Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 10.10.2019 - 15:49  //  aktualizácia: 10.10.2019 - 15:50  //  zobrazené: 876

Pracovná pozícia - príslušník Mestskej polície v Šali

M E S T O   Š A Ľ A

Nám. Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa, IČO 00306185

 

prijme do pracovného pomeru k obsadeniu  pracovnej pozície -

 príslušník Mestskej polície v Šali

 

zamestnanca s možnosťou nástupu pri splnení nasledovných požiadaviek:

 

Kvalifikačné predpoklady:

- úplné stredné vzdelanie, úplné stredné odborné vzdelanie

 

Požiadavky v zmysle zákona SNR č. 564/1991 o obecnej polícii v platnom znení:

- bezúhonnosť (výpis registra trestov nie starší ako 3 mesiace dokladaný uchádzačom v prípade úspešného výberu t.j. nie pri podávaní prihlášky),

- osoba staršia ako 21 rokov,

- osoba telesne, duševne a odborne spôsobilá na plnenie úloh obecnej polície,

 

Iné kritéria:

- vodičský preukaz skupiny B,

- odborná spôsobilosť – výhodou,

- znalosť práce s PC,

- znalosť cudzieho jazyka vítaná,

 

Osobné vlastnosti a schopnosti:

- slušné a rázne vystupovanie, komunikatívnosť, flexibilita, kreatívnosť, samostatnosť,

- prísna sebadisciplína, zodpovednosť a kolegialita,

- kladný vzťah k práci, obetavosť a iniciatíva pri plnení úloh.

 

Celkový počet obsadzovaných pracovných miest: 1

 

Základná zložka mzdy(pri odbornej praxe do 2 rokov):   

  • bez odbornej spôsobilosti                670,00 Eur                
  • s odbornou spôsobilosťou               783,00 Eur    

- osobný príplatok v zmysle § 10 zákona č. 553/2003 Z. z.  o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Predpokladaný nástup do zamestnania: november 2019

 

Termín uzávierky prihlášok: 31. októbra  2019

 

Prihlášku vrátane písomného a  telefonického kontaktu, čestné vyhlásenie o bezúhonnosti, fotokópiu dokladu o nadobudnutom vzdelaní, doklad o odbornej spôsobilosti v požadovanej oblasti s profesijným životopisom a súhlasom  na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania (zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v zmysle neskorších predpisov) možno podať osobne alebo zaslať poštou  na adresu:

 

Mestský úrad

personálny referát                           Zn. príslušník MsP                                     

Nám. Sv. Trojice č. 7                                  

927 15  Šaľa 

 

Šaľa  10. 10. 2019

                                                           Mgr. Jozef Belický, v.r.

primátor mesta