Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Interpelácie poslancov
publikované: 28.05.2020 - 16:10  //  aktualizácia: 28.05.2020 - 16:11  //  zobrazené: 1296

Prosím o opravu prepadajúcej sa cesty a opravu poškodenej kanalizácie, ktorá sa nachádza pod komunikáciou na ul. Dózsovej vo Veči

predkladateľ: Marek Molnár

Odpoveď na interpelácie podané v rámci 3. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2020, ktoré sa konalo dňa 14. mája 2020

 

 

V rámci 3. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali, ktoré sa konalo dňa 14. 05. 2020,
ste podali interpeláciu v znení:

 

„Prosím o opravu prepadajúcej sa cesty a opravu poškodenej kanalizácie, ktorá sa nachádza pod komunikáciou na ul. Dózsovej vo Veči.“

 

V zmysle § 34 ods. 4 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Šali Vám zasielame odpoveď na interpelácie a oznamujeme nasledovné:

 

Poklesnutá uličná vpusť na ul. Dózsovej je zaradená do plánu opráv pre rok 2020. Jej oprava (zdvihnutie do nivelety vozovky) bude vykonaná najneskôr do konca júna 2020.

 

 

S pozdravom

 

 

  Ing. Jana Nitrayová

prednostka Mestského úradu v Šali

 

 

 

 

 

Vypracoval:

Miroslav Políček, referent dopravy a technických činn. (odd. stratégie a komunálnych činn.)