Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 26.11.2019 - 09:28  //  aktualizácia: 26.11.2019 - 09:29  //  zobrazené: 387

Pracovná pozícia - vedúci spoločného školského úradu

M E S T O   Š A Ľ A

Nám. Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa, IČO 00306185

prijme do pracovného pomeru k obsadeniu pracovnej pozície

 

 vedúci Spoločného školského úradu

 

zamestnanca s možnosťou nástupu pri splnení nasledovných požiadaviek:

 

Kvalifikačné predpoklady:

 • vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa – ekonomického, právneho alebo pedagogického smeru,
 • odborná a pedagogická spôsobilosť pre základnú školu podľa zákona č. 596/2003 Z. z.                   o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v platnom znení (Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov),
 • najmenej päť rokov pedagogickej praxe,

 

Iné kritériá a požiadavky:

 • bezúhonnosť (výpis registra trestov nie starší ako 3 mesiace dokladaný uchádzačom v prípade úspešného výberu t.j. nie pri podávaní prihlášky),
 • znalosť legislatívy predovšetkým v oblasti školstva, pracovno – právnej, samosprávy,
 • práca v MS Office (Word, Excel), práca vo web prehliadači, komunikatívnosť, metodické a manažérske zručnosti,
 • aprobácia 1-4 – vítaná,
 • prax v riadiacej činnosti vítaná,

 

Charakteristika pracovného miesta:

 • koordinovanie, kontrola a vykonávanie štátnej správy  na úseku školstva, mládeže a telesnej kultúry na  úrovni vyššieho územného celku, alebo obce vykonávaná zamestnancom ,  ktorý spĺňa osobitný kvalifikačný predpoklad,
 • metodické usmerňovanie a kontrola v oblasti hospodárskeho riadenia škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti vyššieho územného celku alebo obce,
 • tvorba všeobecne záväzných predpisov na úrovni samosprávy,
 • koordinovanie, organizovanie a vedenie prípravy, vykonávanie a realizácia kontrolných akcií v pôsobnosti samosprávy,
 • spracovanie zámerov, programov a projektov rozvoja školstva vo všetkých jeho oblastiach      v zriaďovateľskej pôsobnosti vyššieho územného celku alebo obce,
 • tvorba koncepčných , metodických a analytických materiálov na úrovni obce,
 • samostatné zabezpečovanie rozpočtovania alebo financovania.

Základná zložka mzdy(pri odbornej praxe do 2 rokov)                 1000,- EUR   

- osobný príplatok v zmysle § 10 zákona č. 553/2003 Z. z.  o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Celkový počet obsadzovaných pracovných miest: 1

Predpokladaný nástup do zamestnania: 01. 01. 2020

Termín uzávierky prihlášok:  13. decembra 2019

 

Prihlášku vrátane písomného a  telefonického kontaktu, čestné vyhlásenie o bezúhonnosti, fotokópiu dokladu o nadobudnutom vzdelaní, o pedagogickej praxi, s profesijným životopisom, Koncepciu rozvoja prác na Spoločnom školskom úrade, rozsah strán max. 6 strán možno podať osobne alebo zaslať poštou  na adresu:

 

Mestský úrad

personálny referát                           Zn.  vedúci Spoločného školského úradu - Neotvárať

Nám. Sv. Trojice č. 7                                  

927 15  Šaľa 

 

Šaľa  22.11.2019                                                                               Mgr. Jozef Belický, v. r.

              primátor mesta

Informácie týkajúce sa spracúvania a ochrany osobných údajov sú uvedené na stránke mesta: https://sala.sk/clanok/prehlasenie-o-ochrane-sukromia