Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 10.04.2019 - 08:56  //  aktualizácia: 10.04.2019 - 08:56  //  zobrazené: 505

Rekonštrukcia plynovodov Šaľa, Jesenského, 2018, UO 02687

Mesto Šaľa, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon"), v kolaudačnom konaní preskúmal podľa § 81 stavebného zákona návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia, ktorý dňa 26.09.2018 podal stavebník

 

SPP – distribúcia, a.s. so sídlom ul. Mlynské nivy č. 44/b, 825 11 Bratislava, IČO: 35 910 739 (ďalej len „navrhovateľ“)

a na základe tohto preskúmania podľa § 82 stavebného zákona, v nadväznosti na § 32, § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) a § 20 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

p o v o ľ u j e   u ž í v a n i e  l í n i o v e j   s t a v b y

Rekonštrukcia plynovodov Šaľa, Jesenského, 2018, UO 02687

(ďalej len “stavba“) na uliciach Jesenského, Jarmočná, Krátka, Markovičová a Železničná, na pozemkoch v zastavanom území mesta Šaľa, v katastrálnom území Šaľa, na účely zabezpečenia a zlepšenia bezpečnej dodávky plynu pre odberateľov v požadovanom množstve a kvalite.

Na stavbu bolo vydané stavebné povolenie Mestom Šaľa pod č. 30385/2017/SU/3071 zo dňa 21.09.2017, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 23.10.2017.

Stavba obsahuje:

 • fyzicky opotrebované a nevyhovujúce uličné a pripojovacie plynovody sa vymenili za nové, existujúce prípojky boli prepojené na rekonštruované uličné plynovody,
 • obnova stredotlakových distribučných plynovodov na uliciach Jesenského, Jarmočná, Krátka, Markovičová a Železničná, medzi uzlovými bodmi 1-2-3-4, 2-2A, 3-5, 5-5A, 6-7-8, 8-9-10,
 • obnova pripojovacích plynovodov - prípojok, stredotlakové prípojky k jestvujúcim odberateľom,
 • prepojenia na odberné plynové zariadenia OPZ,
 • pôvodné NTL uličné plynovody boli zrušené,
 • trasa plynovodov a prípojok bola vedená na verejnom území v zelenom páse, v telese komunikácií alebo v telese chodníka,
 • v dĺžkach podľa porealizačného zamerania stavby, ktoré sú uvedené v technickej správe k porealizačnému zameraniu plynovodov.

 

Na užívanie stavby sa určujú tieto podmienky (podľa § 82 ods. 2 stavebného zákona):

 1. Stavba bude užívaná na účely vymedzené týmto rozhodnutím.
 2. Plynové zariadenia budú pravidelne kontrolované a udržiavané v zmysle platných technických predpisov, ako aj príslušných STN tak, aby bola zabezpečená ich bezpečná činnosť a prevádzka.
 3. Počas užívania stavby budú dodržané ustanovenia zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene niektorých zákonov a s ním súvisiace platné právne predpisy.  
 4. Stavbu je potrebné udržiavať v riadnom stavebno-technickom stave tak, aby nevznikalo nebezpečenstvo požiarnych a hygienických nedostatkov, aby neohrozovala životné prostredie, aby nedochádzalo k jej znehodnoteniu a aby sa čo najviac predĺžila jej užívateľnosť. Užívateľ stavby zabezpečí jej riadnu údržbu a včasné opravy v súlade s ustanovením § 86 ods. 1 stavebného zákona.
 5. Vlastník stavby je povinný dokumentáciu stavby a príslušné rozhodnutia uchovávať po celý čas jej užívania, pri prípadnej zmene vlastníctva ju odovzdá novému nadobúdateľovi.
 6. Stavba bude užívaná tak, že budú zabezpečené záujmy na starostlivosti o životné prostredie, hygienu, zdravie a bezpečnosť osôb, požiarnu bezpečnosť a pod.

 

Pri miestnom zisťovaní v kolaudačnom konaní boli na stavbe zistené nedostatky uvedené v Záväznom stanovisku Inšpektorátu práce Nitra pod č. 2019/1172/1770/K, INA-10-05-2.1/ZS-C22,C23-18 zo dňa 21.02.2019, ktoré boli stavebníkom v stanovenej lehote odstránené.

Stavba bola uskutočnená v zmysle dokumentácie overenej v stavebnom konaní a podľa predloženého porealizačného zamerania stavby – projektu skutočného vyhotovenia stavby, vyhotoveného Ing. Jurajom Karolčíkom, autorizovaným geodetom a kartografom zo dňa 25.11.2018.

Účastníci konania:

 SPP-distribúcia, a.s., Bratislava,

 Vlastníci pozemkov register „C“ parc. č. 595/1, 595/2, 663/1, 669/1, 670, 1003, 1029/1, 1032/4, 1098/1, 1098/2, 1098/4, 1142/1 a vlastníci pozemkov register „E“ parc. č. 1221, 1245/2, 1323/1, 1328 v kat. území Šaľa

 • Mesto Šaľa,
 • František Šmida, Eva Chrappová

V priebehu kolaudačného konania námietky neboli vznesené.

 

Odôvodnenie:

Dňa 26.09.2018 podal navrhovateľ návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na horeuvedenú stavbu; uvedeným dňom bolo začaté kolaudačné konanie.

Na stavbu bolo vydané stavebné povolenie Mestom Šaľa pod č. 30385/2017/SU/3071 zo dňa 21.09.2017, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 23.10.2017.

Stavebný úrad oznámil začatie kolaudačného konania známym účastníkom konania a dotknutým orgánom a organizáciám. Na prerokovanie návrhu súčasne nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na 12.12.2019.

Na základe žiadosti navrhovateľa o zmenu termínu kolaudačného konania zo dňa 07.12.2018 stavebný úrad opätovne nariadil na prerokovanie návrhu ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na 21.02.2019, o jeho výsledkoch bol spísaný záznam.

Stavebný úrad v uskutočnenom kolaudačnom konaní preskúmal predložený návrh, prerokoval ho s účastníkmi konania a s dotknutými orgánmi a organizáciami a zistil, že stavba je uskutočnená v súlade s § 81 ods. 1 stavebného zákona, jej užívaním nie sú ohrozené záujmy chránené stavebným zákonom, predpismi vydanými na jeho realizáciu a osobitnými predpismi.

Stanoviská oznámili:

 • RÚVZ v Nitre, záväzné stanovisko pod č. HZP/A/2018/03050 zo dňa 13.11.2018,
 • Inšpektorát práce v Nitre, záväzné stanovisko pod č. 2019/1172/1770/K, INA-10-05-2.1/ZS-C22,C23-18 zo dňa 21.02.2019.
 • Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o ŽP, z hľadiska odpadového hospodárstva pod č. OU-SA-OSZP-2018/007045-2 zo dňa 03.10.2018.

Stavebný úrad zaistil vzájomný súlad predložených stanovísk dotknutých orgánov a organizácií požadovaných osobitnými predpismi a tieto stanoviská a požiadavky zahrnul do podmienok rozhodnutia. Nedostatky uvedené v Záväznom stanovisku Inšpektorátu práce Nitra boli v stanovenej lehote odstránené.

V konaní bolo zistené, že stavba bola uskutočnená podľa dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby – podľa porealizačného zamerania stavby. Podmienky určené v stavebnom povolení boli dodržané. Stavba vyhovuje technickým požiadavkám, ktoré sú  určené vyhláškou č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. Skutočné vyhotovenie stavby a jej užívanie nebude ohrozovať verejné záujmy.

K návrhu boli predložené doklady: kópia stavebného povolenia, porealizačné zameranie stavby, projektová dokumentácia overená v stavebnom konaní, zápis o odovzdaní a prevzatí stavby, doklady o výsledkoch predpísaných skúšok a meraní, stavebný denník, doklady o preukázaní zhody stavebných výrobkov, vyjadrenia, stanoviská dotknutých orgánov, oznámenie o odstránení nedostatkov uvedených v stanovisku Inšpektorátu práce Nitra a doklad o zaplatení správneho poplatku.

Námietky účastníkov neboli v konaní uplatnené. Užívaním stavby nebude ohrozený život a zdravie osôb, ani životné prostredie, stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu užívania stavby, z toho dôvodu rozhodol tak, ako je to uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.

 

Poučenie o odvolaní:

Podľa § 53 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie (riadny opravný prostriedok), a to v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.

Odvolanie sa podáva na Mesto Šaľa – Mestský úrad, Námestie Sv. Trojice č. 7, 927 15 Šaľa.

Odvolacím orgánom je Okresný úrad Nitra, odbor výstavby a bytovej politiky.

Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku (zákon č. 162/2015 Z.z.).

Poplatok:

Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, podľa Položky 62a písm. g) vo výške 250.00 € bol zaplatený dňa 25.09.2018.

 

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta Šaľa. Za deň doručenia sa považuje posledný (15.) deň tejto lehoty vyvesenia a zverejnenia rozhodnutia.

Rozhodnutie zverejní tunajší stavebný úrad aj na internetovej stránke mesta – www.sala.sk

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie rozhodnutia:

 

 

 

 

Doručí sa:

účastníkom konania – verejnou vyhláškou

 1. SPP-distribúcia, a.s., Mlynské nivy č. 44/b, 825 11 Bratislava
 2. Vlastníci pozemkov register „C“ parc. č. 595/1, 595/2, 663/1, 669/1, 670, 1003, 1029/1, 1032/4, 1098/1, 1098/2, 1098/4, 1142/1 a vlastníci pozemkov register „E“ parc. č. 1221, 1245/2, 1323/1, 1328 v kat. území Šaľa
 • Mesto Šaľa, Námestie Sv. Trojice č. 7, 927 15 Šaľa
 • František Šmida, Palárikova č. 10, 927 01 Šaľa
 • Eva Chrappová, Fr. Kráľa č. 1863/6, 927 05 Šaľa

Mesto Šaľa, úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní

Mesto Šaľa – www.sala.sk – zverejnenie po dobu 15 dní

dotknutým orgánom jednotlivo

3.   OR HaZZ v Nitre, Dolnočermánska č. 64, 949 11 Nitra

 1. Inšpektorát práce Nitra, Jelenecká č. 49, 950 38 Nitra
 2. Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Nitre, Štefánikova tr. č. 58, 949 63 Nitra
 3. Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hlavná č. 2/1, 927 01 Šaľa
 4. MsÚ v Šali, oddelenie stratégie a komunálnych činností
 5. MsÚ v Šali, referát dopravy a technických činností
 6. MsÚ v Šali, oddelenie správy majetku a zariadení mesta

na vedomie

 1. SPP-distribúcia, a.s., Mlynské nivy č. 44/b, 825 11 Bratislava

ostatní

 1. PETROSTAV SK s.r.o., Štefanov nad Oravou č. 132, 027 44 Tvrdošín
 2. Ing. Attila Pákozdi, SPP-distribúcia a.s., Mlynské nivy č. 44/b, 825 11 Bratislava
 • k spisu

 

 

 

 

                        Mgr. Eva Lukačovičová

                       vedúca stavebného úradu

             na základe Poverenia zo dňa 30.11.2016