Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 28.10.2019 - 07:56  //  aktualizácia: 28.10.2019 - 07:56  //  zobrazené: 389

Rekonštrukcia zariadenia na využitie energie geotermálnej vody – Plynoinštalácia – Prepojenie CK31 - Separačná stanica

Mesto Šaľa, ako dotknutá obec podľa § 29 ods. 16 zákona NR SR č. 24/2006  Z.z.                              o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých  zákonov (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov na ŽP“)

 

informuje verejnosť

 

o doručení rozhodnutia Okresného úradu Nitra, odboru opravných prostriedkov, referátu starostlivosti o životné prostredie, Štefánikova trieda 69, Nitra                                                                      č. OU-NR-OOP3-2019/044355-002 zo dňa 24. 10. 2019, ktorým zamieta odvolanie Združenia domových samospráv, Rovniakova 14, P.O.BOX 218, 850 00 Bratislava

 

a potvrdzuje

 

rozhodnutie Okresného úradu Šaľa, odboru starostlivosti o životné prostredie č. OU-SA-OSZP-2019/005963-19-Ne zo dňa 23. 08. 2019 vydané pre zmenu navrhovanej činnosti, ktorou je

 

„Rekonštrukcia zariadenia na využitie energie geotermálnej vody – Plynoinštalácia – Prepojenie CK31 - Separačná stanica”.

 

navrhovateľa  MeT Šaľa, spol. s r.o., Kvetná 4, 927 01 Šaľa, IČO: 34 115 161.

 

Všetky dokumenty sú verejnosti prístupné na webovom sídle MŽP SR:

http://enviroportal.sk/sk/eia/detail/rekonstrukcia-zariadenia-na-vyuzitie-energie-geotermálnej-vody-plynoin.

 

 

 

 

 

                                                                                                                 Mgr. Jozef Belický

                                                                                                                            primátor