Domov   >  Projekty EÚ
publikované: 14.09.2009 - 09:51  //  aktualizácia: 21.04.2016 - 11:10  //  zobrazené: 1224

Rekultivácia skládky HetméňTento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 75 % z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a 20 % zo štátneho rozpočtu SR a 5% z rozpočtu Mesta Šaľa.

 

Názov Projektu

REKULTIVÁCIA SKLÁDKY TKO ŠAĽA – HETMÉŇ.
Operačný program Základná infraštruktúra
Spolufinancovaný z Európsky fond regionálneho rozvoja (ERDF)
Prioritná os Environmentálna infraštruktúra
Prijímateľ Mesto Šaľa

   

Začiatok realizácie aktivít projektu

10/2005
Ukončenie realizácie aktivít projektu 11/2006
Celkový rozpočet projektu 44.095.072,86 SKK

   

Hlavná aktivita

Výber dodávateľa stavby v súlade so zákonom č.523/2003 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene zákona č.575/2001 Z.z. o organizácii činnosti vlády a organizácií ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov
Realizácia stavby vybraným dodávateľom v súlade so schválenou projektovou dokumentáciou, vybudovanie pozorovacieho vrtu pre podzemné vody a inštalácia kovovej závory
Propagácia projektu a informovanie odbornej a laickej verejnosti pred, počas a po ukončení rekultivácie

    

Cieľ projektu

uzatvorenie a rekultivácia skládky TKO Šaľa – Hetméň 
Špecifický cieľ projektu 1 zosúladiť existujúci stav s platnými právnymi predpismi v oblasti odpadového hospodárstva, skompletizovať monitorovací systém a zabrániť vstupu vozidiel k telesu skládky
Špecifický cieľ projektu 2 znížiť negatívny vplyv skládky na kvalitu jednotlivých zložiek životného prostredia
Špecifický cieľ projektu 3 vytvoriť podmienky pre ďalší trvalo udržateľný rozvoj predmetného územia i mesta Šaľa
Špecifický cieľ projektu 4 realizáciou projektu pozitívne ovplyvniť kvalitu života obyvateľov regiónu


Ukončením rekultivácie sa teleso skládky začlenilo do okolitej poľnohospodársky intenzívne využívanej krajiny a nebude tak naďalej prekážkou v ďalšom trvalo-udržateľnom rozvoji predmetného územia, ležiaceho v katastri mesta Šaľa JV asi 4,5 km v miestnej časti Hetméň.

dodávatelia:
projekčná realizácia: Speko Šaľa s.r.o.
práce – stavebné práce – uzavretie a rekultivácia skládky: Novosedlík spol. s r. o.  Nitra
stavebný dozor: Koodis Art Inžiniering Nitra

Prílohy