Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 31.05.2010 - 09:44  //  aktualizácia: 24.11.2011 - 11:19  //  zobrazené: 2299

Právoplatne rozhodnutie o platnosti resp. neplatnosti kúpnej zmluvy.

číslo: I13/2010

„Dňa 27. 5. 2008 ste odsúhlasili Ing. Tomášovi Alföldimu postavenie stabilného plotu s betónovým základom medzi mojou záhradou a mojim stabilným plotom i napriek tomu, že ste veľmi dobre vedeli, že na tomto pozemku sú ovocné stromy a stabilný plot od Markovičovej ulice, ktoré sú majetkom Ing. Szarku. Vedeli ste veľmi dobre, že o pár mesiacov Krajský súd v Trnave bude právoplatne rozhodovať o platnosti resp. neplatnosti kúpnej zmluvy. Na úradnom tlačive Mesta Šaľa „ohlásenie drobnej stavby“ v bode 8 je uvedené, že „vyjadrenie vlastníkov susedných nehnuteľností je pripojené“ – žiadne moje vyjadrenie nebolo pripojené, ale Vám to vôbec nevadilo!

1. Prečo ste nebrali do úvahy uvedené skutočnosti? Na základe čoho ste odsúhlasili postavenie stabilného plotu?
2. Prečo ste v tomto prípade nechceli čakať na rozhodnutie krajského súdu?
3. Vážený pán primátor, prečo ste uzavreli zmluvu o budúcej zmluve, keď ste už poznali právoplatné rozhodnutie krajského súdu?
4. Pán primátor, kto dal pokyn Ing. Tóthovej, aby v zmluvách neuviedla skutočný stav predmetu?
5. Pán primátor, zabezpečíte nápravu?
6. Pán primátor, prečo má prednostné právo u Vás Ing. T. Alföldi na prenájom 171 m2 pozemku, ktorý bol pridelený do osobného užívania Ing. Szarkovi v roku 1978 a má tam ovocné stromy a stabilný plot, ktoré sú jeho majetkom a má prednostné právo na kúpu pozemku?
7. Pán primátor, v čom vidíte, že krajský súd rozhodol „protiprávne“?
8. Pán primátor, prečo myslíte, že priznanie JUDr. Kelemena na súde, ktorý je tiež zodpovedný za túto situáciu, je falošné?
9. Keď si myslíte, že kúpna zmluva v roku 2000 bola spracovaná v zmysle platných predpisov a zákonov, uveďte tie predpisy a zákony!“

Mesto Šaľa listom zo dňa 22. 4. 2010 zaslalo žiadateľovi výzvu na doplnenie žiadosti o sprístupnenie informácie, nakoľko žiadosť neobsahovala zákonom predpísané náležitosti.

Vzhľadom k tomu, že žiadateľ ani napriek výzve nedoplnil do žiadosti všetky zákonom predpísané náležitosti v stanovenej lehote, mesto Šaľa žiadosť odložilo.

Žiadateľ: Ing. Alexander Szarka, Šaľa