Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
publikované: 29.03.2016 - 13:19  //  aktualizácia: 19.06.2017 - 08:44  //  zobrazené: 24695

Smernica verejného obstarávateľa pre zákazky s nízkou hodnotou

Primátor mesta Šaľa vydáva túto smernicu na zabezpečenie jednotného postupu pri verejnom obstarávaní zákaziek na dodanie tovaru, zákaziek na uskutočnenie stavebných prác a zákaziek na poskytnutie služieb podľa osobitného predpisu, ktorým je zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení  (ďalej len ZVO). Táto smernica upravuje postup pri verejnom obstarávaní v pôsobnosti mesta Šaľa.

 

 

 

Prvá časť

základné ustanovenia

 

 

§ 1

Všeobecné ustanovenia a predmet úpravy

 

 1. Mesto Šaľa je podľa § 7 ods. 1 písm. b) ZVO verejným obstarávateľom, ktorý je povinný pri zadávaní zákaziek postupovať podľa príslušných ustanovení ZVO.
 2. Táto smernica upravuje:
 1. verejné obstarávanie zákaziek na dodanie tovaru, zákaziek na uskutočnenie stavebných prác a zákaziek na poskytnutie služieb (ďalej tiež „T/SP/S“),
 2. finančné limity podľa § 5 ZVO vzťahujúce sa na mesto Šaľa ako verejného obstarávateľa,
 3. systém verejného obstarávania, vrátane definovania jeho prvkov,
 4. koordinovanie procesu verejného obstarávania,
 5. plánovanie verejného obstarávania,
 6. postupy a metódy verejného obstarávania, ktorými sa zadávajú zákazky na dodanie tovarov, na uskutočnenie stavebných prác alebo na poskytnutie služieb, pri dodržaní princípov
 • rovnakého zaobchádzania,
 • nediskriminácie uchádzačov alebo záujemcov,
 • transparentnosti,
 • hospodárnosti a efektívnosti
 1. štandardné formuláre verejného obstarávania
 1. Verejné obstarávanie v meste Šaľa je centralizované. Účelom a cieľom centralizácie verejného obstarávania je:
 1. vytvorenie efektívneho nástroja pre dosiahnutie úspor pri nákupe bežných komodít s využitím tzv. množstevných zliav,
 2. dodržiavanie a preukázanie zásady transparentnosti pri obstarávaní T, SP a S,
 3. zabezpečenie hospodárnosti vynaložených finančných prostriedkov súvisiacich s procesom verejného obstarávania.
 1. Zodpovednými zamestnancami mesta sú jednotliví správcovia rozpočtových položiek mesta Šaľa.
 2. Útvar zabezpečujúci verejné obstarávanie je referát právny a verejného obstarávania.
 3. Zákazka na účely ZVO je Zmluva s peňažným plnením uzavretá medzi jedným alebo viacerými verejnými obstarávateľmi na jednej strane a jedným alebo viacerými úspešnými uchádzačmi na strane druhej, ktorej predmetom je dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby. Zmluva, rámcová dohoda a koncesná zmluva musia mať písomnú formu, ak ZVO neustanovuje inak (pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou sa nevyžaduje písomná forma zmluvy okrem prípadov, v ktorých to vyžadujú osobitné predpisy).
 4. Na účely ZVO sa rozumie:
 1. hospodárskym subjektom fyzická osoba, právnická osoba alebo skupina takýchto osôb, ktorá na trhu dodáva tovar, uskutočňuje stavebné práce alebo poskytuje službu,
 2. záujemcom hospodársky subjekt, ktorý má záujem o účasť vo verejnom obstarávaní,
 3. uchádzačom hospodársky subjekt, ktorý predložil ponuku,
 4. koncesionárom hospodársky subjekt, s ktorým verejný obstarávateľ uzavrel koncesnú zmluvu podľa ZVO,
 5. subdodávateľom hospodársky subjekt, ktorý uzavrie alebo uzavrel s úspešným uchádzačom písomnú odplatnú zmluvu na plnenie určitej časti zákazky alebo koncesie.
 6. bežne dostupnými tovarmi, stavebnými prácami alebo službami na trhu tovary, stavebné práce alebo služby, ktoré
 1. nie sú vyrábané, dodávané, uskutočňované alebo poskytované na základe špecifických a pre daný prípad jedinečných požiadaviek,
 2. sú ponúkané v podobe, v ktorej sú bez väčších úprav ich vlastností alebo prvkov aj dodané, uskutočnené alebo poskytnuté a zároveň
 3. sú spravidla v podobe, v akej sú dodávané, uskutočňované alebo poskytované pre verejného obstarávateľa, dodávané, uskutočňované alebo poskytované aj pre spotrebiteľov a iné osoby na trhu.
 1. Bežne dostupnými tovarmi alebo službami podľa ods. 7 písm. f) sú najmä tovary a služby spotrebného charakteru.
 2. Elektronické trhovisko je informačný systém verejnej správy, ktorý slúži na zabezpečenie nákupu T, SP alebo S, bežne dostupných na trhu. Správcom elektronického trhoviska je Ministerstvo vnútra SR. Zmluva uzatvorená v elektronickej podobe s použitím technických a programových prostriedkov elektronického trhoviska sa považuje za zmluvu uzatvorenú v písomnej forme.
 3. Referencia je elektronický dokument, obsahujúci potvrdenie o dodaní tovaru, uskutočnení stavebných práce alebo poskytnutí služby.
 4. Spoločný slovník obstarávania (CPV) je jednotný klasifikačný systém pre verejné zákazky, ktorým sa v členských štátoch Európskej únie určuje rovnaký opis T, SP a S, ku ktorým je pridelený číselný kód a nachádza sa na portály ÚVO, t. j.

http://www.uvo.gov.sk/cpv-443.html .

 

§ 2

Finančné limity verejného obstarávateľa

 

 1. Nadlimitná zákazka je zákazka, ktorej predpokladaná hodnota je rovná alebo vyššia ako finančný limit ustanovený  všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorý vydá Úrad pre verejné obstarávanie.
 2. Podlimitná civilná zákazka je zákazka, ktorej predpokladaná hodnota je nižšia ako finančný limit podľa odseku 1 a súčasne rovnaká alebo vyššia ako
 1. 15.000 eur, ak ide o zákazku na dodanie tovaru bežne dostupného na trhu, okrem potravín, zákazku na uskutočnenie stavebných prác bežne dostupných na trhu a zákazku na poskytnutie služby bežne dostupnej na trhu, okrem sociálnych a iných osobitných služieb uvedených v prílohe č. 1 ZVO,
 2. 50.000 eur, ak ide o zákazku na dodanie tovaru (okrem potravín) – zákazka, ktorá nie je bežne dostupná na trhu,
 3. 40.000 eur, ak ide o zákazku na dodanie tovaru, ktorým sú potraviny
 4. 50.000 eur, ak ide o zákazku na poskytnutie služby – zákazka, ktorá nie je bežne dostupná na trhu (okrem sociálnych a iných osobitných služieb uvedených v prílohe č. 1 ZVO),
 5. 200.000 eur, ak ide o zákazku na poskytnutie sociálnych a iných osobitných služieb uvedených v prílohe č. 1 ZVO,
 6. 150.000 eur, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác – zákazka, ktorá nie je bežne dostupná na trhu.
 1. Civilná zákazka s nízkou hodnotou je zákazka, ktorej predpokladaná hodnota je nižšia ako finančný limit uvedený v odseku 2 v priebehu kalendárneho roka alebo počas platnosti zmluvy, ak sa zmluva uzatvára na dlhšie obdobie ako jeden kalendárny rok.

 

Zákazka s nízkou hodnotou

BEŽNE DOSTUPNÉ NA TRHU

PHZ

Tovar (okrem potravín)

˂ 15.000 eur

Služba

Stavebné práce

INÉ AKO BEŽNE DOSTUPNÉ NA TRHU

Tovar (okrem potravín)

˂ 50.000 eur

Služba

Stavebné práce

˂ 150.000 eur

Potraviny

˂ 40.000 eur

Soc. služba

˂ 200.000 eur

 

 

§ 3

Pravidlá výpočtu predpokladanej hodnoty

 

 1. Predpokladaná hodnota zákazky sa určuje ako cena bez dane z pridanej hodnoty. Určuje sa na základe údajov a informácií o zákazkách na rovnaký alebo porovnateľný predmet zákazky. Ak tieto údaje nie sú k dispozícii, určí sa predpokladaná hodnota na základe údajov získaných prieskumom trhu s požadovaným plnením alebo na základe údajov získaných iným vhodným spôsobom. Predpokladaná hodnota zákazky je platná v čase odoslania oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania alebo oznámenia použitého ako výzva na uverejnenie, resp. predpokladaná hodnota je platná v čase začatia postupu zadávania zákazky.
 2. Do predpokladanej hodnoty zákazky sa zahŕňa aj:
 1. hodnota opakovaných plnení, ak sa plánujú zabezpečiť,
 2. všetky formy opcií a všetky obnovenia zákazky,
 3. ceny a odmeny, ktoré sa poskytnú uchádzačom alebo účastníkom súťaže návrhov,
 4. predpokladaná hodnota služieb, ktoré verejný obstarávateľ poskytne dodávateľovi v súvislosti so zákazkou na uskutočnenie stavebných prác, ak sú potrebné na uskutočnenie stavebných prác.
 1. Do predpokladanej hodnoty zákazky sa zahŕňa celková predpokladaná hodnota zákaziek všetkých organizačných zložiek mesta Šaľa (mestský úrad, mestská polícia, mestské kultúrne stredisko).
 2. Ak je stavebná práca alebo služba, resp. dodávka tovaru rozdelená na niekoľko častí v rámci zadávania jednej zákazky, z ktorých každá bude predmetom samostatnej zmluvy (samostatnej koncesnej zmluvy), predpokladaná hodnota zákazky sa určí ako súčet predpokladaných hodnôt všetkých častí zákazky. Ak súčet predpokladaných hodnôt všetkých častí je vyšší ako finančný limit pre podlimitnú zákazku, použije sa postup zadávania nadlimitnej zákazky aj koncesie.
 3. Ak ide o lízing, kúpu tovaru na splátky alebo o prenájom tovaru s možnosťou alebo bez možnosti odkúpenia, základom na určenie predpokladanej hodnoty zákazky na dodanie tovaru je
 1. celková hodnota zákazky, ak ide o zmluvu uzavieranú na určitý čas rovnaký alebo kratší ako 12 mesiacov,
 2. celková hodnota zákazky vrátane odhadovanej zostatkovej hodnoty, ak ide o zmluvu uzavieranú na určitý čas dlhší ako 12 mesiacov,
 3. 48-násobok mesačnej platby, ak ide o zmluvu, ktorej lehota platnosti nie je pevne určená alebo sa nedá určiť.
 1. Ak ide o zákazku na dodanie tovaru alebo o zákazku na poskytnutie služby, ktorá sa pravidelne opakuje, alebo obnovuje v dohodnutej lehote, predpokladaná hodnota zákazky sa určí z
 1. celkových skutočných nákladov rovnakého alebo porovnateľného tovaru alebo služieb, ktoré boli obstarané v predchádzajúcom kalendárnom roku alebo v predchádzajúcich 12 mesiacoch, upravených o očakávané zmeny v množstve alebo v hodnote v nasledujúcich 12 mesiacoch, alebo
 2. z celkovej predpokladanej hodnoty tovaru alebo služieb obstarávaných v priebehu 12 mesiacov po prvom plnení alebo počas platnosti zmluvy, ak je dlhšia ako 12 mesiacov.
 1. Do predpokladanej hodnoty zákazky na poskytnutie služieb sa zahrnie, ak ide o
 1. poisťovacie služby, aj splatné poistné a ostatné formy odmien,
 2. bankové služby a iné finančné služby, aj poplatky, provízie, úroky a iné výdavky súvisiace so službami a ostatné formy odmien.
 3. súťaž návrhov, aj udelené ceny za návrhy a udelené odmeny účastníkom.
 1. Do predpokladanej hodnoty zákazky na poskytnutie služby, ktorá neudáva celkovú cenu, ak ide o zmluvu uzavretú na určitý čas
 1. rovnaký alebo kratší ako 48 mesiacov, sa zahrnie celková predpokladaná hodnota zákazky počas platnosti zmluvy,
 2. dlhší ako 48 mesiacov alebo ak ide o zmluvu uzavretú na neurčitý čas sa zahrnie 48-násobok mesačnej platby.
 1. Predpokladaná hodnota koncesie na účely ZVO je predpokladaný celkový obrat bez dane z pridanej hodnoty, ktorý má dosiahnuť koncesionár počas trvania koncesnej zmluvy v súvislosti s protiplnením za stavebné práce a služby tvoriace predmet koncesie, vrátane tovaru poskytnutého verejným obstarávateľom, ktorý s týmito stavebnými prácami alebo službami súvisí a vzťahuje sa k času, keď sa oznámenie o koncesii posiela na uverejnenie alebo k času začatia zadávania koncesie, ak sa nevyžaduje uverejnenie oznámenia.
 2. Predpokladaná hodnota koncesie sa určí použitím objektívnej metódy určenej v koncesnej dokumentácii. Do predpokladanej hodnoty koncesie sa zahŕňajú najmä:
 1. všetky formy opcií a všetky prípadné predĺženia koncesnej zmluvy,
 2. poplatky a pokuty od užívateľov stavby alebo služby, okrem príjmov vybraných v mene verejného obstarávateľa,
 3. platby alebo iné finančné výhody v akejkoľvek forme poskytnuté verejným obstarávateľom koncesionárovi vrátane kompenzácie za dodržiavanie povinnosti poskytovať služby vo verejnom záujme a príspevkov na verejné investície,
 4. granty alebo iné finančné výhody v akejkoľvek forme od tretích strán za plnenie koncesnej zmluvy,
 5. príjmy z predaja aktív, ktoré sú súčasťou koncesie,
 6. hodnota tovaru a služieb, ktoré verejný obstarávateľ poskytne koncesionárovi, ak sú potrebné na uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služieb,
 7. akékoľvek odmeny alebo platby záujemcom alebo uchádzačom.
 1. Zákazku, koncesiu nemožno rozdeliť ani zvoliť spôsob určenia jej predpokladanej hodnoty s cieľom znížiť predpokladanú hodnotu pod finančné limity podľa ZVO.
 2. Súčasťou dokumentácie o verejnom obstarávaní sú informácie a podklady, na základe ktorých určil verejný obstarávateľ predpokladanú hodnotu.

 

 

§ 4

Koordinácia a riadenie procesu verejného obstarávania

 v podmienkach mesta Šaľa

 

 1. Koordináciu a riadenie procesu verejného obstarávania v podmienkach mesta Šaľa zabezpečuje referát právny a verejného obstarávania. Cieľom je dodržanie základných princípov verejného obstarávania v súlade s § 10 ZVO.
 2. Referát právny a verejného obstarávania na účely uvedené v odseku 1 tohto paragrafu zabezpečuje nasledovné:
 1. koordinuje a riadi proces verejného obstarávania mesta Šaľa a jeho organizačných zložiek vrátane ukladania úloh správcom rozpočtových položiek v oblasti verejného obstarávania,
 2. koordinuje a riadi proces plánovania verejného obstarávania za účelom zabránenia delenia zákaziek a výberu efektívnych postupov a metód verejného obstarávania,
 3. na základe schváleného plánu verejného obstarávania a predložených podkladov zo strany zodpovedných zamestnancov realizuje verejné obstarávanie nadlimitných zákaziek a podlimitných zákaziek bez využitia elektronického trhoviska, s využitím elektronického trhoviska a zákaziek s nízkou hodnotou s výzvou na predkladanie ponúk bez využitia elektronického trhoviska a s využitím elektronického trhoviska,
 4. na základe podkladov od zodpovedných zamestnancov zasiela referencie (potvrdenie o dodaní tovaru, uskutočnení stavebných prác alebo poskytnutí služby) do informačného systému verejnej správy, ktorého správcom je Úrad pre verejné obstrávanie.
 5. na požiadanie jednotlivých organizačných zložiek mesta Šaľa, ako sú oddelenia, referáty, mestská polícia a mestské kultúrne stredisko posudzuje návrhy postupov a dokumentáciu všetkých zákaziek s vyššou predpokladanou hodnotou ako 5.000 eur bez DPH, a to pred ich vyhlásením,
 6. zúčastňuje sa vyhodnocovania splnenia podmienok účasti a vyhodnotenia ponúk ako člen komisie „s“ alebo „bez“ práva hodnotiť,
 7. posudzuje návrhy postupov a dokumentáciu všetkých zákaziek financovaných zo štrukturálnych fondov EÚ pred ich vyhlásením (okrem zadávania zákaziek externou firmou),
 8. zabezpečuje plnenie oznamovacej povinnosti mesta Šaľa vo veciach verejného obstarávania voči úradu, EÚ, resp. iných inštitúcií, zabezpečuje uverejnenie informácií a dokumentov v profile verejného obstarávateľa v zmysle § 64 ZVO u zákaziek, ktoré sa realizujú cez referát právny a verejného obstarávania,
 9. pre zamestnancov mesta poskytuje metodicko-poradenskú činnosť v oblasti verejného obstarávania.

 

 

 

 

 

§ 5

Plán verejného obstarávania

zákaziek na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác

a poskytnutie služieb

 

 1. Plán verejného obstarávania zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb zostavuje referát právny a verejného obstarávania na základe požiadaviek oddelení a referátov mestského úradu a organizačných zložiek mesta Šaľa – mestská polícia a mestské kultúrne stredisko (ďalej len „požiadavka na VO“).
 2. Platná požiadavka na VO je tá, ktorá je vypracovaná na predpísanom formulári, podpísaná zodpovednými zamestnancami mesta, za podmienky, že má zabezpečené vecné a finančné krytie. Zamestnanec referátu právneho a verejného obstarávania (ďalej len „poverený zamestnanec mesta“) je oprávnený neplatné požiadavky na VO neprijať alebo vrátiť na doplnenie a prepracovanie.
 3. Poverený zamestnanec mesta požiada o predloženie plánu VO v nasledujúcom kalendárnom roku v termíne do 31. decembra príslušného kalendárneho roka.
 4. Zodpovední zamestnanci mesta sú povinní plán VO doručiť poverenému zamestnancovi mesta do 15. januára v listinnej podobe aj v elektronickej forme.
 5. Poverený zamestnanec mesta zosumarizuje predložené požiadavky VO a takto spracované požiadavky vo forme plánu VO predloží na schválenie mestskému zastupiteľstvu.
 6. V prípade, ak po schválení plánu verejného obstarávania mestským zastupiteľstvom, vznikne potreba na dodanie T, uskutočnenie SP alebo poskytnutie S, ktorá nebola zahrnutá do plánu verejného obstarávania, zodpovední zamestnanci mesta doručia požiadavku na VO poverenému zamestnancovi mesta, ktorý ju doplní do plánu verejného obstarávania.

 

 

§ 6

Vyhlasovanie verejného obstarávania

 

 1. Vyhlasovanie verejného obstarávania sa uskutočňuje až po schválení plánu verejného obstarávania, resp. po odsúhlasení verejného obstarávania mimoriadnej zákazky. Vyhláseniu zákazky predchádza predloženie požiadavky, posúdenie dokumentov – oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo výzvy na predkladanie ponúk a spravidla schválených súťažných podkladov alebo iných dokumentov v závislosti od typu zákazky a vybraného postupu verejného obstarávania.
 2. Požiadavka na verejné obstarávanie je podkladom pre začatie procesu verejného obstarávania, pričom sa vypracúva na formulári podľa Prílohy č.  2 resp. 4 v závislosti, či zákazka bude realizovaná s využitím elektronického trhoviska alebo bez využitia elektronického trhoviska. Súčasťou požiadavky na verejné obstarávanie je predloženie testu bežnej dostupnosti (Príloha č. 3) a stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky (Príloha č. 5).
 3. Pokiaľ
 1. predmet zákazky nie je opísaný jednoznačne, úplne a nestranne
 2. výsledok spolupráce povereného zamestnanca mesta so zodpovednými zamestnancami mesta dosiahnutý do piatich pracovných dní odo dňa začatia prác, je preukázateľne nedostatočný,

referát právny a verejného obstarávania nezačne s prípravou a vyhotovením oznámenia, resp. výzvy a súťažných podkladov. Poverený zamestnanec mesta informuje prednostu MsÚ, resp. náčelníka mestskej polície, ktorí môžu podať podnet na preukázanie vážneho porušenia pracovnej disciplíny v zmysle tejto smernice.

Druhá časť

postupy zadávania zákaziek

 s nízkou hodnotou

 

Zadávanie zákaziek

bežne dostupných na trhu

 

§ 7

Postup pri priamom zadávaní zákaziek bez prieskumu trhu

 

 1. Finančný limit – predpokladaná hodnota zákazky na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služby je nižšia ako 3.000 eur bez DPH v priebehu kalendárneho roka alebo počas platnosti zmluvy, ak sa zmluva uzatvára na dlhšie obdobie ako jeden kalendárny rok  bez ohľadu na výšku jednotlivého nákupu, ak osobitný predpis neustanovuje inak[1]. Uvedený finančný limit je limit, do ktorého nie je potrebné vykonávať prieskum trhu, napr. oslovením viacerých záujemcov pre všetky prípady dodania tovaru, uskutočnenia stavebných prác   a poskytnutia služby a pri ktorom je možné priamo vystaviť objednávku alebo realizovať nákup v obchodnej sieti s jedným vybraným dodávateľom.

 

§ 8

Postup pri zadávaní zákaziek formou prieskumu trhu

 

 1. Finančný limit – predpokladaná hodnota zákazky na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služby je vyššia ako 3.000 eur bez DPH a súčasne nižšia ako 15.000 eur bez DPH v priebehu kalendárneho roka alebo počas platnosti zmluvy, ak sa zmluva uzaviera na dlhšie obdobie ako jeden kalendárny rok je limit, od ktorého je potrebné vykonávať prieskum trhu.
 2. Na prieskum trhu podľa odseku 1 sa vzťahuje nasledovný postup:
 1. Zodpovedný zamestnanec mesta je povinný najmä:
 1. zhromažďovať cenníky, informačné materiály z výstav a veľtrhov, akciové letáky, katalógy, výstrižky z časopisov a denníkov, informácie z internetových stránok... (ďalej len „cenníky“), na základe ktorých si robí databázu na výber dodávateľa, ktorému zadá zákazku na základe najvýhodnejšej ceny, resp. ekonomicky najvýhodnejšej ponuky; v rámci prieskumu trhu môže za rovnakým účelom osloviť aj viacerých dodávateľov telefonicky, elektronicky alebo faxom.
  1. z vykonaného prieskumu trhu vypracovať zápis (Príloha č.7),
  2. v prípade ak je na dodanie zákazky (tovar, stavebné práce, služba) potrebná písomná forma zmluvy, zodpovedný zamestnanec mesta predloží návrh zmluvy dodávateľovi, ktorý bude predmetom rokovania o uzavretí zmluvy.
  3. Zápis z prieskumu trhu  je súčasťou dokumentácie o verejnom obstarávaní.

 

§ 9

Postup pri zadávaní zákaziek cez elektronické trhovisko

 

 1. Zadávanie zákaziek cez elektronické trhovisko sa realizuje prostredníctvom povereného zamestnanca mesta na základe predloženej požiadavky na VO cez elektronické trhovisko (Príloha č. 2). Za včasné a úplné odovzdanie podkladov zodpovedá príslušný zodpovedný zamestnanec mesta.
 2. Povinnosť postupovať pri realizácii výberu dodávateľa cez elektronické trhovisko je od 15.000 eur bez DPH, platí to rovnako pri zákaziek na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služby bežne dostupných na trhu.

 

 

 

Zadávanie zákaziek

iných ako bežne dostupných na trhu

 

§ 10

Postup pri priamom zadávaní zákaziek bez prieskumu trhu

 

 1. Finančný limit – predpokladaná hodnota zákazky na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služby je nižšia ako 3.000 eur bez DPH v priebehu kalendárneho roka alebo počas platnosti zmluvy, ak sa zmluva uzatvára na dlhšie obdobie ako jeden kalendárny rok  bez ohľadu na výšku jednotlivého nákupu, ak osobitný predpis neustanovuje inak1. Uvedený finančný limit je limit, do ktorého nie je potrebné vykonávať prieskum trhu, napr. oslovením viacerých záujemcov pre všetky prípady dodania tovaru, poskytnutia služby a uskutočnenia stavebných prác a pri ktorom je možné priamo vystaviť objednávku alebo realizovať nákup v obchodnej sieti s jedným vybraným dodávateľom.

 

 

§ 11

Postup pri zadávaní zákaziek formou prieskumu trhu

 

 1. Finančný limit – predpokladaná hodnota zákazky:
 1. na dodanie tovaru a poskytnutie služby je vyššia ako 3.000 eur bez DPH a súčasne nižšia ako 15.000 eur bez DPH v priebehu kalendárneho roka alebo počas platnosti zmluvy, ak sa zmluva uzaviera na dlhšie obdobie ako jeden kalendárny rok je limit,       od ktorého je potrebné vykonávať prieskum trhu.
 2. na uskutočnenie stavebných prác je vyššia ako 3.000 eur bez DPH a súčasne nižšia ako 70.000 eur bez DPH v priebehu kalendárneho roka alebo počas platnosti zmluvy, ak sa zmluva uzaviera na dlhšie obdobie ako jeden kalendárny rok je limit,       od ktorého je potrebné vykonávať prieskum trhu.
 3. na dodanie tovaru, ktorým sú potraviny – je nižšia ako 40.000 eur bez DPH v priebehu kalendárneho roka alebo počas platnosti zmluvy, ak sa zmluva uzaviera na dlhšie obdobie ako jeden kalendárny rok je limit, v rámci ktorého je potrebné vykonávať prieskum trhu.
 4. na dodanie tovaru, poskytnutie služby – do 50.000 eur bez DPH a uskutočnenie stavebných prác – do 150.000 eur bez DPH v priebehu kalendárneho roka z dôvodu mimoriadnej udalosti – zabezpečovania odstránenia havárií, živelných pohrôm alebo mimoriadnych situácií, ktoré majú za následok škody na majetku, živote, zdraví, životnom prostredí alebo prerušenie, resp. obmedzenie prevádzky verejného obstarávateľa, je potrebné zabezpečiť tovary, služby alebo stavebné práce u časovo najbližšie dostupného dodávateľa k miestu potreby. Pred uskutočnením zadávania takejto zákazky, je potrebný písomný súhlas štatutára mesta.
 1. Finančný limit – predpokladaná hodnota zákazky na dodanie tovaru a poskytnutie služby do 50.000 eur bez DPH pri zákazkách na:
 1. tovary
 • reklamné predmety
 • pohonné hmoty do nádrže vozidla
 • rovnošaty a výzbroj pre MsP
 1. služby
 • služobné cesty zamestnancov (cestovné, ubytovanie, parkovanie)
 • ubytovanie účastníkov podujatí organizovaných mestom
 • úverové, ratingové, audítorské, poradenské a právne služby
 • servis zariadení u autorizovaných dodávateľov
 • prepravné, špeditérske a kuriérske služby
 • bezpečnostné služby
 • služby spojené s požiarnou ochranou
 • monitoring tlače – prekladateľské služby
 • geodetické služby
 • riadenie, dohľad a vypracovanie projektov iných ako pre stavebné práce
 • vypracovanie projektových dokumentácií stavieb, posudkov stavebných konštrukcií, rozpočtov a výkazov výmer
 • znalecké posudky
 • služby informačných technológií
 • sprostredkovateľské služby
 1. Zodpovedný zamestnanec z vykonaného prieskumu trhu vyhotoví zápis (Príloha č. 7), ktorý je súčasťou dokumentácie o verejnom obstarávaní.

 

 

§ 12

Postup pri zadávaní zákaziek s výzvou na predkladanie ponúk

 

 1. Finančný limit –  predpokladaná hodnota zákazky:
 1. na dodanie tovaru a poskytnutie služby je rovnaká alebo vyššia ako 15.000 eur bez DPH a súčasne nižšia ako 50.000 eur bez DPH v priebehu kalendárneho roka alebo počas platnosti zmluvy, ak sa zmluva uzatvára na dlhšie obdobie ako jeden kalendárny rok je limit, od ktorého je potrebné zadávať zákazku s výzvou na predkladanie ponúk,
 2. na uskutočnenie stavebných prác je rovnaká alebo vyššia ako 70.000 eur bez DPH a súčasne nižšia ako 150.000 eur bez DPH v priebehu kalendárneho roka alebo počas platnosti zmluvy, ak sa zmluva uzatvára na dlhšie obdobie ako jeden kalendárny rok je limit, od ktorého je potrebné zadávať zákazku s výzvou na predkladanie ponúk.
 1. Zadávanie zákazky s výzvou na predkladanie ponúk sa realizuje prostredníctvom povereného zamestnanca mesta na základe predloženej požiadavky na VO bez využitia elektronického trhoviska (Príloha č. 4). Za včasné a úplné odovzdanie podkladov zodpovedá príslušný zodpovedný zamestnanec mesta.

 

 

Tretia časť

povinnosti súvisiace s verejným obstarávaním

 

§ 13

 

 1. Verejný obstarávateľ eviduje všetky doklady a dokumenty z verejného obstarávania a uchováva ich päť rokov po uzavretí zmluvy, ak osobitný predpis neustanovuje inak1.
 2. Zodpovední zamestnanci mesta doručia súhrnnú správu o zákazkách k 31.3., 30.6., 30.9. a 31.12. príslušného roku (Prílohy č. 8 a 9) s cenami vyššími ako 5.000 eur, v ktorej pre každú zákazku uvedú najmä:
 1. hodnotu zákazky,
 2. predmet zákazky,
 3. identifikáciu úspešného uchádzača.
 1. Zodpovední zamestnanci mesta sú povinní vyhotoviť referenciu (Príloha č. 10) najneskôr do:
 1. 30 dní odo dňa skončenia plnenia zmluvy,
 2. 10 dní odo dňa doručenia žiadosti dodávateľa o vyhotovenie referencie, ak nebola vyhotovená referencia podľa písmena a) – ide o nadlimitné a podlimitné zákazky
 3. 10 dní od doručenia žiadosti dodávateľa o vyhotovenie referencie, ak ide o zákazku s nízkou hodnotou.
 1. Nesplnenie povinnosti vyhotoviť referenciu v termínoch podľa bodu 3) tohto paragrafu sa považuje za závažné porušenie pracovnej disciplíny.

 

 

Štvrtá časť

záverečné ustanovenia

§ 14

 

 1. Táto smernica nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu. Dňom účinnosti tejto smernice sa ruší Smernica mesta Šaľa o verejnom obstarávaní zo dňa 18. apríla 2016.
 2. Neoddeliteľnými prílohami tejto smernice sú:
 1. Príloha č. 1 – Plán verejného obstarávania
 2. Príloha č. 2 – Požiadavka na verejné obstarávanie tovarov, stavebných prác a služieb
                          cez elektronické trhovisko
 3. Príloha č. 3 – Test bežnej dostupnosti
 4. Príloha č. 4 – Požiadavka na verejné obstarávanie tovarov, stavebných prác a služieb
                          bez využitia elektronického trhoviska
 5. Príloha č. 5 – Stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky a určenie postupu
                                verejného obstarávania
 6. Príloha č. 6 – Výzva na predkladanie ponúk bez využitia elektronického trhoviska
 7. Príloha č. 7 – Zápis z prieskumu trhu
 8. Príloha č. 8 – Súhrnná správa o zákazkách s využitím elektronického trhoviska
 9. Príloha č. 9 – Súhrnná správa o zákazkách bez využitia elektronického trhoviska
 10. Príloha č. 10 – Referencia

 

 

V Šali dňa ............................

 

 

 

 

                                                                                                                        Mgr. Jozef Belický

                                                                                                                               primátor mesta

 

 

 

 

 

 

Príloha č. 1

         

P l á n

verejného obstarávania v roku ..................................

Oddelenie/Referát/MsP/MsKS: (nehodiace sa preškrtnúť)

       

........................................................................................

       
             

P.č.

Názov predmetu obstarávania

Predpokladaný začiatok verejného obstarávania

Trvanie zmluvy

Druh

NL/PL/ZsNH

Hodnota zákazky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             
             
 

V Šali dňa: ............................

         
             
 

Kontaktná osoba: .........................................

       
             
 

Potvrdenie o tom, že finančné zdroje sú k dispozícii

       
 

Meno a priezvisko, podpis:

 

 

     
 

Dátum:

 

 

     
             

 

 

Príloha č. 2

P o ž i a d a v k a

na verejné obstarávanie tovarov a služieb cez elektronické trhovisko

       

Oddelenie/referát/MsP/ MsKS

Meno a priezvisko

č.t./e-mail

Podpis

 

 

 

 

       

Žiadateľ nesie plnú zodpovednosť za správne definovanie predmetu zákazky a jeho technickú špecifikáciu !

A) Všeobecná špecifikácia predmetu zákazky:

   

Názov predmetu zákazky:

   

(predkladateľ požiadavky formuluje názov zákazky výstižne, odporúčam, aby pozostával max. z 10 slov)

 

       

Kľúčové slová:

     

(uveďte pojmy, ktoré možno na danom relevantnom trhu s daným predmetom zákazky spojiť a ktoré umožnia fulltextové vyhľadávanie)

 

 

       

CPV požadovaného tovaru alebo služby:

 

(v súlade s klasifikáciou podľa hlavného slovníka obstarávania na úrovni skupiny)

Predmet zákazky

CPV

 

 

       

Druh zákazky

     

 tovar

služby

(hodiace sa podčiarkne)

     
       

B) Funkčná špecifikácia predmetu zákazky:

   

(slúži na vyjadrenie funkcie alebo účelu predmetu zákazky; funkčnou špecifikáciou predmetu zákazky je opis funkcií alebo účelu predmetu zákazky)

C) Technická špecifikácia predmetu zákazky a/alebo osobitné požiadavky na plnenie

Pri podrobnom opise je potrebné vyplniť časť "Funkčná špecifikácia" alebo časť "Technická špecifikácia".  V rámci časti           "Technická špecifikácia" je možné opísať predmet zákazky dvomi alternatívnymi spôsobmi, ktoré možno aj kombinovať.

V prvej časti "Technické vlastnosti" sa uvádzajú technické  vlastnosti, ktoré možno opísať s použitím fyzikálnych,                   chemických, matematických a inak číselne vyjadriteľných (kvantifikovateľných) jednotiek.

V druhej časti "Technické vlastnosti" sa uvádzajú technické vlastnosti, ktoré nemožno opísať s použitím fyzikálnych, chemických, matematických a inak číselne vyjadriteľných (kvantifikovateľných) jednotiek. Ide o slovné opisy predmetu zákazky, kde pre opis určitej vlastnosti je potrebné použitie určitých ucelených viet alebo textov.

Ak nemožno pri určitej špecifikácii jednoznačne odčleniť hodnotu/charakteristiku od označenia/opisu, vyplní sa prvé pole a pole "Hodnota/charakteristika" sa nechá prázdne.

Osobitnými požiadavkami na plnenie sú špecifické požiadavky na plnenie zmluvy nevyhnutné pre riadne plnenie zmluvy, ktoré nie sú v rozpore alebo v konflikte so Všeobecnými zmluvnými podmienkami ET. Môže ísť o požiadavku na poskytnutie vzorky plnenia, povolenia, osvedčenia, rozhodnutia, certifikáty a pod.

Do Opisného formuláru je možné vložiť aj prílohu. Môže ísť o obrázok, graf, fotografiu, perovku, nákres a pod., ktoré sú nevyhnutné na presnú špecifikáciu predmetu zákazky. Systém neumožní vkladať textové súbory.

Technické vlastnosti

Jednotka

Minimum

Maximum

Presne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technické vlastnosti

Hodnota/charakteristika

 

 

 

 

 

 

 

Zmluvné podmienky:

     

Miesto plnenia zmluvy:

     

Štát:

     

Kraj:

     

Okres:

     

Obec:

     

Ulica a číslo:

     

Čas/lehota plnenia zmluvy

     

Dodávané množstvo/rozsah zmluvného plnenia:

   

Jednotka:

     

Požadované množstvo:

     

Maximálna výška zdrojov:

     

Druh všeobecných zmluvných podmienok:

   

Druh financovania:

     

Zákazka je/nie je financovaná zo zdrojov EÚ

   

Podpisom potvrdzujem, že finančné zdroje sú k dispozícii

 

(vyplní ekonomické oddelenie, v prípade projektov, zamestnanec zodpovedný za zdroje projektu)

Dátum:

 

 

Meno a priezvisko, podpis

 

 

Súhlas (vedúceho zamestnanca)

   

Dátum:

 

 

Meno a priezvisko,  podpis:

 

 
                         

 

 

 

 

Príloha č. 3

test bežnej dostupnosti

 

Druh zákazky:

 

Predpokladaná hodnota zákazky:

 

Nižšie uvedené podmienky uvedené v ustanovení § 2 ods. 5 písm. o) ZVO sú vymedzené kumulatívnym spôsobom a pri „teste bežnej dostupnosti“ musí byť naplnená každá z uvedených podmienok:

 

Tovary alebo služby na trhu

Áno

Nie

1

nie sú vyrábané, dodávané alebo poskytované na základe špecifických a pre daný prípad jedinečných požiadaviek 

 

 

 

2

sú ponúkané v podobe, v ktorej sú bez väčších úprav ich vlastností alebo prvkov aj dodané alebo poskytnuté a zároveň

 

 

 

 

3

sú spravidla v podobe, v akej sú dodávané alebo poskytované pre verejného obstarávateľa a obstarávateľa, dodávané alebo poskytované aj pre spotrebiteľov a iné osoby na trhu

 

 

 

 

 

 

V prípade, ak sú odpovede na otázky č. 1 – 3 ÁNO, je možné uviesť, že predmet zákazky je v danom čase bežne dostupný na trhu.

Nižšie uvedené podmienky uvedené v ustanovení § 2 ods. 6 a 7 stanovujú podporné pravidlo, ktoré by malo uľahčiť správnu kategorizáciu vo vzťahu k bežnej dostupnosti na trhu:

 

Tovary alebo služby na trhu

Áno

Nie

4

sú určené na uspokojenie bežných prevádzkových potrieb verejného obstarávateľa

 

 

 

5

sú spotrebného charakteru

 

 

V prípade, ak sú odpovede na otázky č. 4 – 5 ÁNO, je pravdepodobné, že predmet zákazky je v danom čase bežne dostupný na trhu.

 

Prijímateľ berie na vedomie, že uvedenie nepravdivých informácií v tomto vyhlásení je možné považovať za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.

 

Záver*:

Bežne dostupný/á tovar alebo služba

Nie bežne dostupná služba

   *  Nehodiace sa preškrtnite

 

Prijímateľ uvedie konkrétne dôvody, na základe ktorých formuloval svoje odpovede k podmienkam č. 1 až 3 vo vzťahu k danému predmetu zákazky.

Odôvodnenie:

 

 

Príloha č. 4

Požiadavka

na verejné obstarávanie tovarov, stavebných prác a služieb                                                              bez využitia elektronického trhoviska

Oddelenie/referát/MsP/ MsKS

Meno a priezvisko

Č.tel./e-mail

Podpis

 

 

 

 

               

 

Žiadateľ nesie plnú zodpovednosť za správne definovanie predmetu zákazky a jeho špecifikáciu !

Druh zákazky:

T

S

SP

 

(hodiace sa podštrknúť)

           
               

 

CPV:

             

 

               

 

Zdôvodnenie realizácie zákazky mimo elektronického trhoviska:

 

 

   

 

               

 

Názov predmetu zákazky:

         

 

.......................................................................................................

 

 

........................................................................................................

 

 

Predpokladaná hodnota zákazky v eur bez DPH: .................................

 

 

(uviesť spôsob stanovenia predpokladanej hodnoty v súlade s § 6 ZVO)

               

 

Opis predmetu zákazky

(ak sú potrebné súťažné podklady, doložiť podrobný opis, špecifikáciu, prípadne projektovú dokumentáciu, kritériá na vyhodnotenie ponúk, výkaz výmer, spôsob určenia ceny a obchodné podmienky)

               

 

Podpisom potvrdzujem, že finančné zdroje sú k dispozícii

 

 

(vyplní ekonomické oddelenie, v prípade projektov, zamestnanec zodpovedný za zdroje projektu)

Dátum:

 

     

 

Meno a priezvisko, podpis

 

     

 

               

 

               

 

Súhlas (vedúceho zamest.)

 

 

               

 

Dátum:

 

     

 

Meno a priezvisko,  podpis:

 

     

 

               

 

 

 

Príloha č. 5

 

Vec

........................................................“- Stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky a určenie postupu verejného obstarávania

 

 

Verejný obstarávateľ: Mesto Šaľa, Námestie Svätej Trojice č. 7, 927 15  Šaľa

 

Názov predmetu zákazky: „..................................................................“

 

Mesto Šaľa, so sídlom Námestie Svätej Trojice č. 7, 927 15  Šaľa, ako verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. b)  zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) mieni zadať zákazku na dodanie tovaru/ uskutočnenie stavebných prác/poskytnutie služby podľa  § 3 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní, ktorej predmetom bude .............................. s názvom „.............................................“.

Predmet zákazky je definovaný:

Hlavný predmet:

hlavný slovník:

...................................................................

Doplňujúce predmety:

hlavný slovník:

..................................................

..................................................

....................................................

........................................................

Predpokladanú hodnotu zákazky stanovil verejný obstarávateľ v súlade s § 6 zákona o verejnom obstarávaní, t.j. vychádza z ceny, za ktorú sa obvykle predáva rovnaký alebo porovnateľný predmet zákazky v čase, keď sa oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania posiela na uverejnenie.

 

Verejný obstarávateľ stanovil predpokladanú hodnoty zákazky:  ...................... eur bez DPH.

Na zadanie predmetnej zákazky uplatní verejný obstarávateľ postup vo verejnom obstarávaní – ..................................................... a na základe finančného limitu podľa § 5 ods. .. písm. ..) bod ... zákona o verejnom obstarávaní a určuje ........... zákazku s ......................................

 

V Šali dňa ../../20..

 

 

                                                                                                                 .............................................

                                                                                                                      primátor mesta

Príloha:

rozpočet/prieskum trhu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príloha č. 6

 

V Ý Z V A

na predkladanie ponúk bez využitia elektronického trhoviska

podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 12 Smernice mesta Šaľa o verejnom obstarávaní na dodanie tovaru/ /uskutočnenie stavebných prác/poskytnutie služby s názvom

 „.................................................

 

 1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

  Názov:                                       Mesto Šaľa

  Sídlo:                                          Námestie Svätej Trojice č. 7, 927 15 Šaľa

  IČO:                                             00306185

  Telefón:                                    031/7705981-4

  Fax:                                             031/7706021

  Kontaktná osoba:                  Mgr. Margita Simighová

  e-mail:                                       simighova@sala.sk   

   

 2. Miesto dodania predmetu zákazky:

 3. Typ zmluvy:

 4. Komplexnosť dodávky:

 5. Variantné riešenie:

 6. Lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky:

   

 7. Stručný opis zákazky:

  Slovník spoločného obstarávania:

   

 8. Podmienky účasti:

   

 9. Lehota na prijímanie žiadosti o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom:

   

 10. Lehota na predkladanie ponúk:

  Uplynutie lehoty viazanosti ponúk:

   

 11. Podmienky otvárania ponúk:

       

 12. Podmienky financovania:

       

 13. Kritériá na hodnotenie ponúk:

   

 14. Ďalšie informácie:

   

  V Šali dňa ...............................

                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                  .................................                                                                                                                                                      
                                                                                                                                     primátor mesta

 

 

 

 

 

 

Príloha č. 7

ZÁPIS  Z  PRIESKUMU  TRHU

 

Predmet zákazky: ...............................................................

Spôsob vykonania prieskumu:

Výzva na predloženie ponúk zaslaná dňa .......................................

(iný spôsob, ktorý je administrovaný a preukázateľný)

Lehota na predkladanie ponúk ...............................................

Tabuľka č. 1: Oslovení záujemcovia (najmenej 3)

P. č.

 

Dodávateľ/poskytovateľ/zhotoviteľ (obchodné meno, adresa sídla alebo miesta podnikania)

 

Kontaktná osoba

 

 

Spôsob oslovenia

 

Dátum a poznámka

tel.číslo

e-mail

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

x.

 

 

 

 

 

 

 

Tabuľka č. 2: Uchádzači, ktorí predložili ponuku v listinnej podobe v lehote na predkladanie ponúk

P. č.

 

Dodávateľ/poskytovateľ/zhotoviteľ (obchodné meno, adresa sídla alebo miesta podnikania)

 

Cena v eur

 

 

Kontaktná osoba

 

Poradie

bez DPH

s DPH

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

x.

 

 

 

 

 

 

Vybraný dodávateľ:

 

 

Konečná zmluvná cena: ........................................... eur vrátane DPH

Doklady, ak sa požadovali, napr. doklad o oprávnení dodávať tovar

 1. výpis z obchodného registra

 2. živnostenské oprávnenie

 3. iné oprávnenie (uviesť)

Spôsob vzniku záväzku:

 1. na základe zmluvy a následnej fakturácie za dodávku tovaru, služby alebo prác

 2. na základe potvrdenej objednávky a následnej fakturácie za dodávku tovaru, služby alebo prác

 3. na základe telefonickej objednávky a následnej fakturácie za dodávku tovaru, služby alebo prác alebo úhrady hotovosťou.

Vyhlasujem, že v súvislosti s týmto prieskumom spĺňam zákonné podmienky nestrannosti a dôvernosti.

 

 

.......................................................                                                                    ............................................

meno a podpis zamestnanca                                                                                 podpis vedúceho zamestnanca

zodpovedného za prieskum trhu

 

V Šali dňa ...............................

 

Príloha č. 8:

Súhrnná správa

o zákazkách s využitím elektronického trhoviska

 v zmysle § 111 ods. 2 ZVO

k 31. 3./30. 6./30. 9./31. 12. 20..*

 

 

P.

č.

 

Predmet zákazky

Hodnota zákazky

Obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania dodávateľa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vypracoval:

meno, priezvisko a podpis zodpovedného zamestnanca   ...............................................

 

 

V Šali dňa ............................

 

 

 

 

 

 

 

* nehodiace sa prečiarknuť

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príloha č. 9

 

Súhrnná správa

o zákazkách bez využitia elektronického trhoviska s cenami  ≥ 5.000 eur bez DPH

 v zmysle § 117 ods. 2 ZVO

k 31. 3./30. 6./30. 9./31. 12. 20..*

 

 

P.

č.

 

Predmet zákazky

Hodnota zákazky

Obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania dodávateľa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vypracoval:

meno, priezvisko a podpis zodpovedného zamestnanca   ...............................................

 

 

V Šali dňa ............................

 

 

 

 

 

 

 

* nehodiace sa prečiarknuť

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príloha č. 10

referencia

 

 1. identifikačné údaje verejného obstarávateľa

  Mesto Šaľa

  IČO: 00306185

  Nám. Sv. Trojice 7, 927 15  Šaľa

  Slovensko

  Kontaktná osoba: .....................................................

  Telefón +421 317705981

  Email: mesto@sala.sk

 2. identifikácia dodávateľa

  Meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov: ...................................................

  IČO: .....................................

  Sídlo alebo miesto podnikania

  Ulica: ...................................................

  Číslo: ..................

  Mesto/Obec: ........................................

  PSČ: ...........................

  Štát: .....................................

 3. identifikácia plnenia podľa zmluvy alebo rámcovej dohody

  Identifikácia zmluvy

  Druh zmluvy: ..........................

  Názov zmluvy: ........................................

  Dátum uzatvorenia zmluvy: .................................

  Stručný opis zmluvy: ......................................................................................................................

  Výsledok verejného obstarávania týkajúci sa tejto zmluvy, ak je to uplatniteľné

  Číslo oznámenia a číslo a dátum vydania vo Vestníku verejného obstarávania: .........................

  Miesto dodania: Šaľa

  Cena:  ..........................................

  eur

  Vrátane DPH

  Sadzba DPH: .....................

  Lehota dodania podľa zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody (plánovaná dodávka v dňoch): .......................

  Chcete zadať lehotu dodania podrobnejšie:   Áno/Nie

 4. hodnotenie KVALITY PLNENIA

  Kritériá hodnotenia kvality

 5. Predčasné ukončenie zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody verejným obstarávateľom z dôvodu porušenia povinností dodávateľa: ..............................,

 6. Omeškanie dodávateľa, ku ktorému došlo z dôvodu na strane dodávateľa: ...................

  Celkové omeškanie v dňoch je ..............

 7. Počet dôvodne uplatnených reklamácií, s uvedením v akej časti bol dodaný tovar, stavebné práce alebo služba reklamovaná, a to v percentuálnom vyjadrení voči celkovému objemu zákazky (hodnota v %): ..................

 8. Dodržanie povinností dodávateľa dohodnutých v zmluve, koncesnej zmluve alebo rámcovej dohode vo vzťahu k spôsobu a kvalite plnenia, ktoré je možné objektívne vyjadriť alebo kvantifikovať (hodnota v %): ..................

  Stručné odôvodnenie (slovné hodnotenie): .......................................................................

 9. výsledná hodnotiaca známka

  Výsledná hodnotiaca známka: .......

  Dátum vyhotovenia referencie: ...........................................

 

[1] § 39 ods. 3 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európsky štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 93/2017 Z. z.

Prílohy

Dodatok č. 1

(pdf - 323.22 kB)