Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 27.11.2017 - 15:48  //  aktualizácia: 06.12.2017 - 15:49  //  zobrazené: 421

Rekonštrukcia a rozšírenie MK Horná, Šaľa

V E R E J N Á  V Y H L Á Š K A

ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE

 

Obec Močenok, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 a § 119 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) prerokoval návrh v územnom konaní s účastníkmi konania a dotknutými orgánmi postupom podľa § 35 a § 36 stavebného zákona a podľa § 37 a § 38 stavebného zákona posúdil návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby, ktorý dňa 06.07.2017 podalo

Mesto Šaľa, so sídlom Nám. Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa,
zastúpené Mgr. Jozefom Belickým, primátorom mesta

(ďalej len "navrhovateľ"), a na základe tohto posúdenia vydáva podľa § 39 a 39a stavebného zákona, v nadväznosti na § 32, § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) a § 4 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

r o z h o d n u t i e   o   u m i e s t n e n í   l í n i o v e j   s t a v b y

Rekonštrukcia a rozšírenie MK Horná, Šaľa

(ďalej len "stavba") na pozemkoch register "C" parc. č. 2668, 2667/2, 2677/2, 2774, 2760, 2752/1, 2775, 2761, 2752/9 kat. územie Šaľa (druh pozemkov zastavaná plocha a nádvorie), na účely rozšírenia miestnej komunikácie, vytvorenia nových parkovacích státí a rekonštrukcie chodníkov pre peších tak, ako je zakreslené v situačnom výkrese, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.

Popis stavby:
Na základe požiadavky obyvateľov mesta Šaľa a vzhľadom na havarijný stav existujúcej miestnej komunikácie Ul. Horná sa navrhovateľ rozhodol komplexne zrekonštruovať a rozšíriť predmetnú miestnu komunikáciu s vytvorením nových parkovacích stojísk a rekonštrukciou chodníkov pre peších.

Objektová skladba:
SO 01.1 Rekonštrukcia miestnej komunikácie
SO 01.2 Parkovacie stojiská
SO 01.3 Rekonštrukcia chodníkov pre peších
SO 01.4 Osvetlenie priechodov pre chodcov
SO 01.5 Sadové úpravy
SO 02 Odvodnenie komunikácie a parkovacích stojísk

SO 01.1 Rekonštrukcia miestnej komunikácie
Jestvujúca komunikácia bude rozšírená na šírku 5,50m v celej dĺžke navrhovaných stavebných úprav a bude sa naďalej využívať ako miestna komunikácia v obojsmernej prevádzke, pričom sa zvýši aj kapacita parkovacích stojísk.
Obojsmerná dvojpruhová komunikácia v kategórii MO 6,5/30 bude rozšírená na úkor priľahlej zelene na šírku jazdných pruhov 2 x 2,75 m, celková šírka cesty bude 5,50 m.
Výškové vedenie komunikácií je ovplyvnené výškovým osadením existujúcich vjazdov a dopravným napojením na existujúcu komunikáciu, vozovka bude asfaltobetónová z modifikovaných asfaltov v celkovej hrúbke 560 mm.
Celková dĺžka rekonštruovanej komunikácie je 363,20 m, súčasťou rekonštrukcie bude aj napojenie priľahlých ulíc, v miestach, napájania vozovky sa existujúca vozovka zapíli a následne sa preplátuje na šírke 3x0,50 m.

SO 01.2 Parkovacie stojiská
Parkovacie stojiská sú vedené súbežne s komunikáciou ako pozdĺžne a kolmé:
pred ZŠ J. Murgaša sú navrhnuté:
 pozdĺžne parkoviská v šírke 2,20 m dĺžky 6,00 m, v počte 3 pozdĺžnych státí,
 kolmé parkoviská v počte 42 parkovacích stojísk v šírke 2,50 m dĺžky 5,00 m, z toho sú 2 pre imobilných,
pred bytovým domom súp. č. 916 na Ul. Hornej:
 v počte 33 kolmých státí, z toho 2 budú pre imobilných.
Celkový počet stojísk je 78 z čoho 4 stojiská budú pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie,
 vozovka na parkovacích stojiskách je navrhnutá z betónovej dlažby celkovej hrúbky 500 mm.
Pri návrhu rozšírenia MK a polohy navrhovaných parkovísk bol braný ohľad aj na existujúcu zeleň. Projekt rešpektuje súčasnú infraštruktúru, s minimálnym zásahom do zelene a v miere, ktorá je nevyhnutná na zabezpečenie súladu výstavby s platnými legislatívami.

SO 01.3 Rekonštrukcia chodníkov pre peších
Chodníky pre peších budú ako je v súčasnosti súbežne s komunikáciou v šírke 1,50 m nakoľko sú od komunikácie oddelené zeleňou, budú z betónovej dlažby, v priestore vjazdov a priechodov pre peších budú obrubníky zapustené, aby sa vytvoril bezbariérový prechod,

SO 01.4 Osvetlenie priechodov pre chodcov
Dva stožiare budú preložené mimo navrhované teleso rekonštruovanej komunikácie, zapojenie preložených stožiarov verejného osvetlenia bude riešené z existujúcich rozvodov verejného osvetlenia.
Na osvetlenie priechodov pre chodcov sa použijú pozinkované osvetľovacie stožiare, nad priechodmi pre chodcov budú osadené výložníky a osadené LED svietidlá,

SO 01.5 Sadové úpravy
Navrhovanou výstavbou dôjde k výrubu existujúcej zelene a odstráneniu časti trávnatej plochy a nízkej kroviskovej vegetácii.
Po dokončení výstavby bude okolitý terén upravený a zatrávnený , doplnený porastmi vzrastlej zelene.


SO-02 Odvodnenie komunikácie a parkovacích stojísk
Úsek I.
 zrážkové vody budú zachytávané líniovými žľabmi a cez odtokové vpusty odvádzané kanalizačnými prípojkami do existujúcej kanalizácie,

Úsek II.
 zrážkové vody z povrchového odtoku budú zachytávané líniovými žľabmi, z ktorých budú odvádzané kanalizačnými prípojkami do navrhovanej stoky a následne vsakované v priľahlom zelenom páse,
 pred vsakovaním budú prečistené v odlučovači ropných látok
 vybudujú sa nové kanalizačné vetvy z plnostenného potrubia a kanalizačné šachty.

Umiestnenie stavby je v súlade so schválenou územno-plánovacou dokumentáciou ÚPNO Šaľa, v znení zmien a doplnkov č. 1 až ZaD č. 5 z októbra 2015 (časť 4.1 – Záväzné regulatívy pre koncepciu rozvoja mesta, 4.3.2 – Verejné dopravné vybavenie, bod 25).

Pre umiestnenie a projektovú prípravu stavby sa v súlade s ust. § 39 a 39a stavebného zákona a ust. § 4 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, stanovujú tieto podmienky:

1. Architektonické, urbanistické a technické:
. Stavba bude umiestnená na pozemkoch register "C" parc. č. 2668, 2667/2, 2677/2, 2774, 2760, 2752/1, 2775, 2761, 2752/9 kat. územie Šaľa, v súlade so situáciou umiestnenia vypracovanou Ing. arch. Jánom Špánikom autorizovaným architektom s evidenčným číslom 1083AA.

2. Požiadavky vyplývajúce z chránených území alebo ochranných pásiem:
Stavba bude uskutočňovaná s ohľadom na existenciu podzemných inžinierskych sietí v mieste stavby a budú dodržané ustanovenia STN 73 6005-Priestorová úprava vedení technického vybavenia. Pri súbehoch a križovaniach s ostatnými inžinierskymi sieťami budú dodržané a zabezpečené ochranné pásma vedení v zmysle STN.

3.  Požiadavky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov:

OR HaZZ v Nitre
 Súhlasí bez pripomienok.
 Stanovisko č. ORHZ-NR1-806/001/2017 zo dňa 12.06.2016.

Krajský pamiatkový úrad v Nitre
 V prípade zistenia archeologického nálezu, nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác podľa ustanovenia § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona oznámi nález najneskôr na druhý pracovný deň Krajskému pamiatkovému úradu Nitra a nález ponechá bez zmeny až do obhliadky Krajským pamiatkovým úradom v Nitre alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou, najmenej však tri pracovné dni odo dňa ohlásenia. Do vykonania obhliadky je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu. Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba metódami archeologického výskumu.
 Dodržať podmienky záväzného stanoviska KPUNR-2017/16258-2/53624/Gro zo dňa 12.07.2016.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva
 Umiestnenie stavby vyhovuje všeobecne záväzným právnym predpisom upravujúcim ochranu verejného zdravia.
 Záväzné stanovisko č. HZP/A/2017/01922 zo dňa 13.06.2017.

Okresný úrad Nitra, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií
 Okresný úrad Nitra, odbor dopravy a pozemných komunikácií, nemá námietky nakoľko rekonštrukcia MK stavebne nezasahuje do cesty I/75.
 Stanovisko č. OU-NR-OCDPK-2017/032537-002 zo dňa 18.08.2017.

Slovenská správa ciest Bratislava:
 S realizáciou stavby SSC Bratislava súhlasí.
 Cesta I/75 počas prác nesmie byť znečisťovaná, prípadné znečistenie bezodkladne odstrániť. Premávka na ceste nesmie byť ohrozovaná.
 Počas stavby nesmie dôjsť k obmedzeniu plynulosti cestnej premávky na ceste I/75. Za bezpečnosť účastníkov cestnej premávky k úseku stavby je zodpovedný investor. Investor stavby je zodpovedný za prípadné škody vzniknuté na cestnom telese cesty I/75 a za prípadné škody vzniknuté stavbou tretím osobám. Investor je povinný na vlastné náklady vykonať nápravu.
 Dočasné dopravné značenie bude odsúhlasené príslušným dopravným inšpektorátom.
 Stroje a mechanizmy nebudú na cestu I/75 vychádzať mimo existujúcich vjazdov.
 Všetky zmeny oproti predloženej dokumentácii, ktoré sa dotýkajú cesty I/75 a priľahlých cestných pozemkov musia byť dopredu odsúhlasené našou organizáciou.
 Záväzného stanovisko č. SSC/8810/2017/6170/27277 zo dňa 07.09.2017.

MV SR, Okresné riaditeľstvo Policajného zboru, Okresný dopravný inšpektorát Šaľa
 Žiadateľ požiada ODI v ďalšom stupni projektovej dokumentácie o vyjadrenie k určeniu a použitiu prenosného a trvalého dopravného značenia.
 Dodržať podmienky vyjadrenia č. ORPZ-SA-OPDP52-4-023/2017 zo dňa 25.08.2017.

MeT Šaľa, spol. s.r.o.
 V dotknutom území sa nachádzajú rozvody tepla.
 Križovanie súbehu s našimi sieťami riešiť v zmysle STN 73 6005 kolmo na naše rozvody a uloženie pod teplovodný kanál.
 Dodržanie ochranného pásma rozvodu tepla a teplovodných šácht v zmysle §36 z.č. 657/2004 o tepelnej energetike v neskorších znaniach.
 Stavebník pred začatím prác požiada o vytýčenie sietí, aby na týchto sa zabránilo k prejazdom ťažkých mechanizmov. Požadujeme nahlásiť začiatok a ukončenie stavebných prác písomne na adresu spoločnosti.
 V typovom výkrese – súbehy a križovatky optochráničiek s inž. sieťami v prípade križovania s teplovodným kanálom žiadame prepracovať spôsob križovania pod teplovodný kanál.
 Dodržať všetky podmienky vyjadrenia č. 260/2017/SZ zo dňa 07.06.2017.

Michlovský, spol. s r.o. Piešťany
 Nedôjde ku stretu PTZ prevádzkovateľa Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava
 Vyjadrenie č. BA- 1826/2017 zo dňa 21.06.2017.

Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie
 Na uvedenom území sa uskutoční výrub drevín a krovinatých porastov. Na výrub drevín s obvodom kmeňa nad 40 cm meraným vo výške 130 cm nad zemou a na súvislé krovité porasty s výmerou nad 10 m2 je podľa §47 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny potrebný súhlas od Okresného úradu Šaľa, odboru starostlivosti o životné prostredie.
 Investor počas výstavby zabezpečí rešpektovanie ustanovení zákona o odpadoch a s ním súvisiacich predpisov.
 Počas uskutočnenia stavby bude stavebník dodržiavať ustanovenia vodného zákona tak, aby nemohlo dôjsť k znečisteniu povrchových a podzemných vôd.
 Pri výkopových prácach dodržať ochranné pásma verejných vodovodov a verejných kanalizácií.
 SO 02 – Odvodnenie komunikácie a parkovacích stojísk – je vodná stavba.
 Na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do podzemných vôd je potrebné povolenie na osobitné užívanie vôd podľa §21 vodného zákona.
 Stavba nespadá do Zoznamu navrhovaných činností podliehajúcich posudzovaniu ich vplyvu na životné prostredie podľa prílohy č. 8 zákona č. 24/2006 Z.z.
 Uvedenou stavbou nevznikne nový zdroj znečisťovania ovzdušia v zmysle zákona č. 137/2010 Z.z. Z uvedeného dôvodu nie je k vydaniu územného rozhodnutia a stavebného povolenia potrebný súhlas orgánu ochrany ovzdušia.
 Dodržať podmienky vyjadrenia OU-SA-OSZP-2017/004709-2 zo dňa 12.06.2017.
 Dodržať podmienky vyjadrenia OU-SA-OSZP-2017/004622-2 zo dňa 17.06.2017.
 Dodržať podmienky vyjadrenia OU-SA-OSZP-2017/004627-2 zo dňa 12.06.2017.
 Vyjadrenie č. OU-SA-OSZP-2017/006030-2 zo dňa 16.08.2017.
 Stanovisko č. OU-SA-OSZP-2017/004575-2 zo dňa 07.06.2017.

Okresný úrad Šaľa, odbor krízového riadenia
 Súhlasí bez pripomienok na základe záväzného stanoviska č. OU-SA-OKR-2017/005117-2 zo dňa 03.07.2017.

SALAMON INTERNET, s.r.o.
 V dotknutej lokalite sa nachádza podzemná optická kabeláž.
 Pred zahájením terénnych prác nutné vytýčiť trasu podzemného optického dátového vedenia.
 V miestach križovania a súbehov vedení vykonávať výkopové práce ručne a pred zakrytím týchto zón prizvať pracovníka našej spoločnosti a odovzdať skutkový stav vedení.
 Dodržať všetky podmienky vyjadrenia č. 15962/OSaKČ/2017/01558 zo dňa 21.07.2017.

SPP- distribúcia a. s., Bratislava
 V záujmovom území sa nachádza plynárenské zariadenie v správe SPP – distribúcia, a.s.
 Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností, je stavebník povinný požiadať SSP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení na základe písomnej objednávky, ktorú je potrebné zaslať na adresu: SPP – distribúcia, a.s., Sekcia údržby, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, alebo elektronicky, prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D.
 V záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie plynárenských zariadení do vzdialenosti 100 m, alebo ak doba vytyčovania nepresiahne 1 hodinu.
 Dodržať všetky podmienky vyjadrenia č. TD/NS/0425/2017/Kr zo dňa 29.06.2017.

CableNet s.r.o.
 V záujmovom území sa nachádzajú podzemné optické a metalické vedenia káblového distribučného systému SBD Šaľa v celej dĺžke predmetnej stavby.
 Pred začatím akýchkoľvek výkopových prác je potrebné siete vytýčiť. Vytyčovanie treba dohodnúť vopred na tel. č. 0903 725 345.
 V ochrannom pásme našich káblov povoľujeme výhradne ručný výkop. Pri odkrytí našich káblov Vás žiadame o ich zabezpečenie proti poškodeniu. Následne je potrebné uviesť tieto káble do pôvodného stavu, teda uložiť ich do pieskového lôžka, zakryť zákrytovou tehlou a výstražnou fóliou oranžovej farby. Rovnako je potrebné, aby ste nás vopred kontaktovali aj pred opätovným zásypom našich káblov.
 V miestach, kde sa  podzemné vedenia križujú s jestvujúcou komunikáciou je potrebné použiť dočasnú ochranu týchto vedení, ktorú je treba konzultovať so spol. CableNet s.r.o. na tel. č. 0903 725 345.
 Osobitnú pozornosť je nutné venovať podzemnému vedeniu medzi Horná 14 a Okružná 10. v tomto mieste príde k zmene nivelety terénu a bude potrebné toto vedenie v dĺžke cca 75 m preložiť.
 Dodržať všetky podmienky vyjadrenia zo dňa 16.08.2017.

UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o.
 U predmetnej stavby dôjde k styku so sieťou UPC podľa zákresu evid. č. 448/2017.
 Dodržať podmienky vyjadrenia zo dňa 05.09.2017

Slovak Telekom, a.s. Bratislava
 V danom území dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií spoločností Slovak Telekom , a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o.
 Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona c. 351/2011 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §65 zákona c. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
 V zmysle § 66 ods. 7 zákona c. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
 Dodržať všetky podmienky vyjadrenia č. 6611725029 zo dňa 06.03.2017.

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. , OZ Galanta, Šaľa
 V záujmovom území potvrdzujeme existenciu inžinierskych sietí v našej správe.
 Podľa §19 ods.. 5 zákona č. 442/2002 Z.z. pásma ochrany verejných vodovodov a kanalizácii sú vymedzené vodorovnou vzdialenosťou od vonkajšieho pôdorysného okraja potrubia na obidve strany: 1,5 m pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácie do priemeru 500 mm.
 V pásme ochrany je zakázané umiestňovať stavby, konštrukcie alebo iné podobné zariadenia alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu a kanalizácie, alebo ktoré by mohli ohroziť ich technický stav.
 V zmysle §27 ods. 4 zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách každý, kto vykonáva opravy, rekonštrukcie, terénne úpravy a iné stavebné práce, ktoré môžu mať vplyv na zariadenia verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie, je povinný s prevádzkovateľom vykonávať neodkladne na svoje náklady prispôsobenie poklopov, vstupov do šachiet, zasúvadlových uzáverov a iných zariadení objektov verejného vodovodu a verejnej kanalizácie novému stavu.
 Pre časť projektovej dokumentácie SO – 01.4 – Sadové úpravy žiadame navrhnúť porasty s prihliadnutím na ochranné pásmo verejného vodovodu a verejnej kanalizácie.
 Osvetlenie priechodov pre chodcov, časť projektovej dokumentácie SO 01.74, žiadame navrhnúť s prihliadnutím na ochranné pásmo verejného vodovodu a kanalizácie.
 Dodržať všetky podmienky vyjadrenia č. 43514/2017 zo dňa 26.06.2017.

Západoslovenská distribučná, a.s. Bratislava
 V danej lokalite sa nachádza podzemné zariadenie v správe Západoslovenská distribučná a.s.
 Pred začatím prác žiadame objednať vytýčenie podzemných vedení v správe Západoslovenská distribučná, a.s.
 Križovatky a súbehy vedení žiadame riešiť v súlade s STN 73 6005 a STN 33 3300,
 Pred zakrytím výkopov žiadame prizvať zodpovedného pracovníka ZSD, a.s. na obhliadku a spísať zápis ktorý žiadame predložiť pri kolaudačnom konaní spolu s plánom skutočného vyhotovenia.
 Dodržať podmienky vyjadrenia č. CD 41506/2017 zo dňa 19.06.2017.

Ďalšie podmienky:
 Projekt stavby pre stavebné konanie musí spracovať odborne spôsobilá osoba v zmysle stavebného zákona. Pri spracovaní projektu budú rešpektované príslušné ustanovenia § 47 stavebného zákona a § 9 vyhl. č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona ako aj vyjadrenia dotknutých orgánov štátnej správy vydávané podľa osobitných predpisov.
 Súčasťou dokumentácie pre stavebné povolenie bude plán organizácie výstavby a plán organizácie dopravy počas realizácie stavby ako aj usporiadanie staveniska.
 Požiadavky vo vyjadreniach dotknutých orgánov a účastníkov konania budú zapracované do projektovej dokumentácie pre vydanie stavebného povolenia.
 Ďalší stupeň projektovej dokumentácie bude predložený na posúdenie dotknutým orgánom, ktoré si to vyhradili a overený v zmysle požiadaviek zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.
 Splnenie podmienok územného rozhodnutia je potrebné dokladovať k žiadosti o stavebné povolenie.
Stavebník požiada stavebný úrad o vydanie záväzného stanoviska v zmysle § 140b stavebného zákona pre špeciálne stavebné úrady na povolenie dopravnej stavby a vodnej stavby.
Stavebné povolenie na stavebný objekty SO 01.1 Rekonštrukcia miestnej komunikácie, SO 01.2 Parkovacie stojiská, SO 01.3 Rekonštrukcia chodníkov pre peších, bude predmetom samostatného stavebného  povolenia vydávaného špeciálnym stavebným úradom pre cestné stavby – Mesto Šaľa.
Stavebné povolenie na stavebný objekt SO-02 Odvodnenie komunikácie a parkovacích stojísk, bude predmetom samostatného stavebného  povolenia vydávaného špeciálnym stavebným úradom pre vodné stavby - Okresným úradom v Šali, Odborom starostlivosti o životné prostredie

Účastníci konania:
Mesto Šaľa, Ing. arch. Ján Špánik, Ostatní vlastníci dotknutých pozemkov, susedných pozemkov a stavieb na nich - dotknuté a susedné pozemky reg. “C“ parc. č. 2677/3, 2667/1, 2666, 2677/1, 2679, 2678/1, 2678/2, 2677/14, 2752/8, 2752/19, 2752/20, 2752/21, 2752/11, 2752/12, 2752/14, 2752/18, 2752/6, 2752/13, 2752/17, 2752/5, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2762, 2763, 2764, 2765, 2766, 2767, 2768, 2759, 2758, 2757, 2756, 2755, 2754, 2753
- Patrik Polák (Budova obchodu a služieb súp. č. 6216, Pohostinstvo – bar súp. č. 6032)
- Marta Pargáčová (Predajňa s bytovou jednotkou súp. č. 2069)
- MICROWELL, spol. s.r.o.. (Polyfunkčný objekt na Ul. SNP súp. č. 2018)
- Mesto Šaľa (Klub dôchodcov súp. č. 1952, Základná škola J. Murgaša súp. č. 917)
- Bytový dom súp. č. 1025
- Bytový dom súp. č. 916
- Bytový dom súp. č. 956
- Bytový dom súp. č. 1059

Rozhodnutie o námietkach a pripomienkach účastníkov konania:
V priebehu konania, v zákonnej lehote uplatnil námietky účastník konania Ing. Erik Pál, bytom Jarmočná 635/10, 927 01 Šaľa, vlastník bytu č. 17 bytového domu súp. č. 916/12, na pozemku register "C" parc. č. 2764, ktorého v konaní na základe splnomocnenia zo dňa 4.10.2017 zastupuje splnomocnený zástupca Ivan Vlk, bytom Horná 12, 927 01 Šaľa, ktoré boli doručené na Obec Močenok, stavebný úrad dňa 5.9.2017.
Vo svojich námietkach uvádza námietku voči výstavbe parkovacích stojísk, zachovanie zelene pred bytovým domom súp. č. 916, minimálny zásah do dotknutej zelene a námietky týkajúce sa vplyvu rozšírenia cesty na Ul. Hornej na životné prostredie. Tieto námietky po posúdení ich obsahu stavebný úrad zamietol, ich vyhodnotením sa zaoberá stavebný úrad podrobnejšie v odôvodnení tohto rozhodnutia.

Pripomienky dotknutých orgánov a účastníkov konania k umiestneniu stavby a k PD boli zahrnuté do podmienok rozhodnutia. Podmienky k realizácii stavby zo stanovísk dotknutých orgánov a účastníkov konania budú zahrnuté v podmienkach stavebného povolenia.

Upozornenie:
Toto rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby podľa § 40 ods. 1 stavebného zákona v znení neskorších predpisov platí tri roky odo dňa nadobudnutia právoplatnosti, nestráca však platnosť, pokiaľ bola v tejto lehote podaná žiadosť o stavebné povolenie.
Podľa § 40 ods. 4 stavebného zákona územné rozhodnutie je záväzné aj pre právnych nástupcov jeho navrhovateľa a ostatných účastníkov územného konania.

Odôvodnenie:
Dňa 06.07.2017 podal navrhovateľ návrh na vydanie územného rozhodnutia na umiestnenie vyššie uvedenej stavby.
Stavebný úrad vymedzil okruh účastníkov konania podľa ust. § 34 stavebného zákona, v zmysle ktorého je účastníkom konania navrhovateľ, obec ak nie je stavebným úradom príslušným na územné konanie, ten komu toto postavenie vyplýva z osobitných predpisov a právnické osoby a fyzické osoby, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom alebo stavbám, ako aj k susedným pozemkom a stavbám vrátane bytov môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté.
Stavebný úrad oznámil začatie územného konania všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom a organizáciám.
Keďže sa jedná o umiestnenie líniovej stavby, oznámil tunajší úrad začatie územného konania v súlade s ust. § 36 stavebného zákona verejnou vyhláškou. K prerokovaniu návrhu súčasne nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 06.09.2017, o výsledku ktorého bol spísaný záznam.
Zároveň stavebný úrad upovedomil účastníkov konania a dotknuté orgány, že svoje námietky a pripomienky mohli uplatniť najneskôr pri tomto konaní, inak k nim nebude prihliadnuté.
Na ústnom pojednávaní boli prítomní oboznámení s projektovou dokumentáciou stavby a boli prerokované všetky doklady, stanoviská a vyjadrenia, ktoré boli v územnom konaní doložené. 
Stanoviská oznámili:
 Krajský pamiatkový úrad Nitra
 MeT Šaľa, spol. s r. o.
 Michlovsky, spol. s r.o. Piešťany
 OR Hasičského a záchranného zboru v Nitre
 OR PZ v Šali, Okresný dopravný inšpektorát
 Okresný úrad Nitra, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií
 Slovenská správa ciest Bratislava
 Okresný úrad Šaľa, odbor krízového riadenia
 Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie
 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Nitra
 SALAMON INTERNET, s.r.o.
 Slovak Telekom a.s. Bratislava
 SPP- distribúcia a. s., Bratislava
 CableNet s.r.o. Šaľa
 UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o.  Bratislava
 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., OZ Galanta, Šaľa
 Západoslovenská distribučná, a.s. Bratislava
 Mesto Šaľa
Stavebný úrad zaistil vzájomný súlad predložených stanovísk dotknutých orgánov a organizácií vyžadovaných osobitnými predpismi, zabezpečil plnenie požiadaviek vlastníkov a správcov sietí technického vybavenia na napojenie a tieto stanoviská a požiadavky zahrnul do podmienok tohto rozhodnutia.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania sa odôvodňuje takto:
V priebehu konania, v zákonnej lehote uplatnil námietky účastník konania Ing. Erik Pál, bytom Jarmočná 635/10, 927 01 Šaľa, vlastník bytu č. 17 bytového domu súp. č. 916/12, na pozemku register "C" parc. č. 2764, ktorého v konaní na základe splnomocnenia zo dňa 4.10.2017 zastupuje splnomocnený zástupca Ivan Vlk, bytom Horná 12, 927 01 Šaľa, ktoré boli doručené na Obec Močenok, stavebný úrad dňa 5.9.2017.
Obec Močenok dňa 20.09.2017 vyzvala navrhovateľa na predloženie stanoviska k riešeniu námietok a pripomienok, výzva bola doručená navrhovateľovi dňa 25.09.2017.
Navrhovateľ  pod č. 32386/2017/OSaKČ/01558 zo dňa 20.10.2017 doručil stavebnému úradu vyjadrenie k uplatneným námietkam a bolo doručené stavebnému úradu aj vyjadrenie projektanta zo dňa 23.10.2017 k predloženým námietkam.
V predložených námietkach je uvedené:
▪ „V tomto podaní namietam výstavbu parkovacích stojísk (SO 01.2) a sadové úpravy (SO 01.5) pred panelovým domom na Hornej ulici (č. 8 až 20), žiadam vypustenie tejto časti (stojiská) z projektu rekonštrukcie v plnom rozsahu a zachovanie zelene pred spomenutým panelovým domom. Zároveň žiadam zásahy do dotknutej zelene minimalizovať pre rozšírenie komunikácie.“
▪ „V prípade odstránenia zábran, ktoré aktuálne chránia zeleň, žiadam ich nahradenie rovnako účinnou zábranou.“

V územnom konaní musí stavebný úrad posudzovať podaný návrh podľa § 37 stavebného zákona. Predmetom návrhu na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení je rekonštrukcia miestnej komunikácie na Ul. Horná v Šali.
Územné konanie sa začína v súlade s ustanovením § 35 stavebného zákona na návrh účastníka, ku ktorému sa prikladá dokumentácia ustanovená vykonávacím predpisom, spracovaná oprávnenou osobou. Stavebný úrad je oprávnený v konaní posudzovať len takto predložený návrh dokumentácie pre územné rozhodnutie a nie je oprávnený robiť zmeny.
Súčasťou projektovej dokumentácie pre územné konanie je aj prepočet statickej dopravy a projekt sadových úprav, ktoré sú pre posudzovanú stavbu postačujúce a vyhovujúce. To potvrdzujú aj kladné stanoviská dotknutých orgánov. Stavebný úrad sa musí riadiť v súlade s §140b ods. 1 stavebného zákona obsahom záväzných stanovísk dotknutých orgánov, pričom obsah záväzných stanovísk je pre správny orgán záväzný.
Mesto Šaľa začalo túto investičnú akciu pripravovať v roku 2016, kde bolo uvažované nielen o rekonštrukcii povrchu miestnej komunikácie na Ul. Horná v Šali, ale aj o rozšírenie predmetnej cesty z 4,5m na šírku 6,0m a o vybudovaní parkovacích státí v dvoch ucelených sekciách – pred ZŠ J. Murgaša v počte 45 miest a pred bytovým domom súp. č. 916 na Ul. Hornej v počte 33 miest. V rámci prípravných prác boli spracované 3 variantné návrhy s ktorými boli obyvatelia dotknutého územia oboznámení na verejnom stretnutí občanov zvolanom Mestom Šaľa. Pred spracovaním projektovej dokumentácie v júli 2016 Mesto Šaľa prostredníctvom Mestskej polície uskutočnilo celomestský prieskum počtu parkovacích miest a počtu parkujúcich automobilov. Výsledkom tohto prieskumu bolo zistenie, že parkovanie v dotknutej lokalite je neúnosné, nachádzajú sa tu rozjazdené pásy zelene, na parkovanie sa využívajú rôzne verejné priestranstvá mimo parkovísk, popri cestách či čiastočne na chodníku, čím sa znižuje priepustnosť a bezpečnosť miestnych komunikácií. V námietkach je poukázané na požiadavky časti obyvateľov bytového domu Horná súp. č. 916, ale do záujmového územia zapadajú bytové domy – súp. č. 916 na Ul. Hornej, súp. č. 1025 na Ul. Okružnej, priľahlé bytové domy na Ul. Vajanského a Ul. SNP a ďalšie prevádzky nachádzajúce sa na Ul. Hornej (Polyfunkčná budova, klub dôchodcov, predajňa potravín a i.) a ZŠ J. Murgaša.
Súčasný počet parkovacích miest v danej lokalite podľa prieskumu je 219 miest (Ul. Horná 56,      Okružná 94, Vajanského 24, SNP 45 miest).
Pre posúdenie opodstatnenosti počtu navrhnutých parkovacích miest projektant spracoval prepočet statickej dopravy v zmysle STN 736301/Z2 z februára 2015, na základe ktorého podľa počtu bytových jednotiek a plochy bytov v bytovom dome Horná súp. č. 916 a Okružná súp. č. 1025, ďalej na základe počtu zamestnancov a návštevníkov prevádzok a ZŠ v danej lokalite by bolo potrebné zabezpečiť min. 527 parkovacích stojísk, z čoho min. 4% stojísk malo byť vyhradených pre imobilné osoby.
Reálny počet parkovacích státí v lokalite na Ul. Horná a Okružná je 150 (56 + 94) miest, normový počet je 527 stojísk, z čoho je zrejmé, že vybudovaním nových 78 stojísk vo forme verejných parkovísk nebude prekročený normový výpočet potreby parkovacích miest.
Nakoľko na stretnutí s obyvateľmi tejto lokality boli na pripravovanú investičnú akciu názory obyvateľov rôzne, jednotlivé tri varianty boli podporené cca tretinovým podielom zúčastnených, na základe uvedených skutočností mesto rozhodlo pristúpiť k rozpracovaniu druhého variantu návrhu. Dokumentácia pre územné rozhodnutie bola spracovaná v zmysle tohto návrhu, kde je počet navrhovaných parkovacích miest pred ZŠ J. Murgaša v počte 45 miest a pred bytovým domom súp. č. 916 na Ul. Hornej v počte 33 miest, spolu 78 parkovacích státí, z toho 4 budú vyhradené pre imobilných. Pri návrhu rozšírenia MK a polohy navrhovaných parkovísk bol braný ohľad aj na existujúcu zeleň. Dokumentácia pre územné rozhodnutie rešpektuje súčasnú infraštruktúru, s minimálnym zásahom do zelene a v miere, ktorá je nevyhnutná na zabezpečenie súladu výstavby s platnou legislatívou. Vzrastlé hodnotné dreviny v páse navrhnutých parkovísk – gaštany 2 ks a lipa 1 ks zostávajú zachované, v ich polohe je návrh parkovísk prerušený práve z dôvodu ich zachovania. V záujme zmenšenia záberu „zelených plôch“ mesto pristúpilo k návrhu šírkového usporiadania MK v nižšom štandarde a to na navrhovanú šírku komunikácie na 5,5m. Na základe rozpracovaného variantu návrhu bude vyrúbaných 9 stromov a niekoľko kríkov o výmere cca 32m2, v rámci sadových úprav následne bude náhradná výsadba podľa príslušnej legislatívy a stanovísk dotknutých orgánov ochrany životného prostredia a rozsah sadových úprav spracovaná v ďalšom stupni projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie (výsadba cca 20 stromov + kríková zeleň). Náhradnou výsadbou dôjde k zlepšeniu kvality zelene práve aj pred bytovým domom súp. č. 916.
Riešenie stavby v dokumentácii pre územné rozhodnutie je v zmysle Územného plánu Mesta Šaľa časť 4.1 – Záväzné regulatívy pre koncepciu rozvoja mesta, 4.3.2 – Verejné dopravné vybavenie, bod 25) Pri riešení statickej automobilovej dopravy dodržať nasledujúce zásady – štvrtý ods cit. „ – riešiť normovú potrebu parkovania pre existujúce bytové domy bez garáží a pre existujúce bytové domy, ktoré majú zriadené garáže vo forme radových garáží, vo forme hromadných a časť vo forme verejných parkovísk v dostupnosti k jednotlivým bytovým domom do 400m.
Na základe uvedeného je zrejmé, že navrhovateľ návrhom rekonštrukcie komunikácie na Ul. Hornej a s výstavbou verejných parkovísk postupuje v súlade so záväznou časťou Územného plánu mesta Šaľa a s ostatnou platnou legislatívou. Z uvedených dôvodov stavebný úrad tieto námietky zamietol.

Ďalej je uvádzané:
▪ „V tomto podaní podávam pripomienku – v súčasnej dokumentácii nie sú zahrnuté žiadne permanentné retardéry, pričom na danej ulici je základná škola a obytná zóna. Žiadam doplniť minimálne dva s dostatočnou účinnosťou.“

Dokumentácia pre územné rozhodnutie bola vypracovaná pre stupeň na územné rozhodnutie, ktorá nerieši podrobnosť dopravných zariadení. S posúdením návrhu umiestnenia ochranných konštrukcií spomaľovačov dopravy (retardérov) na rekonštruovanej miestnej komunikácii Ul. Horná sa bude navrhovateľ a projektant v spolupráci s dopravným inšpektorátom ako príslušným dotknutým orgánom zaoberať v stupni projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu stavby, preto táto námietka bola zamietnutá.

Ďalšie uvedené námietky:
▪ „Žiadam o doloženie oficiálneho a odborného prieskumu statickej dopravy v tejto lokalite certifikovanou autoritou, na základe ktorej navrhovateľ žiada povolenie na dostavbu parkovacích stojísk.“
▪ „Žiadam o doloženie prieskumu dopravnej situácie a zvýšenej dopravnej priepustnosti     dynamickej dopravy podľa metodiky Ministerstva dopravy“

Dokumentácia pre územné rozhodnutie rieši celkové súvzťažnosti danej výstavby v dotknutej lokalite ako aj k platnej legislatíve, rešpektuje súčasnú infraštruktúru s minimálnym zásahom do zelene. Predmetné spevnené plochy v tejto lokalite sú určené pre dopravnú infraštruktúru. Mesto Šaľa v zmysle platného územného plánu mesta má tieto zóny rekonštruovať a rozvíjať. V tomto zmysle bola riešená aj projektová dokumentácia. Opodstatnenosť potreby dostavby parkovacích stojísk na základe prieskumu počtu parkovacích státí a statickej dopravy v dotknutej lokalite bola už vyššie odôvodnená, ako aj to, že projektant spracoval prepočet statickej dopravy v zmysle platných STN.
K dokumentácii pre územné rozhodnutie sa vyjadrilo Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Šali, Okresný dopravný inšpektorát, ako dotknutý orgán podľa § 140a ods. 1 písm. a), ktorý je správnym orgánom chrániacim záujmy uvedené v § 126 ods. 1, ktoré súhlasilo s predmetnou stavbou za podmienky, že v ďalšom stupni projektovej dokumentácie stavebník požiada ODI o vyjadrenie k určeniu a použitiu prenosného a trvalého dopravného značenia a vyhradzuje právo dodatočne stanoviť podmienky alebo uložené podmienky zmeniť, ak si to vyžiada bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky alebo dôležitý verejný záujem.
Podľa § 37 ods. 1 stavebného zákona podkladom pre vydanie územného rozhodnutia sú územné plány obcí a zón. Ak pre územie nebol spracovaný územný plán obce alebo zóny, podkladom na vydanie územného rozhodnutia sú spracované územnoplánovacie podklady podľa § 3 a ostatné existujúce podklady podľa § 7a; inak stavebný úrad obstará v rozsahu nevyhnutnom na vydanie územného rozhodnutia iné podklady, najmä skutočnosti získané vlastným prieskumom alebo zistené pri miestnom zisťovaní.
Vzhľadom na to, že pre predmetné územie je spracovaný územný plán (ÚPNO Šaľa) podkladom pre vydanie územného rozhodnutia je jedine tento územný plán, nie územnoplánovacie podklady, a podkladom nemôžu byť ani žiadne iné spracované štúdie a pod. Z uvedených dôvodov stavebný úrad tieto námietky zamietol.

V predložených námietkach bolo ešte uvedené:
▪ „Žiadam o doloženie posudku o dopade zvýšenej statickej a dynamickej dopravy na synantropné živočíchy v postihnutej lokalite.“
▪ „Žiadam o doloženie dendrologického a fytoposudku na dreviny, ktoré sú v predmetnej lokalite s ohľadom, aké dopady bude mať zvýšená dynamická a statická doprava na ich zdravie.“

V procese pripomienkovania projektovej dokumentácie bola táto predložená na Okresný úrad v Šali, Odbor starostlivosti o životné prostredie, ako dotknutý orgán podľa § 140a ods. 1 písm. a), ktorý je správnym orgánom chrániacim záujmy uvedené v § 126 ods. 1, ktorý vydal kladné stanoviská (aj súhlasné stanovisko v zmysle § 9 ods. 1 písm. b) zákona o ochrane prírody a krajiny) a povolenie stavby ako aj jej realizáciu nepodmienil spracovaním dendrologického posudku, ani posudku o dopade zvýšenej statickej a dynamickej dopravy na synantropné živočíchy v lokalite. Podmienky uvedené vo vyjadreniach OÚ Šaľa, týkajúce sa uskutočnenia stavby budú zapracované v ďalšom stupni riešenia  projektovej dokumentácie a budú dodržané pri samotnej realizácii stavby.
Podľa § 37 ods. 1 stavebného zákona podkladom pre vydanie územného rozhodnutia sú územné plány obcí a zón. Ak pre územie nebol spracovaný územný plán obce alebo zóny, podkladom na vydanie územného rozhodnutia sú spracované územnoplánovacie podklady podľa § 3 a ostatné existujúce podklady podľa § 7a; inak stavebný úrad obstará v rozsahu nevyhnutnom na vydanie územného rozhodnutia iné podklady, najmä skutočnosti získané vlastným prieskumom alebo zistené pri miestnom zisťovaní.
Podľa § 39a stavebného zákona rozhodnutím o umiestnení stavby sa určuje stavebný pozemok, umiestňuje sa stavba na ňom, určujú sa podmienky na umiestnenie, určujú sa požiadavky na obsah projektovej dokumentácie a čas platnosti rozhodnutia  a podľa § 3 vyhlášky MŽP SR 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona sa k návrhu na vydanie územného rozhodnutia predkladajú základné údaje o navrhovanej stavbe / jeho polohy s vyznačením väzieb (účinkov) na okolie/.
Súčasťou projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie je tiež riešenie rozsahu a usporiadania staveniska v intenciách územného konania.
Stavebný úrad stanovil podmienky pre rozsah vypracovania dokumentácie pre stavebné povolenie.
Súčasťou dokumentácie pre stavebné povolenie bude aj projekt organizácie výstavby, usporiadania staveniska a projekt organizácie dopravy počas výstavby vypracovaný osobou s príslušným odborným vzdelaním.
Z vyššie uvedených dôvodov stavebný úrad tieto námietky zamietol. 

Ďalšie pripomienky:
▪ „Žiadam o doloženie vysvetlenia potreby rozšírenia tejto ulice z dôvodu prístupu k športovému areálu (argumentácia navrhovateľa) namiesto vhodnejšie a aktuálne plne dostupnej cesty na Ul. Hlbokej.“
▪ „Vyjadrenie k horeuvedeným bodom žiadam doručiť písomne do vlastných rúk.“

V súčasnosti je jestvujúca komunikácia na Ul. Hornej v havarijnom stave, odvodnenie cesty nefunguje, nevyhovuje šírkovým parametrom a ani legislatívnym požiadavkám na obojstrannú premávku. Minimálna šírka miestnej komunikácie je aspoň 5,5m, čo je najužšia miestna komunikácia. Táto cesta prepája komunikáciu I/75 na Ul. SNP a miestnu komunikáciu na Ul. Hlbokej, slúži aj pre prístup k bytovým domom v tejto lokalite, pre prístup k jednotlivým prevádzkam na tejto ulici a tiež k prístupu k základnej škole J. Murgaša, nie iba k prístupu k športovému areálu. Z uvedených dôvodov a na základe potreby mesta Šaľa, ako aj požiadaviek obyvateľstva bola vybraná táto komunikácia ako vhodná na rekonštrukciu a rozšírenie. 
Vyjadrenie stavebného úradu k námietkam tvorí súčasť odôvodnenia tohto rozhodnutia a doručuje sa všetkým účastníkom konania podľa § 42 ods. 2 stavebného zákona verejnou vyhláškou.
Námietky, návrhy a pripomienky p. Ivana Vlka k územnému konaniu v celom rozsahu sú neopodstatnené, smerujúce nie k zlepšeniu súčasného stavu v záujmovom území a v bezprostrednom okolí tohto územia, ale k jeho zachovaniu a stagnácii v doterajšom nevyhovujúcom stave, preto stavebný úrad uplatnené námietky zamietol.


Tunajší úrad v konaní posúdil návrh na umiestnenie stavby podľa ust. § 37 stavebného zákona a zistil, že jej umiestnenie zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie, resp. že týmto hľadiskám neodporuje, ani neohrozuje životné prostredie a vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu.
Stavebný úrad prihliadal na všetky skutočnosti a predložené doklady. Riadne ich vyhodnotil a na ich podklade rozhodol. Prihliadal aj na doklady, preukazujúce vlastnícke práva ako aj na iné podklady, preukazujúce dôležité skutočnosti pre riadne posúdenie veci a následné rozhodnutie vo veci.
Pre územie, v ktorom sa nachádzajú pozemky dotknuté umiestňovanou stavbou, je spracovaná a schválená územnoplánovacia dokumentácia ÚPNO Šaľa vrátane neskorších zmien a doplnkov. Umiestnenie stavby je v súlade so schválenou územno-plánovacou dokumentáciou ÚPNO Šaľa, v znení zmien a doplnkov č. 1 až ZaD č. 5 z októbra 2015.
Umiestnenie vyhovuje aj všeobecným  technickým požiadavkám na výstavbu a  na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie určenými vo vyhláške č. 532/2002 Z. z.. To potvrdili aj kladné stanoviská orgánov, ktoré chránia všeobecné záujmy podľa osobitných predpisov.
Stavebný úrad vyhodnotil stanoviská dotknutých orgánov a inštitúcií, komplexne posúdil vplyv stavby na okolie, dbal na ochranu práv navrhovateľa stavať ako aj na zachovanie pohody bývania a možnosti optimálneho využitia susedných pozemkov.
Stavebný úrad na základe výsledku prerokovania návrhu a po vyhodnotení stanovísk a vyjadrení dotknutých orgánov vyhovel návrhu vo veci vydania územného rozhodnutia predmetnej stavby a rozhodol tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie o odvolaní:
Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.
Odvolanie sa podáva na Obec Močenok, Sv. Gorazda 629/82, 951 31 Močenok.
Odvolacím orgánom je Okresný úrad Nitra, odbor výstavby a bytovej politiky.
Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku (zákon č. 162/2015 Z.z.).

Poplatok:
Navrhovateľ je oslobodený od zaplatenia správneho poplatku podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. 

Príloha pre navrhovateľa:
- overená projektová dokumentácia pre územné konanie
- situácia v mierke 1:100, 1:250
Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 42 ods. 2 stavebného zákona a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce Močenok a úradnej tabuli mesta Šaľa.
Za deň doručenia sa považuje posledný (15.) deň tejto lehoty vyvesenia a zverejnenia rozhodnutia.

 

 

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie oznámenia.

Zverejnené na internetovej stránke obce Močenok dňa .............................        
Zverejnené na internetovej stránke mesta Šaľa dňa .............................

 


Doručí sa:
účastníkom konania verejnou vyhláškou
1. Mesto Šaľa, Nám. Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa
2. Ing. arch. Ján Špánik, Kpt. Nálepku č. 724/7, 924 01 Galanta
3. Ostatní vlastníci dotknutých pozemkov, susedných pozemkov a stavieb na nich
dotknuté a susedné pozemky reg. “C“ parc. č. 2677/3, 2667/1, 2666, 2677/1, 2679, 2678/1, 2678/2, 2677/14, 2752/8, 2752/19, 2752/20, 2752/21, 2752/11, 2752/12, 2752/14, 2752/18, 2752/6, 2752/13, 2752/17, 2752/5, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2762, 2763, 2764, 2765, 2766, 2767, 2768, 2759, 2758, 2757, 2756, 2755, 2754, 2753
- Patrik Polák (Budova obchodu a služieb súp. č. 6216, Pohostinstvo – bar súp. č. 6032)
- Marta Pargáčová (Predajňa s bytovou jednotkou súp. č. 2069)
- MICROWELL, spol. s.r.o.. (Polyfunkčný objekt na Ul. SNP súp. č. 2018)
- Mesto Šaľa (Klub dôchodcov súp. č. 1952, Základná škola J. Murgaša súp. č. 917)
- Bytový dom súp. č. 1025
- Bytový dom súp. č. 916
- Bytový dom súp. č. 956
- Bytový dom súp. č. 1059

Obec Močenok, úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní
Obec Močenok – www.mocenok.sk – zverejnenie po dobu 15 dní
Mesto Šaľa, úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní
Mesto Šaľa – www.sala.sk – zverejnenie po dobu 15 dní
dotknutým orgánom jednotlivo
4. OR HaZZ v Nitre, Dolnočermanská 64, 949 11  Nitra
5. Krajský pamiatkový úrad Nitra, Nám. Jána Pavla II. č. 8, 949 01 Nitra
6. Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Nitre, Štefánikova č. 58, 949 63 Nitra
7. MV SR,  OR PZ v Šali, Okresný dopravný inšpektorát, Staničná č. 23, 927 01 
8. Slovenská správa ciest, IVaSC Bratislava, Miletičova 19, 820 05  Bratislava
9. Okresný úrad Šaľa, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa
10. Okresný úrad pre CD a PK v Nitre, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra
11. Okresný úrad Šaľa, Odbor krízového riadenia, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa
12. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
13. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., OZ Galanta, Pázmaňa 4, 927 01  Šaľa
14. SPP-distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
15. MeT Šaľa, spol. s r.o., Partizánska 20, 927 01  Šaľa
16. CableNet, s.r.o., Ul. Slnečná 535/19, 924 01 Galanta
17. Salamon Internet s. r. o., Partizánska 18, 927 01 Šaľa
18. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62  Bratislava
19. MICHLOVSKÝ, spol. s r.o., Letná č. 796/9, 921 01 Piešťany
20. UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Ševčenkova č. 36, 851 01 Bratislava
21. MsÚ v Šali, referát životného prostredia
22. MsÚ v Šali, referát dopravy a technických činností
23. MsÚ v Šali, oddelenie správy majetku a zariadení mesta
24. MsÚv Šali, referát investičných činností
na vedomie
Mesto Šaľa, primátor mesta Mgr. Jozef Belický, Nám. Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa  
- k spisu

                                PaedDr. Roman Urbánik
                                         starosta obce

Prílohy

Situacia

(pdf - 370.95 kB)