Domov   >  Spravodajstvo
publikované: 02.12.2019 - 14:58  //  aktualizácia: 02.12.2019 - 14:58  //  zobrazené: 368

Schválený rozpočet mesta Šaľa na rok 2020

Mestské zastupiteľstvo v Šali

A.prerokovalo

Návrh rozpočtu mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 a 2022,

B.schvaľuje

  1. Rozpočet mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2020 nasledovne:

 

Bežné príjmy:                                                                                   20 450 080 EUR                                                                  

Bežné výdavky:                                                                               20 027 585 EUR

Rozdiel:                                                                                                  422 495 EUR

Kapitálové príjmy:                                                                              1 498 050 EUR                                                             

Kapitálové výdavky:                                                                           3 353 745 EUR

Rozdiel:                                                                                              -1 855 695 EUR

Spolu príjmy bez príjmových finančných operácií:                        21 948 130 EUR

Spolu výdavky bez výdavkových finančných operácií:                   23 381 330 EUR       

Rozdiel bez finančných operácií:                                                      -1 433 200 EUR

Príjmové finančné operácie:                                                               2 538 200 EUR

Výdavkové finančné operácie:                                                           1 105 000 EUR

Rozdiel:                                                                                              1 433 200 EUR

 

Rozpočet na rok 2020 celkom:

Príjmy celkom:                                                                               24 486 330 EUR                                                        

Výdavky celkom:                                                                           24 486 330 EUR

Rozdiel celkom:                                                                                               0 EUR

  1. Rozpočet mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2020 podľa hlavných ekonomických kategórií nasledovne:

100 Daňové príjmy                                                                           11 488 000 EUR

200 Nedaňové príjmy                                                                          2 849 400 EUR

300 Granty a transfery                                                                         7 610 730 EUR

400 Príjmy z transakcií s fin. akt. a pas.                                                 708 200 EUR

500 Prijaté úvery a návratné fin. výpomoci                                        1 830 000 EUR

600 Bežné výdavky                                                                           20 027 585 EUR

700 Kapitálové výdavky                                                                      3 353 745 EUR

800 Výdavky z transakcií s fin. akt. a pas.                                          1 105 000 EUR

 

  1. Výšku príspevku pre OSS na rok 2020 v celkovej sume 747 310 EUR, z toho dotácia z MPSVaR je vo výške 188 110 EUR a príspevok z rozpočtu mesta je vo výške       559 200  EUR.

 

  1. Osobitne rozpočtované dotácie podľa § 6 VZN č. 2/2016 o podmienkach poskytovania dotácií  nasledovne: 

Futbalovému klubu Slovan Duslo Šaľa vo výške                            30 000 EUR

Telovýchovnej jednote Slovan Duslo Šaľa vo výške                       17 000 EUR

Hádzanárskemu klubu Slovan Duslo Šaľa vo výške                        38 000 EUR

HKM Slovan Duslo Šaľa vo výške                                                  31 000 EUR

Futbalovému klubu Veča vo výške                                                    3 000 EUR

Tenisovému klubu vo výške                                                             25 000 EUR

 

  1. Prijatie kontokorentného úveru v maximálnej výške 500 000 EUR v rozpočte mesta na dobu neurčitú.

 

  1. Ručenie za prijatý kontokorentný úver blankozmenkou.

 

  1. Prijatie investičného úveru vo  výške 1 000 000 EUR v rozpočte mesta na roky 2020 -2021 a jeho viazanosť na financovanie investičných akcií.

 

  1. Ručenie za prijatý investičný úver blankozmenkou.

Prílohy