Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 18.03.2019 - 13:55  //  aktualizácia: 18.03.2019 - 13:58  //  zobrazené: 479

„Rozšírenie výroby – zmena v užívaní časti stavby skladu materiálov a hotových výrobkov, SHC Šaľa”

Informovanie verejnosti

 

 

Mesto Šaľa, ako dotknutá obec, v zmysle § 29 ods. 8 zákona NR SR č. 24/2006  Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých  zákonov (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov na ŽP“)

 

informuje verejnosť

 

o doručení zmeny navrhovanej činnosti, ktorou je

 

„Rozšírenie výroby – zmena v užívaní časti stavby skladu materiálov a hotových výrobkov, SHC Šaľa”

 

navrhovateľa Shin Heung Precision Slovakia, s.r.o., smer Šaľa – Duslo 7236, 927 05 Šaľa.

 

Zmena navrhovanej činnosti  je verejnosti prístupný na webovom sídle MŽP SR:

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/rozsirenie-vyroby-zmena-v-uzivani-casti-stavby-skladu-materialov-hotov

 

Do zámeru je možné nahliadnuť aj na Okresnom úrade Šaľa, odbor starostlivosti o ŽP,         Hlavná 2/1, Šaľa v čase úradných hodín.

 

Verejnosť môže doručiť príslušnému orgánu písomné stanovisko k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti do desiatich pracovných dní od zverejnenia tejto informácie. Písomné stanovisko sa považuje za doručené, aj keď bolo v určenej lehote doručené dotknutej obci.

 

 

 

 

 

                                                                                                            Mgr. Jozef Belický

                                                                                                                   primátor