Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 26.04.2017 - 17:05  //  aktualizácia: 26.04.2017 - 17:06  //  zobrazené: 1412

Pozvánka na zasadnutie ekonomickej komisie

P o z v á n k a

 zvolávam  zasadnutie ekonomickej komisie,
 ktorá sa uskutoční dňa
2. mája 2017
so začiatkom o 16.30  hod. v zasadačke MsÚ

Program:
1. Vývoj hospodárenia mesta k 31. 03. 2017
2. Návrh na reštrukturalizáciu úverov mesta Šaľa; Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu reštrukturalizácie úverov mesta Šaľa
3. Žiadosti o dotáciu z rozpočtu mesta na rok 2017 pre oblasť športu
4. Žiadosti o dotáciu z rozpočtu mesta na rok 2017 pre oblasť kultúry
5. Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci IROP na realizáciu projektu „Učebňa biochémie a polytechnická učebňa v ZŠ Ľ. Štúra, Šaľa“
6. Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci IROP na realizáciu projektu „Učebňa fyziky a učebňa jazykov v ZŠ J.C. Hronského, Šaľa“
7. Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci IROP na realizáciu projektu „Učebňa fyziky v ZŠ s MŠ J. Murgaša, Šaľa“
8. Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci IROP na realizáciu projektu „Učebňa fyziky v ZŠ s MŠ Petra Pázmánya s vyučovacím jazykom maďarským, Šaľa“
9. Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci IROP na realizáciu projektu „Učebne jazykov a IKT v ZŠ J. Hollého, Šaľa“
10. SHELL Slovakia, s.r.o., Einsteinova 23, 851 01 Bratislava – žiadosť o prenájom pozemkov vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa
11. Ing. arch. Viktor Becker a Mgr. Andrea Becker, bytom Švermova 30, Šaľa – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa
12. MTM PLAST, s.r.o., Hlavná 73A/2186, Šaľa – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa
13. MUDr. Pavol Miček, Hlavná 69, Šaľa – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa
14. Anna Hrajnohová, ul. Kráľovská 828/2, Šaľa – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa
15. Arpád Kuki, Vydrany 132 a Nina Kuki Petkovová, Hurbanova 4, Šaľa – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa
16. Dušan Babka a Eva Babková, bytom Jazerná 576/6, Šaľa – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa
17. MUDr. Marián Vagovič a MUDr. Martina Vagovičová, bytom Jazerná 575/4, Šaľa – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa
18. Erika Miškovičová, Kráľovská 46, Šaľa – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa
19. Zámena pozemkov, časť parcely č. 82/3 vo vlastníctve mesta Šaľa za časť parcely
č. 3440/2 vo vlastníctve Gabriela Pápaya a Dany Pápayovej z dôvodu hodného osobitného zreteľa
20. BRM 78 DEVELOPMENT, s.r.o., Šulekovská 2112/34B/59, Sereď – žiadosť o zmenu nájomcu – prenájom pozemkov vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa
21. Relax CAVE s.r.o., P. J. Šafárika 373/6, Šaľa – žiadosť o zníženie ceny nájmu za prenajatý pozemok z dôvodu hodného osobitného zreteľa
22. Zoltán Karas a Darina Karasová, trvale bytom Hliník 1903/20, Šaľa – prevod pozemku na Budovateľskej ul. v Šali
23. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na ul. Fr. Kráľa v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre BRM 78 DEVELOPMENT s.r.o., Šulekovská 2112/34B, Sereď
24. Návrh na majetkovoprávne usporiadanie nehnuteľností nachádzajúcich sa pod plánovanou stavbou „Cyklotrasa do Dusla“
25. Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu pozemkov na nároží ulíc Kollárova a Nešporova v Šali“
26. Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže „O najvýhodnejšiu ponuku na prenájom pozemkov pre osadenie reklamných stavieb a smerových tabúľ, ich vybudovanie a zabezpečenie komplexnej starostlivosti o reklamné stavby a smerové tabule na území mesta Šaľa“
 
Ing. Tibor Baran
predseda komisie
Zapísala:                                                                            
Anita Petkovová