Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 14.10.2016 - 13:35  //  aktualizácia: 14.10.2016 - 13:36  //  zobrazené: 692

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Nitrianskeho kraja 2016 - 2022

Informovanie verejnosti

 

 

Mesto Šaľa, ako dotknutá obec, v zmysle § 14 ods. 5 zákona NR SR č. 24/2006  Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých  zákonov (ďalej len „zákon“)

informuje verejnosť

 

o doručení záverečného stanoviska z posúdenia strategického dokumentu, ktorým je

 

„Program hospodárskeho rozvoja  a sociálneho rozvoja Nitrianskeho kraja                2016 - 2022”.

 

Obstarávateľom strategického dokumentu je Nitriansky samosprávny kraj  so sídlom Rázusova 2A, 949 01 Nitra.

 

Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu je zverejnené na webovom sídle ministerstva: http://enviroportal.sk/sk/eia/detail/program-hospodarskeho-rozvoja-socialneho-rozvoja-nitrianskeho-samospra

 

V tlačenej podobe je záverečné stanovisko prístupné na referáte ŽP OSaKČ Mestského úradu v Šali, č. dv. 314,   3. poschodie,  v čase úradných hodín.

Do záverečného stanoviska je možné nahliadnuť, robiť z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie.