Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 06.08.2007 - 11:40  //  aktualizácia: 24.11.2011 - 09:27  //  zobrazené: 2155

Redakcia Új Szó, Gaál Ladislav, 925 81 Diakovce č. 485 - 1. Petícia obyvateľov, týkajúca sa prenájmu pozemku na Námestí A. Dubčeka

číslo: I19/2007

Požadované informácie:

1. Petícia obyvateľov, týkajúca sa prenájmu pozemku na Námestí A. Dubčeka, vedľa kruhového objazdu
2. Investičný zámer na stavbu objektu na Námestí A. Dubčeka

Sprístupnenie informácií:

1. Petícia obyvateľov bytových domov L. Novomeského proti výstavbe polyfunkčnej budovy na rozhraní ulíc Kráľovská a Hlavná v Šali

Dňa  25.8.2006  bola na Útvare hlavného kontrolóra zaevidovaná petícia obyvateľov bytových domov ul. Novomeského v nasledovnom znení:
„Svojim podpisom vyjadrujem nesúhlas s výstavbou polyfunkčnej budovy na rozhraní ulíc Kráľovská a Hlavná, Šaľa“.
Petíciou občania žiadali opätovné prehodnotenie Uznesenia  Mestského zastupiteľstva v Šali č. 3/2006-XI/9, ktorým bol schválený prenájom pozemku za účelom výstavby polyfunkčného komplexu na rozhraní ulíc Kráľovská a Hlavná v Šali.
Odovzdaných bolo 31 petičných hárkov, ktoré obsahujú 449 podpisov.
Z riešenia petície vyplynulo nasledovné:
Mestské zastupiteľstvo v Šali prerokovalo a zobralo na vedomie petíciu občanov proti výstavbe polyfunkčného komplexu na rozhraní ulíc Kráľovskej a Hlavnej v Šali, na svojom 4. riadnom zasadnutí dňa 7.9.2006.
Návrh na zrušenie Uznesenia MsZ v Šali č. 3/2006-XI/9 zo dňa 29.6.2006 nebol schválený nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov MsZ.
Z uvedeného dôvodu zostalo v platnosti uznesenie MsZ, ktorým schválilo prenájom pozemku na rozhraní ulíc Kráľovskej a Hlavnej v Šali, za účelom výstavby Polyfunkčného komplexu pre G&G Company.
Toto rozhodnutie bolo v zmysle § 9, VZN č. 22/2003 v znení dodatku č.1, ako i v súlade  s kompetenciami MsZ v Šali.

2. Investičný zámer na Ul. L. Novomeského

Stavebné povolenie na stavbu polyfunkčného objektu na Nám. A. Dubčeka v Šali - rozhodnutie bolo oznámené verejnou vyhláškou a vyvesené na úradnej tabuli mesta od 25.5.2007 do 16.6.2007 a na internetovej stránke Mesta Šaľa.

Žiadateľ: Redakcia Új Szó, Gaál Ladislav, 925 81  Diakovce č. 485