Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ROZPOČET A HOSPODÁRENIE
publikované: 12.12.2018 - 09:53  //  aktualizácia: 12.12.2018 - 09:55  //  zobrazené: 2421

Rozpočet mesta 2019

Základným nástrojom finančného hospodárenia mesta Šaľa je programový rozpočet. Návrh   rozpočtu mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2019 s výhľadom na roky 2020 a 2021 je spracovaný  predovšetkým s súlade s nasledovnými právnymi normami:

  • Ústavný zákon č. 493/2011 o rozpočtovej zodpovednosti, 
  • Zákon č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 
  • Zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 
  • Zákon č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
  • Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, 
  • Nariadenie vlády č. 668/2004 Z.z. o rozdeľovaní a poukazovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve,
  • Zákon č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov.

 

Proces prípravy a schvaľovania rozpočtu v podmienkach nášho mesta upravuje  interný predpis schválený MsZ   „Rozpočtové pravidlá mesta Šaľa“  a aj v tomto roku  prebiehala príprava rozpočtu  v niekoľkých etapách. V prvej etape bol spracovaný materiál Východiská a priority mesta Šaľa na rok 2019, ktorý bol predložený na septembrovom zasadnutí MsZ.

Materiál sa venoval úverovej zaťaženosti mesta, záväzkom mesta, prioritám a podrobne príjmami a výdavkami rozpočtu na rok 2019. Návrhu výdavkovej časti rozpočtu predchádzala podrobná analýza výdavkov v jednotlivých programoch, boli zohľadnené požiadavky správcov položiek rozpočtu, požiadavky jednotlivých  komisií mestského zastupiteľstva,  predpokladaná výška výdavkov do konca roka a v neposlednom rade zmluvné vzťahy s dodávateľmi tovarov a služieb. Uznesením č. 7/2018 - VIII  MsZ odporučilo pripraviť  rozpočet mesta na rok 2019 vychádzajúci z predložených východísk. 

 

Na októbrové zasadnutie MsZ predkladáme návrh rozpočtu spracovaný na základe uznesenia MsZ č. 7/2018 - VIII  doplnený o skutočnosti, ktoré  v čase predkladania horeuvedených materiálov neboli známe.

 

V návrhu rozpočtu sú príjmy členené na bežné, kapitálové a finančné operácie zoradené
v súlade s platnou rozpočtovou klasifikáciou. Výdavky sú začlenené v 15-tich programoch, ktoré sú rozdelené na podprogramy a prvky.

 

Bežný rozpočet je zostavený ako prebytkový vo výške 704 650 EUR,  kapitálový rozpočet je zostavený ako schodkový vo výške 6 492 240 EUR. Prebytok bežného rozpočtu a prebytok finančných operácií  (vo výške 5 787 590 EUR) bude použitý na vykrytie schodku  kapitálového rozpočtu.  Návrh rozpočtu po zohľadnení finančných operácií je zostavený ako vyrovnaný.

 

V zmysle zákona č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti je návrh  rozpočtu zostavený  na obdobie troch rokov, pričom prvý rok je záväzný, ďalšie dva roky sú nezáväzné,  tiež je dodržaná povinnosť uvádzať v  návrhu rozpočtu  skutočné plnenie za roky 2016 a 2017, rozpočet na rok 2018 a očakávanú skutočnosť roku 2018.

Prílohy