Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 14.09.2018 - 07:42  //  aktualizácia: 14.09.2018 - 07:43  //  zobrazené: 355

Pozvánka na ekonomickú komisiu

P o z v á n k a

 

zvolávam zasadnutie ekonomickej komisie, ktoré sa uskutoční dňa

 

17. septembra 2018

 

so začiatkom o 16.30 hod. v zasadačke č. 212 v MsKS

na 2.poschodí ( vchod B)

 

 

Program:

 

 1. Doplnenie plánu verejného obstarávania na rok 2018
 2. Monitorovacia správa hospodárenia mesta Šaľa za I. polrok 2018
 3. Východiská a priority rozpočtu mesta Šaľa na rok 2019
 4. DRESSO s.r.o., Hlavná 12/49, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa
 5. Roman Vincze, M.R.Štefánika 119/5, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa
 6. MENERT spol. s r.o., Hlboká 3, Šaľa - žiadosť o prenájom pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa
 7. Zámena pozemkov v katastrálnom území Šaľa pod prístupovou komunikáciou k novému cintorínu, pozemky registra „C“ katastra nehnuteľností, parcela číslo 1247/3 a parcela číslo 1268/2 vo vlastníctve Rímskokatolíckej církvi Farnost Šaľa, za pozemok registra „E“ katastra nehnuteľností, parcela číslo 1838/4 v lokalite pri železničnej vlečke vo vlastníctve mesta Šaľa, ako prípad hodný osobitného zreteľa
 8. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na Budovateľskej ulici v Šali ako prípad hodný osobitného zreteľa pre Milana Okruhlicu a manželku Evu Okruhlicovú, bytom Nešporova 1007/13, Šaľa
 9. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na ulici M.R.Štefánika  v Šali ako prípad hodný osobitného zreteľa pre Romana Vinczeho, bytom M.R.Štefánika 119/5, Šaľa
 10. Návrh spôsobu nakladania s majetkom města – prevod pozemku z dôvodu  osobitného zreteľa pre PASSIA plus  s.r.o., Fr.Kráľa 7192/6A, Šaľa
 11. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku pod prístupovou komunikáciou ku garážam na ulici J.Kollára v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Róberta Melega a spol.
 12. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku pod prístupovou komunikáciou ku garážam na Nešporovej ulici v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Pavla Behuna  a spol.
 13. Miloš Rehák, Nivy 1473/27, Šaľa a Mária Tóthová, Nivy 1482/32, Šaľa – prevod spoluvlastnického podielu na nehnuteľnosti titulom predkupného práva
 14. Prevod vlastníctva bytov  v bytovom dome so súpisným číslom 2480 a orientačným číslom 1 na ulici Fr.Kráľa v mestskej časti Veča, katastrálne územie Šaľa, na parcele číslo 3080/178
 15. Peter Dora a manželka Mária Dorová, 925 81 Diakovce č. 33 – žiadosť o kúpu pozemkov vo vlastníctve mesta
 16. Ponuka na kúpu pozemkov pod plánovanú líniovú stavbu „Cyklotrasa za zamestnaním do priemyselného areálu“ od Jozefa Janoviča, bytom Budatínska 3056/55, Bratislava – Petržalka a Kováčikovej Juliany, bytom Čsl. armády 1020/16, Šaľa
 17. Západoslovenská distribučná a.s., Členova 6, 816 47 Bratislava – žiadosť o zriadenie vecných bremien na pozemky vo vlastníctve mesta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          Ing Tibor Baran

                                                                                                          predseda komisie

 

 

Zapísala:

Anita Petkovová