Domov   >  Spravodajstvo
publikované: 03.10.2019 - 15:58  //  aktualizácia: 03.10.2019 - 16:06  //  zobrazené: 881

Šaľa pripraví nové VZN, ktoré sa týka užívania verejného priestranstva

Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Šaľa hovorí, že osobitne užívať verejné priestranstvo na parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska je oprávnený iba užívateľ, ktorému bolo vydané rozhodnutie, teda povolenie o užívaní takéhoto priestoru. Na základe tohto rozhodnutia má právo vyzvať každú osobu, ktorá ho obmedzuje v užívaní osobitne určeného verejného priestranstva, napríklad parkovaním alebo dočasným zastavením na takomto mieste, aby takáto osoba opustila vyhradené parkovisko z dôvodu, že nie je oprávneným užívateľom tohto miesta.

Fyzická alebo právnická osoba sa takýmto konaním môže dopustiť okrem porušenia tohto VZN, aj porušenia právnych predpisov upravujúcich porušenie povinností v súvislosti s parkovaním, respektíve odstavením vozidla bez právneho titulu na vyhradenom parkovisku, napríklad zákona o cestnej premávke či zákona o pozemných komunikáciách (cestný zákon).

Za porušenie nariadenia v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov môže mesto právnickej osobe alebo fyzickej osobe – podnikateľovi za dopustenie sa správneho deliktu uložiť pokutu do výšky 6 638 eur. Fyzickej osobe, teda občanovi, môže byť v súlade s ustanovením § 47 ods. 1 písm. g) zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov za dopustenie sa priestupku neoprávneného zabratia verejného priestranstva uložená pokuta až do výšky 300 eur. Túto pokutu fyzickej osobe môže uložiť len Okresný úrad.

Tieto nároky je možné si uplatniť, avšak to neznamená okamžitú nápravu tohto stavu. Toto VZN bolo v našom meste zaužívané niekoľko rokov a predpokladalo sa, že ho ľudia zo slušnosti budú napĺňať. Zároveň si aj občania, ktorým bolo vydané povolenie o užívaní verejného priestranstva musia uvedomiť, že na danom mieste môže výlučne parkovať len vozidlo, ktorého štátna poznávacia značka auta sa nachádza na príslušnej tabuli. To znamená, že na uvedenom mieste nemôžu parkovať ani príbuzní s inou štátnou poznávacou značkou auta.

Nakoľko sa toto VZN mesta Šaľa nenapĺňa, tak mesto pripraví nový právny predpis, ktorý jednoznačne určí práva a povinnosti jednotlivých vlastníkov týchto parkovacích miest. Všeobecne záväzné nariadenie má pôsobnosť na území mesta a je ho povinný dodržiavať každý, kto sa zdržuje na jeho území. Mesto pripraví nové VZN, v ktorom okrem vyššie uvedeného, bude i zrozumiteľné, kde sa nachádzajú vyhradené prenajaté parkoviská a ich ochrana bude zabezpečená okrem VZN aj zákonom o pozemných komunikáciách. To znamená, že bude aj ihneď vynútiteľná políciou.

 

 

(DH)