Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Interpelácie poslancov
publikované: 02.01.2015 - 13:40  //  aktualizácia: 02.01.2015 - 13:41  //  zobrazené: 1555

Prečo nie sú na internete zverejnené odpovede na otázky

predkladateľ: Mgr. Jozef Varsányi

Odpoveď na interpeláciu prednesenú v rámci 9. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali dňa 18. decembra 2014

V rámci 9. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali, ktoré sa uskutočnilo dňa 18. 12. 2014, ste predniesli interpeláciu ohľadom:

toho, prečo nie sú na internete zverejnené odpovede na otázky, ktoré sú podané na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, podľa Vašich zistení je zverejnených dvadsaťsedem, Vy ste podali žiadosť v poradí č. 45 a č. 46 a ešte nie je stále na internetovej stránke zverejnená, aj keď písomnú odpoveď ste už dostali.V zmysle § 34, ods. 4 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Šali Vám zasielam odpoveď na Vašu interpeláciu a oznamujem Vám nasledovné: 

Sprístupňovanie informácií na žiadosť upravuje § 14 – 21a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií). Povinná osoba (mesto) sprístupňuje požadované informácie žiadateľovi na základe jeho žiadosti. Podľa zákona o slobode informácií nie je povinnosťou povinnej osoby zverejňovať informácie sprístupnené žiadateľovi na základe jeho žiadosti. Mesto však informácie zverejňuje, pred ich zverejnením je potrebné skontrolovať, aby neobsahovali údaje dotýkajúce sa osobnosti a súkromia fyzickej osoby (osobné údaje). Priebežne tieto informácie neboli kontrolované a zverejňované z dôvodu pracovnej zaneprázdnenosti a plnenia ďalších pracovných úloh a povinností. V čase vypracovania tejto písomnej odpovede na interpeláciu sú informácie zverejnené na webovom sídle mesta.