Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 22.06.2020 - 09:15  //  aktualizácia: 22.06.2020 - 09:15  //  zobrazené: 390

Revitalizácia lesoparku

V E R E J N Á   V Y H L Á Š K A

 

ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE

 

 

Obec Močenok, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad príslušný podľa § 117 ods. 1 a § 119 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon"), prerokoval návrh v územnom konaní s účastníkmi konania a dotknutými orgánmi postupom podľa § 35 a § 36 stavebného zákona a podľa § 37 a § 38 stavebného zákona posúdil návrh na vydanie územného rozhodnutia o využívaní územia a o umiestnení stavby, ktorý dňa 20.12.2019 podalo

Mesto Šaľa, so sídlom Nám. Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa, zastúpené Mgr. Jozefom Belickým, primátorom mesta

 

(ďalej len "navrhovateľ") na základe tohto posúdenia stavebný úrad vydáva podľa §§ 39 a 39a a 39b stavebného zákona, v súlade s § 4 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákon a v nadväznosti na § 32, § 46 a § 47 zákona  č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“)

 

rozhodnutie o využívaní územia a o umiestnení stavby

ktorým sa určuje stavebný pozemok, umiestňuje sa stavba na ňom, určujú sa podmienky na umiestnenie stavby a využívanie územia, určujú sa požiadavky na obsah projektovej dokumentácie a určuje sa čas platnosti územného rozhodnutia s názvom

 

Revitalizácia lesoparku

 

v rozsahu:

                                    SO 01 Spevnené plochy

                                    SO 02 Verejné osvetlenie

                                    SO 03 Viacúčelová budova

                                    SO 04 Mobiliár

                                    SO 05 Prípojky inžinierskych sietí

                                    SO 06 Vodozádržný objekt s premostením

                                    SO 07 Sadové úpravy

 

(ďalej len “stavba“) na pozemkoch register "C" parc. č. 2831/3, 2832/2, 2832/4 a 2832/5 kat. územie Šaľa, vo vlastníctve LV č. 6858 v správe Pozemkového spoločenstva Urbariát Šaľa a na pozemku register "C" parc. č. 136 kat. územie Šaľa, vo vlastníctve navrhovateľa a na pozemkoch register "E" parc. č. 325/300, 325/700, 327/400, 327/600, 328/301, 328/401, 1428/301, 1428/302, 1428/401, 1428/402, 1428/702, 1428/802 a 1428/701  kat. územie Šaľa, vo vlastníctve Pozemkového spoločenstva Urbariát Šaľa, na pozemkoch register "E" parc. č. 320/300 kat. územie Šaľa v správe Lesy SR š.p., na pozemkoch register "E" parc. č. 431/3, 1421/7, 1426/2, 1426/401, 143/101 a 143/201 kat. územie Šaľa, vo vlastníctve Roľníckeho družstva Šaľa, na pozemkoch register "E" parc. č. 320/400, 331 a 50/1 kat. územie Šaľa, v správe Slovenského pozemkového fondu, na pozemkoch register "E" parc. č. 1447/1 a 1447/2 kat. územie Šaľa, vo vlastníctve LV č. 5816 v správe Pozemkového spoločenstva Urbariát Šaľa, na pozemkoch register "E" parc. č. 1426/4, 1314/212, 1314/112, 1314/2, 1421/8, 1313/102, 1313/202, 143/202 a 143/102 kat. územie Šaľa, v správe Vodohospodárskeho podniku š.p. a  na pozemkoch register "E" parc. č. 30/1, 1313/1, 2310/1, 1314/11 a 1315/1 kat. územie Šaľa, vo vlastníctve navrhovateľa, na účely zatraktívnenia lokality lesoparku a rozšírenia rekreačných a zábavných možností obyvateľov mesta s dôrazom na zlepšovanie podmienok životného prostredia tak, ako je to je zakreslené v situačnom výkrese, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.

 

Účel a popis stavby:

Navrhovaný priestor lesoparku, kde sa budú realizovať revitalizačné opatrenia pozostáva z dvoch častí:

Prvá časť- priestor, kde bola v minulosti vybudovaná sieť chodníkov. Táto časť bola po holorubnom obhospodárení cca v roku 2004 vysadená drevinami v intenciách Lesohospodárskeho plánu ako les osobitného určenia, tzv. rekreačný les.  Drevinová skladba je nasledovná: jaseň mannový (Fraxinus ornus), javor mliečny (Acer platanoides), čerešňa vtáčia (Cerasus avium), čremcha obyčajná (Padus avium). Novovysadený porast bol ošetrovaný len sporadicky a v priebehu rokov zarástol aj necieľovými drevinami, najmä bazou čiernou (Sambucus nigra).

S cieľom zatraktívniť tento priestor a vytvoriť pre obyvateľov a návštevníkov mesta priestor na oddych a relax uzavrelo mesto Šaľa nájomnú zmluvu s vlastníkom pozemkov  ako predpoklad realizovať na daných pozemkoch zámer revitalizácie lesoparku.

Za účelom zabezpečenia priaznivých životných podmienok pre cieľové dreviny bol porast  v priebehu rokov  2018 a 2019 vyčistený od náletových drevín ako aj od odpadov. Zároveň boli na cieľových drevinách realizované výchovné rezy. V súčasnosti je porast presvetlený a pravidelne udržiavaný. Spriechodnená je aj chodníková sieť, ktorá sa pravidelne čistí od opadaného lístia a rozptýleného odpadu.

Druhá časť – tzv. škôlka, bola v minulosti využívaná ako škôlka sadeníc drevín. Od cca roku 1990 bol priestor nevyužívaný na dané účely, zanedbaný a zarastený hustým porastom náletu rôznych drevín. V poraste bola čiastočne realizaná prebierka drevín.  Aj táto časť je v prenájme mesta Šaľa.

 

Členenie stavby na stavebné objekty:

 

SO 01 Spevnené plochy

      SO-01.01   Spevnená plocha žulová

      SO-01.02   Spevnená plocha drevokompozit

      SO-01.03   Spevnená plocha mlátová

      SO-01.04   Spevnená plocha štrková

      SO-01.05   Spevnená plocha zatrávňovacia dlažba

     Výmera pôvodných chodníkov je  4847 m2.

     Novonavrhované činnosti sa budú realizovať na ploche 3265,11  m2

     Pozostávajú z:

 • nových spevnených plôch (vrátane amfiteátra, detských prvkov, multifunkčného ihriska a ostatných terénnych úprav) o výmere 3053 m2
 • viacúčelového objektu o výmere 212,11 m2

 

 v parku sa nachádza sieť pôvodných chodníkov z betónového povchu. Nová chodníková sieť je navrhnutá a riešená  z priepustných materiálov ( štrkové a mlátové chodníky, zatrávňovacia dlažba). Za účelom zjednotenia povrchu  dôjde k vybúraniu betónu v starej časti chodníkovej siete a nahradenie jej povrchu novým materiálom,

 v bezpečnostnom resp. ochrannom pásme VTL plynovodu budú uskutočnené spevnené plochy SO-01.01 až SO-01.03, kde zemné práce budú vykonávané do hĺbky max 350 mm a pri zatrávňovacej dlažbe do hĺbky max. 750 mm.

 

SO 02 Verejné osvetlenie

 verejné osvetlenie bude riešené rozšírením existujúcich rozvodov verejného osvetlenia z rozvádzača RVO1,

 osvetlenie – 112 ks

 

SO 03 Viacúčelový objekt

 samostatne stojaca, jednopodlažná, murovaná stavba s vegetačnou plochou strechou, s nepravidelným pôdorysným tvarom max. rozmerov 32,25 x 7,00 mm, ktorá sa bude nachádzať v centrálnej časti lesoparku

 na streche bude umiestnene solárne zariadenie pre vlastnú potrebu viacúčelového objektu,

 dispozičné riešenie: miestnosť s drezom, miestnosť s umývadlom, WC pre personál, výlevka, hygienické zariadenie pre mužov (WC, 2 pisoáre, 2 umývadlá), hygienické zariadenie pre ženy (3 WC a 2 umývadlá) technická miestnosť, sklad, kancelária a komunikačné priestory.

 

SO 04 Mobiliár

 lavičky                                                                                                     30 ks

 odpadkové koše                                                                                      25 ks

 stojany na bicykle                                                                                    4 ks

 cvičiace prvky                                                                                         7 ks

 herné prvky                                                                                             8 ks

 pitná fontánka                                                                                         2 ks

 elektronické infopanely                                                                           2 ks

 prvky lesnej pedagogiky – informačné kiosky                                        2 ks

 prvky lesnej pedagogiky – informačné tabule                                        3 ks

 prvky lesnej pedagogiky – informačné panely                                        17 ks

 sedenie na pasáž a amfiteáter                                                                  16 ks

 tieniace prvky na pasáž                                                                           4 ks

 ihrisko pre voľnočasové pohybové aktivity návštevníkov lesoparku     1 ks

 

SO 05 Prípojky inžinierskych sietí

 viacúčelový objekt bude napojený na el. energiu novou elektrickou prípojkou z rozvádzača RVO1, ktorý je osadený pri trafostanici TS834-02 pri križovatke ulíc Nábrežná a Vinohradnícka,

 vybudovanie prípojky vody, vonkajších rozvodov vody a vodomernej šachty,

 pitná voda bude privádzaná z existujúceho verejného vodovodu,

 vybudovanie prípojky splaškovej kanalizácie, vonkajšia splašková kanalizácia a prečerpávacia šachta.

 

SO 06 Vodozádržný objekt s premostením

 promenáda vedená cez terénnu nerovnosť s priemerom 14 m, ktorá bude slúžiť na zachytávanie dažďovej vody zo strechy viacúčelového objektu, dno bude odizolované

 strecha viacúčelového objektu pozostáva zo spádovej vegetačnej extenzívnej plochej strechy, ktorá absorbuje časť zrážkovej vody a bude môcť odtiecť na dno tejto depresie, kde budú vytvorené podmienky na zadržanie zrážkovej vody zo strechy.

 

SO 07 Sadové úpravy

 v riešenom území budú vysadené stromy Acer platanoides v počte 6 ks a Cerasus serrulata  počte 4 ks, kry Ligustrum ovalifolium v počte 84 ks, trvalkové záhony a dažďové záhrady.

 

Týmto rozhodnutím sa podľa § 39a stavebného zákona umiestňuje stavba  SO 03 Viacúčelový objekt.

 

Pre umiestnenie stavby sa určujú tieto podmienky:

 1. Stavba bude umiestnená na pozemkoch mesta Šaľa, v katastrálnom území Šaľa tak, ako je to zakreslené priloženom situačnom výkrese v mierke 1:500, kde je označené polohové a výškové umiestnenie všetkých navrhovaných stavieb a ktorú vypracovala Ing. arch. Lýdia Pčolová ev. č. 2378AA, Svätoplukova 36, 040 01 Košice. Navrhovateľ má k dotknutým pozemkom vlastnícke právo, nájomnú zmluvu a súhlas vlastníkov pozemkov.
 2. Stavebný úrad určuje, že stavebný objekt SO 03 Viacúčelový objekt bude predmetom ohlásenia jednoduchej stavby stavebnému úradu podľa § 55 ods. 2 písm. a) a zároveň bude vydané kolaudačné rozhodnutie podľa § 76 ods. 3 stavebného zákona.
 3. Stavebný úrad v súlade s §39b ods. 4 stavebného zákona upúšťa od povolenia terénnych úprav.
 4. Ďalší stupeň projektovej dokumentácie navrhovanej stavby bude vypracovaný oprávnenou osobou v zmysle § 44 stavebného zákona, s ohľadom na existenciu podzemných inžinierskych sietí v mieste stavby. Pri súbehoch a križovaniach s ostatnými inžinierskymi sieťami budú dodržané a zabezpečené ochranné pásma vedení v zmysle STN.
 5. Pri spracovaní ďalšieho stupňa PD budú dodržané ustanovenia STN 73 6005 - Priestorová úprava vedení technického vybavenia a vyhlášky MŽP č. 532/2002, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.
 6. Projektová dokumentácia pre ďalší stupeň bude okrem architektonickej časti obsahovať aj výkresy všetkých druhov technickej vybavenosti predmetnej stavby/lokality (elektroinštalácia, plynoinštalácia, vodoinštalácia, kanalizácia, vykurovanie) a taktiež projekt požiarnej ochrany, statické posúdenie stavieb.
 7. Požiadavky vyplývajúce z chránených území, ochranných pásiem alebo ich blízkosti:

Navrhovateľ je povinný rešpektovať existujúce podzemné a nadzemné vedenia, zariadenia inžinierskych sietí a ich ochranné pásma, pri ktorých dôjde do styku so stavbou a jej technickou vybavenosťou a pred realizáciou prác zabezpečiť vytýčenie inžinierskych sietí.

 

 1. Požiadavky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov a iné podmienky:

Ďalší stupeň projektovej dokumentácie bude predložený na posúdenie dotknutým orgánom, ktorí si to vyhradili.

 

Slovenský pozemkový fond Bratislava:

 Súhlasí s umiestnením predmetnej stavby na pozemkoch SPF/NV.

 Dodržať všetky podmienky stanoviska SPFZ029365/2020 SPFS72144/2020 zo dňa 02.03.2020.

 

ROĽNÍCKE DRUZSTVO ŠAĽA

 súhlas s vydaním územného rozhodnutia zo dňa 24.02.2020.

 

Lesy slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Topoľčianky

 súhlas s vydaním územného rozhodnutia zo dňa 24.02.2020.

 

Krajský pamiatkový úrad Nitra

 Na predmetnej stavbe je potrebné, aby stavebník zabezpečil vykonanie archeologického výskumu. Krajský pamiatkový úrad Nitra o archeologickom výskume a podmienkach jeho vykonania rozhodne v samostatnom konaní podľa §35 ods. 7 a § 39 ods. 1 pamiatkového zákona.

 Dodržať všetky podmienky záväzného stanoviska č. KPUNR-2020/4877-2/14811/GRO zo dňa 21.02.2020.

 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Nitre

 umiestnenie pódia amfiteátra, pokiaľ sa bude jednať o neprenosný mobiliár, smerovať tak, aby v prípade akcie konajúcej sa na amfiteátri, počas ktorej sa bude používať elektronické ozvučenie, toto smerovalo (os vyžarovania reproduktorov) juhovýchodným smerom, aby nedochádzalo k rušeniu najbližšieho obytného územia,

 odvetranie bezokenných priestorov vo viacúčelovom objekte,

 dodržať ustanovenia zákona NR SR č. 371/2019 Z.z. o základných požiadavkách na bezpečnosť detského ihriska a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 Dodržať podmienky záväzného stanoviska č. HZP/A/2020/00601 zo dňa 26.02.2020.

 

MeT Šaľa, spol. s.r.o.

 Súhlasné stanovisko, bez výhrad pod č. 126/2020/ZC zo dňa 24.02.2020.

 

MENERT-THERM, s.r.o.

 V lokalite, kde sa bude realizovať horeuvedená stavba sa nenachádzajú tepelné siete, ktoré sú k dnešnému dňu v správe našej spoločnosti.

 Vyjadrenie č. 68/2020 zo dňa 18.02.2020.

 

Okresný úrad Šaľa, odbor krízového riadenia

 Odbor krízového riadenia súhlasí s vydaním územného rozhodnutia.

 Záväzné stanovisko č. OU-SA-OKR-2020/002248-003 zo dňa 24.02.2020.

 

 

Okresný úrad Šaľa, pozemkový a lesný odbor

 Ak stavebnými resp. terénnymi úpravami budú zasiahnuté lesné pozemky je potrebné pred vydaním stavebného povolenia požiadať orgán štátnej správy lesného hospodárstva o dočasné resp. trvalé vyňatie lesných pozemkov z plnenia funkcií lesa podľa § 5 ods. 1) zákona o lesoch.

 V prípade umiestnenia stavby do vzdialenosti 50 m od hranice lesného pozemku je potrebné požiadať o súhlasné záväzné stanovisko orgánu štátnej správy lesného hospodárstva v zmysle § 10 ods. 2) zákona o lesoch.

 Toto súhlasné záväzné stanovisko nenahradzuje rozhodnutie o trvalom alebo dočasnom  vyňatí lesných pozemkov z plnenia funkcií lesa.

 Záväzné stanovisko č. OU-SA-PLO-2020/002221-002 zo dňa 20.02.2020.

 

Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie

Záväzné stanovisko podľa § 28 ods. 1 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách pod č. OU-SA-OSZP-2 020/002108-002 zo dňa 24.02.2020.

Záväzné stanovisko z hľadiska odpadového hospodárstva pod č. OU-SA-OSZP-2 020/002120-002 zo dňa  21.02.2020:

 Pôvodca odpadu zodpovedá za nakladanie s odpadmi a plní povinnosti podľa §14 zákona o odpadoch – Povinnosti držiteľa odpadu (v zmysle § 77 ods. 2 zákona o odpadoch je pôvodcom odpadov vznikajúcich pri stavebných prácach zodpovedná právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, pre ktorú sa tieto práce v konečnom štádiu vykonávajú).

 Investor je povinný dodržať všetky platné ustanovenia zákona o odpadoch, najmä ustanovenia § 13- Zákazy a ustanovenia a § 14 – Povinnosti držiteľa odpadu.

Záväzné stanovisko orgánu ochrany prírody a krajiny č. OU-SA-OSZP-2 020/002151-002 zo dňa 21.02.2020:

 Na dotknutom území v zmysle § 12 zákona o ochrane prírody a krajiny platí prvý stupeň územnej ochrany. Realizáciou stavby nedôjde k zásahu do osobitne chránených záujmových území a objektov ochrany prírody a krajiny.

 S realizáciou stavby nesmú byť dotknuté zakázané činnosti vo vzťahu ku chráneným druhom podľa §35 zákona o ochrane a prírody a krajiny.

 Podľa §635 zákona o ochrane prírody a krajiny platí zákaz usmrcovať chráneného živočícha, zákaz rušiť najmä v období rozmnožovania, hniezdenia alebo výchovy mláďat a zákaz poškodzovať alebo ničiť miesta jeho rozmnožovania alebo odpočinku.

 

Západoslovenská distribučná, a. s. Bratislava

 V prípade, že pri umiestnení stavby dôjde k styku so zariadením Prevádzkovateľa DS, ktorý vyvolá požiadavku preložky jeho zariadení, požadujeme postupovať podľa § 45 Zákona o energetike č. 251/2012 Z.z. v znení neskorších predpisov

 Ďalší stupeň projektovej dokumentácie zaslať na vyjadrenie ZSDIS, a.s., RSEZ Juh Dunajská streda

 Dodržať všetky podmienky uvedené vo vyjadrení č. CD/2020 zo dňa 26.02.2020.

 

SPP - distribúcia  a. s., Bratislava

 SPP-D, ako prevádzkovateľ distribučnej siete, podľa ustanovení zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov súhlasí s umiestnením stavby.

 Dodržať všetky podmienky vyjadrenia č. TD/NS/0226/2020/An zo dňa 15.05.2020.

 

 

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., OZ Galanta

Vyjadrenie vodovod:

 S pripojením na verejný vodovod LT DN 150 a s dodávkou vody súhlasíme za nasledovných podmienok:

 Vlastníkom vodovodnej prípojky je stavebník.

 Vodovodnú prípojku v telese hrádze žiadame navrhnúť s uložením do chráničky.

 Vodovodná prípojka a vodomerná šachta nie je súčasťou verejného vodovodu, k ich povoleniu na cudzom pozemku stavebník musí preukázať stavebnému úradu, že má k pozemku iné právo podľa § 139 ods. 1 stavebného zákona, ktoré ho oprávňuje zriadiť na ňom predmetnú stavbu.

 V zmysle §27 ods. 7 zákona 442/2002 Z.z. je zakázané prepojiť rozvody z vlastného zdroja vody s vodovodnou prípojkou pripojenou na verejný vodovod alebo s verejným vodovodom.

Vyjadrenie kanalizácia:

 S pripojením stavby na verejnú kanalizáciu BT DN 300 a s odvádzaním odpadových vôd súhlasíme za nasledovných podmienok:

 Vlastníkom tlakovej kanalizačnej prípojky je stavebník.

 Kanalizačná prípojka a revízna šachta nie je súčasťou verejného vodovodu, k ich povoleniu na cudzom pozemku stavebník musí preukázať stavebnému úradu, že má k pozemku iné právo podľa § 139 ods. 1 stavebného zákona, ktoré ho oprávňuje zriadiť na ňom predmetnú stavbu.

 Odvádzanie odpadových vôd z povrchového odtoku do verejnej kanalizácie (dažďové vody zo strechy a spevnených plôch) v mieste stavby je zakázané.

 Dodržať všetky podmienky vyjadrenia č. 14391/2020 zo dňa 24.02.2020.

 

CableNet s.r.o.

 V záujmovom území stavby podľa zaslanej dokumentácie sa nenachádzajú žiadne podzemné ani nadzemné rozvody v správe spoločnosti CableNet s.r.o.

 Vyjadrenie zo dňa 17.02.2020.

 

Slovak Telekom, a.s., Bratislava

 Na definovanom území dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len SEK) spoločnosti Slovak Telekom, a.s., a s a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o.

 Dodržať všetky podmienky vyjadrenia č. 6611932732 zo dňa 26.11.2019.

 

MICHLOVSKY, spol. s r.o., Piešťany

 Dôjde ku stretu PTZ prevádzkovateľa Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava. Existujúce PTZ sú chránené ochranným pásmom.

 Dodržať všetky podmienky vyjadrenia č. BA-0702/2020 zo dňa 24.02.2020.

  

SALAMON INTERNET, s.r.o., Šaľa

 Dôjde do styku s STI spoločnosti SALAMON INTERNET, s.r.o.

 Vyjadrenie pod č. Sb 2204074 zo dňa 18.02.2020.

 

Heizer Optik spol. s.r.o.

 K priamemu styku s podzemnými  telekomunikačnými  a zariadeniami optickej siete vo vlastníctve prevádzkovateľa spol. FibreNet s.r.o príde a v záujmovom území sa nachádzajú.

 Dodržať všetky podmienky vyjadrenia č. VYJ023/20ex zo dňa 18.02.202

 

UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Bratislava

 U predmetnej stavby dôjde do styku so sieťou UPC podľa zákresu ev. č. 320/2020.

 Dodržať všetky podmienky rozhodnutia zo dňa 24.02.2020.

 

 

 

MsÚ Šaľa, oddelenie stratégie a komunálnych činností

 Z uvedeného vyplýva, že stavba „Revitalizácia Lesoparku“, podľa predloženej projektovej dokumentácie, je v súlade so záväznou časťou  Územného plánu mesta Šaľa
a základnou stratégiou rozvoja mesta.

 Súhlasné záväzné stanovisko č. 4103/2020/OSaKČ/1679 zo dňa 26.02.2020.

 

 

Ďalšie podmienky:

 Navrhovateľ je povinný splniť resp. zohľadniť podmienky orgánov štátnej správy, dotknutých orgánov a organizácií, vznesené pri územnom konaní a zakotvené v tomto rozhodnutí.

 Pred začiatkom stavebných prác je navrhovateľ povinný obstarať si od príslušného stavebného úradu:

 1. ohlásenie jednoduchej stavby pre stavebný objekt SO 03 Viacúčelový objekt
 2. ohlásenie drobnej stavby pre stavebné objekty SO 05 Prípojky k inžinierskym sieťam a SO 06 Vodozádržný objekt s premostením
 3. ohlásenie stavebných úprav pre stavebné objekty SO 01 Spevnené plochy a SO 02 Verejné osvetlenie

 Stavenisko musí spĺňať požiadavky uvedené v ust. §43i stavebného zákona.

 Počas uskutočňovania realizácie stavby viesť stavebný denník.

 Pred začatím terénnych úprav vytýčiť všetky inžinierske siete.

 Pred začatím terénnych úprav musí navrhovateľ zabezpečiť vytýčenie stavby oprávnenou osobou.

 Navrhovateľ je povinný dodržať ustanovenia Vyhlášky MZ SR č. 549/2007, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácii v životnom prostredí.

 V zmysle zákona č. 135/1961Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov je navrhovateľ povinný počas výstavby udržiavať čistotu na stavbou znečistených komunikáciách a verejných priestranstvách a výstavbu zabezpečiť bez porušenia plynulosti a bezpečnosti cestnej a pešej premávky.

 Dodržať vyhlášku Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 532/2002 Z.z. o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu.

 Projekt stavby pre ďalší stupeň musí spracovať odborne spôsobilá osoba v zmysle stavebného zákona. Pri spracovaní projektu budú rešpektované príslušné ustanovenia § 47 stavebného zákona a § 9 vyhl. č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona ako aj vyjadrenia dotknutých orgánov štátnej správy vydávané podľa osobitných predpisov.

 Ďalší stupeň projektovej dokumentácie bude predložený na posúdenie dotknutým orgánom, ktoré si to vyhradili a overený v zmysle požiadaviek zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.

 Stavebník preukáže v ďalšom konaní podľa § 58 ods. 2 stavebného zákona, že má k všetkým stavbou dotknutým pozemkom /alebo ich časti/ vlastnícke, alebo iné právo podľa § 139 ods.1 stavebného zákona, ktoré ho oprávňuje zriadiť na ňom požadovanú stavbu. Pod pojmom “iné práva k pozemkom a stavbám” použitým v spojení “vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám na nich” sa podľa povahy prípadu podľa § 139 ods.1 písm. a) stavebného zákona rozumie užívanie pozemku alebo stavby na základe nájomnej zmluvy, dohody o budúcej kúpnej zmluve alebo dohody o budúcej zmluve o vecnom bremene, z ktorých vyplýva právo uskutočniť stavbu alebo jej zmenu.

 

 

Účastníci konania:

Mesto Šaľa, Pozemkové spoločenstvo Urbariát Šaľa, Lesy SR š.p., Roľnícke družstvo Šaľa,

Slovenský pozemkový fond, Vodohospodársky podnik š.p., Ostatní vlastníci dotknutých pozemkov, susedných pozemkov a stavieb na nich.

V priebehu územného konania neboli vznesené námietky účastníkov konania.

Pripomienky dotknutých orgánov a účastníkov konania k umiestneniu stavby a k PD boli zahrnuté do podmienok rozhodnutia. Podmienky k realizácii stavby zo stanovísk dotknutých orgánov a účastníkov konania budú zahrnuté v podmienkach stavebného povolenia.

Toto rozhodnutie podľa § 40 ods. 1 stavebného zákona v znení neskorších predpisov platí dva roky odo dňa nadobudnutia právoplatnosti, nestráca však platnosť pokiaľ bola v tejto lehote podaná žiadosť o stavebné povolenie, povolenia terénne úpravy alebo ak sa začalo s využitím územia na určený účel.

Predĺženie platnosti tohto rozhodnutia je možné podľa § 40 ods. 3 stavebného zákona len na základe žiadosti podanej stavebnému úradu pred uplynutím uvedenej lehoty.

Podľa § 40 ods. 4 stavebného zákona územné rozhodnutie je záväzné aj pre právnych nástupcov jeho navrhovateľa a ostatných účastníkov územného konania.

 

Odôvodnenie:

Dňa 20.12.2019 podal navrhovateľ návrh na vydanie územného rozhodnutia o využití územia vyššie uvedenej stavby.

Stavebný úrad vymedzil okruh účastníkov konania podľa ust. § 34 stavebného zákona a oznámil začatie územného konania všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom a organizáciám. K prerokovaniu návrhu súčasne nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 26.02.2020, o výsledku ktorého bol spísaný záznam. Keďže sa jedná o umiestnenie stavby ako aj o využití územia s veľkým počtom účastníkov konania, oznámil tunajší úrad začatie územného konania v súlade s ust. § 36 ods.4 stavebného zákona verejnou vyhláškou.

Účastníci konania mohli svoje námietky a pripomienky uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní, inak sa na ne neprihliadlo. V rovnakej lehote mohli oznámiť svoje stanoviská dotknuté orgány. Ak orgán, ktorý bol vyrozumený o začatí územného konania, neoznámi v určenej lehote svoje stanovisko k navrhovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.

Podľa § 37 ods. 3 stavebného zákona neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré sú v rozpore so schválenou územnoplánovacou dokumentáciou a podľa § 42 ods.4 stavebného zákona v odvolacom konaní sa neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť.

Na ústnom pojednávaní boli prítomní oboznámení s projektovou dokumentáciou stavby a boli predložené všetky doklady, a prerokované záväzné stanoviská a vyjadrenia, ktoré boli v územnom konaní doložené. 

Stavebný úrad rozhodol aj na základe záväzných stanovísk a vyjadrení týchto dotknutých orgánov:

 • Slovenský pozemkový fond Bratislava,
 • Krajský pamiatkový úrad Nitra,
 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Nitre,
 • MeT Šaľa, spol. s.r.o.,
 • MENERT-THERM, s.r.o.,
 • Okresný úrad Šaľa, odbor krízového riadenia,
 • Okresný úrad Šaľa, pozemkový a lesný odbor,
 • Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie
 • Západoslovenská distribučná, a. s. Bratislava,
 • SPP - distribúcia  a. s., Bratislava,
 • Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., OZ Galanta, so sídlom v Šali,
 • CableNet s.r.o.,
 • Slovak Telekom, a.s.,
 • MICHLOVSKY, spol. s r.o.,
 • SALAMON INTERNET, s.r.o.,
 • Heizer Optik spol. s.r.o.,
 • UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Bratislava,
 • MsÚ Šaľa, oddelenie stratégie a komunálnych činností

Stavebný úrad zaistil vzájomný súlad predložených stanovísk dotknutých orgánov a organizácií vyžadovaných osobitnými predpismi, zabezpečil plnenie požiadaviek vlastníkov a správcov sietí technického vybavenia na napojenie a tieto stanoviská a požiadavky  a podmienky účastníkov konania zahrnul do podmienok tohto rozhodnutia.

Navrhovateľ k návrhu predložil nasledovné doklady potrebné k posúdeniu stavby: projektovú dokumentáciu pre územné rozhodnutie, vyjadrenia správcov podzemných inžinierskych sietí, nájomná zmluva s Pozemkovým spoločenstvom Urbariát Šaľa, súhlasy vlastníkov dotknutých pozemkov.

Tunajší úrad posúdil návrh na umiestnenie stavby podľa § 37 stavebného zákona a zistil, že umiestnenie zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie, resp. že týmto hľadiskám neodporuje, ani neohrozuje životné prostredie a jej umiestnením nebudú ohrozené verejné záujmy ani neprimerane obmedzené, či ohrozené práva a právom chránené záujmy účastníkov konania. Umiestnením stavby nebude trvalo obmedzené užívanie susedných pozemkov na určený účel.

Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie navrhovanej stavby vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu podľa ustanovení vyhlášky č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

Skonštatovalo sa, že umiestnenie stavby je v súlade s platnou územno-plánovacou dokumentáciou ÚPNO v jeho znení zmien a doplnkov.

V uskutočnenom konaní stavebný úrad posúdil umiestnenie stavby a využitie územia, pričom rešpektoval obmedzenia vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov chrániacich verejné záujmy. Stavebný úrad zistil, že umiestnením stavby a využívaním územia nie sú ohrozené verejné záujmy ani neprimerane obmedzené oprávnené záujmy účastníkov konania. Na základe toho stavebný úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.

 

Poučenie o odvolaní:

Podľa § 53 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie (riadny opravný prostriedok), a to v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.

Odvolanie sa podáva na Mesto Šaľa – Mestský úrad, Námestie Sv. Trojice č. 7, 927 15 Šaľa.

Odvolacím orgánom je Okresný úrad Nitra, odbor výstavby a bytovej politiky.

Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku (zákon č. 162/2015 Z.z.).

 

Poplatok:

Navrhovateľ je oslobodený od zaplatenia správneho poplatku podľa §4 ods. 1 písm. a)  zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 42 ods. 2 stavebného zákona a § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce Močenok a úradnej tabuli mesta Šaľa. Za deň doručenia sa považuje posledný (15.) deň tejto lehoty vyvesenia a zverejnenia rozhodnutia.

 

 

 

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie oznámenia.

 

Po uplynutí doby na zverejnenie žiadame zaslať verejnú vyhlášku opatrenú pečiatkou a podpisom príslušného úradu na adresu: Obec Močenok, Sv. Gorazda 629/82, 951 31 Močenok.

 

Verejná vyhláška sa zverejňuje aj na centrálnej úradnej elektronickej tabuli na portáli www.slovensko.sk, v časti „Elektronická úradná tabuľa“.

 

 

Zverejnené na internetovej stránke obce Močenok dňa .............................         

Zverejnené na internetovej stránke mesta Šaľa dňa .............................

 

Doručí sa:

účastníkom konania verejnou vyhláškou

 1. Mesto Šaľa, Nám. Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa
 2. Pozemkové spoločenstvo Urbariát Šaľa, Hviezdoslavova 2, 927 01 Šaľa
 3. Lesy SR š.p., Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica
 4. Roľnícke družstvo Šaľa, Hviezdoslavova 2, 927 01 Šaľa
 5. Slovenský pozemkový fond, Búdkova cesta 36, 817 15
 6. Vodohospodársky podnik š.p., Radničné námestie 8, 969 01 Banská Štiavnica
 7. Ostatní vlastníci dotknutých pozemkov, susedných pozemkov a stavieb na nich

dotknuté a susedné pozemky

 

Obec Močenok, úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní

Obec Močenok – www.mocenok.sk – zverejnenie po dobu 15 dní

Mesto Šaľa, úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní

Mesto Šaľa – www.sala.sk – zverejnenie po dobu 15 dní

dotknutým orgánom jednotlivo

 1. OR HaZZ v Nitre, Dolnočermanská 64, 949 11  Nitra
 2. Krajský pamiatkový úrad Nitra, Nám. Jána Pavla II. č. 8, 949 01 Nitra
 3. Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Nitre, Štefánikova č. 58, 949 63 Nitra
 4. Slov. vodohosp. podnik, š.p., Správa povodia dolného Váhu, Dolná 16, 927 01 Šaľa
 5. Okresný úrad Šaľa, Pozemkový a lesný odbor, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa
 6. Okresný úrad Šaľa, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa

(OH, ŠSOO, OPaK, VZ)

 1. Okresný úrad Šaľa, Odbor krízového riadenia, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa
 2. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
 3. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., OZ Galanta, Pázmaňa 4, 927 01  Šaľa
 4. SPP-distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
 5. MeT Šaľa, spol. s r.o., Partizánska 20, 927 01  Šaľa
 6. MENERT-THERM s.r.o., Hlboká 3, 927 01 Šaľa
 7. CableNet, s.r.o., Slnečná 535/19, 924 01 Galanta
 8. Salamon Internet s. r. o., Partizánska 18, 927 01 Šaľa
 9. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62  Bratislava
 10. MICHLOVSKÝ, spol. s r.o., Letná č. 796/9, 921 01 Piešťany
 11. UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Ševčenkova č. 36, 851 01 Bratislava
 12. Heizer Optick spol. s.r.o., Hraničná 18, 821 05 Bratislava
 13. MsÚ v Šali, referát životného prostredia
 14. MsÚ v Šali, referát dopravy a technických činností
 15. MsÚ v Šali, oddelenie správy majetku a zariadení mesta
 16. MsÚ v Šali, referát investičných činností

 

ostatní

 1. Ing. arch. Lýdia Pčolová, Svätoplukova 36, 040 01 Košice
 2. Peter Karas, EL.P.M, Vlčanská 6789/6A, 927 01 Šaľa
 3. Ing. Tibor Gyárfás, AKLIM-projekt, s.r.o., Pázmáňa 19, 927 01 Šaľa

na vedomie

Mesto Šaľa, primátor mesta Mgr. Jozef Belický, Nám. Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa   

 • k spisu

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                            PaedDr. Roman Urbánik

                                                                                                                     starosta obce

Prílohy

Lesopark

(pdf - 1.99 MB)