Domov   >  Spravodajstvo
publikované: 06.02.2018 - 15:06  //  aktualizácia: 06.02.2018 - 15:13  //  zobrazené: 2556

Prieskum názorov, spokojnosti a potrieb obyvateľov mesta Šaľa za rok 2017

Vážení občania mesta,

dovoľujeme si Vás požiadať aj v tomto roku o spoluprácu pri vyplnení 4 dotazníkov, ktoré sú súčasťou prieskumu názorov, spokojnosti a potrieb obyvateľov týkajúcich sa poskytovaných služieb v meste Šaľa, kultúry, životného prostredia a života v meste ako mieste pre bývanie za rok 2017. Výsledky prieskumu budú použité pre potreby vyhodnotenia plnenia aktivít Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Šaľa na obdobie 2015-2020. Prosíme Vás o pár minút Vášho času na vyplnenie dotazníka.

Dotazníky je možné odovzdať vyplnené aj na prvom kontakte, ktorý  sa momentálne nachádza na ŽŠ s MŠ Petra Pázmánya s VJM, alebo do podateľne MsÚ na ul. Partizánska 20. Zároveň je možné vyplnené dotazníky zaslať emailom na mesto@sala.sk .

Prieskum prebieha do 3.4.2018

Za Vaše názory vopred ďakujeme.

 

Online dotazníky:

ONLINE DOTAZNÍK ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

https://docs.google.com/forms/d/1peBe2kQA3GJeQYmZuosOoJKeJrtG_QOG4ac5UlG-pJU/edit

 

ONLINE DOTAZNÍK KULTÚRNY ŽIVOT

https://docs.google.com/forms/d/1uVn3s7DHpP9qeBbnr4CpxZT4NMkuZDuNAc8yNOJHMMk/edit

 

ONLINE DOTAZNÍK BÝVANIE A ŽIVOT V MESTE

https://docs.google.com/forms/d/1UgaQvb5V5WhpNHg40Wq097koC-ojt_vQnAgoQp_7bdc/edit

 

ONLINE DOTAZNÍK SLUŽBY

https://docs.google.com/forms/d/18HcdALXrlCWIKf4et3uZ3sZ0ezyPCtRRpXprH6YvvTU/edit

 

 

S pozdravom

Ing. Eliška Vargová
Referát pre rozvojovú stratégiu a štrukturálne fondy
Oddelenie stratégie a komunálnych činností
Mesto Šaľa - MsÚ
Námestie Sv. Trojice 7
927 15 Šaľa
Tel. 031/7705981

Prílohy