stavby vydaného Mestom Šaľa pod č. 3618/2021/SU/852 zo dňa 17.03.2021, právnickou alebo fyzickou osobou na to oprávnenou.
 3. Pri uskutočňovaní stavby  je  potrebné  dodržiavať  predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení, najmä dbať o ochranu zdravia osôb na stavenisku.
 4. Pri uskutočňovaní   stavby   budú   dodržané   príslušné  ustanovenia  stavebného zákona, najmä § 43d až 43i, a vyhlášky č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách    na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a príslušné technické normy.
 5. Stavba bude dokončená najneskôr do troch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.
 6. Stavba bude uskutočňovaná dodávateľsky, oprávnenou organizáciou.

Dodávateľ bude oznámený stavebnému úradu pred začatím stavby.

 

 1. Pripojenie na inžinierske siete:

Objekt bytového domu bude napojený na verejné rozvody inžinierskych sietí prípojkami

vody, kanalizácie a elektriny novými prípojkami z ul. M.R.Štefánika.

 

Pred uskutočňovaním zemných prác stavebník zabezpečí vytýčenie podzemných vedení inžinierskych sietí v mieste stavby a jej prípojok správcami. Všetky inštalačné práce musia uskutočňovať odborní pracovníci.

 1. Podmienky dotknutých orgánov a iné podmienky:

 

Technická inšpekcia, a.s.

 • z hľadiska požiadaviek bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiadaviek bezpečnosti technických zariadení je potrebné doriešiť a odstrániť v procese výstavby:
 • Zistenie:
 • 2.1. Projektová dokumentácia neobsahuje riešenie BOZP a bezpečnosť technických zariadení počas výstavby – rozpor s § 9 ods. 1 písm. b8) vyhlášky č. 453/2000 Z.z.
 • Pripomienky a upozornenia:
 • Pri vykonávaní stavebných prác je potrebné, aby dodávateľ rešpektoval ustanovenia vyhlášky č. 147/2013 Z.z. (STA)
 • Vstupné dvere môžu byť zasklené až od výšky 400mm, alebo musia byť zasklené nerozbitným sklom, riešte v zmysle bodu 1.6.2. prílohy k vyhláške č. 532/2002 Z.z. (STA)
 • Podlahy (spoločné priestory, hygienické zariadenia) musia mať protišmykovú úpravu povrchu v súlade s § 19 ods. 2 písm. a)vyhlášky č. 532/2002 Z.z. (STA)
 • Schodisko – prvý a posledný stupeň musí byť riešený s protišmykovou úpravou povrchu v súlade s čl. 35 a čl. 36 STN 73 4130 (STA)
 • Počet schodiskových stupňov v jednom schodiskovom ramene môže byť najviac 16, pri väčšom počte schodiskových stupňov sa schodiskové rameno rozdelí podestou, je potrebné riešiť v súlade s čl. 31 STN 73 4130 (STA)
 • Sklenené a presklené dvere, ktorých zasklenie zasahuje nižšie ako 800 mm nad podlahou a presklené steny s parapetom nižším ako 500 mm musia byť vo výške 1400 mm až 1600 mm označené výrazným pásom, riešte v súlade s bodom 2.1.4. a 2.2.3. prílohy k vyhláške č. 532/2002/Z.z. (STA)
 • odborné stanovisko č. 1321/4/2021 zo dňa 29.03.2021

 

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru  v Nitre

 • súhlasí bez pripomienok,
 • stanovisko č. ORZH–NR-2020/001393-002 zo dňa 17.12.2020.

 

Krajský pamiatkový úrad v Nitre

 • na predmetnej stavbe je potrebné, aby stavebník zabezpečil vykonanie archeologického výskumu. O archeologickom výskume,  podmienkach jeho vykonania KPÚ rozhodne v samostatnom rozhodnutí,
 • záväzné stanovisko č. KPUNR-2021/559-2/1406/GRO zo dňa 11.01.2021.

 

Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie (zákon č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov)

 • navrhovaná činnosť „Nájomný bytový dom 16 b.j. – ulica M.R.Štefánika“, na základe údajov uvedených v žiadosti a predloženej projektovej dokumentácii, možno zaradiť do Zoznamu navrhovaných činností podliehajúcich posudzovaniu ich vplyvu na životné prostredie podľa prílohy č. 8 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení noviel (ďalej len zákon č. 24/2006 Z.z.), do kapitola č. 9 Infraštruktúra, položka č. 16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy, ale nedosahuje prahové hodnoty určené pre zisťovacie konanie v časti B – v zastavanom území od 10 000 m2 podlahovej plochy.
 • Z uvedeného dôvodu navrhovaná činnosť nie je predmetom zisťovacieho konania ani povinného hodnotenia a nie je potrebné ju posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z.z.
 • vyjadrenie č. OU-SA-OSZP-2020/008117-002 zo dňa 29.12.2020.

 

Okresný úrad Šaľa, pozemkový a lesný odbor

 • súhlasí s navrhovaným zámerom na poľnohospodárskej pôde za dodržania týchto podmienok:
 • stavebník zabezpečí základnú starostlivosť o poľnohospodársku pôdu, na ktorú bolo vydané stanovisko k pripravovanému zámeru na poľnohospodárskej pôde v katastrálnom území Močenok až do doby realizácie stavby, najmä pred zaburinením pozemkov a porastom samonáletom drevín.
 • stavebník zabezpečí vykonanie skrývky humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy a zabezpečí jej hospodárne a účelné využitie na nezastavanej časti parcely.
 • po realizácii výstavby za účelom usporiadania druhov pozemkov v katastri nehnuteľností podľa § 3 ods. 2 zákona č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov je potrebné požiadať o zmenu druhu poľnohospodárskeho pozemku záhrady na zastavanú plochu s predložením geometrického plánu a stanoviska č. OU-SA-PLO-2021/002435-002 zo dňa 25.03.2021. Zmenu druhu pozemku vykoná Okresný úrad Šaľa, katastrálny odbor.
 • Vyjadrenie č. OU-SA-PLO-2021/002435-002 zo dňa 25.03.2021

 

Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie (OPaK)

 • na dotknutom území uvedenom v žiadosti v zmysle § 12 zákona o ochrane prírody a krajiny platí prvý stupeň územnej ochrany. Realizáciou stavby nedôjde k zásahu do osobitne chránených a záujmových území a objektov ochrany prírody a krajiny. V záujmovom území nie sú ohrozené záujmy ochrany prírody a krajiny.
 • s vydaním stavebného povolenia na stavbu „Bytový dom so 16 b.j. – Ul. M.R.Štefánika“ súhlasíme s nasledovnými podmienkami:
 • s realizáciou stavby nesmú byť dotknuté zakázané činnosti vo vzťahu ku chráneným druhom podľa § 35 zákona o ochrane prírody a krajiny.
 • podľa § 47 ods. 1 zákona o ochrane prírody a krajiny sa zakazuje poškodiť a ničiť dreviny, z toho dôvodu stavebné práce u blízko rastúcich drevín vykonať tak, aby nedošlo k poškodzovaniu a ničeniu ich koreňových systémov a nadzemných častí.
 • na prípadný, vynútený výrub existujúcich drevín, v súvislosti so stavbou, je potrebný súhlas Okresného úradu Šaľa, odboru starostlivosti o životné prostredie, v súlade s § 47 zákona o ochrane prírody a krajiny.
 • Pred realizáciou a samotnej realizácii stavby nesmie dôjsť k poškodeniu existujúcich drevín (verejná zeleň) rastúcich mimo lesa (stromov a krov) v okolí objektu v zmysle § 47 ods. 1 zákona o ochrane prírody a krajiny. Dreviny nachádzajúce sa v manipulačnom priestore stavby budú chránené pred poškodením alebo zničením (napr. dreveným debnením, zábradlím a pod.)
 • Podľa § 17 ods. 5 vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z.z. sa rez živých konárov listnatých drevín s priemerom viac ako 5 cm vykonáva vo vegetačnom období od 1. Apríla do 30 septembra, najmä v jeho prvej polovici, s výnimkou obdobia tvorby nových listov. V inom vegetačnom období možno taký rez vykonávať len v prípadoch rezov ovocných produkčných drevín alebo v prípadoch bezprostredného ohrozenia zdravia alebo života človeka, alebo značnej škody na majetku,
 • Pri zásahu do stromovej vegetácie sa riadiť STN 83 7010 Ochrana prírody Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie (platí pre zastavané územie obce), najmä kapitola 4 Poškodenie drevín a prevencia pred poškodením pri stavebných činnostiach,
 • V ďalšom stupni projektovej dokumentácie žiadame doplniť projekt sadových úprav (napr. zelené plochy),
 • stanovisko č. OU-SA-OSZP-2021/001629-002 zo dňa 26.02.2021

 

 

Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie (OH)

 • s vydaním stavebného povolenia pre stavbu: „Bytový som SO 16 b.j. – ulica M.R.Štefánika“ v k.ú. Močenok, na pozemkoch parc. č. 90/2, 90/4, 113/2, 113/27 súhlasíme a upozorňujeme investora, že orgány štátnej správy odpadového hospodárstva sa v zmysle § 99 ods. 1 písm. b) bod 5 zákona o odpadoch vyjadrujú k dokumentácii v kolaudačnom konaní, kde investor predloží doklad o tom, ako naložil so vzniknutými odpadmi.
 • vyjadrenie č. OU-SA-OSZP-2020/007761-2 zo dňa 15.12.2020

 

Okresný úrad Šaľa, odbor  krízového riadenia

 • nemá pripomienky a súhlasí s vydaním územného rozhodnutia a stavebného povolenia,
 • záväzné stanovisko č. OU-SA-OKR-2020/008079-002 zo dňa 21.12.2020.

 

Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie (§ 28)

 • z hľadiska ochrany vodných pomerov s predloženou projektovou dokumentáciou súhlasíme za nasledovných podmienok:
 • stavba bude uskutočnená v súlade s projektovou dokumentáciou. Ktorú vypracoval Ing. arch. Ján Kováč, vo februári 2021,
 • opätovné vyjadrenie č. OU-SA-OSZP-2021/002397 zo dňa 23.03.2021

 

Okresný úrad Šaľa, odbor  starostlivosti o životné prostredie (ochrana ovzdušia)

 • výstavbou bytového domu nevznikne nový zdroj znečisťovania ovzdušia v zmysle zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ovzduší). Z uvedeného dôvodu nie je k vydaniu územného rozhodnutia a stavebného povolenia potrebný súhlas orgánu ochrany ovzdušia v zmysle zákona o ovzduší.
 • záväzné stanovisko č. OU-SA-OSZP-2020/007851-002 zo dňa 09.12.2020

 

 

Ministerstvo obrany SR

 • súhlasí s realizáciou stavby „Bytový dom SO 16 b.j. ulica M.R.Štefánika“ na p.č. 90/2, 90/4 v k.ú. Močenok. V danej lokalite sa nenachádzajú pozemky, inžinierske siete, podzemné telekomunikačné vedenia ani rádio reléová trasa v správe Ministerstva obrany Slovenskej republiky,
 • všetky zmeny projektovej dokumentácie je potrebné predložiť na posúdenie,
 • vyjadrenie č. ASM – 80 – 283/2021 zo dňa 16.02.2021

 

Obec Močenok

 • Obec Močenok vydáva záväzné stanovisko – súhlas k projektovej dokumentácii stavby: „Bytový dom SO 16 b.j. ul. M.R.Štefánika“ podľa § 4 ods. 3 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov za účelom vydania stavebného povolenia. Stavba bude osadená na pozemkoch parc. č. 90/2, 90/4, 113/2, 113/27, 113/28 katastrálne územie Močenok. Projektová dokumentácia rieši výstavbu bytového domu – 16 b.j.  Ide o štvorpodlažnú nevýrobnú stavbu posudzovanú ako stavbu na bývanie, ktorá bude napojená na inžinierskej siete. Projektovú dokumentáciu vypracoval: KOVÁČ ARCHITECTS, Štvrť SNP 997/11, 924 01 Galanta.
 • Záväzné stanovisko obce č. OcUMOC-613/2021/690 zo dňa 19.02.2021.

 

Západoslovenská distribučná, a.s., Bratislava

 • na základe celkového posúdenia SÚHLASÍME s vydaním stavebného povolenia pre stavbu za rešpektovania nasledovných podmienok:
 • dodržanie ochranného pásma všetkých VVN, VN a NN vedení definovaného podľa § 43 Zákona o energetike č. 251/2012 Z.z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov, s ktorými osoby a mechanizmy vykonávajúce práce súvisiace so stavebnými prácami danej stavby môže prísť do styku, zodpovedná osoba na stavbe je povinná vykonať poučenie (oboznámenie) všetkých osôb vykonávajúcich činnosť, alebo zdržujúcich sa na stavbe, o pravidlách bezpečnosti práce v blízkosti VVN, VN a NN vedení,
 • za detailné riešenie v zmysle platných predpisov a STN zodpovedá projektant,
 • vyjadrenie k PD pre vydanie stavebného povolenia na stavbu: „Bytový dom SO 16 b.j. – Ul. M.R.Štefánika zo dňa 13.04.2021

 

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra

 • ZsVS a.s. OZ Nitra súhlasí s výstavbou navrhovanej vodovodnej prípojky HDPE D 63 – dĺ. 7,3 metra (po vodomernú šachtu) pre zásobovanie navrhovaného objektu bytového domu vodou z verejného vodovodu pre stavebníka – Obec Močenok,
 • vodomernú šachtu s fakturačným meradlom a spätnou klapkou žiadame osadiť do vodomernej šachty betónovej min. vnútorných rozmerov 900x1200x1800mm (šxdxv), ktorej osadenie požadujeme 7,3 metra od miesta pripojenia navrhovanej vodovodnej prípojky na verejný vodovod na pozemku p.č. 113/2 k.ú. Močenok,
 • ak je vodovodná prípojka pripojená na verejný vodovod cez odbočenie s uzáverom, toto odbočenie s uzáverom je súčasťou verejného vodovodu,
 • dimenziu fakturačného meradla stanoví prevádzkovateľ verejného vodovodu,
 • ZsVS a.s. OZ Nitra súhlasí s výstavbou navrhovanej kanalizačnej prípojky PVC DN200 – dĺ. 5,0 metra (po revíznu kanalizačnú šachtu) pre odvádzanie splaškových odpadových vôd z navrhovaného objektu do verejnej kanalizácie,
 • V prípade, že pri realizácii zaústenia navrhovanej kanalizácie príde k poškodeniu jestvujúcej kanalizačnej šachty, náklady na jej opravu v plnej výške znáša stavebník,
 • Revíznu kanalizačnú prípojku min. DN 600 požadujeme osadiť max. 5,0 metra od miesta zaústenia navrhovanej kanalizačnej prípojky do verejnej kanalizácie, na pozemku p.č. 113/2 k.ú. Močenok
 • ZsVS, a.s. OZ Nitra súhlasí s likvidáciou zrážkových vôd na pozemku stavebníka v navrhovaných vsakovacích systémoch,
 • Vlastníkom prípojok je v zmysle § 4 zákona č. 442/2002 Z.z. osoba, ktorá zriadila prípojky na svoje náklady a to spôsobom určeným prevádzkovateľom a znáša náklady na ich údržbu a opravy.
 • Pred začatím výkopových prác žiadame o vytýčenie IS v našej správe pracovníkom tunajšieho OZ.
 • Pripojenie na verejný vodovod a osadenie fakturačného meradla musí byť uskutočnené odbornými pracovníkmi nášho OZ, zaústenie do verejnej kanalizácie musí byť realizované pod dohľadom odborných pracovníkov OZ Nitra, k čomu je potrebné podať žiadosť na predpísanom tlačive spolu s požadovanými dokladmi.
 • Pri realizácii stavby požadujeme dodržať podmienky STN EN 805, STN EN 752, v súbehu a pri križovaní inžinierskych sietí STN 73 6005 a pásma ochrany inžinierskych sietí § 19 zákona č. 442/2002 Z.z.
 • Odberateľ-producent je povinný pred realizáciou vodovodnej prípojky a kanalizačnej prípojky v zmysle zákona č. 442/2002 Z.z. uzatvoriť s OZ Nitra Zmluvu o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní splaškových odpadových vôd do verejnej kanalizácie.
 • ZsVS a.s. OZ Nitra verejným vodovodom nezabezpečuje potrebu vody na hasenie požiarov, hydranty na verejnom vodovode slúžia v prípade potreby na plnenie cisterien oprávnených osôb.
 • vyjadrenie č. 16806-2021 zo dňa 23.03.2021.

 

Slovenský plynárenský priemysel - distribúcia, a.s., Bratislava

-    SPP-distribúcia, a.s., Bratislava s realizáciou stavby (bez jej plynofikácie) súhlasí za predpokladu dodržania   nasledujúcich podmienok:

-    pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávanie iných činností, je stavebník povinný požiadať SPP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SSP-D www.spp-distribucia.sk (časť E-služby),

-    v záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie plynárenských  zariadení do rozsahu 100m bezplatne,

-    stavebník  je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie stavby z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení,

-    stavebník  je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť E-služby) najneskôr 3 pracovné dni pred začatím plánovaných prác,

-    stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 1,0 m na každú stranu od obrysu nízkotlakového  (ďalej „NTL“) plynovodu a strednotlakového (ďalej STL“) plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,5m od obrysu vysokotlakového (ďalej „VTL“) plynovodu, až po predchádzajúcom vytýčení týchto plynárenských zariadení, a to výhradne ručne, bez použitia strojových mechanizmov, so zvýšenou opatrnosťou, za dodržania STN  73 3050 a to pokiaľ sa jedná o výkopové , ako aj bezvýkopové technológie,

-    pred realizáciou akýchkoľvek prác vo vzdialenosti menšej ako 1,00m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,5m od obrysu VTL plynovodu, iným spôsobom ako ručne, je stavebník povinný v mieste križovania s plynárenským zariadením (a ak ku križovaniu nedochádza, v mieste priblíženia k plynárenskému zariadeniu) obnažiť plynárenské zariadenie ručne kopanou kontrolnou sondou pre overenie priestorového uloženia plynárenského zariadenia a taktiež overenie priebehu trasy vŕtacieho (resp. pretláčacieho) zariadenia, pričom technické parametre uvedenej sondy sú neoddeliteľnou prílohou tohto stanoviska,

-    v prípade, ak zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu nie je možné realizovať výhradne ručne alebo bezvýkopovou metódou s ručne kopanými  kontrolnými sondami, stavebník je povinný predložiť SPP-D realizačnú projektovú dokumentáciu a vopred požiadať o stanovenie podmienok na vykonávanie týchto prác,

-    vykonávanie zemných prác bezvýkopovou metódou bez ručne kopaných kontrolných sond vo vzdialenosti menšej ako 1,50m od obrysu VTL plynovodu je zakázané,

-    ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník je povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie, výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka,

-    prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D,

-    stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete počas celej doby ich odkrytia proti poškodeniu,

-    stavebník nesmie bez súhlasu SPP-D nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu,

-    každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel. č. 0850 111 727, nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k vážnemu ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti,

-    upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú odchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,-€ až 150 000,-€, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia,

-   stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenie Zákona o energetike, Stavebného zákona, a iných všeobecne záväzných právnych predpisov,  ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovení Technických pravidiel pre plyn (TPP)  najmä  TPP 906 01, 702 12,

-   stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,

-   stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne vzájomné vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01.

-   stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle § 79 a § 80 zákona NR SR č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vykonávať činnosti ako ani umiestňovať stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.,

-   v zmysle § 80 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení umiestňovať stavby,

-   OSOBITNÉ PODMIENKY:

-   treba hlavne dbať na križovanie a súbeh s distribučným plynovodom – ochranné a bezpečnostné pásma (hlavne podľa TPP 906 01)

-   dodržať ostatné podmienky vyjadrenia SPP-distribúcia č. TD/NS/0020/2021/Šč zo dňa 13.01.2021.

 

 

Slovak Telekom, a.s. Bratislava

 • v mieste stavby nedôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len SEK) spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o.,
 • stavebník je povinný dodržať Všeobecné podmienky ochrany SEK, zároveň je stavebník povinný rešpektovať nasledovné:
 • existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§ 68 zákona č. 351/2011 Z.z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie § 65 zákona č. 351/2011 Z.z. o ochrane proti porušeniu,
 • vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vo vyjadrení č. 6612103779 zo dňa 12.02.2021, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3,
 • stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistí, že jeho zámer, pre ktorý podal žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred vypracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí,
 • v prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma,
 • nedodržanie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 68 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení,
 • stavebník je povinný dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK spoločnosti Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o.,
 • dodržať ďalšie podmienky vyjadrenia č. 6612103779 zo dňa 12.02.2021

 

Kabel TV, spol. s r.o., Močenok

 • v mieste stavby nedôjde k styku s podzemnými alebo nadzemnými vedeniami prístupovej a transportnej siete,
 • existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona č. 351/2011 Z.z.). V káblovej ryhe je jeden – viac káblov s rôznou funkčnosťou,
 • žiadateľ pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia  je povinný  vykonať všetky  objektívne účinné opatrenia tým, že zabezpečí:
 • pred začatím prác vytýčenie polohy zariadenia priamo na povrchu terénu,
 • preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené,
 • upozornenie zamestnancov, vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku +-30cm skutočného uloženia zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu,
 • upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v mieste výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné zariadenie ( napr. hĺbiace stroje) vo vzdialenosti 1,5m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia,
 • aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu a poškodeniu,
 • zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním),
 • bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na tel. číslo 0905 390 271,
 • podmienky ochrany TKZ budú určené pri vytýčení, ktoré je potrebné objednať na tel. č. 0908/708 424,
 • stavebník je povinný oznámiť ukončenie prác najmenej 5 pracovných dní pred zásypom z dôvodu kontroly káblových rozvodov,
 • stavebník je povinný dodržať ostatné podmienky vyjadrenia Kabel TV, spol. s r.o. zo dňa 10.12.2020.

 

Ďalšie podmienky:

 • umiestnenie stavebného materiálu bude len na vlastnom pozemku povoľovanej stavby, pri stavbe bude dodržané VZN Obce Močenok o udržiavaní všeobecnej čistoty, o tvorbe, ochrane a údržbe zelene na území obce,
 • pred výjazdom vozidiel a ostatných mechanizmov zo staveniska na miestne komunikácie treba tieto očistiť, aby nedochádzalo k znečisteniu miestnych komunikácií,
 • pri stavbe budú dodržané opatrenia v zmysle projektu statiky a požiarnej ochrany,
 • dažďové vody zo strechy objektu budú odvedené len na vlastný pozemok stavebníka.

 

 1. Stavebník oznámi na tunajší úrad termín začatia stavby.
 2. Stavebník je povinný stavbu viditeľne označiť štítkom „Stavba povolená“.
 3. Stavebník  je  povinný od prvého dňa prípravných  prác až do skončenia  stavebných  prác

viesť stavebný denník a zabezpečovať vyhlásenia výrobcu o zhode výrobkov zabudovaných na stavbe, ktoré sú súčasťou dokumentácie uloženej na stavenisku.

12. Stavebník je povinný zabezpečiť, aby výstavbou čo najmenej rušil užívanie susedných pozemkov a stavieb a aby vykonanými prácami nevznikli škody, ktorým možno zabrániť. Prípadné vzniknuté škody je stavebník povinný odstrániť na vlastné náklady.

13. Dokončenú stavbu,  prípadne  jej časť spôsobilú na samostatné užívanie možno užívať len           na základe kolaudačného rozhodnutia.

14. Stavebník  všetky  podmienky,  za  ktorých  je stavba povolená, je povinný plniť a po        

      doručení tohto povolenia ich berie na vedomie s tým, že sa ich plniť zaväzuje.

 

V priebehu stavebného konania neboli vznesené námietky účastníkov konania.

Pripomienky dotknutých orgánov sú zohľadnené v podmienkach stavebného povolenia.

 

Stavebné povolenie platí dva roky odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť, nestráca platnosť ak sa so stavbou začne v tejto lehote.

Podľa § 70 stavebného zákona je stavebné povolenie záväzné aj pre právnych nástupcov konania.

 

Stavba  nesmie  byť  začatá,  pokiaľ  stavebné   povolenie nenadobudne  právoplatnosť  /§ 52 zákona č. 71/1967 Zb./.

 

O d ô v o d n e n i e

 

Dňa 25.03.2021 podala Obec Močenok, so sídlom Ul. Sv. Gorazda 629/82, 951 31 Močenok, v zastúpení PaedDr. Romanom Urbánikom, starostom obce, žiadosť o stavebné povolenie na uvedenú stavbu, týmto dňom bolo začaté stavebné konanie.

 

Na stavbu bolo vydané územné rozhodnutie mestom Šaľa pod č. 3618/2021/SU/852 zo dňa 17.03.2021, ktoré sa stalo právoplatným a vykonateľným dňa 19.04.2021.

 

Stavebný úrad oznámil začatie stavebného konania  všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom a organizáciám. K prerokovaniu žiadosti súčasne nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 26.04.2021, o výsledku bol spísaný záznam.

 

Stavebný  úrad v konaní preskúmal žiadosť o stavebné povolenie z hľadísk uvedených v § 62 a § 63 stavebného zákona a zistil, že uskutočnením, ani budúcim užívaním stavby nie sú  ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené či ohrozené  záujmy účastníkov konania.

 

Dokumentácia  stavby spĺňa  požiadavky určené vyhláškou č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

 

Stavebník ku žiadosti predložil nasledovné doklady, ktoré boli podkladom pre vydanie stavebného povolenia:

 • projektovú dokumentáciu stavby vypracovanú oprávnenou osobou,
 • list vlastníctva a kópiu katastrálnej mapy,
 • rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia dotknutých orgánov (Technickej inšpekcie, a.s., Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Nitre, Okresného úradu Šaľa, odboru starostlivosti o životné prostredie, Okresného úradu Šaľa odbor pozemkový a lesný, Okresného úradu Šaľa, odbor krízového riadenia, Ministerstva obrany SR, Krajského pamiatkového úradu Nitra,  Obce Močenok a prevádzkovateľov resp. správcov inžinierskych sietí).

 

Stavebný úrad zaistil vzájomný súlad predložených stanovísk dotknutých orgánov a organizácií požadovaných osobitnými predpismi, ich stanoviská a požiadavky zahrnul do podmienok tohto rozhodnutia.

 

Stavebný  úrad  v  priebehu  konania  nezistil  dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby.

V priebehu stavebného konania neboli vznesené pripomienky účastníkov konania.

 

Poučenie:

Podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)  v znení neskorších predpisov,  proti  tomuto rozhodnutiu môžu účastníci konania podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. 

Odvolanie sa podáva na Mesto Šaľa, Námestie Sv. Trojice 7, 927 01 Šaľa.

Odvolací orgán je Okresný úrad Nitra, odbor výstavby a bytovej politiky.

 

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku (zákon č. 162/2015 Z.z.). 

                                                          

Príloha pre stavebníka:

 - overená projektová dokumentácia

 - štítok „STAVBA POVOLENÁ“

 

Doručované verejnou vyhláškou všetkým účastníkom konania, vyvesenou na úradnej tabuli obce Močenok a na úradnej tabuli mesta Šaľa.

 

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 69 ods. 2 stavebného zákona a § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov  a musí byť vyvesené na úradnej tabuli obce Močenok a úradnej tabuli mesta Šaľa po dobu 15 dní. Za deň doručenia sa pokladá 15. deň vyvesenia tohto oznámenia.

 

Oznámenie zverejnení tunajší stavebný úrad aj na internetovej stránke mesta Šaľa - www.sala.sk a obce Močenok – www.mocenok.sk.

 

 

 

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie oznámenia.

Po uplynutí doby na zverejnenie žiadame zaslať verejnú vyhlášku opatrenú pečiatkou a podpisom príslušného úradu na adresu: Mesto Šaľa, Námestie  Sv. Trojice 7, 927 15  Šaľa.

 

Verejná vyhláška sa zverejňuje aj na centrálnej úradnej elektronickej tabuli na portáli www.slovensko.sk, v časti „Elektronická úradná tabuľa“.

 

Zverejnené na internetovej stránke obce Močenok dňa .............................        

Zverejnené na internetovej stránke mesta Šaľa dňa .............................        

 

Rozhodnutie sa doručí verejnou vyhláškou:

účastníkom konania:

 1. Obec Močenok, Sv. Gorazda č. 629/82, 951 31 Močenok
 2. Ostatní vlastníci dotknutých pozemkov, susedných pozemkov a stavieb na nich

Dotknuté a susedné pozemky reg. „C“ 113/26, 113/4, 95/6, 95/5, 90/1, 81/14, 81/15, 95/8, 95/9, 95/3, 95/4, 113/28, 113/53, 113/52, 113/51, 113/50, 113/45 kat. územie Močenok a parc. reg „E“ 89/6, 89/5, 89/4, 90,  kat. územie Močenok

 • Vörös Marián, M.R.Štefánika 470/1, 951 31 Močenok
 • Mária Vörösová, M.R.Štefánika č. 470/1, 951 31 Močenok
 • Ing. Milan Gier, Nitrianska č. 1211/8, 951 31 Močenok
 • Ing. Beáta Gierová, Nitrianska č. 1211/8, 951 31 Močenok
 • Alžbeta Packová, M.R.Štefánika č. 470/1, 951 31 Močenok
 • Pavel Hvizd, M.R.Štefánika č. 470/1, 951 31 Močenok
 • PaedDr. Roman Urbánik, Dekana Dubravického č. 1922/18A, 951 31 Močenok
 • Mgr. Renáta Urbániková, Dekana Dubravického č. 1922/18A, 951 31 Močenok
 • Miroslav Machádlik, M.R.Štefánika č. 470/3, 951 31 Močenok
 • Ingrid Macháliková, M.R.Štefánika č. 470/3, 951 31 Močenok
 • Štefan Bleho, M.R.Štefánika č. 470/3, 951 31 Močenok
 • Jozef Gombáš, M.R.Štefánika č. 470/3, 951 31 Močenok
 • Beáta Gombášová, M.R.Štefánika č. 470/3, 951 31 Močenok
 • Miloš Bleho, M.R.Štefánika č. 470/3, 951 31 Močenok
 • Stanislav Suchý, M.R.Štefánika č. 470/3, 951 31 Močenok
 • Ing. Mária Suchá, Ľ. Štúra č. 1560/7, 951 31 Močenok
 • Gabriel Lenčéš, M.R.Štefánika č. 470/3, 951 31 Močenok
 • Marta Lenčéšová, M.R.Štefánika č. 470/3, 951 31 Močenok
 • Soňa Buzmová Hanáková, M.R.Štefánika č. 470/3, 951 31 Močenok
 • Jaroslav Szöllösy, M.R.Štefánika č. 470/1, 951 31 Močenok
 • Mária Szöllösyová, M.R.Štefánika č. 470/1, 951 31 Močenok
 • Alena Šuhajdová, M.R.Štefánik č. 470/1, 951 31 Močenok
 • MOLNAROVA VIERA
 • Molnár Štefan, Hliny č. 1410/2, 017 07 považská Bystrica
 • Zuzana Zálešáková, Sv. Gorazda č. 557/63, 951 31 Močenok
 • Veronika Pospiechová, Hrašné č. 24, 916 14 Hrašné
 • Jozef Uher, Sv. Gorazda č. 536/41, 951 31 Močenok
 • Paulína Mikušová, Sv. Gorazda č. 534/37, 951 31 Močenok
 • Ján Mikuš, Sv. Gorazda č. 534/37, 951 31 Močenok
 • Štefan Kováč (SPF)
 • Katarína Kováčová (SPF)
 • Štefánia Špiková, Sv. Gorazda č. 551/53, 951 31 Močenok
 • Štefan Szöllösy, č. 88, Hviezdoslavov
 • Jozef Szöllösy, Kláštorská č. 302/83, 94901 Nitra
 • Helena Lenčéšová, č. 70, 951 31 Močenok
 • Emil Straňák, č. 899, 951 17 Cabaj-Čápor
 • Juliana Szöllösyová (SPF)
 • Vilma Szöllösyová
 • Veronika Szöllösyová
 • Štefan Lovás, Topoľová č. 69, 951 32 Horná Kráľová
 • Jana Benczová, Čingov č. 860/89, 951 31 Močenok
 • Jozef Szabo, Sv. Gorazda č. 529/27, 951 31 Močenok
 • Monika Szabová, Sv. Gorazda č. 529/27, 951 31 Močenok
 • Pavel Lenčéš, č. 398, 951 31 Močenok
 • Mária Valíková, Jurkovičova č. 386/5, 949 01 Nitra
 • Margita Blehová, Levárska č. 9, 841 04 Bratislava
 • Štefánia Lenická, č. 1374, 951 31 Močenok
 • Aurélia Karlubíková, č. 1255, 951 31 Močenok
 • Titus Straňák (SPF)
 • Albert Straňák (SPF)
 • Anna Danišová, č. 1692/11, 951 31 Močenok
 • Rudolf Straňák, č. 1827/20, Veľký Meder
 • Mária Švihelová, Chalupkova č. 363/24, Nitra
 • Helena Bednárová, Vavilovova č. 4, Bratislava
 • Magdaléna Syslová, Družstevná č. 1504/11, 951 31 Močenok
 • Blažena Straňáková, Dolná č. 8, Šaľa
 • Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817 15 Bratislava

 

Obec Močenok, úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní

Obec Močenok – www.mocenok.sk – zverejnenie po dobu 15 dní

Mesto Šaľa, úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní

Mesto Šaľa – www.sala.sk – zverejnenie po dobu 15 dní

 

dotknutým orgánom jednotlivo

 1. OR Hasičského a záchranného zboru v Nitre, Dolnočermánska 64, 949 11 Nitra
 2. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Štefánikova 58, 949 63 Nitra
 3. Technická inšpekcia, Mostná 66, 949 01 Nitra
 4. Okresný úrad Šaľa, Pozemkový a lesný odbor, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa
 5. Okresný úrad Šaľa, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa
 6. Okresný úrad Šaľa, odbor krízového riadenia, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa
 7. MV SR, Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Šali – Okresný dopravný inšpektorát, Staničná 23, 927 01 Šaľa
 8. Krajský pamiatkový úrad Nitra, Námestie Jána Pavla II. č. 8, 949 01 Nitra
 9. MINISTERSTVO VNÚTRA SR, Agentúra správy majetku, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
 10. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
 11. SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44b, 825 11 Bratislava
 12. Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
 13. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62  Bratislava
 14. Kabel TV, spol. s r.o., Sv. Gorazda 631/84, 951 31 Močenok
 15. Obec Močenok, ÚSaIV, Sv. Gorazda č. 629/82, 951 31 Močenok

 

ostatní

 1. KOVÁČ ARCHITECTS, Štvrť SNP 997/11, 924 01 Galanta

 

na vedomie

 1. Obec Močenok, PaedDr. Roman Urbánik, starosta obce, Sv. Gorazda č. 629/82, 951 31 Močenok

k spisu

 

 

 

 

 

 

                                                                                                           Mgr. Jozef Belický

                                                                                                                  primátor