Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 12.06.2018 - 14:16  //  aktualizácia: 12.06.2018 - 14:17  //  zobrazené: 1008

Pracovná pozícia - miesto odborného pracovníka Nízkoprahového denného centra

Oznam o výberovom konaní

 

 

 

Implementačná agentúra

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
 

podporuje výkon

Nízkoprahového denného centra: Partizánska 1032/1,  927 01 Šaľa

 

v rámci Národného projektu Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni

(ITMS 2014+ 312041A136)
 

 

Poskytovateľ: Organizácia sociálnej starostlivosti mesta Šaľa,  

Horná ul. 11, 927 01 Šaľa

 

vyhlasuje výberové konanie na

 

 

jedno pracovné miesto odborného pracovníka Nízkoprahového denného centra;

 

Výberové konanie sa uskutoční dňa 25/06/2018 o 9:00 hod. v priestoroch

 

Organizácie sociálnej starostlivosti, Horná ul. 11, 927 01 Šaľa.

 

Záujemcovia o  pracovnú pozíciu môžu písomnú žiadosť o prijatie  do zamestnania doručiť osobne alebo zaslať poštou na adresu Organizácia sociálnej starostlivosti mesta Šaľa, Horná ul. 11, 927 01  Šaľa.

 

Uzávierka na predloženie žiadostí o prijatie do zamestnania je 20/06/2018.

 

Záujemcovia, ktorých písomné žiadosti do výberového konania boli doručené po termíne uzávierky, nebudú zaradení do výberového konania.

 

Zoznam požadovaných dokladov k žiadosti o prijatie do zamestnania (v ktorej je jednoznačne určené, o ktorú pozíciu alebo pozície sa kandidát uchádza):

 • štruktúrovaný životopis uchádzača (CV) vo formáte Europass,
 • doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
 • doklady potvrdzujúce odbornú spôsobilosť, resp. prax,
 • uchádzač môže predložiť aj odporúčania alebo pracovné hodnotenia od predchádzajúceho zamestnávateľa alebo od organizácií, s ktorými v minulosti spolupracoval,
 • súhlas so spracovaním osobných údajov na osobitnom formulári:

https://www.ia.gov.sk/npkiku/domov/dokumenty/

 

Kvalifikačné predpoklady na pozíciu odborný pracovník Nízkoprahového denného centra sú:

V zmysle zákona č. 219/2014 o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 219/2014“) a to:

1. vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v študijnom odbore sociálna práca v zmysle § 5 ods. 1 písm. b),

 

 alebo

 

2. odborné vzdelanie v oblasti sociálnej práce alebo vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v študijnom odbore psychológia, právo, sociálne služby a poradenstvo, verejná politika a verejná správa alebo v študijných odboroch pedagogického zamerania, alebo má uznaný doklad o takom vysokoškolskom vzdelaní rozhodnutím podľa osobitného predpisu v zmysle § 45 ods. 1, pokiaľ fyzická osoba k 1. januáru 2015 vykonáva pracovné činnosti, ktoré svojím charakterom zodpovedajú sociálnej práci podľa tohto zákona, v pracovno-právnom vzťahu alebo v obdobnom pracovnom vzťahu a nespĺňa kvalifikačný predpoklad ustanovený v § 5 ods. 1 písm. b). 

V zmysle § 45 ods. 2 zákona č. 219/2014 u fyzickej osoby podľa odseku 1, ktorá preruší výkon pracovných činností podľa odseku 1, sa považuje kvalifikačný predpoklad ustanovený v § 5 ods. 1 za splnený, ak táto fyzická osoba preukáže splnenie podmienky vykonávania pracovných činností, ktoré svojím charakterom zodpovedajú sociálnej práci podľa tohto zákona, v pracovnoprávnom vzťahu alebo v obdobnom pracovnom vzťahu písomným potvrdením zamestnávateľa, ktoré obsahuje meno, priezvisko, titul fyzickej osoby, potvrdenie splnenia tejto podmienky k 1. januáru 2015 a údaj o dĺžke vykonávania týchto pracovných činností. Zamestnávateľ je na požiadanie fyzickej osoby podľa prvej vety povinný vydať písomné potvrdenie podľa prvej vety.

 

Ďalšie výberové kritériá na pozíciu odborný pracovník Nízkoprahového denného centra sú:

·         Znalosť slovenského jazyka.

 

V prípade, že na základe výberových kritérií komisia vyhodnotí viacerých uchádzačov ako vhodných na obsadzovanú pozíciu, komisia posudzuje doplňujúce výberové kritériá:

 • osobnostné predpoklady:  empatia; rešpekt k odlišnostiam; schopnosť zvládať náročné situácie, spojené s výkonom povolania; komunikačné zručnosti; schopnosť pracovať v tíme; schopnosť riešiť konflikty, motivácia pre prácu vo vylúčených komunitách/lokalitách a ďalšie,
 • skúsenosti v oblasti sociálnej práce, komunitnej práce, pedagogickej práce a pod.,
 • znalosť jazyka cieľovej skupiny (rómsky, maďarský a podobne),
 • znalosť konkrétnej komunity a cieľovej skupiny (pobyt vo vylúčenej komunite/lokalite, jeho dĺžka a podobne),
 • práca s PC na základnej/užívateľskej úrovni (Microsoft Word, Microsoft Excel, práca s internetom),
 • osobný záujem priebežne sa vzdelávať v odbornej problematike a pod.,

·         odporúčania a pracovné hodnotenia od predchádzajúcich zamestnávateľov alebo od organizácií, s ktorými uchádzač spolupracoval.

 

Každý úspešný uchádzač na pozíciu odborný pracovník KC/ alebo NDC/ alebo NSSDR, ktorého výberová komisia vyberie na výberovom konaní na uvedenú pozíciu, musí byť spôsobilý k právnym úkonom v plnom rozsahu a musí spĺňať podmienku bezúhonnosti. Splnenie tejto podmienky preukáže Prevádzkovateľovi KC predložením výpisu z registra trestov (nie staršieho ako tri mesiace)2.

 

 

V prípade, že na základe výberových kritérií komisia vyhodnotí viacerých uchádzačov ako vhodných na obsadzovanú pozíciu, komisia posudzuje doplňujúce výberové kritériá:

·         osobnostné predpoklady:  empatia; rešpekt k odlišnostiam; schopnosť zvládať náročné situácie, spojené s výkonom povolania; schopnosť pracovať v tíme; schopnosť riešiť konflikty, motivácia pre prácu vo vylúčených komunitách/lokalitách a ďalšie.

 • záujem priebežne sa vzdelávať v odbornej problematike a pod.
 • odporúčania a pracovné hodnotenie od predchádzajúcich zamestnávateľov alebo od organizácií, s ktorými uchádzač spolupracoval.

Každý úspešný uchádzač na pozíciu odborný pracovník Nízkoprahového denného centra, ktorého výberová komisia vyberie na výberovom konaní na uvedenú pozíciu, musí byť spôsobilý k právnym úkonom v plnom rozsahu a musí spĺňať podmienku bezúhonnosti. Splnenie tejto podmienky preukáže Poskytovateľovi predložením výpisu z registra trestov (nie staršieho ako tri mesiace)2.

 

Upozornenie: Na výberové konanie budú pozvaní iba záujemcovia, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady na danú pozíciu.

 

Miestom výkonu práce je (uveďte adresu): Krízové centrum, Partizánska 1032/1, 927 01 Šaľa.

Dátum predpokladaného nástupu do zamestnania je 01/07/2018.

 

 

 

 

 

 

 

Charakteristika práce odborného pracovníka Nízkoprahového denného centra:

Odborný pracovník zodpovedá za realizáciu odborných činností a aktivít Nízkoprahového denného centra, ktoré sú prístupné pre celú obec/komunitu. Pomáha zvyšovať zručnosti ľudí na miestnej úrovni, podporuje a rozvíja ich osobnostné kompetencie a motiváciu k samostatnému riešeniu problémov, aktivizuje ich a posilňuje sebavedomie a zodpovednosť. Prispieva k zmierňovaniu napätí v komunite, je pripravený byť neformálnym mediátorom prípadných konfliktov. Svojou činnosťou sa snaží prispievať k sociálnemu začleňovaniu osôb sociálne vylúčených, a to ako na individuálnej, tak aj na lokálnej úrovni.

 

Odborný pracovník vykonáva činnosti:

·      zodpovedá za realizáciu odborných činností, iných činností a aktivít Nízkoprahového denného centra, ktoré sú prístupné pre obec/komunitu/klientov;

·      zisťuje a mapuje potreby komunity/ klientov v oblasti sociálnych služieb/ komunitného rozvoja, mapuje potenciál komunity/ klientov;

·      vyhľadáva klientov a potenciálnych prijímateľov sociálnych služieb;

·      pomáha zvyšovať zručnosti ľudí na miestnej úrovni, podporuje a rozvíja ich osobnostné kompetencie a motiváciu k samostatnému riešeniu problémov, aktivizuje ich a posilňuje ich sebavedomie a zodpovednosť;

·      prispieva k zmierňovaniu napätí v komunite, je pripravený byť neformálnym mediátorom prípadných konfliktov;

·      svojou činnosťou prispieva k sociálnemu začleňovaniu osôb sociálne vylúčených, a to ako na individuálnej, tak aj na lokálnej úrovni;

·      posudzuje sociálnu situáciu klienta;

·      poskytuje základné informácie o možnostiach  riešenia problému a podľa potreby aj odporúča a sprostredkúva ďalšiu odbornú pomoc - základné sociálne poradenstvo, (v prípade kompetentnosti poskytuje aj špecializované poradenstvo);

·      poskytuje pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov (napr. pomoc pri spisovaní a podávaní písomných podaní a vypisovaní tlačív, pri písomnej komunikácii v úradnom styku, príprave dokumentácie a pri vybavovaní iných vecí v záujme klienta);

·      rozvíja sociálnu komunikáciu na základe rôznych metód sociálnej práce;

·      navrhuje a realizuje formy, metódy a postupy sociálnej práce s klientom a jeho rodinou;

·      napomáha sociálnej integrácii klienta do komunity;

·      vykonáva sociálnu prácu zameranú na podporu samostatnosti, nezávislosti, sebestačnosti klienta, najmä pri základných sociálnych aktivitách;

·      pripravuje podklady pre vypracovanie individuálneho rozvojového plánu klienta;

·      realizuje  odborné činnosti a iné činností v oblasti prípravy na školskú dochádzku a školské vyučovanie, preventívne aktivity a záujmovú činnosť, ako aj ďalších doplnkové služby, aktivity a činnosti;

·      vedie evidenciu o odborných činnostiach, iných činnostiach a aktivitách a evidenciu klientov

·      vyhodnocuje výsledky zrealizovaných odborných činností, iných činností a aktivít z hľadiska napĺňania cieľov Nízkoprahového denného centra a potrieb užívateľov;

·      zúčastňuje sa na pravidelných poradách zamestnancov;

·      vykonáva iné (doplnkové) činnosti, ktoré vyplynú z aktuálnych potrieb počas realizácie NP;

 

 

 

 

 

 

 

 

V súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania je pri výberovom konaní zakázaná diskriminácia z dôvodu pohlavia, náboženského vyznania alebo viery, rasy, príslušnosti k náboženskej alebo etnickej skupine, zdravotného postihnutia, veku, sexuálnej orientácie, manželského stavu a rodinného stavu, farby pleti, jazyka, politického alebo iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, majetku, rodu alebo iného postavenia. Zásadu rovnakého zaobchádzania v pracovnoprávnych vzťahoch a obdobných právnych vzťahoch ustanovuje zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon)v znení neskorších predpisov.