Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 16.03.2020 - 08:26  //  aktualizácia: 16.03.2020 - 08:28  //  zobrazené: 409

Relax obytný park“ v Šali, m. č. Veča

V E R E J N Á   V Y H L Á Š K A

 

OZNÁMENIE

O ZAČATÍ STAVEBNÉHO KONANIA

 A UPUSTENIA OD ÚSTNEHO POJEDNÁVANIA

 

Spoločnosť GP Omega s.r.o, so sídlom ul. Alžbetínske námestie 1203, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 47 599 227, ktorú v konaní zastupuje spoločnosť RiFo s.r.o., so sídlom ul. Záhranícka 7404/65, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 50 060 759

 (ďalej len "stavebník") dňa 10.07.2019 podal žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu:

 

„Relax obytný park“ v Šali, m. č. Veča

v rozsahu:

SO 6.01 VN prekládka

SO 6.02 Podzemná VN prípojka

 

(ďalej len "stavba") na ul. Fr. Kráľa v Šali m. č. Veča, na pozemkoch register "C" parc. č. 3198/130, 3198/131, 3198/132 kat. územie Šaľa, ktoré sú vo vlastníctve stavebníka. Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie.

Na stavbu bolo vydané územné rozhodnutie Mestom Šaľa dňa 14.06.2019 pod č. 13046/2019/SU/2184, ktoré sa stalo právoplatným a vykonateľným dňa 15.07.2019.

 

Stavba obsahuje:

SO 6.01 VN prekládka

 • existujúce vzdušné VN vedenie, ktoré bráni v plánovanej výstavbe sa premiestni,
 • súčasťou VN prekládky je smyčkové napojenie navrhovanej trafostanice a jej prerušenie vo VN rozvádzači TS,
 • zostup zo vzdušného vedenia do zeme sa uskutoční na mrežovom stožiari č. 15 a vyzbrojí s úsekovým odpínačom a prepätovou ochranou,
 • prekládka sa ukončí s naspojkovaním na exist. VN káblovú podzemnú prípojku trafostanice TS0834-312,
 • zrušia sa podperné body č. 20, 19, 18, 17 a 16.

 

SO 6.02 Podzemná VN prípojka

 • pripojenie novo navrhovanej transformačnej stanice na sieť energetiky sa zrealizuje preložením exist. vzdušnej VN prípojky do zeme na kraj pozemku, s zaústenou smyčkou do navrhovaného TS.
 • prípojka pre novú transformačnú stanicu sa zrealizuje zemným káblom, dĺžka trasy 407 m.

 

Mesto Šaľa, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o Mesto Šaľa, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon"), v súlade s ustanovením § 61 stavebného zákona oznamuje začatie stavebného konania. Keďže pomery staveniska sú mu dobre známe a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre riadne a spoľahlivé posúdenie navrhovanej stavby, upúšťa v zmysle § 61 ods. 2 stavebného zákona od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania.

Účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky podať do

7 dní odo dňa doručenia tohto oznámenia,

inak sa na ne nebude prihliadať. V rovnakej lehote môžu oznámiť svoje stanovisko dotknuté orgány a organizácie,  inak podľa § 61 ods. 6 stavebného zákona bude považované ich stanovisko za kladné. Účastníci konania môžu nahliadnuť do podkladov rozhodnutia (Mesto Šaľa, úradné dni Po: 8.00-15.00, St: 8.00-16.30, Pi: 8.00-14.00).

 

Poučenie:

Účastníci konania sa môžu pred vydaním rozhodnutia vyjadriť k jeho podkladom, prípadne navrhnúť ich doplnenie.

K pripomienkam a námietkam, ktoré boli alebo mohli byť uplatnené v územnom konaní alebo pri prejednávaní územného plánu zóny sa podľa § 61 ods. 1 stavebného zákona nebude prihliadať.

Ak si niektorý z účastníkov konania zvolí svojho zástupcu, tento zástupca musí predložiť písomnú plnú moc toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať.

 

Doručované verejnou vyhláškou všetkým účastníkom konania, vyvesenou na úradnej tabuli mesta Šaľa.

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 61 ods. 4 stavebného zákona a musí byť vyvesené na úradnej tabuli mesta Šaľa po dobu 15 dní.

Za deň doručenia sa považuje posledný (15.) deň tejto lehoty vyvesenia a zverejnenia rozhodnutia.

Oznámenie zverejnení tunajší stavebný úrad aj na internetovej stránke mesta www.sala.sk.

 

Pečiatka a podpis orgánu, ktoré potvrdzujú vyvesenie a zvesenie oznámenia.

 

 

Zverejnené na internetovej stránke mesta Šaľa dňa ............................. 

Príloha:

 • situácia

 

                                                                                                Mgr. Eva Lukačovičová

                                                                                               vedúca stavebného úradu

                                                                                    na základe Poverenia zo dňa 30.11.2016

 

Doručí sa:

účastníkom konania verejnou vyhláškou

 1. RiFo s.r.o., Záhradnícka 7404/65, 929 01 Dunajská Streda

(splnomocnený zástupca navrhovateľa)

 1. Mesto Šaľa, Námestie Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa
 2. Roľnícke družstvo, Hviezdoslavova 2, 927 14 Šaľa
 3. Mgr. Vlastislav Svoboda, Nitrianska 1530/73, 927 05 Šaľa
 4. Mária Bugáňová, 013 04 Stráža č. 151
 5. Tatiana Poláková, Stromová 2673/21, 831 01 Bratislava
 6. Samuel Gaj, Družstevná 3976/6, 036 01 Martin
 7. Pavol Gaj, T. Vansovej 7094/3, 036 01 Martin
 8. Zuzana Pacanovská, Nitrianska 1534/81, 927 05 Šaľa
 9. Mária Váleková, Nitrianska 1528/69, 927 01 Šaľa
 10. Stanislav Pastrnák, Okružná 456/13, 059 21 Svit
 11. Emília Šerfelová, 059 36 Mengusovice č. 63
 12. Ing. Bálint Forró, FBB-ELECTRIC s.r.o., Šafárikova 443/16, 924 01 Galanta
 13. GP Omega s.r.o., Alžbetínske námestie 1203, 929 01 Dunajská Streda

Mesto Šaľa, úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní

Mesto Šaľa – www.sala.sk – zverejnenie po dobu 15 dní

 

dotknutým orgánom jednotlivo

 1. OR Hasičského a záchranného zboru v Nitre, Dolnočermánska č. 64, 949 11 Nitra
 2. Krajský pamiatkový úrad Nitra, Nám. Jána Pavla II. č. 8, 949 01 Nitra
 3. Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa
 4. Okresný úrad Šaľa, Pozemkový a lesný odbor, Hlavná 2/1, 927 01  Šaľa
 5. SPP-distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
 6. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. Nitra, Pázmáňa 4, 927 01 Šaľa
 7. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská č. 28, 817 62 Bratislava
 8. MeT Šaľa, spol. s r.o., Kvetná č. 4, 927 01 Šaľa
 9. Salamon Internet s. r. o., Partizánska 18, 927 01 Šaľa
 10. CableNet, s.r.o., Slnečná č. 535/19, 924 01 Galanta
 11. WISPER s.r.o., Jánošíkova č. 10, 940 78 Nové Zámky
 12. MICHLOVSKÝ, spol. s r.o., Letná č. 796/9, 921 01 Piešťany
 13. UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Ševčenkova č. 36, 851 01 Bratislava
 14. MsÚ v Šali, referát životného prostredia

 

na vedomie

RiFo s.r.o., Záhradnícka 7404/65, 929 01 Dunajská Streda (splnomocnený zástupca navrhovateľa)

 • k spisu

Prílohy

Situačka

(pdf - 592.74 kB)