Domov   >  Strategické dokumenty
publikované: 09.09.2011 - 09:50  //  aktualizácia: 30.03.2016 - 09:52  //  zobrazené: 1449

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja 2007 - 2013

Charakteristika súčasnej situácie

Hospodárstvo
Hospodársky život mesta je diverzifikovaný.

Zo 14 tisíc ekonomicky aktívnych obyvateľov (EAO) najväčší podnik Duslo a.s. zamestnáva cca 1700 obyvateľov mesta, ostatní sú zamestnaní v 16 podnikoch s počtom zamestnancov nad 50, alebo u vyše 800 ostatných podnikateľských subjektov. 18 percent EAO pracuje vo verejných službách, čo je podobné priemeru Západného Slovenska. Napriek tomu v miestnom verejnom živote je sústavne prítomná potreba získania nových investorov do mesta. Z hľadiska platného územného členenia je mesto súčasťou Nitrianskeho samosprávneho kraja. Nitriansky samosprávny kraj vo výške tvorby hrubého domáceho produktu v prepočte na obyvateľa výrazne zaostáva za slovenským priemerom. Dôvodom je absencia investícií do rozvoja hospodárstva, čo je charakteristické aj pre mesto Šaľa. Zníženie miery nezamestnanosti v regióne nie je dôsledkom investícií do rozvoja hospodárstva priamo v regióne, ale migrácie za pracovnými príležitosťami do Trnavského a Bratislavského samosprávneho kraja. Investície do rozvoja hospodárstva podmieňujú aj investície do dobudovania  a rekonštrukcie infraštruktúry, ktoré sú pre mesto z hľadiska budúceho vývoja nevyhnutné. V celkovom zložení hospodárstva mesta sú len v minimálnej miere zastúpené činnosti s vysokou pridanou hodnotou vyžadujúce vzdelanú pracovnú silu, čo má za dôsledok nízku úroveň reálneho príjmu obyvateľstva. Toto je možné konštatovať aj v prípade hospodárskych činností v okolitých mestách, ktoré poskytujú zamestnanie pre občanov Šale. Najväčšie percento obyvateľstva zamestnávajú montážne závody, u ktorých je predpoklad, že v prípade zmeny daňového a podporného systému podnikania presunú svoje pôsobisko do nových členských štátov EÚ, ako sú Bulharsko a Rumunsko. Významná oblasť podnikania, ktorej rozmach sa v budúcnosti očakáva, je  cestovný ruch. V zložení hospodárstva toto odvetvie zastúpené nie je, hoci vzhľadom na blízkosť potenciálnych centier – VD Kráľová, VD Selice, TK Diakovce a TK Horné Saliby, TK Galanta by malo možnosť z tejto činnosti profitovať. V nadväznosti na strategické plánovanie je nutné zámery mesta premietnuť do plánovacích dokumentov na vyššej úrovni – PHSR VÚC Nitra.
Nezamestnanosť nie je kardinálnym problémom mesta.
Napriek metodickým problémom (počet EAO je aktualizovaný len na úrovni okresu) môžeme konštatovať, že miera nezamestnanosti už od roku 2004 sa pohybuje na úrovni 7 percent. Je to blízko k 5 percentám, čo ministerstvo práce považuje za prirodzenú mieru nezamestnanosti. Veková štruktúra nezamestnaných nevykazuje výrazné zastúpenie žiadnej skupiny, v ročníkoch starších ako 30 rokov je výrazná prevaha žien. 30 percent nezamestnaných je v evidencii menej ako 3 mesiace, 44 percent menej ako 6 mesiacov, v týchto skupinách je ešte veľký predpoklad aktívneho záujmu o prácu. Na druhej strane podniky regiónu referujú o nedostatku záujemcov o prácu, čo dokazuje aj fakt, že ubytovne mesta sú plné pracovníkmi z Východného Slovenska, ktorí sú zamestnaní v podnikoch regiónu. V porovnaní so susednými regiónmi je Šaľa charakteristická nízkou úrovňou reálnych miezd,  čo má za dôsledok odliv kvalifikovanej pracovnej sily.
Marketingová podpora pre investorov
Mesto Šaľa má zabezpečenú marketingovú podporu pre potenciálnych investorov. K dispozícii je aktuálna databáza voľných plôch a budov, záujemcom pri vyhľadávaní partnerov pomáha kvalifikovaný odborník. V územnom pláne mesta boli vymedzené plochy priemyselných zón. V rámci tejto činnosti mesto chystá realizáciu
podujatí spojených s prezentáciou mesta, ktoré budú mať charakter stretnutí  s predstaviteľmi diplomatických  zborov a obchodných zastúpení členských štátov EÚ, kde budú prizvaní podnikatelia z mesta a okolia s cieľom nadviazať kontakty a realizovať  do budúcnosti spoločné investičné zámery .
Úrad práce v rámci aktívnej politiky práce zabezpečuje sprostredkovateľstvo a rekvalifikačné kurzy.
Služby pre podnikateľov
V sieti Národnej agentúry pre podporu MSP mesto patrí k pobočke Dunajská Streda a je zastúpené aj v rade pobočky. Referát marketingu mestského úradu zabezpečuje konzultačnú možnosť ohľadom podporných zdrojov. Šírenie podnikateľských informácií je zabezpečené aj komerčnými kanálmi www. firmysala .sk a mesačníkom Súkromný podnikateľ. Nie sú však k dispozícii žiadne miestne podporné nástroje začínajúcim podnikateľom. V rámci bezplatnej poradenskej činnosti  RRA so sídlom v Šali poskytuje informácie o možnostiach čerpania štrukturálnej pomoci aj pre malých a stredných podnikateľov a subjekty vykonávajúce činnosť v oblasti poľnohospodárskej prvovýroby.
Chýbajúca ponuka cestovného ruchu
V meste prakticky chýba ponuka pre akékoľvek odvetvie cestovného ruchu. V zahraničí je obvyklý model – vytvorenie klastrov ( združenia podnikateľov a organizácií), ktoré by zastrešovali propagáciu možností v oblasti cestovného ruchu a využiteľnosť existujúcich zariadení. Mesto vzhľadom na blízkosť k existujúcim centrám, by sa mohlo pripojiť v oblastiach poskytovania ubytovania a stravovacích služieb, ktoré v meste existujú. Je nutné dopracovať stratégiu rozvoja CR na regionálnej úrovni, kde by mesto identifikovalo svoje potreby a zároveň vytvorilo partnerstvá.
Jednostranný systém pracovného trhu
Úrad práce sa venuje len nezamestnaným. Tým, ktorí sú zamestnaní, ale chceli by zmeniť profesiu, alebo získať lepšie platenú prácu sa v súčasnosti nepomáha. Tak isto neexistuje miestny nástroj pre zamestnávateľov na vyhľadávanie žiadaných profesií. V meste síce sú prítomné stredné školy rôzneho zamerania, avšak nepružne reagujú na potreby pracovného trhu. V meste je nedostatok príležitostí na výkon činností s vyššou pridanou hodnotou. Treba podporiť túto oblasť, aby bolo možné udržať kvalitný potenciál v regióne.
Mesto má 5 rokov starú stratégiu hospodárskeho rozvoja
Stratégia bola vypracovaná medzi prvými na Slovensku s pomocou USAID. Kapitoly stratégie: doprava, investície, podnikanie. Problémom dopravy sa venovala stratégia hlavne preto, lebo v tom období mesto ešte nedisponovalo všeobecnou rozvojovou stratégiou.

Kultúra
Mestské kultúrne stredisko vyžaduje rekonštrukciu

V meste sa nachádzajú 2 kultúrne strediská. Zabezpečujú prevádzkové zázemie pre kultúrne skupiny tým, že tieto potom vystupujú na mestských akciách. Z technického hľadiska budova MsKS potrebuje zásahy na zníženie energetickej náročnosti a klimatizáciu sál. Je pripravený projekt rekonštrukcie pre fondy EÚ. V MsKS je aktuálna aj obnova svetelného a zvukového parku, ktorá je riešená postupne cez mestský rozpočet.
Budúcnosť mestskej knižnice
V uplynulom období bola na úrovni samosprávy diskusia o presťahovaní mestskej knižnice do nových priestorov. V rámci tejto akcie by bola riešená aj renovácia interiéru a otázka depozitu. V prípade zachovania knižnice v súčasných priestoroch sa treba venovať aj týmto problémom. Nezávisle od umiestnenia knižnice je aktuálna automatizácia výpožičného systému.
Premiestnenie amfiteátra
Súčasný mestský amfiteáter je považovaný za zastaralý. Treba zabezpečiť jeho zásadnú rekonštrukciu alebo výstavbu nového.
Rekonštrukcia obradnej siene
V nasledujúcich rokoch je potrebná rekonštrukcia tohto zariadenia.
Podpora miestnej kultúry
V meste existujú pravidelné každoročné kultúrne podujatia (7), niektoré z nich s celoslovenskou pôsobnosťou. Na mestskej web-stránke je priestor na uverejnenie miestnych programov. Bola vytvorená databáza kultúrnych organizácií.

Sociálna starostlivosť
Služby sociálnej starostlivosti v meste zastrešuje Organizácia sociálnej starostlivosti

Mestskú príspevkovú organizáciu založilo mesto na zastrešenie činnosti v zariadeniach sociálnej starostlivosti:
- detské jasle pre deti od 6 mesiacov do 3 rokov veku a do 6 rokov veku v prípadoch, keď sa rodičia v pracovných dňoch nemôžu postarať o deti,
- domov sociálnych služieb pre deti s vážnym zdravotným postihnutím vyžadujúcim osobitnú starostlivosť,
- domov pre osamelých rodičov a deti poskytujúci ubytovanie a poradenstvo,
- domov dôchodcov zabezpečujúci nevyhnutnú komplexnú starostlivosť (spolu 20 miest),
- dve jedálne pre dôchodcov s dennou kapacitou 100 porcií denne zabezpečuje aj diétne stravy a donášku domov,
- tri kluby dôchodcov so strediskami osobnej hygieny pri dvoch z nich,
- klub zdravotne postihnutých občanov,
- útulok.
Organizácia sociálnej starostlivosti tiež zabezpečuje
- opatrovateľskú službu (terénnu v domácnostiach a dva domy)

Kapacita mestských služieb sociálnej pomoci v niektorých oblastiach  je nedostatočná
Mesto zabezpečuje širokú škálu kvalitných sociálnych služieb pre svojich obyvateľov, avšak v dôsledku rýchlych zmien v spoločnosti, ktoré ovplyvňujú sociálnu situáciu občanov, tieto služby sa javia byť nedostatočné z hľadiska počtu obsluhovaných klientov. Zvyšovať kapacity by potrebovali predovšetkým domov dôchodcov, útulok v podobe azylového domu a terénna sociálna práca. V oblasti sociálnych bytov, alebo bytov pre nízkopríjmové skupiny tiež prevyšuje dopyt ponuku. S tým súvisí aj zatiaľ nevyriešená otázka deložovania neplatičov z nájomných bytov. V meste zatiaľ chýba opatrovateľská služba pre deti, krízové centrum a jedálne pre dôchodcov.
Nedostatočná pozornosť je venovaná zdravotne postihnutým občanom
Vo väčšine verejných budov v meste zatiaľ nie je zabezpečený bezbariérový vstup. Zvýšiť kvalitu života zdravotne postihnutých občanov by mohlo mesto aj s podporou založenia chránených dielní.
Obmedzená spolupráca samosprávy s mimovládnymi organizáciami v oblasti služieb sociálnej starostlivosti
V meste pracuje niekoľko mimovládnych organizácií so skúsenými odborníkmi v tejto oblasti. Z občianskej iniciatívy bolo založené aj materské centrum. Odborné predpoklady na to, aby mimovládny sektor zabezpečoval určité služby sociálnej starostlivosti, sú dané. Je slabá spolupráca medzi mestom a neziskovými organizáciami, ako aj vzájomná koordinácia aktivít v oblasti sociálnej starostlivosti.

Školstvo
Prichádza k poklesu žiakov na základných školách, ale aj k poklesu novonarodených detí

Počet žiakov základných škôl klesol v posledných šiestich rokoch z 3444 na 2714 a počet detí v materských školách zo 795 na 696. Najväčší pokles počtu žiakov je v mestskej časti Šaľa-Veča, o niečo menší je v centre mesta. V strome života podiel kategórie 0-4 roky je len 4,7 %, kým kategórie medzi 10 až 45 rokov bežne majú podiel okolo 8 percent. Kým v 90-tych rokoch bol prirodzený prírastok ročne okolo 100, v súčasnosti je to zhruba polovica. Najhoršia bola situácia na sklonku tisícročia (pr. prírastok rádovo 20), a v posledných rokoch sa pohybuje okolo 50.
Je potrebná inovácia v oblasti vzdelávania a výchovy
V školách je snaha zaviesť moderné metódy vzdelávania a výchovou čeliť negatívnym tendenciám, ktoré vplývajú na deti a mládež. Je otázne, či už zavedenie nových trendov dosiahlo kritickú úroveň, po ktorej sa už prejavia ich výrazné priaznivé účinky.
Poklesom počtu žiakov sa znižuje efektívnosť ekonomického zabezpečenia škôl
Pokles počtu žiakov je spojený so znižovaním normatívneho financovania a podľa analýzy ŠÚ na školách sú rezervy z hľadiska počtu žiakov a optimálneho naplnenia.
Technické nedostatky zvyšujú náklady na prevádzku škôl
Školské budovy väčšinou vyžadujú rekonštrukciu a opatrenia na zníženie energetickej náročnosti.
Školské stravovacie zariadenia majú zastaralé vybavenie a nie sú efektívne využité
Pokles počtu žiakov má za následok aj pokles počtu stravníkov a optimálnosť využitia kapacity týchto zariadení. Nové predpisy kladú zvýšené nároky na prevádzkovanie týchto zariadení. 

Šport a rekreácia
Rekreačné možnosti sú nedostatočné

Na základe výsledkov verejného stretnutia obyvatelia mesta pociťujú nedostatok rekreačných možností. Platí to od počtu a úrovne detských ihrísk po možnosti rekreačného pohybu v rámci voľnočasových aktivít.
Športové zariadenia sú opotrebované
Vďaka podpore podniku Duslo sa v meste už niekoľko desaťročí pestujú na vrcholovej úrovni rôzne športy. V súčasnej dobe sú však na udržanie možností športovania potrebné investície zo strany samosprávy a sponzorov. Niektoré športové zariadenia sú zastaralé a je potrebná ich rekonštrukcia.

Verejný poriadok
V ochrane verejného poriadku má mestská polícia strategický význam

Podarilo sa vybudovať solídne fungujúcu inštitúciu, ktorá má jasnú víziu ďalšieho skvalitnenia služieb. Bol vybudovaný kamerový systém.
Spolupráca s verejnosťou uľahčí udržanie verejného poriadku
Existujú základné formy spolupráce a sú k dispozícii poznatky o ďalších možných formách spolupráce.

Verejná infraštruktúra
Sústava verejného osvetlenia je morálne a fyzicky zastaralá

Sústava verejného osvetlenia bola budovaná v priebehu 60-tych rokov postupne až do obdobia 90-tych rokov. V podstate to znamená, že celá sústava mesta je prakticky morálne a fyzicky zastaralá. Sústava bola projektovaná a inštalovaná v dobe, keď výber tzv. príkonovej rady svietidiel neumožňoval diferencovať rôzne hladiny osvetlenia. V značnej miere preto dochádzalo k predimenzovaniu osvetľovacích sústav a to z hľadiska požadovanej úrovne osvetlenia. V rokoch 2002 – 2004 sa uskutočnili čiastočné racionalizačné opatrenia. Avšak dôvodom súčasného stavu je vysoká energetická náročnosť sústavy, ktorá spôsobuje, že finančné prostriedky sú nedostatočné a trvale dochádza k zhoršovaniu technického stavu a funkčnosti. Riešenie tejto situácie je možné len zásadným zvýšením celkového financovania verejného osvetlenia a hlavne modernizáciou verejného osvetlenia. Sústava verejného osvetlenia má v súčasnosti 1 644 svetelných miest. Je potrebné rozšírenie sústavy o ďalších 35 svetelných miest v novom sídlisku na Orechovej ulici, kde bude realizovaná výstavba rodinných domov.
Je potrebná generálna rekonštrukcia miestnych komunikácií
Na základe analýzy MÚ je potrebná generálna rekonštrukcia miestnych komunikácií v rozsahu cca 30 000 m2.
Bezproblémová výstavba obchvatu vyžaduje spoluprácu miestnej samosprávy
V súčasnosti prebieha proces výberu trasy cestného obchvatu a napriek tomu, že je projektom SSC, podľa doterajších skúseností k bezproblémovému priebehu je potrebná spolupráca mesta.
Parkovacie problémy v centre
Na riešenie problémov s parkovaním v centre existujú návrhy na vybudovanie záchytných parkovísk na okraji mesta.
Nedostatok stavebných parciel
Zvyšovaním životnej úrovne sa v meste prejavuje intenzívny záujem o individuálnu bytovú výstavbu. V súčasnosti je nedostatok vhodne pripravených plôch.
Nie sú k dispozícii vhodné plochy pre rozvojové projekty
Príchod nových zamestnávateľov brzdí nedostatok vhodných plôch a objektov. Mesto pritom vlastní parcely, určené na hospodárske využitie, ktoré sú však rozdrobené.

Pretrvávajúci problém – areál amfiteátra
Budúcnosť areálu amfiteátra v centre mesta je predmetom diskusií už niekoľko rokov a potrebuje riešenie.

Stav životného prostredia
Znížilo sa znečisťovanie ovzdušia

Po roku 1996 v dôsledku plynofikácie kotolní centrálneho vykurovania sa znížil objem emisií zo stacionárnych zdrojov. Súčasnú hladinu ovplyvňuje len Duslo, ktoré sa rozprestiera sčasti aj v katastrálnom území mesta a ešte stále prevádzkuje 26 veľkých zdrojov znečistenia. V ich prípade zatiaľ nie je možné očakávať výraznejšie zníženie emisií. Stredné zdroje už neznamenajú veľkú záťaž. Koncentrácia hlavných znečisťujúcich látok v ovzduší je len na úrovni miernej záťaže, avšak v dôsledku toho, že Duslo produkuje vo zvýšenej miere všetky hlavné kategórie emisií, mesto je stále súčasťou Dolnopovažskej zaťaženej oblasti. V Dusle v 2. polroku 2006 prebiehala rekonštrukcia podnikovej spaľovne nebezpečných odpadov, a podľa firmy už v roku 2007 budú produkovať menej emisií. V areáli firmy plánovala VÚC Nitra prostredníctvom firmy NISAK výstavbu nadregionálnej spaľovne nebezpečných odpadov, ktorá sa však kvôli nesúhlasu obyvateľstva a ministerstva životného prostredia nerealizovala
Kvalita vody Váhu nie je vhodná na kúpanie sa
Voda rieky Váh na základe hodnotenia „najhoršieho prípadu“ je zaradená do kategórie 4 – silne znečistená voda“. Voda nespĺňa požiadavky na kúpanie. Duslo je síce evidované ako významný zdroj znečistenia Váhu, ale podľa vyjadrenia predstaviteľa firmy na verejnom stretnutí, kvalita vody v rieke pod ústím odpadového kanálu podnikovej ČOV nie je horšia, ako vyššie. Vodu takisto znečisťujú miestne komunálne odpadové vody, avšak už prebieha rekonštrukcia oboch mestských ČOV.
Separovaný zber odpadov má za sebou rozbehovú fázu
Komunálny odpad mesta je odvážaný do Kalnej nad Hronom, využitím miestneho medziskladu. Keďže vzdialenosť skládky je viac ako 60 km, zníženie objemu má veľký význam. Súčasný systém separácie má za sebou 2 etapy, zavedenie SZ do IBV a KBV. Objem separátov sa zvýšil, systém však potrebuje analýzu a zvýšenie efektívnosti.
Vysoká antropogénna záťaž
V meste sa prejavujú rôzne formy antropogénnej záťaže – pochádzajúce z dopravy, znečistenia, z výskytu burín, na zmiernenie ktorých sa doteraz nevenovala dostatočná pozornosť. Do tejto kategórie patrí aj využívanie fosílnych zdrojov v centrálnom vykurovaní.
Prírodné hodnoty sú nízke
Z hľadiska ekologického koeficientu kvality mesto patrí do najnižšej kategórie, aj lesnatosť je extrémne nízka. Napriek tomu inundačný pás Váhu znamená veľkú príležitosť znížiť dopady tohto stavu na obyvateľstvo. Doterajšia starostlivosť o lesopark bola nedostatočná. Na podnet mesta LHP, platný do roku 2014 obsahuje aj prímestské lesy, v ktorých druhová skladba bude blízka pôvodným lesom.

Prílohy

Audit

(pdf - 606.41 kB)
Stratégia

(pdf - 522.67 kB)
Zdravotníctvo

(pdf - 351.71 kB)