Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 03.07.2018 - 13:17  //  aktualizácia: 03.07.2018 - 13:17  //  zobrazené: 1146

Referent (vedúci kina) – Mestské kultúrne stredisko

M E S T O   Š A Ľ A

Nám. Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa, IČO 00306185

prijme do pracovného pomeru, na dobu zastupovania počas materskej a rodičovskej dovolenky, k obsadeniu  pracovnej pozície

 

 referent (vedúci kina) – Mestské kultúrne stredisko

zamestnanca s možnosťou nástupu pri splnení nasledovných požiadaviek:

 

Kvalifikačné predpoklady:

 • vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa

Iné kritériá a požiadavky:

 • bezúhonnosť (čestné vyhlásenie v rámci výberového konania, výpis registra trestov nie starší ako 3 mesiace dokladaný uchádzačom v prípade úspešného výberu t.j. nie pri podávaní prihlášky),
 • práca v MS Office (Word, Excel, Corel, Acrobat), práca vo web prehliadači,
 • komunikatívnosť, kreativita,
 • vodičský preukaz sk. B,
 • znalosť cudzieho jazyka  - AJ

Charakteristika pracovného miesta:

 • tvorivé riešenie koncepcií, zámerov a realizácia osvetových činností s nadregionálnym dosahom,
 • zabezpečovanie informačných, publicistických a tlačových vzťahov zamestnávateľa k verejnosti a k hromadným oznamovacím prostriedkom,
 • tvorba koncepčných, metodických a analytických materiálov na úrovni obce,
 • samostatná kontrolná činnosť na úrovni samosprávy v určenom rozsahu,
 • jednoduchá korektorská práca, kontrola správnosti a kvality autorských korektúr,
 • spracúvanie prehľadov, výkazov alebo štatistík v samospráve ako podklad na riadenie, rozhodovanie alebo kontrolu.

 

Základná zložka mzdy v hrubom: 743,- Eur (mesačne)

Ponúkané výhody:

- osobný príplatok v zmysle § 10 zákona č. 553/2003 Z. z.  o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

Predpokladaný nástup do zamestnania: september 2018

Dĺžka trvania pracovného pomeru: na dobu určitú (zastupovanie počas materskej a rodičovskej dovolenky)

Termín uzávierky prihlášok:  25. júla  2018

 

Prihlášku vrátane písomného a  telefonického kontaktu, čestné vyhlásenie o bezúhonnosti, fotokópiu dokladu o nadobudnutom vzdelaní s profesijným životopisom a súhlasom                        na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania (zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v zmysle neskorších predpisov) možno podať osobne alebo zaslať poštou  na adresu:

 

Mestský úrad

personálny referát                           Zn. referent – Msks                                                

Nám. Sv. Trojice č. 7                                  

927 15  Šaľa 

 

Šaľa  02. 07. 2018

 

                                                                                    Mgr. Jozef Belický

primátor mesta