Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 29.12.2014 - 12:23  //  aktualizácia: 05.01.2015 - 09:05  //  zobrazené: 908

Prehľad VZN prijatých MsZ v Šali, prehľad vydaných rozhodnutí v správnych konaniach v rokoch 2012 a 2013

číslo: I30/2014

Požadované informácie:

 

 • zoznam prijatých VZN za obdobie rokov 2012 a 2013,
 • prehľad vydaných rozhodnutí v správnych konaniach ( + čo bolo predmetom konania), počet odvolaní voči daným rozhodnutiam za obdobie rokov 2012 a 2013,
 • informácie o tom, či bola voči mestu podaná žaloba, žaloby, taktiež za obdobie rokov 2012 a 2013,
 • informáciu o tom, do akých projektov je v súčasnej dobe mesto Šaľa zapojené.

Sprístupnené informácie:

prehľad VZN prijatých Mestským zastupiteľstvom v Šali v roku 2012:

 1. 1. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 1/2012, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 6/2009 o zákaze požívania alkoholických nápojov na vymedzených verejne prístupných miestach
 2. 2. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 2/2012 o symboloch mesta Šaľa, ich používaní a ochrane
 3. 3. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 3/2012, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 11/2011 Zásady hospodárenia s majetkom mesta
 4. 4. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 4/2012 o hospodárení s bytovým fondom vo vlastníctve mesta Šaľa a bytmi v domoch s opatrovateľskou službou                                
 5. 5. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 5/2012 o cenách za sociálne služby na území mesta
 6. 6. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 6/2012, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 11/2011 Zásady hospodárenia s majetkom mesta v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. 3/2012
 7. 7. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 7/2012, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2000 o udržiavaní všeobecnej čistoty na verejných priestranstvách, o tvorbe, ochrane a údržbe verejnej zelene na území mesta Šaľa v znení Dodatku č. 1
 8. 8. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 8/2012, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 6/2008 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. 8/2011
 9. 9. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 9/2012 o miestnych daniach a miestom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Šaľa
 10. 10. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 10/2012, ktorým sa ustanovujú podrobnosti súvisiace s držaním psov

prehľad VZN prijatých Mestským zastupiteľstvom v Šali v roku 2013:

 1. 1. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 1/2013 o ďalších výstrojných súčiastkach príslušníkov Mestskej polície v Šali
 2. 2. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 2/2013 o financovaní základných umeleckých škôl, materských škôl a školských zariadení so sídlom na území mesta Šaľa v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa
 3. 3. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 3/2013, ktorým sa zrušujú Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 6/2009 zo dňa 02. 07. 2009, Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 1/2012 zo dňa 26. 01. 2012, Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 6/2003 zo dňa 25. 09. 2003, Dodatok č. 1 zo dňa 11. 10. 2007 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Šaľa č. 6/2003, Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 13/2008 zo dňa 06. 11. 2008
 4. 4. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 4/2013, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 9/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Šaľa
 5. 5. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 5/2013 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Šaľa
 6. 6. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 6/2013 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb
 7. 7. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 7/2013, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 6/2008 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa v znení VZN č. 8/2011 a v znení VZN č. 8/2012
 8. 8. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 8/2013 o zákaze požívania alkoholických nápojov na území mesta Šaľa
 9. 9. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 9/2013 o ďalších výstrojných súčiastkach príslušníkov Mestskej polície v Šali
 10. 10. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 10/2013, ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 18/2011 o prevode bytov a nebytových priestorov v majetku mesta Šaľa
 11. 11. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 11/2013, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 3/2011 o povinnosti vypracovať a aktualizovať povodňové plány záchranných prác
 12. 12. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 12/2013 o vyhlásení záväznej časti územného plánu mesta Šaľa - zmeny a doplnky č. 4, ktorým sa mení VZN mesta Šaľa č. 1/2004 o vyhlásení záväznej časti územného plánu mesta Šaľa v znení zmien a doplnkov č. 1 a č. 2 k ÚP mesta Šaľa a a č.3 k ÚP mesta Šaľa a Energetická koncepcia mesta Šaľa
 13. 13. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 13/2013 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd podľa miestnych podmienok
 14. 14. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 14/2013 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Šaľa
 15. 15. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 15/2013, ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 14/1993 o státí a státí vozidiel na parkoviskách, odťahovaní vozidiel a odstraňovaní opustených vozidiel na území mesta Šaľa v znení zmien a doplnkov

prehľad vydaných rozhodnutí v správnych konaniach v roku 2012:

predmet konania

počet vydaných rozhodnutí

počet odvolaní voči danému rozhodnutiu

rozhodnutie o vydaní súhlasu na výrub drevín podľa zák. č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

23

0

rozhodnutie, ktorým sa nevyhovuje žiadosti podanej  podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov

5

0

rozhodnutie o posúdení o odkázanosti na sociálnu službu podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov

72

0

rozhodnutie o jednorazovej dávke v hmotnej núdzi podľa zákona č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

34

0

rozhodnutie o udelení licencie na prevádzkovanie výherných automatov, vydané podľa zákona č. 71/1967 zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov a zákona č.  171/2005 Z. z. o hazardných hrách  a o zmene a doplnení niektorých zákonov

17

0

rozhodnutie o vydaní stanoviska na prevádzkovanie hazardných hier,  vydané podľa zákona č. 71/1967 zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov a zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách  a o zmene a doplnení niektorých zákonov

12

0

rozhodnutie o povolení zmeny v rozhodnutí, vydané podľa zákona č. 71/1967 zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov a zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách  a o zmene a doplnení niektorých zákonov

12

0

rozhodnutie o uložení sankcie mladistvému podľa zákona č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb v znení neskorších predpisov

3

0

zvláštne užívanie verejného priestranstva - rozkopávkové povolenie - ako príslušný orgán miestnej štátnej správy vo veciach miestnych a účelových komunikácií podľa § 3 ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov

28

0

povolenie zriadenia vjazdu z miestnej komunikácie na susednú nehnuteľnosť ako príslušný orgán miestnej štátnej správy vo veciach miestnych a účelových komunikácií podľa § 3 ods. 2 zákona  č.135/1961Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon)              v znení  neskorších predpisov, v nadväznosti na § 3b cestného zákona

12

0

určenie použitia trvalého dopravného značenia ako príslušný orgán miestnej štátnej správy vo veciach miestnych a účelových komunikácií podľa ustanovení  § 3 ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov

3

0

rozhodnutie o zanedbávaní starostlivosti o povinnú šk. dochádzku  -  §37 Priestupky  Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o  zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

2

0

rozhodnutie podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (územné konania, stavebné konania, kolaudačné konania, a konania o priestupkoch a deliktoch)

288

4

rozhodnutie podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (prerušené a zastavené konania)

84

0

prehľad vydaných rozhodnutí v správnych konaniach v roku 2013:

predmet konania

počet vydaných rozhodnutí

počet odvolaní voči danému rozhodnutiu

rozhodnutie o vydaní súhlasu na výrub drevín podľa zák. č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

15

0

rozhodnutie, ktorým sa nevyhovuje žiadosti podanej  podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov

12

0

rozhodnutie o posúdení o odkázanosti na sociálnu službu podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov

82

0

rozhodnutie o jednorazovej dávke v hmotnej núdzi podľa zákona č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

26

0

rozhodnutie o udelení licencie na prevádzkovanie výherných automatov, vydané podľa zákona č. 71/1967 zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov a zák. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách  a o zmene a doplnení niektorých zákonov

34

0

rozhodnutie o vydaní stanoviska na prevádzkovanie hazardných hier,  vydané podľa zákona č. 71/1967 zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov a zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách  a o zmene a doplnení niektorých zákonov

32

0

rozhodnutie o povolení zmeny v rozhodnutí, vydané podľa zákona č. 71/1967 zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov a zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách  a o zmene a doplnení niektorých zákonov

18

0

rozhodnutie o priestupku podľa zákona č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

4

0

rozhodnutie o uložení sankcie mladistvému  podľa zákona č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb v znení neskorších predpisov

3

0

zvláštne užívanie verejného priestranstva - rozkopávkové povolenie - ako príslušný orgán miestnej štátnej správy vo veciach miestnych a účelových komunikácií podľa § 3 ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov

11

0

povolenie zriadenia vjazdu z miestnej komunikácie na susednú nehnuteľnosť ako príslušný orgán miestnej štátnej správy vo veciach miestnych a účelových komunikácií podľa § 3 ods. 2 zákona  č.135/1961Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon)              v znení  neskorších predpisov, v nadväznosti na § 3b cestného zákona

12

0

určenie použitia trvalého dopravného značenia ako príslušný orgán miestnej štátnej správy vo veciach miestnych a účelových komunikácií podľa ustanovení  § 3 ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov

2

0

rozhodnutie o zanedbávaní starostlivosti o povinnú šk. dochádzku  -  §37 Priestupky  Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o  zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

1

0

rozhodnutie podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (územné konania, stavebné konania, kolaudačné konania, a konania o priestupkoch a deliktoch)

203

1

rozhodnutie podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (prerušené a zastavené konania)

52

0

Voči mestu bola podaná jedna žaloba v roku 2012 a jedna žaloba v roku 2013.

mesto Šaľa je v súčasnej dobe zapojené do týchto projektov:

 • Opatrenia na zlepšovanie kvality ovzdušia v Šali
 • Domov dôchodcov Šaľa
 • Modernizácia verejného osvetlenia v meste Šaľa – 1. etapa
 • Elektronizácia služieb mesta Šaľa

 

Ako jeden z našich projektov je možné tiež ponímať prevádzkovanie chránenej dielne v rámci Mestskej polície Šaľa, kde na obsluhe dozorných a komunikačných zariadení (najmä kamerový systém) máme zamestnaných 8 pracovníkov so zdravotným postihnutím.

Prostredníctvom Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Nových Zámkoch je mesto zapojené tiež do projektov:

Menšie obecné služby – počet ľudí: 8

Aktivačná činnosť formou menších obecných služieb pre obec alebo formou menších obecných služieb pre samosprávny kraj – počet ľudí: 13

Pomoc v hmotnej núdzi – počet ľudí: 147

Mesto Šaľa je od roku 2012 tiež zapojené do Národného projektu terénnej sociálnej práce v obciach, ktorý financuje pracovné pozície terénneho sociálneho pracovníka ako aj asistenta terénneho sociálneho pracovníka, ktorých predmetom činnosti je práca s ľuďmi bez domova.

Okrem dotačných projektov spojených s nenávratným financovaním je naše mesto zapojené aj do aktuálneho ročníka projektu Benchmarkingu miest. www.projektbmu.sk.