Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ROZPOČET A HOSPODÁRENIE
publikované: 12.12.2018 - 09:53  //  aktualizácia: 20.12.2022 - 14:06  //  zobrazené: 12944

Rozpočet mesta 2023

Proces prípravy a schvaľovania rozpočtu v podmienkach nášho mesta upravuje  interný predpis schválený MsZ   „Rozpočtové pravidlá mesta Šaľa“  a aj v tomto roku  prebiehala príprava rozpočtu  v niekoľkých etapách. V prvej etape bol spracovaný materiál Východiská a priority mesta Šaľa na rok 2023, ktorý bol predložený na septembrovom zasadnutí MsZ.

Materiál sa venoval úverovej zaťaženosti mesta, záväzkom mesta, prioritám a podrobne príjmami rozpočtu na rok 2023. Uznesením č. 6/2022 zo dňa 22.9.2022 MsZ odporučilo pripraviť  rozpočet mesta na rok 2023 vychádzajúci z predložených východísk. 

Druhá  etapa prípravy rozpočtu mesta bola zameraná na výdavkovú časť rozpočtu. Návrhu výdavkovej časti rozpočtu predchádzala podrobná analýza výdavkov v jednotlivých programoch, boli zohľadnené požiadavky správcov položiek rozpočtu, požiadavky jednotlivých  komisií mestského zastupiteľstva,  predpokladaná výška výdavkov do konca roka a v neposlednom rade zmluvné vzťahy s dodávateľmi tovarov a služieb. Materiál bol predložený na rokovanie MsZ 20.10.2022.  Uznesením č. 7/2022 –MsZ odporučilo pripraviť návrh rozpočtu mesta Šaľa vychádzajúci z predloženého návrhu výdavkov programového rozpočtu na rok 2023. 

Na decembrové zasadnutie MsZ predkladáme návrh rozpočtu spracovaný na základe uznesení MsZ č. 6/2022 a č. 7/2022 doplnený o skutočnosti, ktoré  v čase predkladania horeuvedených materiálov neboli známe. Rozpočet bol tvorený a je predkladaný v čase zložitej ekonomickej situácie v národnom hospodárstve plnom neistoty a neustále sa meniacich ekonomických prognóz a navrhovaných reforiem.

V návrhu rozpočtu sú príjmy členené na bežné, kapitálové a finančné operácie zoradené
v súlade s platnou rozpočtovou klasifikáciou. Výdavky sú začlenené v 15-tich programoch, ktoré sú rozdelené na podprogramy a prvky.

Bežný rozpočet je zostavený ako prebytkový vo výške 628 705 EUR,  kapitálový rozpočet je zostavený ako schodkový vo výške 1 815 585 EUR. Prebytok bežného rozpočtu a prebytok finančných operácií  (vo výške 1 186 880 EUR) bude použitý na vykrytie schodku  kapitálového rozpočtu.  Návrh rozpočtu po zohľadnení finančných operácií je zostavený ako vyrovnaný.

V zmysle zákona č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti je návrh  rozpočtu zostavený  na obdobie troch rokov, pričom prvý rok je záväzný, ďalšie dva roky sú nezáväzné,  tiež je dodržaná povinnosť uvádzať v  návrhu rozpočtu  skutočné plnenie za roky 2020 a 2021, rozpočet na rok 2022 a očakávanú skutočnosť roku 2022.

Zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy ďalej ukladá samosprávam povinnosť stanoviť za jednotlivé programy rozpočtu zámery, ciele a merateľné ukazovatele. Z dôvodu lepšej prehľadnosti návrhu rozpočtu boli ciele a merateľné ukazovatele zaradené ako samostatná časť návrhu rozpočtu na rok 2023.

Samosprávy adresovali výzvu poslancom NRSR v ktorej upozornili na hlavné problémy v súčasnosti, ale hlavne do budúceho obdobia.  „Základné služby pre obyvateľov miest a obcí po celom Slovensku sú v ohrození. Schválením novely zákona o dani z príjmov vláda zoberie samosprávam 784 mi. EUR (pre mesto Šaľa by to znamenalo takmer 3 mil. EUR) na tzv. daňový bonus. Navrhované kompenzačné opatrenia samosprávam (240 mil. EUR) sú nedostatočné a dočasné, kým pokles príjmov krajov, miest a obcí bude zásadný a trvalý. Samosprávam hrozí kríza avšak nie ich pričinením. Je to spôsobené legislatívnou nestabilitou a infláciou, ktorá spôsobuje predraženie rozbehnutých projektov a zvyšovanie prevádzkových výdavkov miest a obcí.

Samosprávy bude od roku 2024 navyše paralyzovať dlhová brzda štátu. Keďže štátny dlh dosiahne 57,8 % HDP v roku 2023 , samosprávy nebudú môcť podľa ústavného zákona zostaviť schodkový rozpočet. Ani na investície si nebudú môcť požičať, či zapojiť rezervy z minulých rokov. V praxi to znamená, že za vysoký dlh štátu budú najviac potrestané samosprávy. Najprv prídu o zásadnú časť podielových daní a následne im nebudú dovolené ani len použiť vlastné rezervy, či si požičať. Takýto zákaz zastaví nielen vlastné investície, ale aj spolufinancovanie eurofondových projektov“.

Prílohy