Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 04.07.2019 - 13:08  //  aktualizácia: 04.07.2019 - 13:08  //  zobrazené: 399

Rekonštrukcia plynovodov Šaľa Veča, UO02615, 2020

Spoločnosť SPP – distribúcia, a.s., so sídlom Ul. Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35 910 739, ktorú v konaní zastupuje Ing. Miroslav Hronec, trvale bytom Ul. Železničná 48/1775, 984 01 Lučenec
(ďalej len „stavebník“), dňa 20.03.2019 podal žiadosť o vydanie stavebného povolenia na líniovú stavbu:
„Rekonštrukcia plynovodov Šaľa Veča, UO02615, 2020“
(ďalej len "stavba") na uliciach Jilemnického, Nivy, Nitrianska, Gen. Ľ. Svobodu, na pozemkoch v katastrálnom území Šaľa.
 
Mesto Šaľa, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona                č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), prerokoval žiadosť stavebníka v stavebnom konaní s dotknutými orgánmi a so známymi účastníkmi konania postupom podľa § 60 a § 61 stavebného zákona v nadväznosti na § 32, § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) a po posúdení a preskúmaní žiadosti o stavebné povolenie podľa § 62 a § 63 stavebného zákona a rozhodol takto:
 
Stavba
„Rekonštrukcia plynovodov Šaľa Veča, UO02615, 2020“
 
v rozsahu stavby:
fyzicky opotrebované a nevyhovujúce uličné a pripojovacie plynovody sa vymenia za nové s použitím nekovového potrubného materiálu PE 100-RC v tlakovej úrovni 100 kPa,
existujúce prípojky, ktoré boli vybudované z materiálu PE 100 SDR 11 budú prepojené na rekonštruovaný uličný plynovod,
výstavba rekonštruovaných plynovodov na ul. Nivy, Nitrianska, Gen. Ľ. Svobodu bude realizovaná výkopovou metódou,
navrhovaný plynovod bude uložený vedľa existujúceho STL oc. plynovodu v súbehu s existujúcimi plynovodmi,
výstavba na ulici Jilemnického bude realizovaná technológiou „vťahovaním“
realizácia navrhovaných plynovodov a prepojovacie práce na existujúce STL rozvody budú prebiehať mimo vykurovacieho obdobia.
 
líniovú stavbu na uliciach Jilemnického, Nivy, Nitrianska, Gen. Ľ. Svobodu, na pozemkoch v katastrálnom území Šaľa, ku ktorým má stavebník vzťah alebo iné právo, v zmysle § 139 ods. 1 stavebného zákona a v súlade so zákonom č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, sa podľa § 66 stavebného zákona a § 10 vyhlášky 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.
 
povoľuje.
 
Projektovú dokumentáciu vypracoval autorizovaný stavebný inžinier Ing. Stanislav Kulich ev. č. 2242*A*2-3, SPP – distribúcia. a.s., Útvar investícií stred, Projekcia stred, pracovisko Komárno.
 
Na uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:
1.   Stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia, prípadné zmeny nesmú byť uskutočnené bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.
2.   Podľa § 75 stavebného zákona stavebník zabezpečí vytýčenie stavby fyzickou alebo právnickou osobou na to oprávnenou. Doklad o vytýčení stavby predloží stavebník stavebnému úradu ku kolaudácii.
 
3.   Pri uskutočňovaní stavby je potrebné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.
 
4.   Pri stavbe budú dodržané ustanovenia § 43d až § 43i stavebného zákona a vyhlášky č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a príslušné technické normy.
 
5.   Stavba bude dokončená najneskôr do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.
 
6.   Stavba bude uskutočňovaná dodávateľsky: Stavebník je povinný oznámiť dodávateľa stavebnému úradu do 15 dní po uskutočnení výberového konania.
 
7.   Montážne práce musia uskutočňovať odborní pracovníci. 
 
8. Podmienky dotknutých orgánov  a iné podmienky:
 
Pred uskutočnením zemných prác je stavebník povinný vytýčiť vedenia podzemných  
inžinierskych sietí v mieste stavby a jej prípojok ich správcami, ktorí určia podmienky     
pre uskutočnenie stavby.
 
Krajský pamiatkový úrad v Nitre
Podľa § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona v prípade archeologického nálezu oznámi nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác, najneskôr na druhý pracovný deň nález Krajskému pamiatkovému úradu v Nitre a nález ponechá bezo zmeny až do obhliadky KPÚ v Nitre.
Dodržať podmienky záväzného stanoviska č. KPUNR-2018/19986-2/82036/GRO zo dňa 12.10.2018.
 
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre
K uvedenej projektovej dokumentácii nemáme pripomienky.
Stanovisko č. ORHZ – NR2-2019/000064-002 zo dňa 17.01.2019.
 
MO SR, Agentúra správy majetku
S uvedenou realizáciou súhlasíme.
Vyjadrenie č. ASM-40-68/2019 zo dňa 14.01.2018.
 
Slovenská správa ciest
Stavebnými prácami nesmie byť narušená stabilita telesa cesty I/75. Žiadame dodržať podmienky STN 73 3050 – zemné práce.
Križovanie cesty I/75 sa uskutoční riadeným mikrotunelovaním kolmo na os komunikácie v dl. 22,0m. do pretláčaného otvoru sa nasunie PE chránička, do ktorej sa uloží navrhovaný plynovod. Chránička bude uložená v hĺbke 2,0m pod niveletou komunikácie.
Štartovacia jama je navrhnutá v zeleni, vo vzdialenosti 3,1 m za obrubníkom, montážna jama je navrhnutá v zeleni  za chodníkom, vo vzdialenosti 2,7 m za obrubníkom. Chránička je navrhnutá v celom profile pretláčania a bude uložená v hĺbke cca 2,0m pod niveletou komunikácie a presahuje do pretláčacích jám min. 0,5m.
Zásyp pretláčacích jám bude realizovaný postupným zhutňovaním s konečnou úpravou včítane zatrávnenia.
Termín realizácie prác žiadame nahlásiť poverenému pracovníkovi SSC IVSC – Demo Ján tel.: 0910 943 054 min. 3 dni pred zahájením, ktorý zápisnične odovzdá  a preberie stavenisko. Zhotoviteľ stavby je povinný riadiť sa pokynmi uvedeného pracovníka.
Pred začatím prác a vydaním povolenia žiadame určiť MK križovania s cestou I/75 v staničení cesty za prítomnosti uvedeného pracovníka SSC-IVSC Bratislava.
Záruku na práce v telese cesty I/75 bude mať investor po dobu 60 mesiacov od zápisničného prevzatia ukončených prác našim pracovníkom.
Cesta počas prác nesmie byť znečisťovaná, prípadné znečistenie bezodkladne odstrániť. Premávka na ceste byť ohrozovaná ani obmedzovaná.
Stavebník je povinný požiadať OÚ Nitra, odbor CD a PK o súhlas so zvláštnym užívaním ciest.
Dodržať podmienky stanoviska č. SSC/201/2019/6170/2287 zo dňa 23.01.2019.
 
Okresný úrad Šaľa, Odbor starostlivosti o životné prostredie 
Pôvodca odpadu zodpovedá za nakladanie s odpadmi a plní povinnosti podľa §14 zákona o odpadoch – povinnosti držiteľa odpadu (v zmysle §77 ods. 2 zákona o odpadoch je pôvodcom odpadov vznikajúcich pri stavebných prácach zodpovedná právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, pre ktorú sa tieto práce v konečnom štádiu vykonávajú.
Orgány štátnej správy odpadového hospodárstva sa v zmysle §99 ods. 1 písm. b) bod 5 zákona o odpadoch vyjadrujú k dokumentácii v kolaudačnom konaní.
Dodržať podmienky vyjadrenia č. OU-SA-OSZP-2019/001769-2-Or. zo dňa 10.01.2019.
Dodržať všetky podmienky vyjadrenia č. OU-SA-OSZP-2019/001899-2 zo dňa 15.01.2019.
Vyjadrenie č. OU-SA-OSZP-2019/001764-2-Veg zo dňa 10.01.2019.
 
Okresný úrad Nitra, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií
Stavebnými prácami nesmie byť narušená stabilita telesa cesty I/75.
Cieľové a štartovacie jamy budú umiestnené mimo teleso cesty I/75.
Križovanie cesty I/75 plynovým potrubím bude realizované pretláčaním kolmo na os cesty I/75 pričom hĺbka uloženia chráničky plynového potrubia a pod niveletou cesty musí byť min. 2,0 m.
Dĺžka chráničky musí byť navrhnutá tak, aby jej konce presahovali min. 0,25 m do montážnych jám.
Nakoľko realizáciou stavby (križovaním) dôjde k zásahu do cestného pozemku je potrebné počas realizácie postupovať podľa podmienok stanovených správcom cesty.
Počas realizácie stavby a pri realizácii spätných úpravách budú dodržané všetky podmienky stanovené správcom cesty I/75 – SSC IVSC Bratislava vo vyjadrení č. SSC/201/2019/6170/2287 zo dňa 23.01.2019.
Trasa plynového potrubia vedená v súbehu s cestou I/75 nebude zasahovať do cestného telesa cesty I/75 iné riešenie je potrebné konzultovať so správcom cesty – SSC IVSC Bratislava.
Dodržať všetky vyjadrenia č. OU-NR-OCDPK-2019/020385 zo dňa 19.03.2019.
 
OR PZ v Šali, Okresný dopravný inšpektorát
Investor v dodatočnom predstihu pred realizáciou predmetnej stavby požiada príslušné cestné správne orgány o povolenie na čiastočnú uzávierku, zvláštne užívanie pozemnej komunikácie ako aj o určenie a umiestnenie prenosného dopravného značenia.
Dodržať podmienky stanovisko pod č. ORPZ-SA-OPDP52-18-012/2019 zo dňa 08.02.2019.
 
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., OZ Galanta
.     V záujmovom území potvrdzujeme existenciu inžinierskych sietí v našej správe.
.     Podmienkou pre začatie prác je vytýčenie verejného vodovodu a verejnej kanalizácie na 
      základe záväznej objednávky tel.: č.t. 031 773 7506, Ing. Michal Nagy.
· Pásmo ochrany verejných vodovodov a verejných kanalizácií je vymedzené vodorovnou vzdialenosťou od vonkajšieho pôdorysného okraja vodovodného potrubia alebo kanalizačného potrubia na obidve strany, 1,5 m pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii do priemeru 500 mm vrátane, 2,5 m pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii nad priemer 500 mm.
· V pásme ochrany je povolený len ručný výkop.
.     Dodržať ostatné podmienky vyjadrenia č. 3589/2019 zo dňa 16.01.2019.
 
Západoslovenská distribučná a.s. Bratislava
· V danej lokalite sa nachádzajú podzemné zariadenia v správe Západoslovenská distribučná, a.s.
· Pred začatím prác žiadame objednať vytýčenie podzemných vedení v správe Západoslovenská distribučná, a.s.
· Križovatky a súbehy vedení žiadame riešiť v súlade s STN 73 6005 a STN 33 3300.
· Pred zakrytím výkopov žiadame prizvať zodpovedného pracovníka ZSD, a.s. na obhliadku, a spísať zápis ktorý žiadame predložiť pri kolaudačnom konaní spolu s plánom skutočného vyhotovenia.
· Vyjadrenie č. CD 1691/2019 zo dňa 18.01.2019.
 
Slovak Telekom, a.s. Bratislava 
V danom území dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií spoločností Slovak Telekom , a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o.
Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona c. 351/2011 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §65 zákona c. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
V zmysle § 66 ods. 7 zákona c. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
Dodržať všetky podmienky vyjadrenia č. 6611901571 zo dňa 23.01.2019. 
 
SALAMON INTERNET, s.r.o. Šaľa
Dôjde do styku s STI spoločnosti SALAMON INTERNET, s.r.o.
Dodržať všetky podmienky vyjadrenia č. Sb2194042 zo dňa 30.07.2019.
 
MICHLOVSKY, spol. s.r.o.
· Dôjde ku stretu PTZ prevádzkovateľa Orange Slovensko a.s.
· Dodržať všetky podmienky vyjadrenia č. BA-0069/2019 zo dňa 15.01.2019.
 
CableNet s.r.o.
· V predmetnom území sa nachádzajú podzemné optické vedenia káblového distribučného systému SBD Šaľa. Z toho dôvodu žiadame, aby ste v predmetnom území dodržali súbehy sietí v súlade s STN 73 6005.
· Pred začatím akýchkoľvek výkopových prác je potrebné siete vytýčiť. Vytyčovanie treba dohodnúť vopred na tel. č. 0903 725 345.
· V ochrannom pásme našich káblov povoľujeme výhradne ručný výkop. Pri odkrytí našich káblov Vás žiadame o ich zabezpečenie proti poškodeniu. Následne je potrebné uviesť tieto káble do pôvodného stavu, teda uložiť ich do pieskového lôžka, zakryť zákrytovou tehlou a výstražnou fóliou oranžovej farby. Rovnako je potrebné, aby ste nás vopred kontaktovali aj pred opätovným zásypom našich káblom.
 
UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o.
· Dôjde do styku s elektronickou komunikačnou sieťou UPC Broadband Slovakia s.r.o.
· Pred zahájením výkopových prác prizvať technika spoločnosti na vytýčenie.
· Pri výkopových prácach dodržať vzdialenosti pri súbehu a križovaní podľa STN.
· V prípade preložky našich sietí je potrebné vyhotoviť projekt prekládky odobrený tech. oddelením v Žiline.
· Dodržať všetky podmienky vyjadrenia zo dňa 22.02.2019.
 
HEIZER OPTIK, s.r.o.
· V záujmovom území neprichádza k styku s kábelovými vedeniami.
 
Wisper s.r.o.
· Na dotknutom území sa nachádzajú rozvody optickej kabeláže spol. Wisper s.r.o.
· Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy rozvodov optickej kabeláže priamo na povrch terénu.
· Preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou rozvodov optickej kabeláže a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené.
· Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje) vo vzdialenosti 1,5m na každú stranu od vyznačenia polohy vedení, aby boli odokryté vedenia riadne zabezpečené proti akémukoľvej ohrozeniu a poškodeniu.
· Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním).
· Dodržať všetky podmienky stanoviska zo dňa 03.07.2019
 
Technická inšpekcia, a.s.
· Konštrukčná dokumentácia je v súlade s bezpečnotechnickými požiadavkami.
· Zariadenie vyhotovené v súlade s touto dokumentáciou môže byť uvedené do prevádzky až po vykonaní skúšok podľa vyhlášky č. 508/2009 Z.z.
· Odborné stanovisko č. 00161/4/2019 zo dňa 15.01.2019.
 
Mesto Šaľa, oddelenie správy majetku a zariadení mesta
Obnovou časti plynárenských zariadení nedôjde k zmene pôvodnej plynofikácie z hľadiska jej účelu jej užívania a nedôjde k zmene pôvodnej plynofikácie z hľadiska jej účelu jej užívania a nedôjde k zväčšeniu už existujúcich obmedzení vlastníkov pozemkov.
Mesto šaľa je správcom miestnych komunikácií a chodníkov, vereného osvetlenia a zelene. Pri zásahu do spevnených plôch požadujeme dodržať nasledovné zásady:
plynovody, ktoré križujú miestnu komunikáciu realizovať bezvýkopovou metódou všade tam, kde je to technicky možné
prípojky, ktoré križujú miestnu komunikáciu realizovať bezvýkopovou metódou
informovať vlastníkov rodinných domov (ďalej RD) na Jilemnického ulici a Nivy plochami pred ich RD (vjazdy a vstupy) – tam, kde je to technicky možné realizovať práce pretláčaním
v dôsledku nutnosti zásahu do verejného priestranstva je stavebník povinný včas požiadať Mestský úrad v Šali – referát dopravy a technických činností povolenie zvláštneho užívania verejného priestranstva – vydanie rozkopávkového povolenia
križovanie trasy plynovodu so št. cestou I/75 riešiť s príslušným správcom a správnym cestným orgánom
v prípade zásahu do telesa komunikácie alebo chodníka musí byť pri spätnej úprave povrchov vrchná asfaltovo-betónová vrstva komunikácií vyhotovená v šírke jedného jazdného pruhu, pri chodníku v celej ich šírke. V úsekoch, kde pôvodný povrch chodníka je vybudovaný zo zámkovej dlažby, bude pred začatím výkopových prác dlažba rozobratá v celej šírke chodníka a po vykonaní prác uvedená do pôvodného stavu.
Dodržať ďalšie podmienky stanoviska č. 15949/2018/OSMaZM/01126 zo dňa 11.10.2018.
 
Mesto Šaľa, referát dopravy a technických činností 
· V dôsledku nutnosti zásahu do verejného priestranstva je stavebník povinný včas požiadať Mesto Šaľa - referát dopravy a technických činností o povolenie zvláštneho užívania verejného priestranstva - vydanie rozprávkového povolenia (podl’a rozsahu prác požiadať tiež o povolenie čiastočnej, resp. úplnej uzávierky miestnej komunikácie a určenie umiestnenia a použitia dočasného dopr. značenia, k čomu je nutné predložiť aj nákres dočasného dopravného značenia).
· Zároveň je stavebník povinný uhradiť daň za užívanie verejného priestranstva podľa VZN č. 8/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Šaľa.
· Časť miestnej komunikácie na ul. Jilemnického bola v roku 2017 kompletne zrekonštruovaná. Z uvedeného dôvodu žiadame, aby stavebník prispôsobil rekonštrukčné práce tak, aby nedošlo k zásahu do miestnej komunikácie v rekonštruovanej časti.
· V prípade zásahu do telesa komunikácie alebo chodníka musí byť pri spätnej úprave povrchov, horná asfaltovo-betónová vrstva komunikácie vyhotovená v šírke jedného jazdného pruhu, pri chodníkoch v celej ich šírke. V úsekoch, kde pôvodný povrch chodníka je vybudovaný zo zámkovej dlažby, pred zahájením výkopových prác bude dlažba rozobratá v celej šírke chodníka a po vykonaní prác uvedená do pôvodného stavu.
· Dodržať všetky podmienky vyjadrenia č. 3012/2019/OSaKČ/1493 zo dňa 18.02.2019.
 
9. Stavebník je povinný oznámiť stavebnému úradu termín začatia stavby.
 
10. Stavebník je povinný stavbu viditeľne označiť štítkom “Stavba povolená“.
 
11. Na uskutočnenie stavby  možno použiť iba stavebný výrobok, ktorý je podľa osobitných predpisov vhodný na použitie v stavbe na zamýšľaný účel. Doklady o vhodnosti použitých výrobkov sú súčasťou dokumentácie uloženej na stavenisku. Tieto doklady je potrebné predložiť ku kolaudácii  stavby. 
 
12. Stavebník je povinný zabezpečiť, aby výstavbou čo najmenej rušil užívanie susedných pozemkov a stavieb a aby vykonanými prácami nevznikli škody, ktorým možno zabrániť. Prípadné vzniknuté škody je stavebník povinný odstrániť na vlastné náklady.
13. Stavebník je povinný od prvého dňa prípravných prác až po ukončenie stavebných prác viesť stavebný denník, ktorý je súčasťou dokumentácie uloženej na stavenisku.
 
14. Dokončenú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na samostatné užívanie alebo tú časť stavby, na ktorej sa vykonala zmena alebo udržiavacie práce, pokiaľ tieto stavby vyžadovali stavebné povolenie, možno užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia (§ 76 ods. 1 stavebného zákona).
 
15. Stavebník všetky podmienky, za ktorých je stavba povolená je povinný plniť a po doručení tohto povolenia ich berie na vedomie s tým, že sa ich plniť zaväzuje.
 
Účastníci konania:
SPP-distribúcia, a.s., Ing. Stanislav Kulich, Vlastníci pozemkov register "C" parc. č. 3800, 3776, 3754/1, 3755/1 a 2910/19  a vlastníci pozemkov register "E" parc. č. 626/20, 626/104, 1-5, 1- 315 a 233/33 v kat. území Šaľa a stavieb na nich a vlastníkom susedných pozemkov
Mesto Šaľa, Námestie Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa
Roľnícke družstvo Šaľa, Hviezdoslavova 2, 927 14 Šaľa
Slovenský pozemkový fond, Búdkova cesta 36, 817 15 Bratislava 11
Mgr. Emília Szegényová, Spartakovská 6458/2, 917 01 Trnava
Mikuláš Mikus, 927 05 Dlhá nad Váhom č. 374
Dana Pápayová, Pod Kalváriou 1880/5, 951 31 Močenok
 
V priebehu stavebného konania námietky účastníkov konania neboli vznesené. Pripomienky dotknutých orgánov sú zohľadnené v podmienkach stavebného povolenia.
 
Stavebné povolenie stratí platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti nebude stavba začatá.
Stavba nesmie byť začatá, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť (§ 52 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov).
 
Podľa § 70 stavebného zákona je stavebné povolenie záväzné aj pre právnych nástupcov konania.
 
O d ô v o d n e n i e
 
Dňa 20.03.2019 podal stavebník žiadosť o vydanie stavebného povolenia na líniovú stavbu Rekonštrukcia plynovodov Šaľa Veča, UO02615, 2020, na pozemkoch v katastrálnom území Šaľa.
Stavebný úrad dňa 26.04.2019 oznámil začatie stavebného konania všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom a predvolal ich na ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 24.05.2019. Pri líniovej stavbe oznámil tunajší úrad začatie konania verejnou vyhláškou v zmysle § 61 ods. 4 stavebného zákona.
Na ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním bola daná možnosť účastníkom konania nahliadnuť do dokumentácie povoľovanej stavby. 
Predložená žiadosť bola preskúmaná z hľadísk uvedených v § 62 a 63 stavebného zákona, a bolo zistené, že uskutočňovaním stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené, či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. 
Dokumentácia  stavby spĺňa  všeobecné technické požiadavky určené vyhláškou č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.
Stavebník ku žiadosti predložil nasledovné doklady: projektovú dokumentáciu, stanoviská dotknutých orgánov a vyjadrenia správcov podzemných inžinierskych sietí a doklad o uhradení správneho poplatku.
Námietky účastníkov konania neboli vznesené.
Stanoviská dotknutých orgánov boli zahrnuté do podmienok rozhodnutia.
 
Poplatok:
Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov Položky 60 písm. g)  vo výške 400.00 € bol zaplatený dňa 20.03.2019.
 
P o u č e n i e 
 
Podľa § 53 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia. 
Odvolanie sa podáva na Mesto Šaľa – Mestský úrad, Námestie Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa.
Odvolacím orgánom je Okresný úrad Nitra, odbor výstavby a bytovej politiky.
Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku (zákon č. 162/2015 Z.z.).
 
Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 69 ods. 2 stavebného zákona a 
§ 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.
 
 
 
 
Rozhodnutie zverejnené na internetovej stránke mesta www.sala.sk dňa .............................
 
Príloha:
- situácia 
 
Príloha pre stavebníka:
· overená projektová dokumentácia
 
Doručí sa:
účastníci konania – (verejnou vyhláškou)
1. Ing. Miroslav Hronec, Železničná 48/1775, 984 01 Lučenec
(splnomocnený zástupca stavebníka)
2. Ing. Stanislav Kulich, SPP – distribúcia a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26
3. Vlastníci pozemkov register "C" parc. č. 3800, 3776, 3754/1, 3755/1 a 2910/19  a vlastníci pozemkov register "E" parc. č. 626/20, 626/104, 1-5, 1- 315 a 233/33 v kat. území Šaľa a stavieb na nich a vlastníkom susedných pozemkov
Mesto Šaľa, Námestie Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa
Roľnícke družstvo Šaľa, Hviezdoslavova 2, 927 14 Šaľa
Slovenský pozemkový fond, Búdkova cesta 36, 817 15 Bratislava 11
Mgr. Emília Szegényová, Spartakovská 6458/2, 917 01 Trnava
Mikuláš Mikus, 927 05 Dlhá nad Váhom č. 374
Dana Pápayová, Pod Kalváriou 1880/5, 951 31 Močenok
 
            Mesto Šaľa, úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní
            Mesto Šaľa – www.sala.sk – zverejnenie po dobu 15 dní
dotknutým orgánom jednotlivo
4. OR Hasičského a záchranného zboru v Nitre, Dolnočermánska 64, 949 11  Nitra
5. Technická inšpekcia, a.s., Nitra, Mostná 66, 949 01 Nitra
6. Okresný úrad Šaľa, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Hlavná 2/1, 927 01  Šaľa
7. Slovenská správa ciest, IVaSC Bratislava, Miletičova 19, 820 05  Bratislava
8. Okresný úrad Šaľa, odbor CD a PK, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra
9. OR PZ v Šali, Okresný dopravný inšpektorát, Staničná 23, 927 01 Šaľa
10. Západoslovenská distribučná , a.s., Čulenova 6, 816 47  Bratislava
11. Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., OZ Galanta, Pázmánya 4, 927 01 Šaľa
12. Michlovský spol. s.r.o., Letná 796/9, 921 01 Piešťany
13. Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
14. HEIZER OPTIK, s.r.o., Dolnobárska cesta, Areál PD, 930 13 Trhová Hradská 
15. UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o., Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava
16. Salamon Internet s.r.o., Partizánska 18, 927 01 Šaľa
17. CableNet, s.r.o., Slnečná č. 535/19, 924 01 Galanta
18. Wisper s.r.o., Jánošíkova 10, 940 78 Nové Zámky
19. MsÚ Šaľa, oddelenie stratégie a komunálnych činností
20. MsÚ Šaľa, referát dopravy a technických činností
21. MsÚ Šaľa, oddelenie správy majetku a zariadení mesta 
 
 na vedomie
Ing. Miroslav Hronec, Železničná 48/1775, 984 01 Lučenec
(splnomocnený zástupca stavebníka)
      k spisu 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                Mgr. Eva Lukačovičová
                                                                                               vedúca stavebného úradu
                                                                                    na základe Poverenia zo dňa 30.11.2016

Prílohy

Situácia

(pdf - 819.13 kB)