Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 02.12.2019 - 15:21  //  aktualizácia: 02.12.2019 - 15:21  //  zobrazené: 558

Rozhodnutie o zmene v užívaní stavby pre PS-MOS, s.r..o

V E R E J N Á   V Y H L Á Š K A

 

ROZHODNUTIE

O POVOLENÍ ZMENY V UŽÍVANÍ STAVBY

 

Mesto Šaľa, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon"), v konaní preskúmalo návrh na zmenu v užívaní stavby, ktorý dňa 07.10.2019 podala spoločnosť

Spoločnosť PS - MOS, s r.o., so sídlom Lúčna č. 2, 927 05 Šaľa, IČO: 36 542 911,

(ďalej len "navrhovateľ") a na základe tohto preskúmania podľa § 85 ods. 1 stavebného zákona v nadväznosti na § 32, § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len "správny poriadok"), v súlade s § 21 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

 

p o v o ľ u j e   z m e n u   v   u ž í v a n í   s t a v b y:

 

Prístavba objektu so súp. č. 5003 - k bytovému domu súp. č. 54 - „35 bytovka“

na ul. P. Pázmáňa v Šali

 

na nové účely – ako viacúčelový objekt

„Budova obchodu, služieb, administratívy a skladu so súp. č. 5003“

 

(ďalej len "stavba") na ul. P. Pázmáňa v Šali, na pozemku register "C" parc. č. 2314/5 v katastrálnom území Šaľa, vo vlastníctve navrhovateľa.

 

Zmena v užívaní stavby je povolená na základe predloženej projektovej dokumentácie vypracovanej Ing. Tomášom Piršelom, autorizovaným stavebným inžinierom, evidenčné č. 5525*Il, ZONAR s.r.o., Gorkého č. 1662/8, 927 05 Šaľa. 

 

Stavba obsahuje:

 Prízemný, nepodpivničený objekt s plochou strechou, pristavaný k bytovému domu súp. č. 54 – „35 bytovka“, obdĺžnikového pôdorysného tvaru rozmerov 21,75 m x 9,77 m, s hlavným vstupom z čelnej strany (od ul. P. Pázmáňa), so vstupom aj zo zadnej strany objektu. Zastavaná plocha objektu je 212,00 m2, úžitková plocha objektu je 138,70 m2.

 Dispozičné riešenie:

vstupná hala s recepciou, kancelária, skladový priestor najmä na skladovanie kovových náhradných súčiastok , denná miestnosť s kuchynkou, WC, vstup zo zadnej strany, sklad.

 Objekt je napojený na verejné inžinierske siete jestvujúcimi prípojkami vody, kanalizácie, plynu a elektriky.

 Súčasťou stavby sú vnútorné inštalácie zdravotechniky, ústredného kúrenia, plynu, elektroinštalácia a bleskozvod. Zdrojom tepla je plynový kotol umiestnený v dennej miestnosti s kuchynkou.

 Dažďové vody so odvedené do verejnej kanalizácie. Pri objekte sú spevnené plochy pre státie motorových vozidiel.

 Zmenou účelu sa nemení vonkajší vzhľad budovy a nezasahuje sa do jestvujúcich nosných konštrukcií, ani do prípojok inžinierskych sietí.

 

Pre zmenu v užívaní stavby sa určujú tieto podmienky:

 Priestory prevádzky budú užívané na účely vymedzené týmto rozhodnutím.

 Elektrické a plynové zariadenia budú pravidelne kontrolované a udržiavané v zmysle platných technických predpisov, ako aj príslušných STN tak, aby bola zabezpečená ich bezpečná činnosť a prevádzka.

 Navrhovateľ zabezpečí počas užívania objektu dodržiavanie ustanovení zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene niektorých zákonov a s ním súvisiace platné právne predpisy.

 Vlastník stavby je povinný dokumentáciu stavby a príslušné rozhodnutia uchovávať po celý čas jej užívania, pri prípadnej zmene vlastníctva ju odovzdá novému nadobúdateľovi.

 V prípade využitia priestorov pre zariadenia starostlivosti o ľudské telo je potrebné rešpektovať požiadavky Vyhlášky MZ SR č. 554/2007 Z.z. o podrobnostiach a požiadavkách na zariadenia starostlivosti o ľudské telo v znení neskorších predpisov (napr. v každej prevádzkovej miestnosti musí byť k dispozícii umývadlo s výtokom pitnej vody a teplej vody a pod.).

 Návrh na zmenu v užívaní stavby na viacúčelový objekt vyhovuje všeobecne záväzným právnym predpisom upravujúcim ochranu verejného zdravia.

 Priestory budú užívané tak, že budú zabezpečené záujmy na starostlivosti o životné prostredie, hygienu, zdravie a bezpečnosť osôb, požiarnu bezpečnosť a pod.

 

Pri miestnom zisťovaní v konaní o zmene v užívaní stavby boli na stavbe zistené nedostatky, ktoré musia byť odstránené v týchto lehotách:

 V termíne do 18.12.2019 budú odstránené nedostatky uvedené v záväznom stanovisku Inšpektorátu práce Nitra pod č. IPNR/IPNR_BOZP I./KON/2019/4464; INA-108-24-2.2/ZS-C22,23-19 zo dňa 18.11.2019.

 Odstránenie nedostatkov navrhovateľ písomne oznámi na príslušný Inšpektorát práce v stanovenej lehote a na tunajší úrad najneskôr do 10 dní po uplynutí tejto lehoty.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Nitre pod č. HZP/A/2019/03482 zo dňa 18.11.2019 vydal záväzné stanovisko so súhlasom na zmenu užívania stavby. 

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre v záväznom stanovisku č. ORHZ-NR2-2019/001289-002 zo dňa 21.11.2019 súhlasil so zmenou účelu využitia stavby.

Stavba je uskutočnená podľa predloženej dokumentácie pre zmenu užívania stavby.

Účastníci konania:

 • PS – MOS, s.r.o., Šaľa,
 • Mesto Šaľa,
 • Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu súp. č. 54 „35 bytovka“ na ul. P. Pázmáňa v Šali,
 • Duslo, a.s., Administratívna budova, Šaľa,
 • Ing. Karol Ember a Adriana Emberová, Ing. Juraj Kudrna a Marta Kudrnová, Ing. Dalibor Alföldi a Ing. Kamila Alföldiová, Milan Jakuš a Eva Jakušová,
 • Tatra banka, a.s., Bratislava,
 • Ing. Tomáš Piršel, ZONAR s.r.o., Šaľa

V priebehu konania námietky účastníkov neboli vznesené.

 

Odôvodnenie:

Dňa 07.10.2019 podal navrhovateľ návrh na zmenu v užívaní stavby, uvedeným dňom bolo začaté kolaudačné konanie.

Stavebný úrad oznámil začatie konania známym účastníkom konania, dotknutým orgánom a organizáciám, na prerokovanie návrhu súčasne nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na 19.11.2019, o jeho výsledkoch bol spísaný záznam. Z dôvodu veľkého počtu účastníkov konania bolo začatie konania oznámené verejnou vyhláškou.

Stavebný úrad v uskutočnenom konaní preskúmal predložený návrh na zmenu v užívaní  stavby, prerokoval ho s účastníkmi konania a s dotknutými orgánmi a organizáciami a zistil, že stavba je uskutočnená v súlade s § 81 ods. 1 stavebného zákona, jej užívaním nie sú ohrozené záujmy chránené stavebným zákonom, predpismi vydanými na jeho realizáciu a osobitnými predpismi.

Stanoviská oznámili:

 Inšpektorát práce Nitra pod č. IPNR/IPNR_BOZP I./KON/2019/4464; INA-108-24-2.2/ZS-C22,23-19 zo dňa  18.11.2019,

 Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Nitre pod č. HZP/A/2019/03482 zo dňa 18.11.2019,

 Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre

 Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre pod č. ORHZ-NR2-2019/001289-002 zo dňa 21.11.2019,

 Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o ŽP pod č. OU-SA-OSZP-2019/007591-2 zo dňa 30.09.2019,

 Tatra banka, a.s. Bratislava, súhlas so zmenou užívania zo dňa 30.09.2019.

Stavebný úrad zaistil vzájomný súlad predložených stanovísk dotknutých orgánov a organizácií požadovaných osobitnými predpismi, ktorý k zmene v užívaní stavby zaujali kladné stanovisko a tieto stanoviská a požiadavky zahrnul do podmienok a do výroku rozhodnutia.

K návrhu na zmenu v užívaní stavby boli predložené doklady: projektová dokumentácia, list vlastníctva, doklady o výsledkoch predpísaných skúšok a meraní, stanoviská dotknutých orgánov a doklad o uhradení správneho poplatku podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch.

Na základe uskutočneného kolaudačného konania možno konštatovať, že užívaním stavby na nové účely nebude ohrozený život a zdravie osôb, ani životné prostredie.

Stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu zmeny v užívaní stavby, z toho dôvodu rozhodol tak, ako je to uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.

Upozornenie:

So zmenou v užívaní časti stavby sa nesmie začať skôr, ako toto rozhodnutie nadobudne právoplatnosť (§ 52 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov).

 

Poučenie o odvolaní:

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.

Odvolanie sa podáva na Mesto Šaľa - Mestský úrad, Námestie Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa.

Odvolacím orgánom je Okresný úrad Nitra, odbor výstavby a bytovej politiky.

Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku (zákon č. 162/2015 Z.z.).

 

Poplatok:

Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov položky 62 písm. a ods. 1 vo výške 30.00 € bol zaplatený dňa 30.09.2019.

 

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 26 správneho poriadku a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta, na internetovej stránke, prípadne aj iným vhodným spôsobom v zmysle § 3 ods. 5 správneho poriadku. Za deň doručenia sa pokladá posledný (15.) deň vyvesenia tohto rozhodnutia.

Rozhodnutie zverejní tunajší stavebný úrad aj na internetovej stránke mesta – www.sala.sk Verejná vyhláška sa zverejňuje aj na centrálnej úradnej elektronickej tabuli na portáli www.slovensko.sk, v časti „Elektronická úradná tabuľa“.

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie oznámenia:

 

 

 

Doručí sa:

účastníkom konania verejnou vyhláškou

 1. PS – MOS, s.r.o., Lúčna č. 2, 927 05 Šaľa
 2. Vlastníkom susedných pozemkov a stavieb na nich („C“ parc. č. 2314/2, 2312/2, 2314/3 a  „E“ parc. č. 135/1, 136, 138/4):

- Mesto Šaľa, Námestie Sv. Trojice č. 7, 927 15 Šaľa

- Vlastníkom bytov a nebytových priestorov bytového domu súp. č. 54 „35 bytovka“

   na ul. P. Pázmáňa v Šali,

- Duslo, a.s., Administratívna budova č. 1236, 927 03 Šaľa

- Ing. Karol Ember a Adriana Emberová, Sládkovičova č. 2046/62, 927 01 Šaľa

- Ing. Juraj Kudrna a Marta Kudrnová, Mostová č. 1840/15, 927 01 Šaľa

- Ing. Dalibor Alföldi a Ing. Kamila Alföldiová, Lesná č. 603/5, 927 01 Šaľa

- Milan Jakuš a Eva Jakušová, Sládkovičova č. 1264/42, 927 01 Šaľa

 1. Tatra banka, a.s., Hodžovo námestie č. 3, 811 06 Bratislava
 2. Ing. Tomáš Piršel, ZONAR s.r.o., Gorkého č. 1662/8, 927 05 Šaľa

 

dotknutým orgánom jednotlivo

 1. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Štefánikova tr. 58, 949 63 Nitra
 2. OR HaZZ v Nitre, Dolnočermánska 64, 949 11 Nitra
 3. Inšpektorát práce Nitra, Jelenecká č. 49, 950 38 Nitra
 4. Okresný úrad Šaľa, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Hlavná č. 2/1, 927 01 Šaľa

 

na vedomie:

 1. PS – MOS, s.r.o., Lúčna č. 2, 927 05 Šaľa
 • k spisu

 

 

 

 

 

 

                                     

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

 

                 Mgr. Eva Lukačovičová

                vedúca stavebného úradu

   na základe Poverenia zo dňa 30.11.2016